ދިނީ އިލްމުވެރިޔާ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރ، ޑރ އަފްރާޝީމް އަލީ އަވަހާރަކޮށްލުމުގައި ބައިވެރިި މީހަކު ސަރުކާރު ކުންފުންޏެއްގެ އިސް މަގާމެއްގައި ހުރިކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

ޑރ އަފްރާޝީމުގެ މަރާއި ގުޅިގެން މަރުތައް ބަލާ ކޮމިޝަނުން ނެރުނު "ސިއްރު" ރިޕޯޓް، މިއަދު ވަނީ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަށް ފޮނުވާފައެވެ. އެ ރިޕޯޓުގައި ހުރި ވާހަކަތައް މިހާރު ވަނީ މީޑިޔާތަކަށް ތިލަވެފައެވެ.

"ދިޔަރެސް" ނޫހުގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އަފްރާޝީމް އަވަހާރަކޮށްލުމުގައި ބައިވެރިވި ހ.ހިކޯސްޓް އަލީ ޝާން (ސަޓޯ) މިހާރު ހުންނެވީ ސަރުކާރު ކުންފުންޏެއްގެ އިސް މަގާމެއްގައެވެ.

އެ ނޫހުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާއަށް އެ މަޤާމު ދެއްވީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް ވެރިކަމާއި ހަވާލުވެ ވަޑައިގެންނެވި ފަހުން، ގްރޭޓާ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑުންނެވެ. އަލީ ޝާން އަކީ އެމްޑީޕީ އެކްޓީވިސްޓެއް ކަމަށްވެސް އެނޫހުގައި ވެއެވެ.

މަރުގެ ކޮމިޝަންގެ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވަނީ އަފްރާޝިމް އަވަހާރަކުރީ ދީނީގޮތުން ޚިޔާލު ތަފާތު ބައެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެމީހުން އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރީ އަޒްލިފް ރައުފްއާއި ކަމަށްވެސް ރިޕޯޓުގައިވެއެވެ.

މަރު ކޮމިޝަންގެ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވަނީ އެމަސައްކަތުގައި އަޒްލިފް ރައޫފް ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ އޭނާ އިސްކޮށް އުޅޭ ގޭންގުގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއި، ބަނގުރާ ވިއްކުމުގައި އޭނާއަށް އެހީވާ މީހުންނާއި ކުދިން ކަމަށެވެ.

އަދި އަފްރާޝީމް އަވަހާރަކުރުމުގައި ހުމާމްއާއި ޝާން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު، 18 އަހަރު ނުފުރޭ ކުޑަކުއްޖެއްވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ބައިވެރިވިކަން ކޮމިޝަންގެ ތަހުގީގުން އެނގުނެވެ.

އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ތިން މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރިއެވެ. އޭގެތެރެއިން ދައުވާ ސާބިތުވެ، ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ހައިކޯޓުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ ހުމާމަށް މަރުގެ ހުކުމްކޮށްފައެވެ. މި ދެމީހުންގެ ތެރެއިން ސަޓޯގެ މައްޗަށް އޭރު ދައުވާކުރި ނަމަވެސް އޭނާގެ މައްޗަށް އެ ކުށް ސާބިތުވެފައެއް ނުވެއެވެ. މިމައްސަލައިގައި ކުޑަކުއްޖާ ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ހެއްކެއްްގެ ގޮތުގައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

28 ކޮމެންޓް

 1. ބުރޯ

  މުޅިންވެސް ދޮގު ކިހިނެތް ތޯ ނަސީދަށް އެގުނީ އެމީހުން ފުރައިގެން މެދުއިރުމަތީގައުމަކަށްދިޔަ ވާހަކަ ބުނަން ތަހުގީގުގަ އެވާހަކަ ނެތީ ކީއްވެތޯ ؟ ނަސީދުގެ ބަޔާން ކޮބާ ؟

  66
  2
 2. އަލީ

  އަފްރާޝިމް މަރާލުމުގެ އަޑީގައި ތިބީ ކޮންބައެއްކަން މިފޮޓޯއިން އެގެ.

  66
  1
 3. Anonymous

  ނަމުން ދީން، ކަމުން ރަލާއި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރުމާއި ބޭނުންކުރުން. ދީނީގޮތުން ހިޔާލްތަފާތުވީ އަނެއްކާ އިސްލާމްދީނުގައި ރަލާއި މަސްތުވާތަކެތި ހަރާމްކުރައްވައިފައިވުމުން އެކަމާހެދި ހިޔާލްތަފާތުވެގެންތޯ؟ މަކުރީ ދުވަހެއްގެ ކޮމެންޓް ކުރިގޮތަށް އެމްޑީޕީގެ ބައެއް ޑރ އަފްރާޝީމް އަވަހާރަކޮށްލީ. އަނެއްކޮޅުން މިހާރު މިމައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަނީވެސް އެމްޑީޕީއިން. މިމަރުތަކުގެ ހަގީގީ މޭސްތިރިން އަތުލެވެންދެން ކޮންމެ ސަރުކާރަކުން އެއްފަހަރު އަލުން މައްސަލަތައް ތަހުގީގު ކުރަން އެބަޖެހޭ.

  49
  2
 4. އެދުރު

  ޑރ. އަފްރާޝީމް ޢަލީ ، ދީނީގޮތުން އެންމެ ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވީ އަންނި އާއި އޭނާގެ ލާދީނީ ފިކުރަށް، މިކަން އެނގޭނެ ޑރ އަފްރާޝީމް އެދުވަސްވަރު ވީ ޓީވީ ގެ ފަސްމަންޒަރު ޕްރޮގްރާމްގަ ދައްކަވާފަ ހުރި ވާހަކަތައް އަޑުއަހާލީމަ ، ޑރ އަފްރާޝީމް އިސްލާމް ދީނުގެ ދިފާޢުގައި ދެއްކެވި ވާހަކަތައް ،ހަޖަމު ނުވެގެން އެމްޑީޕީގެ އިސްވެރިން ، ނަޝީދު އެބުނާ ތަޅާނެ ކުދިން ލައްވާ ކުރުވާފަ އޮތް ނުބައި ޖަރީމާއެއް މީ...

  65
 5. ޜިޔާޒު

  ތިޔައީރިޔާޒްވެސްހޯ ދާފަހުރި މައުލޫމާތު ނޫންތޯ ތިޔާ ކޮމިޝަނުން ކުރި ކަމަކީ ކޮބައިބާ؟

  47
  2
 6. އަލް ނޫރު

  ހުރިހާ ކަމެއް މި ސަރުކާރާ....

  44
  3
  • ތެދު

   ހަޖަމް ޕްލީސް ހަގީގަތް ކަންކުރި މީހުން ބަދުނާމް ވީ

   19
 7. އިބްރާހިމް

  ސީދާ ރަން ރީނދުލަށް ނިސްބަތްވަނީ. އެދުވަސްވަރު ޑޜ. އަފްރާޝިމްގެ ވާހަކަތަށް އަޑުއެއްސެވީމަ އެނގޭނެ ތިޔަ މަރުގެ މޭސްތިރިޔަކީ ދިވެހި މޭސްތިރި ނުހިންގުނު ބޭޅާކަން.

  75
  4
 8. ފުނަދޫ

  ސާލިހުދެން ލަލަލާ ހުރިހާމުޖުރިމުން ތަންތަނައް ލައިގެން ގާތިލުންނާއި ބާގީންނާއި މުޖުރިމުން ކުނބޫވަށައިގެން އެނބުރެނީ ސަރުކާރުހިންގަނީ ހަމަހިނިއައްނަނީ

  83
  3
 9. ނުރަބޯ

  ތިއީ އަހަރެމެން އަޖާއިބުވާ ކަމެއް ނޫން. ރިޕޯޓްގަ ސޫދުމެން ބޭނުން އެއްޗެއް ލިޔެފައޮތަސް އަފްރާޝީމް އަވަހާރަކޮށްލީ ސީދާ އެމް،ޑީ،ޕީ ބޮޑުން އަޑީގަތިބެގެން. އެމް،ޑީ،ޕީ ވެރިކަމެއްގަ އެމީހުންނަށް މަޤާމްތައް ދޭން މަޖުބޫރުވާނެ.

  80
  3
 10. ކާފަދ

  ކޮށްދިން މަސައްކަތަށް އަގުވެސް ދޭންވާނެދޯ

  66
  3
 11. ފަލީހަތް

  އަމިއްލަ އަތައް މިގޮވީ އެންމެފަހުން. އުމަރު ބުނީ ރަނގަޅުވާހަކަޔެއްކަން މިއަދު ސާފުވެއްޖެ

  90
  3
 12. ކަމިޝަން

  ކޮބާ ހުސްނުއަލްސުޢޫދު ޢުމަރުބުނިފަދައިން އެމަރާގުޅޭ އިތުރުކަމެއް ކަލެއައް އަލައްހޯދުނުތަ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ބޮޑު މުސާރަނެގުން ނޫން ތިވެސް ޕާޓީގެ ހަމަކޮންމެހެން ފައިސާދޭންޖެހޭ މީހުންތިބީތީ އެބައިމީހުންނައް ލާރިގަނޑެއްދޭންވެގެން ނަމެއްގަހެދި ކޮމިޝަނެއް

  80
  2
 13. ރައްދު

  އަފްރާސީމް އަވަހާރަކޮށްލުމުފައި މޑޕ ގެ ދައުރެއް އޮންނާނެއެވެ އެދައުރު ތަފްސީލްކޮށް ހާމަކުރަން ޖެހެއެވެ
  މޑޕ އާއި އެޕާޓީގެ އިސްމީހުން ނުހިމޭގޮތަށް ނުރައްކާތެރި
  ގަތުލު އާއްމުތައް ހިނގުމަކީ ނާދިރު ކަމެކެވެ

  70
  2
 14. ޢިއްބެ

  ޢެމްޑީޕީ ރަނގަޅައް ސޯޓް ބޭލޭނެ މިފަހަރު

  77
  2
 15. ލޮޓަސް ފިހާރަ

  ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މުހިންމު.

  68
  3
  • Anonymous

   ޕްރޮމޯޝަން ނޫންބާ ދޭނީ

   44
 16. އަނދު

  ކޮބާހޭ ސުމިތު ކީވެތަ އޭނަގެ ނަން ނުގެންނަންތިޔައުޅެނީ އަންނި ބުނީއުތަ.

  69
  2
 17. ާަާމަ

  ބަޑި އެކޮޅުކޮޅުން ޖަހަންއުޅެގެން މިއޮތީ އަތަށް ގޮވާފަ. އަދިވެސް ކިޔާ ޔާމީނޭ.

  76
  1
 18. އަހުމަދު

  އަލަށް ހޯދުނު އެއްވެސް ކަމެއް ނެތް ހަމަ ކުރިންވެސް ދައުވާ ކުރި މީހުން ތިބީ މީހަކަު ހައިރާނެއް ނުވާނެތަ އެމް ޑީ ޕީ މީހުން ތިބީ ސިޔާސީ މީހުނެއް ނެތް ސިޔާސަ ކުދިން ތިބީ ހެހެ ހައް

  41
 19. ޢާސީ

  ތި ޝާން ހ.ހިކޯސްޓް ނުހިމެނެންވި ސަބަބަކީ ކޮބައިބާ؟؟؟؟

  23
 20. Anonymous

  ނަސީދު އަކީ ތިކަން ކުރުމުގެ މާސްޓާ މައިންޑް ހެން ހީވޭ ތިކަން ކުރި ބަޔަކައް ﷲގެ ކޯފާ ވަރައް ބޮޑު ވާނެ އެބަޔަކައް ހީވާ ކަހަލަ އެބަޔަކައް ފިލާގެން އުޅެވޭނެ ހެން ޣާހިރައް ދުވަހު އެމީހުން އެކަން ސިއްރު ކުރެވޭނެ ހެން އެބަޔަކައް ހީވާ ކަހަލަ ދޯ؟ ﷲގެ ކުޅަދުން ވަންތަ ކަން މާ ބޮޑު ކަލޭ މެން ބިރެއް ނުގަނޭތަ

  30
 21. .....

  މިސަރުކާރުގައި ތިމައްސަލަ ބަލާ ނިންމާލީ މިސަރުކާރު ވެރިންގެ އަތެއް އެކަމުގައި ވާތީ.

  33
 22. ޢަބްދުއް ސައްތާރު.

  ޑރ.އަފްރާޝީމް އަވަހާރަކޮށްލުމުގައި ސިޔާސީމީހެއްގެ ބައިވެރިވުމެއް ނެތްކަން ރިޕޯޓުން ހާމަވާނެކަން ތިޔަ ޚަބަރުންވެސް އެބަ އެނގޭތާ!!!

  20
 23. ބިޖޫ

  ކަލޯގަޔާ އެސޮރު މެދައްލައިގެން ދަތްޕިލަ އަތްމައްޗައްލާއިގެން ހެވިދިލިފަ މިތިބީ ހަމަ ޔާމިން އާއި ފާތުމަދޯ ކޮބާތަ އެއްކަލަ ދަނޑި ސޭހް އިމްރާން ކޮބާ އަތުގަހުރި ހެކިތައް ހުދުކާފޫރައްވީތަ ހުރިހާކަމެއްވެސް މިސަރުކާރުން މިކުރަނީ ބޮނޑުނަގުލައް

  21
 24. ގަންޖާބޯ

  ކޮން ދޮގެއް ހަދާކަށް. މަށަށް އެނގޭ ހުރިހާ ކަމެއް. އެމީހުން އުޅޭ ތަންތަނާއި ދާ ތަންތަނާއި ހުރިހާ އެއްޗެއްވެސް މަށަށް އެނގޭ. މަ ޅިނދު ފީވެގެން ފަރުވާއަށް ގޮނޑި ދުއްވަން އުޅުނުއިރު އެހުރިހާ އެއްޗެއް ކީމެއްނު. އެކަމަކު މިހާރު ހައްޕު އިނގޭ.

  11
 25. އަލީބަލީ

  ތިއީ އަލަށް އެގުނު އެއްޗެއް ނޫން. ކޯޓުން ދޫކޮށްލާފަ ތިބި މީހުން.

 26. ސާން

  މާލޭގައި ނުރައްކާތެރި ގުރޫޕް ތައް އުޅޭއިރު އެއްވެސް ގުރޫޕަކީ ޓެރުރިސްޓް ގުރޫޕެއް ގޮތުގަ ކަނޑަ އަޅާފައެއް ނެތް