ނ.އަތޮޅު މަނަދުއަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ ކޮންކްރިޓް ތަރައްޤީއެއް ނެތް ކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވީ މަނަދުއަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދު ހާރޫން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅާއި ގުޅިގެން އެވާހަކަފުޅަށް ރައްދު ދެއްވަމުންނެވެ.

އެމްޑީޕީ އަށް ނިސްބަތްވެ ވަޑައިގަންނަވާ އަހްމަދު ހާރޫން މިއަދުގެ މަޖިލިސް ޖަލްސާގައި ވިދާޅުވީ މަނަދޫ ރައްޔިތުން އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުން ވެފައިވާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އެޅުމުގެ މަސައްކަތާއި ތިން ބުރީގެ ކްލާސް ރޫމްގެ މަސައްކަތް މިހާރު ފެށިފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަވީ ނޫންކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މެންބަރު އަހްމަދު ހާރޫންގެ ވާހަކަފުޅާއި ގުޅިގެން ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މަނަދޫގެ އާބާދީ 1500 އަށް އަރާއިރު ވަޒީފާ 400 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އެރަށުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ކަމަށެވެ. ރަށުގައި 51 ފިހާރަ ހުރިއިރު ހަތް ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ވިޔަފާރި އެފިހާރަތަކުން ވާކަމަށް މީރާއަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ ކަމަށް ވެސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

"މަނަދޫ އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ދެން ބޭނުންވަނީ ކޮންކްރިޓް ނޫންކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަ ވަނީ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިހާރު ވަކާލާތު ކުރައްވަން ޖެހިފައި މިވަނީ މިރަށުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށް ލިބޭނެ އާމްދަނީ އިތުރު ކުރެވޭނެ މަގެއް އަޅުގަނޑުމެން ހޯދަން މިޖެހެނީ. އެމަގު މި ބަޖެޓްގައި އެބައޮތް." ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަޝީދާއި އެމްޑީޕީ އިން މީގެ ކުރިން ވެސް ވަނީ އިމާރާތްތައް އެޅުމާއި މަގުތައް ހެދުން އެއީ ތަރައްޤީ ނޫންކަމަށް އެތައް ފަހަރަކު ބުނެފައެވެ. އެމްޑީޕީގެ މެނިފެސްޓޯގައި ވެސް މިހާރު އޮތީ ޖަޒީރާ ވަންތަކަމާއި އެކު ރަށްތައް ތަރައްޤީ ކުރުމެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

40 ކޮމެންޓް

 1. ކަނބާ

  އަންނި އެބުނާ އެއްޗަކާ މެދު ރަނގަޅަށް ވިސްނާށެވެ! އެބުނާ ތަރައްޤީއަކީ އެމީހަކު ބޭނުންވާ ދީނަކަށް އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ތަރައްޤީއެވެ. ލާދީނީ ތަރައްޤީއެވެ.

  150
  9
  • ނިކް

   ހެސްކިޔާފަ ލާރި މީހުންނަށް ލިބުނީމަ އެވޯޔޯލަ ތަރައްޤީ.. މީ އަޅެފަ ގަމާރެއްތަ؟؟

   32
  • ޙައުލާ

   ދެނ މަޖްލިސް ކިޔާ ބޮޑު ތަނެއްގަ އެންމެން އިއްވެ ސައި ބުއިމުގެ ބަދަލުގައި ނަޝީދު ގޭގަ ތިކަން ބާއްވަބަލަ. އޭނަ ބުނާގޮތަކަށް އެދުވަހެއްގެ ކަންކަން ހިންގާއިރު ތިހެން ފެންވަރާ ސަޑުނަގައިގެން ގުންފައި ޖަހަމުން ޕާކިސްތާނުން ދިން އިމާރާތަކަށް ދިޔައިމަ ކަމަކުނުދޭ. ގާނޫނު ނެތް ތަނެއްގަ ކޮން ގާނޫނު ހަދާ މަޖްލިހެއް.

   41
   2
 2. ބަކުރުބެ

  ހަަހަހަަހަަ. ރާކަނި މަސްކެވިފަ ހުންނާނީ. ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގަ އެތަނުގެ މުވައްޒަފުން ނިދާނެ ތަނެއް ނެތިގެން ޑިޔުޓީ ބަހައިގެން ނިދަނީ. ސްޓޭޝަނު ކައިރީ ކުއްޔަށް ހިފާފަ ހުންނަ ގެޔަށާއި، މިހާރު ކައުންސިލުން ކުއްޔަށް ނަގާފަ ހުރި އިމާރާތަށް އަހަރަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެއް އަޅާވަރަށް ޙަރަދު ދޭ. އެތަނުގަ ތިބި ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރާކަންވެސް ރަނގަޅު.

  124
 3. ައަވަސް

  އާން އެހެންޔާ

  47
 4. ހާރޫން

  އަންނި އެބުނަނީ ތެދެއް... ބޭނުންވަނީ ރައްޔިތުން ހަނާކުރަން..

  118
 5. މަނަދޫ މީހާ

  ނަޝީދު އިސްތިއުފާ...

  118
  1
 6. މަންޖެ

  "51 ފިހާރަ ހުރިއިރު ހަތް ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ވިޔަފާރި އެފިހާރަތަކުން ވާކަމަށް މީރާއަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ ކަމަށް ވެސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ." މިއީ ނަޝީދު ކޮންތާކުން ހޯދި އަދަދެއް؟؟ ތިޔަވަރުގެ ވިޔަފާރިއެއްވާނީ ދުވާލަކު 38،000 ރުފިޔާ ލިބެގެން.

  101
  2
  • ޙުމޭޔާ

   ތިޔަ ކަލްކިޔުލަަައިޓާ ދޭންވީނުން މަށަށް މަހިސާބު ހަދަން ދެވޭނެތަ ؟

   47
  • އަދުރޭ

   ނަންވާނީ ތިނުމޭން، ދިސްމޭން ވަކި ދެރަތަ؟

   24
 7. ތަކުރު

  ދެން ކޮންމެ ރަށައްގެ ގެއަކައް ހަނޑަސްބުރިއެއް ފޮނުވާ،

  92
  1
 8. ހީދް

  ދާއިރާގެ މެންބަރަށް ވުރެ ބޮޑަށް އެހެން ދާއިރާއެއްގެ މެންބަރަކަށް ދޯއެނގެނީ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ކަންތައް !!!!!

  90
 9. Anonymous

  ޢެއީތެދެ ވޯޓް ލީ ޖަޒީރާ ރާއްޖެ ކަ

  76
 10. މިއަދު

  ރައިސް ނަޝީދު ތިވިދާޅުވާ ކޮންކުރީޓް ތަރައްގީ އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންނުވާއިރު ކޮންބޭފުޅެއްތޯ ދަރަނި ތަރައްގީ ބޭނުންވަނީ ދިވެހިރަޢިއްޔަތުން ކޮންކުރީޓް ތަރައްގީ ބޭނުންވާމިންވަރު އަދިވެސް ވަނީ އިތުރު އެކަމު ދަރަނި ތަރައްގީ ބޭނުންވާ ހަމައެކަކުވެސް ނެތް އޮޑީޓަރ ޖެނަރަލްގެ ވަހަކަފުޅު އަޑު އަހާލުމުންގޮތްހުސްވެ އަންތަރީސްވޭ 71.5 ބިލިއަން ރުފިޔާއަކީ ކޮންމެ ނަމެއްގައިވެސް ދައްކަންޖެހިފައި އޮތް އެއްޗެއް މުޅިންގޯސް ރޯގޯސް

  19
 11. ބޯކިބާ

  ހަގީގަތުގަ ސިމެންތިއާއި ހިލަވެއްޔާއި އިމާރާތްކުރާ ސާމާނު މާލެނޫންތަނަކަށް އެތެރެވެސް ނުކުރެވޭގޮތަށް ހަދަން އެމީހުން ބޭނުންވަނީ. އެދުވަސްވެސް އަންނާނެ އަދި.

  50
 12. ސަޅިބާސާ

  އެހެން ބުނެފައި ވެސް ކޮންކްރިޓް ތަރައްގީ ގެނަސް އެއަރޕޯޓޭ ވެސް އެބަ ކިޔާ

  40
 13. ސަޅިބާސާ

  އެހެން ބުނެފައި ވެސް ކޮންކްރިޓް ތަރައްގީ ގެނަސް އެއަރޕޯޓޭ ވެސް އެބަ ކިޔާ

  23
 14. ޤާދިރު މަނަދޫ

  މަނަދޫގެ ހާލަތު އެނގޭނީ ނަޝީދު އައް..މެމްބަރ ހާރޫނަ ކައް ނޫން...ވަރައްސާފު..

  40
  2
  • ޙުމޭޔާ

   ތެދެއް ބްރޯ

   13
 15. އައްޔު

  ދުވަަލަކު ބޮލަކަށް 12 ހާސް ރުފިޔާއަށް ވުރެ ގިނައިން ލިބިގެން 7 ބިލިިޔަން ރުފިޔާފެ ވިޔަފާރި ތިރަށު ހުރިހާ ފިހާރައަކުން ކުރެވޭނީ.

  42
  1
  • ޒިކް

   މަނަދޫއަކީ ވެރިކަން ކުރާ ރަށަށް ވުމާއެކު، އަތޮޅުގެ ގިނަ ރަށްތަކުން މަނަދުއަށް ބަރޯސާވޭ

   9
   7
   • އަދުރޭ

    ތިޔަ އީ ތެދެެއް. އެކަމަކު މުޅި އަތޮޅުގެ އެންމެން އައިސް ވިޔަފާރިކުރިއަސް ދުވާލަކު އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ބޮލަކަށް ޖެހޭ އާމްދަނީ 2000 ރުފިޔާ ލިބިގެން ނޫނީ ތިވަރުވާން ކައިރިވެސް ނުކުރާނެ. ކަނޑައެޅިގެން ދޮގެއް. އެނގި ހުރެ ރައްޔިތުންނަށް ދޮގުހަދާ އޮޅުވާލަނީ. ކޮށްގެން ހުރިހުވަޔާ ޚިލަގުވެއްޖެ. މަގާމުގައި ދެމިހުރުމުގރ ހައިސިއްޔަތެއް ނެތް.

 16. މުރާދު

  ތަރައްޤީ ނުކުރައްވާ ތަރައްޤީ ފުރިހަމައަށް ނުދަންނަފަރާތަކަށް ތިހެންހީވެލައްވާފާނެ ކޮންކްރިޓް
  ތަރައްޤީނޫންތަރައްޤީވެސް ހުންނާނެ ނަމަވެސް މިޒަމާނުގައި ކޮންކްރިޓްނުކޮށް ޖަޒީރާވަންތަކުރުމަށް
  ދަނޑިފަނުން ތަންތަންނުހަދާނެ ޖަޒީރާވަންތަކުރުމަށް ދަނޑިފަނުން ޚަރަދުކުޑަކޮށް ރަށްތައްތަރައްޤީ
  ކުރައްވާނަމޭ ބުނުއްވާކަހަލަ މިހެންބުނުއްވާބޭފުޅުންގެ ގެދޮރާ އުޅުއްވާރަށުގެ މަގުތައްވެސްވަނީ
  ކޮންކްރިޓް ކުރައްވާފައި މިފަދަތަނެއްގައިނޫނީ މިބޭފުޅުންނަށް ނޫޅުއްވޭނެ އަދި ކަމުވެސްނުދާނެ
  ވީމާ، ކޮންކްރިޓް ނުކުރައްވާ ޖަޒީރާވަންތަކަމާއެކު ރަށްތައްތަރައްޤީ ކުރެއްވުމަށް
  މެނިފެސްޓޯގައިވެސް އޮތުމުގެބޭނުމަކީ ކޮބައިތޯ؟ ޚަރަދުކުޑަކުރެއްވުމަށްތޯ ކޮންކްރިޓް ކުރެއްވި

  24
 17. ހުސޭނުބޭ

  މަނަދޫ އެއީ ވަރަށް އެމްޑީޕީ ރަށެއް! ރީތިވެއްޖެއެއްނު! ރޫޙާނީ ލީޑަރު ތިއޮތީ ރާކަނިމަސް ކާންދީފައި!

  76
  1
 18. ޙުވޭދާ

  މަނަދޫ މީހުންނަށް ހީވަނީ ކޮންކްރިޓުން ކަމަށް ރަށަށް ތަރައްގީ އަންނަނީ (ގަމާރް މަނަދޫ.)

  15
  7
 19. Hasaan

  މަޖިލީހުގެ ރައީސް ހަމަތޯ ސުވާލު އުފެސޭ

  23
 20. އަޙްމަދު

  ނަޝީދު ހުރީ ހަމައިގަތަ .
  މަނަދޫގެ އާބާދީ 1992
  ފިހާރައިގެ އަދަދު 18

  ނަޝީދު އިސްތިއުފާ

  34
  1
 21. މޯދީ

  މަނަދޫ އާ ބެހޭގޮތުން މަޖިލިސްގެ ރައީސް ހެއްދެވީ ވަރަށް ބޮޑު އިތުރުފުޅުތަކެއް. ހިތްޕުޅަށް އަރާވަޑައިގެންހާ ވާހަކަފުޅެއް ދެއްކެވުމުގެ ޙައްޤެއް މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށްވެސް ނޯންނާނެ. އެނގިވަޑައި ނުގަންނަވާ ވާހަކަފުޅުތައް ނުދެއްކެވުން މާ ރަނގަޅުވާނެ. މިފަދަ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑުމެން ކިޔަނީ "ރޯނުއެދުރު"

  31
  1
 22. Anonymous

  މަނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުން ގެ އެކަނި ވޯޓަކުން ނޫނޭ ހޮވިފައިވަނީ. ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ އިޙްސާސްތަކަށްވެސް އިޙްތިރާމްކުރަށްވާށޭ. ދީނާ ޤައުމަށް ގެއްލުންވާފަދަ ކަންކަމުގައި އެމްޑީޕީ ގެ ނިންމުންތަކަށް އެއްބާރުލުން ނުދެއްވާށޭ. ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ ދުވަހެއް އޮތްކަން ހަނދުމަފުޅު ބަހައްޓަވާށޭ. "އެޅިހާ ބަތަކަށް ރިހަ " ވެގެން ނުހުންނަވާށޭ.
  ޤިޔާމަތް މަހްޝަރު ދުވަހުން ފާފަތައް އުފާލާދޭން އަންނިއެއް ނުހުންނާނެއޭ .އެމީހެއްގެ ފާފަތައް އުފުލާނީ އެމީހެކޭ. އަންނިއަކީ މިޤައުމު ފިތުނަކޮށް ޕާޓީ ނިޒާމް ގެނެސް ޢާއިލާތައް ބައިބައި ކުރި ފިތުނައިގެ މޭސްތިރިޔާ. ޔާﷲ މިފިތުނަ ވެރިޔާގެ ކިބައިން މިލޮބްވެތި ވަޠަން ސަލާމަތްކޮށް ދެއްވާނދޭވެ އާމީން

  30
 23. ހަޚީނާ

  ހަތް ބިލިޔަނޭ؟؟ އަހަރަކު ތަ؟ މަހަކު ތަ؟ 51 އަހަރުން ތަ؟

  17
 24. އިބޫ ހުޅުމާލެ

  7 ބިލިޔަން ރުފިޔާ އެއީ ކިހިނެއް ވާނެކަމެއްތޯ؟ އެއީ އަހަރަކަށް ވަނީނަމަ ކުޑަކޮށް ބަލާލާނަން..
  7 ބިލިޔަން އަހަރަކަށްނަމަ އެއީ އެވަރެޖްކޮށް 137،254،901 މިލިޔަންރުފިޔާ އަހަރަކަށް ފިހާރައަށް ލިބޭވަރު މާނައަކީ މަހަކު އެވަރެޖްކޮށް 11،437،908 މިލިޔަން ރުފިޔާ ދުވާލަކަށް 381،263ރުފިޔާ، މަނަދޫގެ ކޮންމެ ބޮލަކަށް ދުވާލަކަށް 254.18ރ ޙަރަދުކުރޭ ވަރަށް މުއްސަނދިން ގިނަރަށެއްމީ... މިވަރަށް ރެޑްވޭވް ފިހާރަތަކަށްވެސް ނުލިބޭނެ އެއީވެސް ލައްކައެއްހައި މަތިން އާބާދީ އޮތް މާލެ ސަރަހައްދުން، މިކަލޭގެ ބުއްދި ފިލައި ދިޔާމަ ކިޔޭ ނުކިޔޭވެސްނޭގޭނެ..

  23
 25. Anonymous

  ނޫނޭ ގަންޖާ ކަލޭތިހިރީ ހަމައިގަ. އާބާދީ 1500 ސަތޭކަ، 51 ފިހާރަ، 7 ބިލިއަން ރުފިޔާ. ދުވާލަކު ކޮންމެ ފިހާރައަކުން 371500 ރުފިޔާގެ ވިޔަފާރި. މާލޭ ބާޒާރު ބަންދުކޮށްފަ އެންމެން މަނަދުއަށް ދާންވީ. ލަދާ ޙަޔާތާ ކެޑިފަހުރި ލާދީނީ ގަމާރެއް.

  26
 26. ާެައަލީ

  ދެންހޮސްޕިޓަލުވެސް ދަޑިފަނުންއަޅާ މަނަދޫގަ ކޮންތަނެއްގަ ކްލާސްރޫމް އިމާރަތްކުރަނީ އަންނި އަށް ހުވަފެނެއްތިފެނުނީ 7 ބިލިޔަން ލާރިތޯއްޗެ ލިބެނީ

  17
 27. ނޫނުއަތޮޅުމީހާ

  ކަލޭނޭ މީނީވާ ހިސާބުޖަހަން މޮޅުއާދަމުގެދަރިއެއް. (އަނެއްކާ މިހެންބުނީމަ މިކަލޭގެ ބުނެފާނެ މަމީ ސައްތާރެއްގެ ދަރިޔެކޭވެސް )އުތަ؟
  އަޅެ މިކަލޭގެ މަނަދުއަށް އަރާ އެހުރިހާ ހިސާބެއް ބެލިއިރެއްވެސް މީހަކަށް ރޭކާލިތަ؟ މީނަކަންނޭގެ ހިސާބު ޢިލްމުގެ ޕްރޮފެސަރުންނަށް ކިޔަވައިދިނީ ވެސް.

  18
 28. ޕަރީ

  މަނަދޫގެ މަގުތަކުގައި ގާއަޅަންޖެހޭ.އަންިނި ބުރާންތި ވިއްސާރަ ދުވަހަކު މަނަދޫއަށް ގޮސްބަލަ.މަގުތަކުގެ ހާލު ދެކިލަން.

  18
 29. މަނަސް

  މޮޔަޔާ 1500މީހުންގެ އާބާދީ އަކުން 7 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ވިޔަފާރިއެއް ކުރާނެގޮތެއް އަޅެކިޔާދީބަލަ. އަހަރެއްގެމައްޗައް ބޮލަކައް 46،666،666.00 މަހެއްގެމައްޗައް 38،888.00ރ. ތިިރަށުގެ ކުއްޖަކައްވެސް 38،888.00ރ. ތިމީހުންތިވަރައްފައިސާހޯދިތަނެއް ރައީސް ބަލަންއެބަޖެހޭދޯ.

  18
  2
 30. ނަގޫރޯޅި

  ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މަނަދޫގެ އާބާދީ 1500 އަށް އަރާއިރު ވަޒީފާ 400 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އެރަށުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ކަމަށެވެ. ރަށުގައި 51 ފިހާރަ ހުރިއިރު ހަތް ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ވިޔަފާރި އެފިހާރަތަކުން ވާކަމަށް!އެހެންވީމަ އާބާދީގެ ކޮންމެ 29 މީހަކު ވިޔަފާރިއެއް ހުޅުވައިގެން. ވަޒީފާ އަދާކުރާ 400 މީހުން އެވަރުންވެސް އަހަރަކު 7 ބިލިޔަން، މިހެންވެއްޖެޔާ އެންމެންދާންވީ މަނަދޫއައް ވިޔަފާރި ކުރަން. ކޮންކްރީޓް ތަރައްގީއެއް ނެތި މިވަރެއް ނުވާނެ. ނަސީދު ތިބުނާ ތަރައްގީ އައިމަ ގިނަވާނީ ލާދީނީ މޑނ ރިޕޯޓު ލިޔާމީހުންނާ އާއިލީ ވެރިކަން. އެއީ ފިކުރައް އަންނަ ބަދަލު ކަމުގަވާތީ.

 31. ޙަމީދު

  ޜަެއްރަށައް ކަންތައް ކޮއްނުދެއްވެގެން ކިއާހާއެއްޗެހި ދެންރައްއިތުން ކިޔަންވީ ޖީބުތައްފުރާވާހަ ކަ.. ކާކުކކ ކުޖީބެއްތަފުރުނީ ރައްޔިތުންހަނާވަނީމިޔޮއްގެން....

 32. ފަސީލާ

  މަނަދުއައް ގެންނަ ނުގެންނަ ތަރައްގީ ނިންމާނީ ސަރުކާރުން. ކަލޭ ދަލު ބެރުން ނުޖެހި ހުރޭ.. ދުވަހަކުވެސް ދެނެއް ކަލެޔައް ވެރިކަމެއް ނުލިބޭނެ.

 33. ބުރާންތި

  އަދިވެސް މި ބުރާންތި ޖަހާ ބެރައް ނަށަން ތިބޭ މަނަދޫ ރައްޔިތުން ، ކަލޭ މެނަށް ޔަހޫދީ ކަލޭގެ އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށް ނުދޭނަމޭ ވަރައް ސާފުކޮށް އެ ބުނެލަނީ ، ދެންވެސް ރީނދުލޭ މެން ބުނެލާ އިރަށް ބުނި ބަޔަކަށް ވޯޓު ލާތި ހޭބަލި ވެގެން . ވަރައް ސަލާމް މަނަދޫ މޮޔައިންނަށް