"ވަގުތު" ނޫހުގެ ހަބަރަކަށް މީހަކު ކުރި ކޮމެންޓެއްގެ އައިޕީ އެޑްރެސް ހޯދަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން "ވަގުތު"ގެ މައްޗަށް އަމުރެެއް ނެރެފިއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު މެންދުރު 13:00 ގައި ނެރުނު ކޯޓު އަމުރުގައި ވަނީ ކޮމެންޓް ކުރި ފަރާތުގެ އައިޕީ އެޑްރެހާއި، އެ އައިޑީ އާއި ބެހޭ އެންމެހާ މައުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ދިނުމަށެވެ.

އަދި ކޯޓު އަމުރު ލިބޭތާ 48 ގަޑިއިރު ތެރޭ އެ މައުލޫމާތު ދިނުމަށްވެސް "ވަގުތު"ގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްފައި ވެއެވެ.

ފުލުހުން އެދިގެން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުއްލި ގޮތަކަށް ނެރުނު އަމުރު "ވަގުތު" އާ ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިންނެވެ.

ކޯޓު އަމުރުގައި ވަނީ "2019 ނޮވެމްބަރު 20 ވަނަ ދުވަހު /ވަގުތު.އެމްވީ/ ނޫހުގައި ޝާއިރުކޮށްފައިވާ "ސަލަފްް ޖަމާއަތުން ޓެރަރިޒަމްއަށް ހިތްވަރުދޭ، އެ ޖަމާއަތާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމާނެ - ނަޝީދު" މި އާޓިކަލްއަށް ކޮމެންޓްކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ އައިޕީ އެޑްރެހާއި އެއާއި ބެހޭ އެންމެހާ މައުލޫމާތު" ފުލުހުންނާއި ހިއްސާކުރުމަށް އަމުރު ކުރާކަމަށެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މި އަމުރު ނެރެފައި ވަނީ މިފަދަ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް ފުލުހުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އެދުމުންނެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މިއީ އޮންލައިން ނޫހަކަށް ކޮމެންޓެއް ކުރި ފަރާތެއްގެ މައުލޫމާތު ހޯދަން ފުލުހުން ހާއްސަ ތަހްޤީޤެއް ފެށި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

83 ކޮމެންޓް

 1. ނަގޫރޯޅި

  މި އޭ އެކިޔާ މިނިވަސް ނޫސްވެރިކަމާ ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން މިސަރުކާރައް ހަޖަމުވާވަރު. ސާބިތު ނުވިޔަސް ރ.ޔާމިނައް ވަގައް ގޮވާހެދިއިރު އޯކޭ. މިހާރު މުނާފިގުކަން ފެނިތިބެ ލާދީނީއޭ އަދި އިމްރާންމެން އަމިއްލަ މުހުތާދައް ގައުމު ލާދީނީ ބައިގަނޑައް ވިއްކާލިއްޔޭ، ހުސް ވަގުންނޭ ބުނީމަ ގޯސްވެ އެމީހަކު ހޯދަނީ، ލޮލް

  307
  12
  • ހހހހުި

   ޔޫރަޕިއަން ޔަުނިއަން ހިއުމަން ރައިޓްސް ލޯގެ އާޓިލަް 2 އިން ޕްރައިވެޓއ މެޓަރސަ އަކީ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ތަނެއްގައިވެސް ރައްކާތެރިކަން ލިބޭނެ ކަމެއް. ޔޫ އެން ގެ ޗާޓްރ ގެ ޕްރި އެމްޕްލް ގައި ބުނެފައިވަނީ އެ ޖަމިއްޔާގެ އެންމެ އަސާސީ މަގްސަދަކީ ފއިންސާނީ ހައްގު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުން ކަމަށް. މި ޗާޓަރގެ މި މާއްދާއިން ބާރު ލުބިގެން ހަދާފައިވާ އައިސީސީޕީއާރް ގެ ސިވިލް ރައިޓެއްކަަށް ބުނެފައިވަނީ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމަކީ އަދި ޕްރައިވެޓް މީހެއްގެ ޕްރައިވެޓް މެޓަރތަކަކީ ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ އެއްޗެއްކަމަށް ބުނެފައިވޭ.

   114
   7
  • ސުލޭމާނު

   ކޯޓުތަކުގެ ފަންޑިޔާރުން ބަދަލޔކުރަންޖެހޭކަން ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި މިއެނގެނީ. މިއީ ނުކުރެވޭނެ އަމުރެއް. އެއްވެސް މީހަކު ފަރުދީ ގޮތުން ބުނާ ބަހެއް ތަހްގީގުކުރަން އަމުރު ނެރެދޭން ނުޖެހޭނެކަން ނޭނގޭ ގާޟީންނަކީ ނުކިޔަވާތިބެ ކޯޓްތަކަށް ވަދެތިބި ބައެއްކަމާމެދު ގާނޫނީ މީހަކު ދެބަހެއްނުވާނެ.

   101
   4
  • އަލީ

   މިސަރުކާރަށް ހަޖަމު ވާވަރު މިއިނގެނީ

   115
 2. ވަގުތު

  ތީ ނެގެޓިވް ކޮމެންޓު ކުރާތީ ޖެހި ސްޓަންޓެއްހެން ހީވޭ

  197
  2
  • ވެއްޓެނީ ވެއްޓެނީ

   ވެއްޓެނީ! ވެއްޓެނީ!!. އެހެންވެ ބޮލަށް ތެޔޮ އަރައިގެ ދޮންރިހަ ހަމީދު ތެޅި ބާލަނީ. ބައިނަލް އަގްވާމީ ކުށެއް ފަރުދުންގެ މިނިވަންކަމަށް އަރައިގަތުމަކީ.

   108
   4
  • ސައީދު

   ޔާމީން.މަރަން ގޮވުމުން އެއީ ތަހުގީގު ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްނޫން. ހިމާޔަތް ކޮށްފަތިބި ބަޔަކާ ގުޅޭގޮތުންވީމަތަ މިވަރެއް އަރައިގެން މިތެޅެނީ؟

   113
   2
 3. ތީސީ

  ބިރުވެރިކަން އުފައްދާ ސަރުކާރު، ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެނަމުގައި ހަގީގަތް ހަމާކުރާ ފަރާތްތައް ހައްޔަރުކޮށް ލާދީނީ ފަރާތްތަކަށް ހިމާޔަތްދޭ ސަރުކާރު، ލާދީނީސަރުކާރު، ފިޑި ސަރުކާރު، މުނާފިގު ސަރުކާރު. ރައްޔިތުން މިސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ނުނިކުންނަނީސް މިސަރުކާރުގެ ބިރުދެއްކުންތަކަށް ނިމުމެއް ނާންނާނެ.

  257
  8
  • އަމައްޔާތް!

   އެއީ ސަރުކާރަކާ ބެހޭ ކަމެއްހެނެއް ހިއެއް ނުވެއެވެ. ހީވާގޮތުން، އެބުނާ ކޮމެންޓް ފެނިފަ އެ ރައްދުވާ ފަރާތް އައި ރުޅީގައި ފުލުސް އޮފީހަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅީ އެވެ. ވަޤުތު ނޫހުން ތިބުނާ ޚަބަރުގެ ޝުރުޚީ ވެސް ލިޔެލިނަމަ، ކޮނެންޓް ހޯދާލަން ފަސޭހަވީހެވެ.

   95
   20
   • Anonymous

    މިގައުމުގައި ނެތް އަބުރު ރައްކާތެރިވުމާ ޒާތީ ދިރިއުޅުމުގެ ހައްގެއް

    86
    2
    • ސަނާ

     މަށަކަށް ދެން ލާހިކެއްނޫން ވަގުތު ނޫހަށްވެސް އެހެން ނޫހަކަށްވެސް ކޮމެންޓެއް ކުރާކަށް ..... ލޯލް

     28
     3
    • ގަމާރުމޯލްޑިވިއަންމ

     އަންނިޔަށް ބެވުން

   • ދދދދދދ

    ސުރުޚީ އެއޮތީ ޖަހާފަ 2019 ނޮވެމްބަރު 20 ވަނަ ދުވަހު /ވަގުތު.އެމްވީ/ ނޫހުގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ "ސަލަފްް ޖަމާއަތުން ޓެރަރިޒަމްއަށް ހިތްވަރުދޭ، އެ ޖަމާއަތާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމާނެ - ނަޝީދު" މި އާޓިކަލްއަށް ކޮމެންޓްކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ އައިޕީ އެޑްރެހާއި އެއާއި ބެހޭ އެންމެހާ މައުލޫމާތު" ކޯޓު އަމުރުގައި ވެއެވެ.

    33
    2
  • ނިކް

   މިކަހަލަ ކަންކަން ހުންނާތީ އޭ ޖުޑިޝިއަރީ ބަދަލުކުރަނީ.. އަދި ކުރިމުނަލް ކޯޓު ބަދަލެއް ނުކުރޭ.

   25
   34
   • Anonymous

    ކޮޔާ، ޖުޑީޝަރީއަކީ ތަހްގީގު ކުރާތަނެއްނޫނޭ. އެތަނަކީ ބަޔަކު ތަހްގީގުކޮށް ހުށަހަޅާ ކަންކަން ހެތްކާ ގަރީނާއަށް ނިންމާ ތަންތަނޭ. އެތަނުން އަމުރު ނެރޭޏި ތަހްގީގީ އިދާރާ. ޔައުނީ ފުލުހުން އެދުމުންނޭ! ގައުމުގެ އިލްމީ ފެންވަރުގެ ސަބަބުން ގައްދާރުން ގައުމަށް ވެރިވަނީވެސް. ދެބޯ ބުރާންތިކަމުން ވާއެއްނުވާއެއް. ތެދެއްދޮގެއް ނޭނގޭ.

    39
 4. ހެހެހޭ

  ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމަށް ދަނޑިބާނާފައެއްނު މިއޮތީ

  144
  4
  • ޖޖޖޖޖޖ

   ދެން ތިއީ ވާނެ ކަމަެއްނޫން. އެޑިޓް ކުރެވޭނެ. މިގައިމުގެ އެއްވެސް ލޯއެއގައި ނޯވޭ އައިޕީ އެޑްރެހާ ކޮމެންޓަކީ ހެކީގެ ގޮތުގައި ބެލޭނެ އެއްޗެހިކަމަކަށް. ތި އުޅެނީ މުޖުތަމައުގައި ބިރުވެރިކަން އުފައްދާ ރައްޔިތުން އަޅުވެތިކުރަން.

   95
 5. Anonymous

  ދީބަ ނުބައި އެއްޗެއް. ނޫނީ ޑިލީޓް ކޮށްލަބަ.

  82
  2
 6. މިނިވަންކަން

  މިނިވަން ކަމައް އެންމެ ބާރު ލާފަ ގޮވި މީހުން. ކޮންތާކު މިޖެހުނީ ހުރިހާކަމެއް އޮޅުވާލީ މި ވޯޓުލީމީހުން ދެން ތިބޭ ގުއިރެވިފަ

  122
  5
 7. ޙައުލާ

  ޖާމަނީގަ އޮތް ނާޒީން/ހޓްލަރުގެ ވެރިކަން ކަހަލަ ވެރިކަމެއް މިތާ މިހާރު މިއޮތީ

  110
  4
 8. ހަލީމް

  އައްދޭ މީ މަންޑޭލާ މެންގެ ޑިމޮކްރަސީގެ ފެންވަރު؟ މިހާތަނަށް އެއްވެސް ވެރިކަމެއްގައި މިހާ ފާޅުކޮށް ހިޔާލުފާޅުކުރުމަށް ހުރަސްއަޅާފައެއްނުވޭ. މީ ޑިމޮކްރެސީއަށް ދިން އަނިޔާއެއް. މީ ބޮޑު ގޯހެއް. މީ ރާއްޖެ ފަހަތަށްދާ ކަމުގެ ހެއްކެތް.

  109
  3
 9. Anonymous

  ކޮން ޚަބަރަކަށް ކަމާ ކޮން ކޮމެއްޓެއްކަން ވެސް ރައްޔިތުންނަށް އަންގާލާ. ތި އަމުރު ނޫހުގަ ޖަހާލާ.

  85
  5
 10. ގަނޖާޖާނު

  ކޮބާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިހު މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމަށްވީ ވައުދު. ސާބަހޭ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ތިކުރަނީ އަދި ވެރިކަން. ރިޕޯޓާސްވިތައުޑް ވޯޓާރސް ކޮބާ؟ މިކަންކަން ނުފެންނަނީތަ؟

  104
  4
  • Anonymous

   އޭނަ ހީކުރާނީ ހިޔާލުފާޅުކުރާ މީހުން ހައްޔަރު ކުރުމަކީ މިނިވަންކަން ކަމަށް. ގަމާރުވެރިން ލީމަވާނެ ހައެތި މިވަނީ.

   71
 11. ާޭަކަލޯ

  ނަޝިދަކަށް އެމް ޑި ޢެން ގެ ްަރާރަށް ބަހެއްނުބުނު

  69
  2
 12. އަބުޅޮ

  ފުރީޑަމް އަފު އެކުސްޕރަޝަން .

  60
  2
 13. ާަާަާޓިނޭ

  ނު ދޭތި ނަމަ ނަމަ

  77
  3
 14. Anonymous

  ޑިމޮކްރަސީގެ ޒަމާނީ ވައްތަރު

  76
  2
 15. ސަހަރީ

  ޚިލާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން އާއުސްމިން ތަކަކަށް ސަރުކާރުން ގެންގޮސްދީފި. ކީހާ ޅެމެއް ފަރިއްސަށް ވެއްޖެ.

  70
  2
 16. މިނިވަން

  މިނިވަންކަން ނެއް މިހާރަކު. ތިމިނިވަން ކަމައް އެންމެ ބާރުލާފަ ގޮވިބަޔަކީ އެއީ ތިއެމްޑީޕީ މީހުން . އެމީ ހުން ކިޔާ އެއްޗެއްގޮވީ އެކަން މިޔަ ދަކު ނުވި އެއްވެސް ކަމަކައް

  66
 17. އެޖެންދާ 2020

  ދެރަކަމެއް

  58
  2
 18. އައިޕީމައިފުޓް

  އަހަރެމެން ވީ ތިބެންދޯ ދައުލަތުން ހިތިހުރިހާ ގޮތެއް ހެދިޔަސް ހައްޕު ކިޔައިގެން. ސަރުކާރުގެ ވެރިން ވަގުތުގެ ނޫސްތަކުގެ ކޮމެންޓު ކިޔައިގެން ޒާތީނުވެ ތިބެބަލަ. ބުނެލަން ބޭނުމީ ކޮމެންޓު ކުރާ ބޭފުޅުން ކުރަމުން ގެންދަވާށޭ ބާރަށް ކުރިއަށް.

  41
 19. ގގހފ

  ޔޫއެންގެ ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ތި ކޯޓް އަމުރު ހުށަހަޅާ. ޑިމޮކްރަސީއަކީ އދ އާއި އޔ އެންމެ ލޯބިވާ ވައްތަރުގެ ޗެރިކަން. އެމީހުން ކައިރި ބުނެ ފާޅުކުރޭ މިގައުމުގައި ފަރުދީ މިނިވަންކަމާ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިޗަންކަން ނެތްކަމަށް.

  51
  1
 20. އައި ސީ!

  މޮޔަވޭ!!!! ކޮމެންޓުވެސް ކުރާނެ. އެމް. ޑީ. ޕީ އަށް ވޯޓެއްވެސް ދެނެއް ނުދޭނަން. ﷲ ގަންދީ ހުވާ.

  71
 21. ޙައުލާމަންމަގެ ދަރި

  ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނުވަން ކަމުގެ ވައުދު ފުއްދައިފި! މިސުރުހީގà މިހާރުގަ މާދަމާ އާޓިކަލް އެއް ޖަހާލާނެ.

  52
 22. ....

  ކޮން ކޮމެންޓެއް ކަންވެެެެސް ޖަހާލަބަލަ ... އޭރުންތަ އެގޭނީ އެ މަ ކުރި ނޫނީ އެހެން މީހަކު ކުރިކޮމެންޓެއް ވިޔަސް ... ކޮމެންޓު ޖަހާާާާާާާާލީމަ އެމީހަކައް އިނގޭނެނު... އެހެންމީހުނައް ނޭންގުނަސް...

  41
  • އައިޕް

   ރަނގަޅު ވާހަކެއް އޭރުން އިނގޭނީ ރާއްޖެ ދޫކޮށް ފިލައިގެން ދާންވެސް އަވަހަށް

   13
 23. Anonymous

  މީހެއްގެ ޒާތީ މައުލޫމާތެއް ފުލުހުން އެދުނަސް އަމުރު ނެރެގެން ނުހޯދޭނެ. އެފަދަ ދަށު ދަރަޖައިގެ އަމަލު ކުރުމަކީ ނިޒާމުން މީހުން ގެއްލޔވާލުމަށް 13 ވަނަ ގަރުނު އިންގިރޭސި ކިންގް ޖޯން ހިންގިފަދަ އަނިޔާވެރި އަމލުތަކަށްމަގުފަހިކުރުވާ އަނިޔާވެރި އަމަލެއް. ނަފުސުގެ މިނިވަންކަންވެސް މިގައުމުގައި ނެތީތަ؟

  52
 24. Anonymous

  ފްރީކޮށް މަސައްކަތްކުރާ ބައިނަލް އަގްވާމީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ލޯޔަރުން އުޅޭނެ، އެމީހުންގެ ސަމާލުކަމަށް މިގައުމުގެ ފުލުހުންގެ އަންޕްރޮފެޝަނަލިޒަމްއާއި ޑިމޮކްރަސީއާ ބީރައްޓެހި ހިޓްލަރުގެ އަނިޔާވެިކަން ކަހަލަ އަމަލުތަކުގެ ވާހަކަ އަންގާލަބަލަ. ފބ ގަވެސް މިމީހުންގެ ޕޭޖްތައް ހުންނާނެ. ނިކަން މުޅިދުނިޔެއަށް މިއަނިޔާވެރިކަން ފާޅުކޮށްބަލަ.

  36
 25. ފަރޫ

  އިންސާފުވެރީވަނީ އަމަށަކު ވަރަކަށްނޫނޭ! ކީއްކުރާނީ މިއޮތީ އައްޔަކަށް އަނދިރިއަކަށް ކޮންކަމެއްހޭ ބުނެ ހޯދި ސަރުކާރުގެ ޙިކުމަތްތެރިކަން.

  48
  2
 26. ހހހހސސސ

  މިއީބއިލީގަލް މީންސް އޮފް ފައިންޑިންގ އެވިޑެންސް. މިބަލައިގަންނަ ކޯޓެއް ދުނިޔޭގަވެސް ނުހުންނާނެ. އެއްވެސް މީހެއް ފަެުދީގޮތުން ބުނާ އެއްޗަކީ ކުށަކަށްނުވާނެ. އަދި އެކަމެއް ތަހްގީގެއްވެސް ނުކުރެވޭނެ. ގާނޫނާ ހިލާފު އެއްޗެއް ނޫހެއްގައި ކޮމެންޓުގެ ގޮތުގައިވެސް ނުޖަހާނެކަން ހަމަ ޔަގީން.

  25
 27. ފީކުދާން

  ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ނޭނގޭތަ އެއީ މިނިވަންކަމުގެ ހައްގަށް އަރައިގަތުމުގެ އަމުރެއްކަންވެސް.

  47
 28. މަ

  މާއިކަމޯ. މަދެން ކޮމެންޓް ކުރަން ބިރުގަނެއްޖެ

  29
  12
 29. ޟ

  ޙަހަހާ ބޮޑިވަރު..ޓެރަރިޒަމް ގެގާނޫނުގެ ބޭނުން ދޯ ތިފެންނަނީ..

  44
 30. Anonymous

  ﷲއަށް ހަމައެކަނި ބިރުވެތިވާންވީ. ޖައްބާރު އަނިޔާވެރިން ދެކެ ބިރުނުގަނެ ޚައްގުގޮތުގައި ތިބި ބަޔަކަށް ﷲ ނަސްރު ދެއްވާނެ.

  61
 31. ހެހެ

  ދެން ކޮމެންޓް ކުރެވެން ވެސް ނެތީދޯ. މަ ދެން ހަނު

  33
  8
 32. ބާރީ

  ޢެލިޔުނީ ވީޕީއެން ބޭނުން ކޮށްގެން ވަދެ.... ދެން ހޯދަ ބަލަ.....އައިޕީ އަކީ އިންޑި ޔޯ......މީހުންނަ ބެރުދެކުން ލާދީނީމެން..ގެ ކަމަކީ...ދޯ؟

  41
 33. މިނިވަން

  ހައްހައްހައް ބަރާބަރު. ވަރަށް ދުވަސް ވެއްޖެ ކަލޭމެން މިތާނގަ މީހުންގެ ދުވަސް ދުއްވާލާ ނެތިކޮށްލަން ގޮވާ މީހުނަށް އައުގުރާނަ ގޮވާ ހަދާތާ. ދެނެއް ނުކެރޭނެ. ހައްހައްހައް. ޢަދިމިހުރިހާ އެއްޗެއް ކިޔަނީ މާދީންވެރިކަމަށް ހެދިގެންތިބެ. ދީނޭ ކިޔައިގެން ވާހަކަ ދައްކަން ކަލޭމެން ލަދުގަންނަން ޖެހޭނެ.

  9
  53
 34. އެންދެރި

  ގައުމުގެ ރައީސް އަކީ އިބޫ އެވެ. ދެން މަޖްލީހުން މިކުރާ ކަމެއް ބުނެ ދީ ބަލާށެވެ.

  46
 35. ކަމަނަ

  ވަގުތު ނޫސް ތިޔަބުނާ ކޮމަންޓް ގެނެސްދީބަލަ އޭރުންދޯ ތިވާނުވާ އިގޭނީ

  41
 36. ހިސެން

  މިހާރު ކޯޓުން އަމުރުނުނެރެ ނުތިބެވޭނެ، މަގާމުގަ ދެމިހުންނަން ބޭނުމިއްޔާ ބުނިގޮތަކައް ކޯޓު އަމުރު ނެރެ ދޭންޖެހެނީ. އެހެންނަހަ ދާ ގާޒީންނައް ވާގޮތްއެބަފެނެއެއްނު.

  34
 37. އަހްމަދު

  ތިގޮތައްބިރުދެއްކިދާނެކަމަށް ނަޝީދު ހީކުރުމަކީ ކުންހީއެއް ކޮމެންޓުކުރުމުގެފުރުޞަތުދޭނަމަ ކޮމެންޓުވެސްކުރާނެ ކޮންމެމީހަކަށްވެސް އެމީހެއްގެ ޚިޔާލުފާޅުކުރެވެންޖެހޭނެކަމަށް ވިދާޅުވީވެސް ތިބޭފުޅުން

  35
 38. އިބުރާހިމް

  އައިޕީ އެޑްރެސް ހޯދައިގެން ވެސް މަރުގެ އިންޒާރު ދޭ ފަރާތްތައް ހޯދާ އެމީހުނައް ފިޔަވަޅުއަޅަންޖެހޭ. ވޭތުވެ ދިޔަ ތަނުގަ އެގޮތައް އިންޒާރުދީ މީހުން މަރާފަ އެބަހުރި.

  6
  36
 39. ޝާހް، ރ.ވާދޫ

  ކޮންމެ ކަމެއްގަ ރައްޔިތުންނަށް ބިރުދައްކަމުންދާތަން މިފެންނަނީ. މީގެކުރީ އެއްވެސް ސަރުކާރެއްގަ މީހަކު ކުރި ކޮމެންޓަކަށް ކޯޓުއަމުރެއް ހޯދިއަޑެއްނީވޭ. ނޭވާހޮޅިޔަށްއެޅި ގޮތްހުސްވަމުންދާ މަންޒަރު ފެނިގެންމިދަނީ.

  39
 40. ިއައިޕީވަގު

  އުލުބޭން ދިޔަސް މަބުނަންބޭނުންއެއްޗެއްބުނާނަން

  37
 41. ކޮންކިރިޓް

  ވަގުތު ނޫހައް ސާބަހޭ ބުނާނީ މަގޭ ފެވަރިޓް ނިއުސް👏👏

  38
  1
 42. ޝާހް، ރ.ވާދޫ

  މަޖިލީހުގަ މީހުނަނަށް ފާޅުގަ ވަގަށް ހިމާރަށް ގޮވާމީހުންނާ، މަޖިލީހުގެ ތަކެއްޗަށް ގެއްލުންދޭ މީހުންނާ، ގާނޫނުއަސާސީ މައްޗަށް ކޮޅަށްއަރާ، އެތަނުގެ ހުރުމަތްކެނޑި ލަދުހަޔާތްކުޑަމީހު ން ހޯދިއްޔާ މާތާހިރުވާނެ. މިކޮމެންޓްކިޔާ ހަޖަމުވޭތޯ ނިކަންބަލާބަލަ.

  40
 43. އަލީ

  ދީނާ ކުޅެންޏާ ލޭކެކޭނެ. ސަރުކާރުން އެކަން ވިސްނާތި.

  45
 44. ސަމީއު

  އަނެއްކާވެސް ދީނައް ހިތްވަރުދޭ މީހުންނާއި ދެކޮޅައް މިފެށުނީ އާ ބާބެއް..

  38
 45. ވީޕީއެން

  އައިޕީ އެޑްރެސް ހޯދައިގެން ވާނެ ހަމަ އެއްކަމެއްވެސް ނޯންނާނެ... މެކް އެޑްރެސް ހޯދިޔަސް.. ލައިގެން ހުރި ޖަންގިޔާ ކުލަ ހޯދިޔަސް..

  39
 46. ިޮފަލިނަރަ

  ކާކުބާ އެއީ

  18
  1
 47. ޙހޖހ

  އައި ޕީ ނުފެންނަ ގޮތް ހެދުމަށް ވީ.ޕީ.އެން އަދި ޓޯރ ބްރައުޒަރ ބޭނުންކުރައްވާ
  https://play.google.com/store/apps/details?id=org.torproject.torbrowsެ

  28
  1
 48. ކާސިމް

  މާދަން ފިޔަވަޅު އަޅާނީ ކޮމެންޓްތަކަށް ލައިކް ދޭ މީހުނަށް ކަންވެސް ނޭނގޭ.

  43
  1
  • ޝާހް، ރ.ވާދޫ

   ހޯދަބަލަ، މަ އިންނާނެ ތިލިސްޓުގެ އެންމެ ކުރީގަ. ކެނެރީގޭ ގޯނިބޭގެ އެކަނި ގައުމެއްނޫންމީ. މި ޝައިތާނުން އެހެންމީހުނަށް ބަލާއަރުވާ ފާޅުގަ އިންޒާރުދޭއިރު އެމައްސަލަ ނުބަލާ އަދިވެސް އައިޕީއޭ މުރާތްކޭ މިކިޔަނީ. ލަދުހަޔާތްކުޑަކަން. ނޭވާހޮޅިއަށްއެޅި ގޮތްހުސްވަނީ.

   19
 49. ވީޕީއެން

  ވަގުތު ނޫހުން ޖެހޭ ކޮމެންޓް ކުރާ މީހުންނަށް ހިމާޔަތް ދޭން. ފުލުހަށް އަންގާ ކޮމެންޓް ކޮށްފައި އޮތީ ވީޕީއެން އެއް ބޭނުންކޮށްގެނޭ. ލާދީނީ ސަރުކާރަށް މިކަހަލަ ކަންކަމުގައި އެއްބާރުން ދީގެންނުވާނެ. ވަގުތު ނޫހަކީ މިހާރު ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ މިތުރު

  14
  1
 50. ނަޖީ

  ހޯދަން ބޭނުން ހުރިހާ މައުލޫމާތެ ދީބަހައްޓާ އަހަރުމެން ދޫބަންދެނުކުރެބޭނެ މިޔަހޫދީންނަކައް ހުރިހާވެސް މަސްސަލަޔަކީ އެމްޑީއެން ގެ އަދުކަދުވާލަން އެކަމެނުވާނެ

  15
  1
 51. ޑިމޮކުރަސީ

  ދެން ޑިމޮކުރަސީގަ ދަނޑިން ތަޅާ.

  22
 52. އައިޒަން

  ނުހޯދޭނެ

  17
  1
 53. ހަންހާރަ

  ޒުވާނުން ރުޅި އަރުވަން ނޫލޭ ނަތީޖާ ހިތިވާނެ...

  25
  1
 54. ޑުބޮރުކި

  އުމުރުދުވަހައް އަންނި ޖަލެއްގަ ހިލިހިލާޖަހާފަ ބާއްވާމަތިން ޕީޕިއެމްއަލުން ވެރިކަމައް ގެންނަން މަ އޯކޭ.ހިބަރު

  22
 55. ސަލާމް

  މީގެ ފަހުން ޕުރޮކްސީ ބޭނުން ކުރަންވީ ކޮމެންޓް ކުރުމަށް ދޯ

  19
  1
 56. މެމްބަރ

  ރައްޔިތުން މަޖްލިސް ތެރޭގައި ހިތުހުރި އެއްޗެއް ގޮވާހެދޭ އެކަން ތަހުގީގު ކުރާނެ ހިއްވަރާއި ފަންވަރެއް ނެތް ބަޔަކު މިއަދު އާންމު ދިވެހި ރައްޔިތަކު ކުރި ކޮމެންޓެއްގެ ސަބަބުން ބިރުން އުޅޭތީ ހަމަ އަޖައިބްވެއްޖެ. ވެރިކަމަށް އަންނަންވެގެން ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ދޭނަމޭ ކިޔާ މިހާރު ތިޔަ ކުރައްވާ ކަމަކީ ޑިކްޓޭޓަރުން ކުރައްވާ ފަދަ ނާތަހުޒީބު ދަށު ދަރަޖާގެ ވަރަށްވެސް ފިޑި އަމަލެއް.

  14
 57. ހ

  ސަލަފް މީހުންގެ ބޮލުގަ އަޅުވަން އެމްޑީޕީ މީހުން ކުރިކަމަކަށްވެސް ވެދާނެ މަރުގެ އިންޒާރު ދީ ކޮމެންޓް ކުރީ. ތިކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބަލަން ޖެހޭނެ. އެމީހެއްގެ ޕާރޓީ އާއި ގެއާއި އޭނާ ސަޕޯރޓް ކުރާ ފިކުރުވެސް .

  13
 58. އަބޯ

  ނަސީދާ ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ ކޮމަންޓް ހުއްޓުވަން އުޅެނީ ނޫންބާ؟

  17
 59. މަކިނބޫ

  މަށަކަށް ނޭނގޭ މަގޭ އައިޕީ އެޑްރެސް އެއް ހަމަ ހުވާ! ނިތްކުރީގަ ދެން ޖަހާފަ ބަހައްޓާނީ. ކޮމެންޓް ކުރާނީ ދެން ހުސް " ކޮމެންޓް " . ލޮލް

  13
 60. ާަބިޖޫ

  ސަރުކާރު ހަޖަމްކޮއްބަލަ ހާދަ ހަޖަމްގެބައި ދަށޭދޯ އުޅޭ އާސަންދައިން ނޫނީ އާސިޔާންގެ ކޮންމެސްއެއްތާކުން އަވަހައް ދެރައީސުންއައް ބޭސްކުރަން ނޫނީ އަސްތިއުފާދީފަ ގެޔައް ކަނޑާލާ

  11
 61. ޢަފްލާ

  މީގަ ވާއެއްނުވާއެއް ނޭނގެނީ އިސްލާމްދީނާއި ދެކޮޅު މީހުނައް އުޑެއް ބުޑެއް ނޭނގެނީ ލާދީނީ ފިކުރުގެ މީހުނައް ޝޭޚް އިމްރާނައް ވެސް ވ ވެދުން

  12
  1
 62. ކަނޑުކޮސް

  ދުވަސްކޮޅަކުން އޮޑިދޯނިފަހަރު ރަޖިސްޓުރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ނަންތަށްވެސް އަދި ހޯދާނެ އަދިމިވަރުނުވެގެން ފޭސްބުކުގެ އައިޕީ އެޑުރެސްވެސް ހޯދާ ފޭސްބުކުވެސް މިވެރިންގެ ހިސޯރުގެ ދަށަށް ކޯޓު އަމުރު ހޯދައިގެން ގެންނާނެ މިއޮތީވާ ސަރުކާރެއް .

  14
 63. ކެކެކެ

  ލައިކް ދިން މީހުންގެތެރޭ މަވެސް އޮވެދާނެ. މަވެސް ހޯދަބަލަ.

 64. ޖާންވީ

  އައިޕީ އެޑްރެސް ހޯދާނެކަމެއްނެތެއްނު ހީވާގޮތުގައި އެކޮމެންޓްގައި ގުޅޭނެ ނަންބަރވެސް ޖަހާފަ އިނީ !

 65. މުހައްމަދު

  މޮވީގޮތުން ކޮންމެހެން ހަދާއިގެންވެސް ވާނެ ހިބަރުވަދު ފޯރިބަލަން.

 66. ގލޅ

  ޚިޔާލްފާޅުކުމާއި މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމަށް ހުރަސް އަޅައި އަމިއްލަ ގޮށްމުށު ބާރު ނުހިންގިމަށް ކެނެރީގެ އަންނިއަށް ނަންގަންނަމެވެ.

 67. އައިޕީ

  އޭތް! ކޮބާތަ އައިޕީ އެޑްރެހަކީ؟ 😂