އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ގެންނަން އެންމެ ރަނގަޅީ ކުރީގެ ބަންޑާރަނައިބު އަދި މިހާރު ރިޔާސީ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ހުސްނުއްސުއޫދު ކަމަށް އދ.ގެ ދީނީ މިނިވަންކަމާއި ގަބޫލުކުރުންތަކާއި ބެހޭ މަންދޫބު އަދި ކުރީގެ ހާރިޖީ ވަޒީރު ޑރ.އަހްމަދު ޝަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޑރ.ޝަހީދު މިހެން ވިދާޅުވީ މިހާރުގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ.އަހްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ މަގާމުން ދުރުކުމަށް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން ނިންމުންނެވެ. އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ޑރ.އަހްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިކުރާނެކަން މިހާރު ވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް ކަށަވަރު ވެފައެވެ.

ޑރ.ޝަހީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަކަށް އެންމެ ރަނގަޅުވާނީ އެއްވެސް އަތަކަށް ބުރަނުވެ، ސީދާ ކަންއޮތް ގޮތައް ސާބިތުކަމާއި އެކު ޙައްޤު ބަސް ބުނަން ކެރޭ ޤާނޫނީ އިލްމުވެރިއެއް ކަމަށެވެ. ހުސްނުއްސުއޫދު އަކީ މިވަގުތު ރާއްޖޭގައި ހުންނެވި އެންމެ ގާބިލް ބޭފުޅާ ކަމަށް ވެސް ރައީސް ޞާލިހާއި ރައީސް ނަޝީދު ޓެގް ކުރައްވާ ޑރ.ޝަހީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

ހުސްނުއްސުއޫދު އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރަން އެމްޑީޕީ އިން ނިންމާފައިވާ ކަމުގެ އަޑުތަކެއް މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ވެސް ފެތުރުނެވެ.

ހުސްނުއްސުއޫދު އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އައްޔަން ކޮށްފާނެ ކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ލަފާކުރާއިރު އޭނާ އަކީ އެމްޑީޕީގެ ހަރަކާތްތަކުގައި އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވެ، ސިޔާސީ ހިޔާލުތައް ފާޅުކުރައްވަމުން ގެންދެވި ބޭފުޅެކެވެ. އަދި މިހާރު ވެސް ބައެއް ކަންކަމާއި ގުޅިގެން ވަރަށް ފާޅުގައި ސިޔާސީ ވާހަކަ ދައްކަވައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

11 ކޮމެންޓް

 1. އަހްމަދު

  އުންތަމަފަނޑިޔާރަކަށް ޝަހީދު ގެންނައްވީނު

  30
  5
 2. ދިވެހި ފޭރާން

  ޑރ ސަހީދް އަކީ ޒަޔޮނިސްޓުންގެ ބޯއީއެއް، އެބޭފުޅާ ރިކޮމެންޑް ކޮއްފިނަމަ އެއީ ނުރައްކަލެއް.

  12
 3. އަހުމަދު

  އޭރުން ހަތަރެސްކަން ހަމަވާނެ މިހާރު ވެސް ތުއްތު އަލިދީދީގެ ގޯއްޗެއް މަކަރާ ހީލަތުން އަތުލައިގެން އެއުލެނީ އެހެން ވީއިރު ދެން ކަން ވާނެގޮތް ބަލަންތިބޭ

 4. Anonymous

  މިކަހަލަ ލާދީނީ މީހުން މި ލާދީނީ ސަރުކާރުން އިސްކުރާނެ ހުރިހާ މަގާމަަކައް. ކުރިން ގޮވަމުން އައީ ތިމަންނާމެން އަތެއް ނުބާނާނަމޭ ކިޔާފަ މިކުރަނީ ކޮންކަމެއްތޯ. އަހަރެން ދެން ދުވަހަކުވެސް ލާދީނީ އެމްޑީޕީ އަކައް ވޯތެއް ނުދޭނަން. މިނުމުނީ. ހީކުރީ އިބޫ ރަނގަޅުވާނެ ކަމައް. އެކަމަކު އަންނި އެކޭ އިބޫ އެކޭ ނެތް ތަފާތެއް.

 5. އައްޔު

  އެމްޑީޕީ އުފެއްދުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވެ އެޕާޓީގެ ކައުންސިލް މެމްބަރގެ އިތުރުން އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި ބަންޑާރަނައިބުގެ މަޤާމް އަދާކޮށްފައިވާ މީހެން އުއްތަމަ އަކަށް ގެނައުމުން މަސްލަހަތު ފުށުއަރާނެ ނޫންތޯ؟

 6. އަދުނާނު ޙަސަން

  ޔޫއެން މަގާމެއްގައި ހުންނަ މީހަކު ރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ ކަންކަމާބެހުން ޤާބޫނެއް ނުކުރެވޭ. މިކަން ބަލަން ދަންނަވަން މަޖިލީހަށްވެސް ރައީސަށްވެސް. ޝަހީމުގެ ކަންކަން ބަލާގޮތަށް މިކަންވެސް ބެލުން އެއީ އެމްޑީޕީގެ ލޯގޯގައި އިންނަ ތިލަފަތް ހަމަކޮށްދޭ ގޮތަކީ.

  ފަޑިޔާރުގެއަށް އައްޔަނު ކުރާ ފަޑިޔާރުން ނޮމިނޭޓްކުރާނެ މީހަކާ، އެފޮނުވާނެ އިދާރާއާއި، ލަފާދޭނެ މީހުން ޤާނުނު އަސާސީގައި ބުނެފައި ވަނިކޮށް، ޔޫއެންގެ މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހަކު ބަހެއް ބުނުން އެއީ ނުފޫޒު ފޯރުވުން. އެކަން ހުއްޓާލާ.

  14
 7. ާައަސްލަމް

  ތިޔަ ގާބިލުކަން ފެންނާނީ އަމިއްލަ މަސްލަހަތު އޮންނަ ކަމަކާ ދިމާވަން ދެން

  15
 8. އައްޑޫ މީހާ

  އަހަރުމެންނަށް އެނގޭ ތިކަން ނުކުރެވިގެން ޖަހާ ސަކަރާތް މިގައުމު އޮޔާ ދާތަން ބަލާކަށް އަހަރުމެން ނުތިބޭނެ ވާހަކަ ރައީސް އިބިރިހިމާ އާއި ޅިޔަނު ކެންނާރި ދަންނަ ނުދަންނަ މާފަތް އެދުރު ސޫލާސިރާޒް ބޮވުނު ގަންޖާ މަހާރަދުންނަށް އަންގަން މިގައުމު ސަލާމަތްކުރަން ކުރެވެނު ކޮންމެ ކަމެއް ކުރަން އަހަރުމެން ތައްޔާރުވާ ވާހަކަވެސް ދަންނަވަން ބަޑިއާއި އުންޑައަށްވެސް އަހަރުމެން ޖެހިލުން ނުވާނެ ވާހަކަވެސް ދަންނަވާލަން ކަރުނަގޭހާއި ޕެޕާ ސްޕްރޭ އަކަށްވެސް ޖެހިލުމެއް ނުވާނެ މިއީ ވަރަށް ވާހަކަ

  15
 9. ޑެއިލް

  ސުއޫދަކީ ސިޔާސީ އަދި ޤާނޫނީ މަރުމޯލެއް. މިސަރުކާރުން ވަޒީފާދެނީ މަރުމޯލުންނަށް އެގޮތުން އޭނަވެސް ރަނގަޅު.

  16
 10. އަޙްމަދު

  އެމްޑީޕީން ކުޅެން ބޭނުންވާ އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުޅި ކުޅޭނެ މީހަކީ ސޫދު. އެމްޑީޕީގެ މަޖްބޫރު މަޖްލީސް ވޯޓުން ހޮވިދާނެ. އެހެންގޮތަކަށް ނުހޮވޭނެ. އެމްޑީއެޕް އިންޑިޔާއަށް ޙަވާލުކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިކިއުރިޓީ އިންޑިޔާއަށް ޙަވާލު ކުރަނެ ކަމަށް ބުނި މީހަކަށް ތިމަޤާމު ޙަވާލު ކުރުމަކީ ބިރުވެރިކަމެއް. ދެރަކަމެއް. އަދި އެކަމާ ހިތާމަކުރަން!

 11. ހަމަހަމަ

  "ޥެރިކަ މަށް އެން މެ ރަންގަޅީ ފިރުއައުނު" - ޙާ މާން