ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒެެއްގައި ތިބި ކުދިންތަކެއް ހަނގުރާމައަށް ފޮނުވަން ޖަމިއްޔާ އަކުން މަސައްކަތް ކުރިކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒުގައި ތިބި ކުދިންތަކެއް ހަނގުރާމައަށް ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފޮނުވަން ޖަމިއްޔާ އަކުން މަސައްކަތް ކުރިކަމުގެ މައުލޫމާތު މިދިޔަ ހަފްތާގައި މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމެޓީއަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

"ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމެޓީއަށް މިދިޔަ ހަފްތާގައި އެނގުނީ ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒަށް ޖަމާޢަތަކުން ބަޔަކު ގޮސް އެތަނުން ކުދިން ހޯދައިގެން އެކުދިން ވެސް އަނެއްކާވެސް ހަނގުރާމައަށް ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރި. މިކަމަށް ލޯ މަރައިގެން ނުތިއްބަވާށޭ. އަޅުގަނޑުގެ އެހެން މަޤުޞަދެއް ނެތް." ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ ދެ މަރުކަޒެއް ސަރުކާރުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގައެވެ. އެއީ ވިލިމާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގައި ހިންގާ ދެ މަރުކަޒެކެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ހަނގުރާމައަށް ފޮނުވަން އުޅުނީ ކޮން މަރުކަޒެއްގައި ތިބި ކުދިންތަކެއް ކަމެއް ނަޝީދު ވިދާޅެއް ނުވެއެވެ. އަދި އެކަން ހިނގި ތާރީޚަކާއި، އެކަން ކުރަން އުޅުނު ޖަމާޢަތެއް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅެއް ނުވެއެވެ.

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ޓެރަރިޒަމަށް ވާކިވެރިވާ ނެޓްވޯކްތަކާއި ޖަމިއްޔާތައް ރާއްޖޭގައި އޮޕަރޭޓް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި އެ ނެޓްވޯކްތައް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ކަމަށެވެ.

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނު ހަމައެކަނި ކަންބޮޑުވެ ވަޑައިގަންނަވާ މައްސަލައަކީ ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރިވުމަށް ދިވެހިން އެހެން ގައުމުތަކަށް ދަތުރު ކުރުމެވެ.

"އިސްލާމްދީން ނޫން އެހެން ދީނަކަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށް އަޅުގަނޑު ރިޔާސަތުގައި އިނދެ އެއްވެސް ފުރުސަތެއް ނުދޭނަން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ފުރިހަމަ އިތުބާރު އޮންނާނެ އަޅުގަނޑު ރިޔާސަތުގައި އިނދެ އިސްލާމްދީން ނޫން އެހެން ދީނަކަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރާނެ ކަމުގެ." ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

20 ކޮމެންޓް

 1. Anonymous

  މިގަންޖާ ބޯ އަކީ ހަމަ މީހެއް ނޫން. ގުރައިދޫގެ މޮޔައިންގެ މަރުކަޒައް މީނާ ބަދަލު ކުރަން ފެނޭ. ނުވިތާކައް އައި ޖީ އެމް އެޗްގެ މެންޓަލް ހެލްތް ކެއަރ އައް ދައްކާ ފަރުވާކުރުން ރަނގަޅު އެވަރުން ރަނގަޅު ނުވަންޏާ ދެން ޖެހޭނީ އިސްލާމީ ޝަރިއްޔާގައިވާ އަދަބު އެއީ މުޖުތަމައު ފަސާދަ ކުރާ މީހާގެ އަދަބު ދޭން

  92
  4
 2. ހުދުހުދު

  ސިކުޑި އެއް ހުރި މީހަކަށް އިގޭނެ ލާދީނީ އެދައްކަނީ ސަލަފު ޖަމިއްޔާގެ ވާހަކަ ކަން. ޔާﷲ މީލާދީނީ ބައިގަނޑުގެ ކިބައިން އަޅަމެން ސަލާމަތް ކުރައްވާ އަޅަމެންނަކީ އިސްލާމް ދީން މަތީގައި ސާބިތުވެ ތިބޭ ބައެއްކަމުގައި ލައްވާދޭ އަދި ލާދީނީ ބައިގަނޑުގެ ނުބައި ރޭވުންތައް ނާކާމިޔާބު ކުރައްވާދޭ އާމީން

  90
  6
 3. Anonymous

  އަހަރެންގެ އެއްވެސް އިތުބާރެއް ނެތް މަޖިލިސް ރައީސަކަށް. ކުރިން އިތުބާރުކުރި މީހުންގެވެސް އިތުބާރު ގެއްލެމުންދާ ތަން ފެންނަނީ. އެމްޑީއެން މައްސަލާގައި މަދަނީ ޖަމިއްޔާއެއް އުވާލަން ތާއީދުނުކުރާކަމަށް ބުނި މީހުން މިއަދު މިފެންނަނީ ރާއްޖޭގައި އިސްލާމީ ނަސޭހަތާއި އިރުޝާދުދޭ ޖަމިއްޔާތައް އުވާލަން އުޅޭ މަންޒަރު

  82
  3
 4. ލއލ

  ތިއުޅެނީ ސަލަފަށް އޮތް ހަސަދައެއް ފިލުވާލަން

  87
  2
 5. މަަަަދަރުޗޮދު

  މަޖިލީހެ ހިންނެ ސޮނިބޭ ތޯ ދޮގޮ ނުހަދާ

  60
  2
 6. ކަނބާ

  މި ހުރިހާ ކަމެއް މީނާއަށް އެނގެނީ ކިހިނަކުންހެއްޔެވެ؟ އަނެއްކާ މިއީ މީނާ ކުރާކަމެއް ނޫންހެއްޔެވެ؟ މިހެން މިބުނީ ބޭރުގެ ޖަމާޢަތްތަކާ ގުޅިގެން ހަނގުރަމަށް މީހުން ދާވަރާ، މީހުން މަރުވާވަަރު މީނާއަށް ބަރާބަރަށް އެނގެއެވެ. އެކަން މީނާ ހާމަކުރެއެވެ. މީނާގެ ކިބައިން މިޤައުމު ސަލާމަތްވާނީ ކޮން ދުވަހަކުންބާއެވެ؟ ނޭނނޭ އެއްކަމެއް، ނުބެހޭ އެއްކަމެއްވެސް ނޯވެއެވެ.

  67
  1
 7. ޝާހް، ރ.ވާދޫ

  ތިޔަ ރޯނުއެދުރަށް ނޭންގޭ އެއްކަމެއްވެސް މިރާއްޖޭގަ ކީއްކުރަން ދުނިޔޭގަ ނެތް. މީނަ މިހާރު މިހިރީ ސަލަފު ޖަމިއްޔާ ދުއްވާލަން ވިއްދައިގެން އެކަން ކުރަން ކުރެވޭނެ ހުރިހާކަމެއްގެ ޑައިރެކްޓަރަކަށް ވެގެން. އެމްޑީއެންގެ ލާދީނީ ވާހަކަ މިގައުމުން އޮއްބާލާ އެހެން ދިމާލަކަށް ރައްޔިތުންގެ ފޯކަސް އަނބުރާލަން މި ޝައިތާނީމީހާ މިހާރު މިދުވަނީ. މި ގ.ކެނެރީގޭ ކަލޭގެމީ މިދިވެހިރާއްޖެ ހަލަބޮލިކޮށް މިގައުމުގެ ހަމަޖެހުންނަގާލާ މުޅި ގައުމު ފުނޑާލަން މިތަނަށް ދޮންމީހުން ފާކޮށްފަހުރި ނުބައި ނުލަފާ ލުއްޗާއެއް. މި ހަތްބޯރާޙީގެ މުސީބާތުން އިބޫ ސޯލިހުވެސް އެހެރީ ސަލާމަތްނުވެވިފަ، ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮވެރިކަމެއް ކޮށްނުދެވިފަ.

  65
  4
 8. އިބްރާހިމް

  ޔާﷲ.މި ނުބައި ފާސިޤް ފާޖިރު މީހާގެ ކިބައިން މި ގައުމު ސަލާމަތްކުރައްވާންދޭވެ. އިބަﷲ ގެ ދައުވަތު ދެއްވާ ޢިލްމުވެރިންނަށް ކެތްތެރިކަމާއި ކާމިޔާބު ދެއްވާންދޭވެ.

  81
  1
 9. ޖާޒީރާ ބޯއީ

  މީހުސް މުނާފިގު ވިސްނުންތަކެއް އެއްވެސް ބަޔަކު ތިޔަކަމެއް ނުކުރާނެ އަދި ނުވެސް ކުރޭ، ތިޔަތެޅެނީ ސަލަފޭ ކިޔާގެން ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ކިޔަން. އެމްޑީއެން އުވާލާނަޖެހޭނި އަދި އޭގެ ހުރިހާ ބައިވެރިންނަށް ފިޔަވަޅުވެސް ޖެހޭނީއަޅަން.

  68
  2
 10. ވެރިން

  އެހެން ވީމަދޯ ކަލޭ ޑެންމާކުގާ އޮލްޓަނޭޓިވް އެއް ބޭނުން ވާ ވާހަކަބުނީ.ކަލޭ ހީކުރީތަ އަހަރުމެން އެވާހަކަ ތައް ހަދާން ނެތުނީކަމަށް.ކަލޭ ތިހެން ބުނީމަ ގަބޫލުކުރާނީ ކަލޭކަހަލަ ލާދީނީމީހުން.

  70
  2
 11. ކޮތަރުބިސް

  ބަލަ ބޮޑު އިބިލީސް ކަލޭގެ މަގްސަދެއް ނެތޭ ބުނެގެން ތަސައްރަފު ފުދޭ ބަޔަކު ގަބޫލުކޮށްފާނެެހަމައް ހީކުރަނީތަ ދޯސްތު މިރާއްޖޭގަ ހުރިހާދީންތަކެއްގެ މީހުންނައް ދުނިޔޭގެ އެހެންގައުމުތަކުގަވެސް އުޅެވޭހެން އުޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން ނޫން އެހެން އެދުމެއް ނެތް އެކަން އެގޮތައް ގާނޫނަކުން ހަމަޖެހުމައްފަހު ދޯސްތު ވެރިކަމެއްވެސް ބޭނުމެއްނޫން އެކަންވެސް އެނގޭމީހުން މިރާއްޖޭގަ އެބަތިބި ހުރިހާކަމެއް ދެކެދެނެ ވޮޑިގެންވަނީ ﷲ

  52
  2
 12. ބޮލި މުލައް

  އޭނަބުނި އަފުރާސީމް މަރާލިމީހުން ފުރައިގެން ދިޔަވާހަކަ

  22
  1
 13. ދޮންމޮހޮނާ

  މީދެން ކިހާބޮޑު ބަލާވެރި ކަމެއްް މިގައުމައް ދިމާވެފައޮތް މިގަންޖާ ބޯ ނަސީދަކާހެދި. ކިކަލޭގެ ހޭބަލިވެގެން މިއުޅެނީ މިތާގަ ކުރިސްޓިޔަން ދީން ނުފެތުރިގެން. އެމްޑީޕީ މީހުން ތިބޭ ދެން ހެވިފަ އަތްޖަހަން. މުޅިން މުނާފިގުން ތިމެއްޑީޕީގަ މިހާރު ތިތިބީ. ބަލައެއްނުގަނެވޭނެދެނެއް.

  11
  1
 14. علي وحيد

  ކެނެރީގެ ޤައްދާރު ނަސީދު އަކީ ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރި ސިއްޙަތު ރަނގަޅު ފިރިހެނެއް ދެއަހާބައިގާ ނަމަވެސް ވެރިކަން ކޮށްފި ނަސީދު ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ މަޖިލީހެއްގަ އިނދެގެން އިސްލާމް ދީން ނޫން އެހެން ދީނަކައް ފުރުސަތު ނުދޭނެކަމުގެ އެއްވެސް ޔަގީން ކަމެއް ނެތް އެއީ ނަސީދު ގެ ވާހަކަތަކާއި ޢަމަލުތަކައްބަލާއިރު ނަސީދުގެ ވިސްނުން އިސްލާމް ދީނާއި، ދޯޅުކަން ފާހަގަ ނުކުރެވޭތީ

  11
  1
 15. ކަތްދަ

  ސީދާ ކަނޑައެޅިގެން ދޮގެއް. ސީދާ ކަނޑައެޅިގެން ދޮގެއް.

  22
  1
 16. އިބޫ

  ހުތުބާ ތެރެއަށް ލިޔުންއަޅާ ބީދައިން ހުރިހާ ކަމެއް ނުވާނެ އިންޝާ ﷲ.

  26
 17. އެންދެރި

  ދޮގު ހެދުމުގަ ހައްދު ފަހަނަ އަޅާފަ އެވެ. ދީނައް ފުރައްސާރަ ކުރުމުގަ ހައްދު ފަހަނަ އަޅާފަ އެވެ.

  30
 18. Anonymous

  މިކަލޭގެ މިދެއްކު ވާހަކަ ދިމާ އިނދިކޮޅަށް ތަރުޖަމާ ކުރީމަ އަސްލު މިބުނާ އެއްޗެއް ދިމާވާނެ.

  13
 19. ދދދދދދ

  އެމްޑީއެން އުވާލާ.އެމްޑީއެން އުވާލާ.
  އެމްޑީއެން އުވާލާ.އެމްޑީއެން އުވާލާ. އެމްޑީއެން އުވާލާ.އެމްޑީއެން އުވާލާ. އެމްޑީއެން އުވާލާ.އެމްޑީއެން އުވާލާ.
  އެމްޑީއެން އުވާލާ.އެމްޑީއެން އުވާލާ. އެމްޑީއެން އުވާލާ.އެމްޑީއެން އުވާލާ. ދެން މަހޯދަން ދުވިޔަކަސް މިހެން ނުބުނެވޭނެތަ؟

  11
 20. Anonymous

  ދޮގުވެރިއެއްގެ ބަސް ގަބޫލުކުރެވޭކަށްނޯންނާނެ..ދެޝެއިޚަކުވެގެން މިމީހަކު ވުޖޫދަށްނެރުނުފަހުން މުޅިންވެސް މިދައްކަނީ ރާއްޖޭގަ ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާމީހުން އުޅޭ ވާހަކަ. ހައްދުފަހަނައަޅާ ދިއުމަކީ އިސްލާމް ދީނަށްފުރައްސާރަކުރުމާ ﷲއަށް ކާފިރުވުމާ މިފަދަ އިސްލާމްދީން ނިކަމެތި ކުރުމަށް ކުރާކަންކަން.......