އަނެއްކާވެސް އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލަށް ވިހޭ ދެ ކުއްޖަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

"ވަގުތު"އަށް އެނގިފައިވާގޮތުން މި ދެ ކުދިންގެ ތެރެއިން އެއް ކުއްޖަކު މިރޭވެ ވަގުތެއްގައި ނިޔާވެފައިވާއިރު، އަނެއް ކުއްޖާ ނިޔާވީ މިރޭގެ މެންދަމުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

މިޔާއެކު 48 ވަރަކަށް ގަޑިއިރު ތެރޭ އައިޖީއެމްއެޗަށް ނިޔާވި ކުދިންގެ އަދަދު ހަތަރަކަށް އެރީއެވެ.

މިރޭ ނިޔާވެފައި ވަނީ ދެ ފިރިހެން ކުދިންނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެއް ކުއްޖަކު މާލެއަށް ނިސްބަތްވާއިރު، އަނެއް ކުއްޖާ ނިސްބަތްވަނީ ހަނިމާދޫއަށެވެ.

އައިޖީއެމްއެޗުގައި މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވިހެއި ދެ ކުއްޖަކު ނިޔާވި މައްސަލައެއް ވަނީ ފެންމަތިވެފައެވެ. އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނީ، ވިހެއުމުގެ ތެރޭގައި ނިޔާވި އެކުދިންގެ މަރުގެ ތަފްސީލު އާއިލާތަކުން ބޭނުންނަމަ ހިއްސާކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އެ ހޮސްޕިޓަލުން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، އެ ހޮސްޕިޓަލުން ވިހެއުމުގެ ތެރޭގައި ނިޔާވެފައި ދެކުދިން ކަމަށެވެ. އަދި އެ ދެކުދިންވެސް ނިޔާވެފައި ވިހެއުމުގެ ކުރިން ކަމަށްވެސް އައިޖިއެމްއެޗުން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އައިޖީއެމްއެޗުން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނުގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ މީގެ ކުރިންވެސް ވިހެއުމުގެ ތެރޭގައި ނިޔާވެފައިވާ ކުދިންގެ މަރުތައް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ވާނީ ތަހުގީގުކޮށްފައި ކަމަށެވެ. އަދި ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ކަމާބެހޭ އުސޫލުތަކުގެ ދަށުން ބަލާފައިވެސް ވާނެކަމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

33 ކޮމެންޓް

 1. ޙައްގުބަސް

  ހެސްކިޔާފަ ކުދިން މަރުވަނީ އިހުމާލުން! ކޮބާ މިނިސްޓަރު! ކޮބާ ބޭސްތަކާ މެޝިނަރީތައް!! އަނެއްކާވެސް ސިއްޙީ ދާއިރާ ފުނޑާލާ ލިބޭހާ ފައިސާ އިންޑިޔާއަށް ދޭން މިހުން އިންޑިޔާއަށް ދުވަންވީތަ؟ މުޒާހަރާ ކުރަން ނިކުންނަންވީ! ކަންތައްތައް މިދަނީ ގޯހުން ގޯހަށް! އެއްބަޔަކު ބަދަލުގެ ގޮތުގައޭ ކިޔާފާ ރައްޔިތުން ދައްކާ ޓެކްސް ފައިސާ ބަހާ ހުސްކުރަނީ! އަނެއް ބަޔަކު ޖޭއެސްސީގައި ތިބެގެން މިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންނާ ފަނޑިޔާރުގެ ފުނޑާލަނީ! އިންޑިޔާއާއެކު އަޑި ނޭގޭ އެގްރިމަންޓްތައް ހަދައިގެން ބޮޑު އަދަދުން ފައިސާ ހޯދާ ރާއްޖެ ދަރުވާލާ ގައުމުގެ މިނިވަންކަން ނަގާލަނީ! މިރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ނިޒާމު ޚަރާބުވެ ނިމިއްޖެ! އެންމެން ނިކުންނަންވީ މިކަންކަމާ އިހުތިޖާޖުކޮށް ހައްގު ހޯދާ ގައުމު ހިމާޔަތްކުރަން! މިއީ ގައުމީ އަދި ދީނީ ވާޖިބެއް!

  244
  8
 2. މާމިގިލީ މީހާ

  . ކޮބައިތަ ހެލްތު މިނިސްޓަރ. އޭނާ ބުނެގެން ކުރާ ކަމެއްތަ މީ. ހަމަ ފަރުވާ ކުޑައީ.

  150
  2
 3. ހަމަހަމަ

  إنا لله. މިއީ އަނެއްކާ ކޮންފަދަ ކަމެއް ؟!

  147
  3
 4. ހެއު

  މިނިސްޓަރު އަގަތަޅުވަމުން ދުވަނީ ކުރެވޭ އެއްވެސްކަމެއް ނެތް އަޑުތައް އިވޭގޮތުން ފަރުވާދިނުމައް ބޭނުންކުރާ ގިނަ ސާމާނުވަނީ ހަލާކުވެފަ ފައިސާއެއްނެތް ގަނެވޭކައް ކިހާދެރަ ސަހާދެއްމިބުނީ ޔާމީންވަރެއްނެތް ހައްލަކީ ޔާމީންރައީސް

  159
  9
  • Anonymous

   މިސަރުކާރުގަ ވާ މިކަހަލަ އެއްވެސް ކަމެއްގަ މިސަރުކާރު، ހެލްތުމިނިސްޓަރު އިސްތިއުފާ ދޭކަށް ނުޖެހޭނެ. އެހެން ސަރުކާރެއްނަމަ މިބައިގަނޑު މަޖީދީމަގު ކުޑަކުރާނެ. އެސަރުކާރެއް އިސްތިއުފާދޭންޖެހޭނެ. އެމްޑީޕީ ޓުވާޓަރ ބައިގަނޑު ކޮބާމިހާރު؟ ހުރިހާކަމެއް އަތަށް ގޮވަނީ. މިކޮމެންޓް ކިޔާފަ ރުޅިއަންނާނެ ކަމެއްނެތް!!!

   60
   3
 5. ާަާމަ

  ސުބްޙާނަﷲ. މީ ކޮންފަދަ ހިތާމަވެރިކަމެއް. ހެލްތު ދާއިރާ ފަހަތަށް ޖެހެމުންގޮސް ފަސްދޮޅަހުގެ އަހަރުތަކާ ހަމަޔަށް ދިޔައީނޫން. ފޫޅުމައިން ނެރެގެން ގޭގޭގައި ވިއްސަން ވީނު!

  145
  2
 6. ކަމަނަ

  ޙެލްތް މިނސްޓަރަކީ ކޮރަޕްޓް މީހެއް. ޓަނަށް ގަންނަ ހުރިހާ އެއްޗެއް ގެންނަނީ ކޮށްކޮގެ ނަމުގަ އޮންނަ ކުންފުނިން. ޥައްކަން ކޮއްފަ އެހެންކަމެއް ކުރަން ވަްގުތެއް ނުލިބޭ..މުޅި ގައުމު ސުންނާފަތިކޮށްފި

  107
  1
 7. ގާބޯ

  ކިހާ ބޮޑު ވެއްޖެ ކަމެއްމީ ކަލޭނޭ މި ވާގޮތެއް ނުބަލާނަންތަ ހަމަ ދެއަތް އުރާލައިގެން ތިބެން ވީތަ އެތަނުގެ ހާލަތަކީ ކޮބާކަން ބަލަން ވެއްޖެ މިހާރުން މިހާރަށް ހިނގާ އެތަނަށް ދަމާ ހީ ވާކަހަލަ މީ ކުޑަކުޑަ ކަމެކޭ މިވަރަށް ސީރިއަސްކޮށް ބަލަންޖެހޭ މައްސަލައެއް މިކަމުގައި އިހްމާލް ވި ހުރިހާ ފަރާތްތަށް ހޯދާ ބަލާ ފިޔަ ވަޅު އަޅަން ވީ އެމީހުންގެ ކަންކަން އެމީހުންނަކަށް ނުބެލޭނެ ފުލުހުން ތިކަން ރަނގަޅަށް ބަލަންޖެހޭ އެމީހުންނާ މެދު ރަނގަޅު ތަހްގީގެއް ކުރެ ވިގެންނޫނިއްޔާ މިކަންކަން ހައްލެއްނު ވާނެ އަ ވަސް ކުރަން ވި ދެން ނެއް ތިބެ ވޭކަށް

  31
  1
 8. އިހްތިޖާޖް

  ވޭތުވެދިޔަ48ގަޑިއިރުތެރޭގަ ސަރުކާރު ހޮސްޕިޓަލުގައި ހަތްމަރު މީރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ބަލަހައްޓަމުންދާ ސިއްހީދާއިރާގެ ވަރައްބޮޑުވެއްޓުމެއް މިވެސްކުރީސަރުކާރުކަމެއްނަމަ މިހާރުއެމްޑީޕީ މީހުންގަޑު ތިބޭނީ ހޮސްޕިޓަލްވަށައިގެން މުޒާހިރާޖައްސައިގެން އެކަމަކު އިހްތިޖާޖައްނުނިކުމެ ވާކައްނެތް މިވަރުންދަންޏާ ހައެއްކަދުވަހުގެތެރޭގައި ގައުމުގެ މުސްތަޤްބަލް ގެއްލިދާނެ

  22
  1
 9. ބާރީ

  ޢިންޑިޔާ އަށް ވިހަގެންދޭތޯ ކުރާކަމެ ތީ

  18
  3
 10. އެންދެރި

  އަންހެނުން ވިއްސަން ތިބެން ވާނީ އަންހެން ޑޮކްޓަރުން ނެވެ. ފިރިހެނުން ނެއް ނޫނެވެ.

  23
  3
 11. ޒާ

  ތިޔަ ހޮސްޕިޓަލް ބަންދު ކޮށްގެން ނަމަވެސް ތިޔަ މައްސަލަ ބަލަން ގޮވާލަން. ފަރުވާ އިންތިހާއަށް ކުޑަ އެތައް މައްސަލައެއް އެބަ ފާހަގަވޭ. އަހަރެންގެ ދަރިފުޅު ވިހޭވަގުތު އެކުއްޖާ އަށް ހޫނުކުރަން ބާއްވާފައި އޮތް އެތީގެ ޓެމްޕްރޭޗަރުގެ ގަދަކަމަށް މަށަށް ފާހަގަވީ އެކުއްޖާ އިންތިހާއަށް ރޯވަރުން. މަ އޭތީގެ ޓެމްޕްރޭޗަރު ބެލިއިރު އެއީ ކުއްޖާއަށް ގެއްލުންވާވަރުގެ ހޫނެއް. އެންމެފަހުން އޭގެ ހޫނު މަޑުކުރުމުން ކުއްޖާ ރުއިން ހުއްޓާލި. މިހިރީވެސް ތިޔަ ހޮސްޕިޓަލުން ގޯސްކޮށް ކުރިއެއްކަންތައް.

  28
  2
 12. ޫިިމުޙައްމަދު

  ޢެއްވެސް ބޭފުޅަކު ވިހާތަނުން ތިޖަހާސިންގެ ޙަޤީގަތް ބައްލާލައްވާފިބައި..ތި މަރުތަކާ ގުޅުމެއްވާނެ..އެ ޖަހާ ވެކްސިންގެ ބޭރުގައި ވާ އެއްޗެއް ކިޔާލާނަމަ ތިހިނގާ ކަންތަކުގެ ހަޤީގަތް ހާމަވެގެދާނެ....ބައްލަވާ

  15
  4
 13. ހިތާމަހުރި

  ހެލްތު މިނިސްޓަރު މިހާރުން މިހާރަށް އިސްތިއުފާދީ

  27
  1
 14. އަޙްމަދް

  އަދިވެސަ ވެކްސިން ޖެހުން އިތުރުކުރަންވީ!

  4
  44
  • މޯމް އޮފް ވަން

   ކަލޭމެން ކަހަލަ އިގްނޮރެންޓް މީހުނާ ހެދި ގައުމު ހަލާކުގެތެރެއަށް ވެއްޓެނީ. ޕްލީޒް ސްޓޮޕް ސްޕްރެޑިންގް މިސްއިންފޮރމޭށަން އެންޑް ގޯ އެޑްޔުކޭޓް ޔުއާސެލްފް އެބައުޓް ހާޑް އިމިއުނިޓީ.

 15. Anonymous

  މަރުކޮމިޝަން އޮންނަނީ ހަމައެކަނި ސިޔާސީ މަރުތައް ބަލަން. އެއްހަފްތާ މިވީ އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލަށް ވިހަންދާހާ ބައެއްގެ ދަރިފުޅު މަރުވަމުންދާތާ. މިކަން ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް އަންނާނީ ކޮން އިރަކުންބާ.

  16
  1
 16. Anonymous

  0 ޓޮލަރެންސްގައި ކުދިން މަރުވަނީ ދޭން ޖެހޭ ފަރުވާ ނުދެވުމާއި ފަރުވާ ކުޑަވީމަ. ކިނބޫ ބުންޏެއްނު މި އަހަރުގައި ހިތާމަވެރި އެއްވެސް ހާދިޘާއެއް ނުހިނގައޭ. ލޮލައް މިރުސް ފެން އެޅިފަތަ ހުރީ

  34
  1
 17. އަނިޔާ

  މިއީހިތާހުރިކަމެއް މިުވަހަކުވެސް ރާއްޖޭގެ ތާރީޚް ގައި ހިނގަާފައިވާ ކަންކަމެއް ނޫން . މިންޓަރވެސް އަދި އެހެން ވެރިންވެސް އިސްތިއުފާ ވަގުތުން ދެއްވަން ޖެހޭ މައްސަލައެއް. ރައީސް ސޯލިޙްއަށް ގޮވާލަން ވަގުތުން މަނިކުފާނުވެސް ޖެހޭ އެހެންޤވަްތަކުގެވެރިންވެސް ދައްކާ މިސާލަްދައްކަވަން.

  13
  1
 18. އިންސަނުން ގަސްތުގައި މަރާ ހޮސްޕިޓަލް

  ރޭގައި ކުޑަވަގުތުކޮޅަކަށް އައިޖީއެމްއެޗް އަށް ޒިޔާރަތްކޮށްލީމެވެ. އެމެޖެންސީގައި އަވަސް ފަރިވާއަށް ބޭނުންވާމީހުން ވެސް ކިޔޫގައި މަޑުކޮށްގެން ތިބިކަމީ ބަލަން އުނދަގޫ މަންޒަރަކަށްވިއެވެ.

  17
  2
 19. އަލީ

  ތިއީ ކޮންމެވެސް ނުބައެއް.

  14
  3
 20. ގިފްޓް

  ވިހާފަ މަރުވާ ކުދިންނާއި ބަނޑުބޮޑުއިރު މަރުވާ ކުދިންގެ އަދަދު އިތުރުކަން ފާހަގަކުރެވޭތާ ދުވަސްްކޮޅެއްވެއްޖެ، ބޮޑު މުސާރަދީފަ ޑޮކްޓަރުންތިބުމެކޭ ކުރީގެ ފޫޅުމައިން ތިބުމެކޭ މިހާރަކު ތަފާތެއްް ނެތް، ދެންބުނޭ މިވެސް މައިންބަފައިންގެ އިހްމާލުންވާ ކަމެކޭ....ރަގަޅު އެންޓަނޭޓަލް ކެއަރ ނުދެވޭކަން ތިއެނގެނީ

  19
  2
 21. ރާޅު ބޯއީ

  ގައުމުގެ ހާލަތު ބަދަލު ނުކުރައްވައޭ ރައްޔިތުން އެހާލަތު ބަދަލުކުރަން ބޭނުން ނުވާނަމަ. މި ލާދީނީ ވެރިކަން އައިފަހުން ގައުމު މިހާލަތަށް ގޮސޮ ބަދު ނަސީބު އައިސް މުސީބާތް އާންމުވެއްޖެ.

  18
  3
 22. Anonymous

  0 ޓޮލަރެންސްގައި ހެލްތް ދާއިރާ ފެއިލްވެފައި.

  19
  2
 23. ޝާހް، ރ.ވާދޫ

  މިސަރުކާރުގަ ވާ މިކަހަލަ އެއްވެސް ކަމެއްގަ މިސަރުކާރު، ހެލްތުމިނިސްޓަރު އިސްތިއުފާ ދޭކަށް ނުޖެހޭނެ. އެހެން ސަރުކާރެއްނަމަ މިބައިގަނޑު މަޖީދީމަގު ކުޑަކުރާނެ. އެސަރުކާރެއް އިސްތިއުފާދޭންޖެހޭނެ. އެމްޑީޕީ ޓުވާޓަރ ބައިގަނޑު ކޮބާމިހާރު؟ ހުރިހާކަމެއް އަތަށް ގޮވަނީ. މިކޮމެންޓް ކިޔާފަ ރުޅިއަންނާނެ ކަމެއްނެތް!!!

  16
  2
 24. ސިކުނޑި

  ކޮބައިތިކަ މުގައިޒިން މާވާކަށްސަރުކާރުނުޖެހޭ ތީގަޒިން މާނަގަންޖެހޭނީ ކުރީގެސަރުކާރުން ވ ވެދުން ފަހުންރަގަޅުވާނެ ވަގުތުބޭނުން ކެއްތެރިވާންދަސްކުރޭ

  6
  4
 25. ނުރައްކާ

  ކަނޑައެޅިގެން ވެކްސިނުގެ ސަބަބުން ވާކަމެއް. ލާޒިނު ކޮށްގެން އޭގެ ސޭފް ސްޓަޑީ ހެދިފަނެތް ޝޮޓްތައް އިންސާނާ މިދުނިޔެއަށް އަންނަ ތަނުން ދިނުން ލާޒިމު ކުރަން ހެޔޮނުވާނޭ! އުފަންވާތަނުން ކުދިންގެ ޤުދުރަތީ ދިފާއީ ނިޒާމް ހަލާކުކޮށް ނުލާ

  8
  3
 26. ކެސްޑީޕީ

  ޔަގީން މައްސަލައެއް އެބައުޅޭކަން. ތިތަނުގެ ނާގާބިލު މެނޭޖްމަންޓް ބަދަލު ކުރަން މާބޮޑަށްވެސް ލަސްވެއްޖެ.

  20
  1
 27. މުދިންބެ

  ހެލްތް މިނިސްޓަރ ފެއިލްވެއްޖެ. އަވަހަށް އިސްތިއުފާދީފަ ގެޔައްވަޑައިގަންނަވާ. ހޮސްޕިޓަލް ހިންތިބިފަރާތްތަށްވެސް އިސްތިއުފާދެއްވާވަންވީ ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް. ކުރީސަރުކާރޭ ކިޔާނެޖާގައެއްނެއް. ވެރިކަމަށް 1 އަހަރުވީ. ވީކަމެއް ނެއް. އޯގާތެރިސަރުކާރު ތިޔަބޭފުޅުން ކަރުދާހުގަ ލިޔެފަ އޮންނަނީ. އޯގާތެރިކަމަކީ ނަމުން ލިބޭނެ އެއްޗޭއްނޫން. ބޮޑުބަޖެޓެއ ހުލިއަރުވާލީ. އެއްކަމެއްވެސް ކުރެވުނީކީ ނޫނެއްނު.

  18
 28. ހުސޭނުބޭ

  އުފަންވާކޮންމެކުއްޖަކަށް ދޭންބުނި ހަދިޔާފޮށި ސަންދޯކަކަށް ބަދަލުވީބާ

  4
  1
 29. ނަން ހާމަކުރަން ނޭދެން

  ވިސްނާލަބަލަ. އެކުދީންގެ ބައްޕައިން އެޖެހުނީ ކުރި ހުރިހާ އުއްމީދެއްގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރަން. އެކުދީންގެ މަންމައިން އެޖެހުނީ ދުށް ހުރިހާ ހުވަފެންތަކުގެ މައްޗަށް ކަރުނަ އަޅާ ރޮއެ ކަރުނައިގެ ކޯރެއްގައި ފަތަން. މީބާ ހައްޤުވާ މިންވަރަކީ. ކުދީން ވިހަން މި ހޮސްޕިޓަލަށް ދިޔުން ހުއްޓާލަންވީ. ހިލޭ ކޮށް މިކަހަލަ މުޞީބާތެއް ބެލުމަށް ވުރެ ހާހުން ރުފިޔާ ދައްކައިގެން ނަމަވެސް އުފާވެރި ދުވަހެއް ދެކިލަން ދިޔުން މާ ޢައުލާކަން ބޮޑު. ތި ހޮސްޕިޓަލުގެ އަގެއް ނެތް މިހާރު އަހަރެމެން ކުރިމަތީ. އިއްޔެ އޭ ފާސް ހޯދަމުން ދިޔަ ހޮސްޕިޓަލް މިއަދު ޔޫ އިން ފެއިލް ވެއްޖެ

  ވަﷲ ޢައުލަމް

  4
  1
 30. ގަަދަފަދަ ކަލޭގެ

  ކީކޭ ދެންބުނާނީ.....
  ޯ

  2
  1
 31. ވާނުވާ

  ތީކީ އާންމުކޮށް ވާގޮތް ، މާބޮޑަށް އިނގެނީ.. ބޮޑު އި މާރާތެ އަޅުނީ އެވީޔޯ.. ކިޔެވި އެއްޗަކާއި ދި މާ ނުވާނެ..
  ތި މާމ މެންގެ ފެންވަރު ދަށީޔޭ ކިޔާބަލަ. މިއައިޖީއެ މްއެޗް ޑޮކްޓަރުން ނާއި ނަރުހުން ބޮޑަކަށް ވެސް ފާހަގަކުރެވޭ.. ޖަވާބު ދާރީ ވަނީ ވެސް އަޅަކާ ދޭތެރޭ ކަންތައްތައް ކުރާ އުސޫލުން.. ހިތް ހެޔޮކޮށް މުހާތަބު ކުރައްވާ ވަނީ މަދު ބަޔަކު.. ތަޖްރިބާ ކޮށްފައި މިބުނަނީ.. ހާސަކޮއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑޮކްޓަރ ނަ މަ އަދި އެކަން މާބޮޑު.. މީހުންގެ ފައިސާ ކާލެވުނީ މަ ނި މުނީ ފުރާނަ ދުއްވާލެވުނީ މަ ނި މުނީތަ؟ އިނެއް ކޮޅުން ހަވާލު ނުވާނެ ފަރުވާ ކުޑަ ކަ މެއް، ދެން ކިޔާނީ މެސިނު މައްސަލަ ކިހާ ގޮތެއް ނެތް ބަޔެ! މެސަނަރީސްތައް އަބަދު ބަލަން ޖެހޭނީ ރަގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރޭތޯ ނޫނީ ނޫންތޯ.. އެއީ ފަރުވާ ކުޑަ ކަ ނެއް ނޫންބާ؟؟؟ ????

  3
  1