މިއަދު ބޭއްވި މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިއުލާން ކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

މިހާތަނަށް ލިބުނު ޖުމުލަ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމަށް މުހައްމަދު ނަޝީދު:

ފެންނަ: 2،776

ނުފެންނަ: 307

ބާތިލް: 142

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 10،552

މުހައްމަދު އަސްލަމް: 7،503

ބާތިލް: 65

 

23:52

ފުވައްމުލަށް އުތުރު ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 110

މުހައްމަދު އަސްލަމް: 73

23:52

ހިތަދޫ ދެކުނު ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 83

މުހައްމަދު އަސްލަމް: 115

23:40

23:36

މާލޭ ހެންވޭރު ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 157

މުހައްމަދު އަސްލަމް: 166

23:29

ތ.މަޑިފުށި ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 326

މުހައްމަދު އަސްލަމް: 3

23:29

ތ،ލ އަތޮޅުގެ މާލޭ ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 268

މުހައްމަދު އަސްލަމް: 72

23:28

ގދ.ނަޑެއްލާ ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 29

މުހައްމަދު އަސްލަމް: 49

23:28

ދ.މީދޫ ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 166

މުހައްމަދު އަސްލަމް: 4

23:27

ހއ،ހދ،ށ އަތޮޅުގެ މާލޭ ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 239

މުހައްމަދު އަސްލަމް: 101

23:27

ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 168

މުހައްމަދު އަސްލަމް: 45

23:27

ހދ.ވައިކަރަދޫ ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 69

މުހައްމަދު އަސްލަމް: 15

23:26

ކ،އއ،އދ އަތޮޅުގެ މާލޭ ފޮށި ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 73

މުހައްމަދު އަސްލަމް: 51

23:26

ތ.ތިމަރަފުށި ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 67

މުހައްމަދު އަސްލަމް: 67

23:26

ފ.ދަރަނބޫދޫ ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 33

މުހައްމަދު އަސްލަމް: 3

23:25

އދ.ފެންފުށި ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 67

މުހައްމަދު އަސްލަމް: 5

23:25

އދ.އޮމަދޫ ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 57

މުހައްމަދު އަސްލަމް: 2

23:25

ބ.ގޮއިދޫ ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 78

މުހައްމަދު އަސްލަމް: 30

23:25

އއ.އުކުޅަސް ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 9

މުހައްމަދު އަސްލަމް: 161

23:24

ސްރީލަންކާ ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 6

މުހައްމަދު އަސްލަމް: 29

23:24

އދ.މާމިނގިލި ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 40

މުހައްމަދު އަސްލަމް: 112

23:24

ތ.ވަންދޫ ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 3

މުހައްމަދު އަސްލަމް: 50

23:23

ގއ.ދެއްވަދޫ ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 45

މުހައްމަދު އަސްލަމް: 68

23:23

ވ.ތިނަދޫ ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 2

މުހައްމަދު އަސްލަމް: 28

 

23:23

ދ.ކުޑަހުވަދޫ ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 56

މުހައްމަދު އަސްލަމް: 58

 

23:22

ގއ.ގެމަނަފުށި ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 34

މުހައްމަދު އަސްލަމް: 47

23:22

ށަ. މާއުނގޫދޫ ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 44

މުހައްމަދު އަސްލަމް: 61

ބާތިލް: 4

23:21

ލ.މާމެންދޫ ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 159

މުހައްމަދު އަސްލަމް: 26

ބާތިލް: 0

23:21

ވ.ކެޔޮދޫ ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 11

މުހައްމަދު އަސްލަމް: 87

ބާތިލް: 1

23:20

ތ.ގުރައިދޫ ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 23

މުހައްމަދު އަސްލަމް: 82

ބާތިލް: 0

23:20

އައްޑޫ ހިތަދޫ މެދު ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 66

މުހައްމަދު އަސްލަމް: 167

ބާތިލް: 0

23:19

މާލެ ގަލޮޅު ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމަށް މުހައްމަދު ނަޝީދު:

ފެންނަ:

ނުފެންނަ:

ބާތިލް:

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 68

މުހައްމަދު އަސްލަމް: 100

ބާތިލް:

23:19

ލ.ގަން ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމަށް މުހައްމަދު ނަޝީދު:

ފެންނަ:

ނުފެންނަ:

ބާތިލް:

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 312

މުހައްމަދު އަސްލަމް: 395

ބާތިލް:

23:18

މާލޭ ސިޓީ މައްޗަންގޮޅި ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމަށް މުހައްމަދު ނަޝީދު:

ފެންނަ:

ނުފެންނަ:

ބާތިލް:

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 115

މުހައްމަދު އަސްލަމް: 150

ބާތިލް: 4

23:17

މާލޭ ސިޓީ މާފަންނު ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމަށް މުހައްމަދު ނަޝީދު:

ފެންނަ:

ނުފެންނަ:

ބާތިލް:

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 162

މުހައްމަދު އަސްލަމް: 212

ބާތިލް: 0

23:17

އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމަށް މުހައްމަދު ނަޝީދު:

ފެންނަ:

ނުފެންނަ:

ބާތިލް:

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 98

މުހައްމަދު އަސްލަމް: 281

ބާތިލް: 2

23:16

ތ.ދިޔަމިނގިލި ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމަށް މުހައްމަދު ނަޝީދު:

ފެންނަ:

ނުފެންނަ:

ބާތިލް:

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 11

މުހައްމަދު އަސްލަމް: 74

ބާތިލް: 0

21:41

ގދ ގައްދޫ ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމަށް މުހައްމަދު ނަޝީދު:

ފެންނަ: 109

ނުފެންނަ: 7

ބާތިލް: 1

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 81

މުހައްމަދު އަސްލަމް: 35

ބާތިލް: 1

21:34

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ އުތުރު ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމަށް މުހައްމަދު ނަޝީދު:

ފެންނަ: 475

ނުފެންނަ: 48

ބާތިލް: 5

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 35

މުހައްމަދު އަސްލަމް: 440

ބާތިލް: 5

21:27

އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމަށް މުހައްމަދު ނަޝީދު:

ފެންނަ: 123

ނުފެންނަ: 62

ބާތިލް: 30

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 51

މުހައްމަދު އަސްލަމް:152

ބާތިލް:-

21:06

ނ.މަނަދޫ ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމަށް މުހައްމަދު ނަޝީދު:

ފެންނަ: 168

ނުފެންނަ: 25

ބާތިލް: 25

21:01

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ އުތުރު ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމަށް މުހައްމަދު ނަޝީދު:

ފެންނަ:

ނުފެންނަ:

ބާތިލް:

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 440

މުހައްމަދު އަސްލަމް: 35

ބާތިލް: 5

21:00

ނ. ކުޑަފަރި ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމަށް މުހައްމަދު ނަޝީދު:

ފެންނަ: 33

ނުފެންނަ: 4

ބާތިލް: 5

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 22

މުހައްމަދު އަސްލަމް: 19

ބާތިލް: 1

20:58

ނ. ފޮއްދޫ ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމަށް މުހައްމަދު ނަޝީދު:

ފެންނަ: 28

ނުފެންނަ: 2

ބާތިލް: 0

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 29

މުހައްމަދު އަސްލަމް: 1

ބާތިލް: 0

20:53

ނ.މަނަދޫ ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމަށް މުހައްމަދު ނަޝީދު:

ފެންނަ:

ނުފެންނަ:

ބާތިލް:

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 121

މުހައްމަދު އަސްލަމް: 88

ބާތިލް: 9

20:52

ނ. ވެލިދޫ ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމަށް މުހައްމަދު ނަޝީދު:

ފެންނަ: 122

ނުފެންނަ: 6

ބާތިލް: 12

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 114

މުހައްމަދު އަސްލަމް: 22

ބާތިލް: 4

20:50

ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމަށް މުހައްމަދު ނަޝީދު:

ފެންނަ: 222

ނުފެންނަ: 2

ބާތިލް: 0

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 197

މުހައްމަދު އަސްލަމް: 25

ބާތިލް: 4

20:49

ނ.މާޅެންދޫ ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމަށް މުހައްމަދު ނަޝީދު:

ފެންނަ: 94

ނުފެންނަ: 3

ބާތިލް: 4

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 90

މުހައްމަދު އަސްލަމް: 9

ބާތިލް: 2

20:47

ނ.މަގޫދޫ ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމަށް މުހައްމަދު ނަޝީދު:

ފެންނަ: 41

ނުފެންނަ: 1

ބާތިލް: 0

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 38

މުހައްމަދު އަސްލަމް: 5

ބާތިލް: 0

20:46

ނ.ހޮޅުދޫ ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމަށް މުހައްމަދު ނަޝީދު:

ފެންނަ: 91

ނުފެންނަ: 4

ބާތިލް:

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 58

މުހައްމަދު އަސްލަމް: 36

ބާތިލް: 1

20:45

އައްޑޫ ސިޓީ މާލެ ފޮށި ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމަށް މުހައްމަދު ނަޝީދު:

ފެންނަ:

ނުފެންނަ:

ބާތިލް:

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 80

މުހައްމަދު އަސްލަމް: 417

ބާތިލް: 0

20:37

ނ.ހެނބަދޫ އިން ނަޝީދު އަށް ނޫނެކޭ ބުނެފި

20:36

ލ. ދަނބިދޫ ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމަށް މުހައްމަދު ނަޝީދު:

ފެންނަ: 142

ނުފެންނަ: 0

ބާތިލް: 0

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 141

މުހައްމަދު އަސްލަމް: 1

ބާތިލް: 0

20:35

ނ.މާފަރު ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމަށް މުހައްމަދު ނަޝީދު:

ފެންނަ: 58

ނުފެންނަ: 2

ބާތިލް: -

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 31

މުހައްމަދު އަސްލަމް: 28

ބާތިލް: 1

20:31

ނ.ހެނބަދޫ ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 94

މުހައްމަދު އަސްލަމް: 4

ބާތިލް: -

20:27

20:22

އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫ ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމަށް މުހައްމަދު ނަޝީދު:

ފެންނަ: 133

ނުފެންނަ: 6

ބާތިލް: 7

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 21

މުހައްމަދު އަސްލަމް: 123

ބާތިލް: 2

20:17

އއ.މަތިވެރި ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމަށް މުހައްމަދު ނަޝީދު:

ފެންނަ: 52

ނުފެންނަ: 2

ބާތިލް: 7

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 44

މުހައްމަދު އަސްލަމް: 12

ބާތިލް: -

20:15

ނ.ހެބަދޫ ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމަށް މުހައްމަދު ނަޝީދު:

ފެންނަ: 17

ނުފެންނަ: 86

ބާތިލް: 1

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: އަދި ނަތީޖާ ނުލިބޭ

މުހައްމަދު އަސްލަމް: އަދި ނަތީޖާ ނުލިބޭ

ބާތިލް: އަދި ނަތީޖާ ނުލިބޭ

20:14

ށ.ފޯކައިދޫ ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމަށް މުހައްމަދު ނަޝީދު:

ފެންނަ: 253

ނުފެންނަ: 15

ބާތިލް: 18

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 258

މުހައްމަދު އަސްލަމް: 16

ބާތިލް: 12

20:11

ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމަށް މުހައްމަދު ނަޝީދު:

ފެންނަ: އަދި ނަތީޖާ ނުލިބޭ

ނުފެންނަ: އަދި ނަތީޖާ ނުލިބޭ

ބާތިލް: އަދި ނަތީޖާ ނުލިބޭ

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 139

މުހައްމަދު އަސްލަމް: 27

ބާތިލް: 0

20:11

ކ.ގުޅި ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމަށް މުހައްމަދު ނަޝީދު:

ފެންނަ: އަދި ނަތީޖާ ނުލިބޭ

ނުފެންނަ: އަދި ނަތީޖާ ނުލިބޭ

ބާތިލް: އަދި ނަތީޖާ ނުލިބޭ

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 81

މުހައްމަދު އަސްލަމް: 11

ބާތިލް: 0

20:10

ތ.ވިލުފުށި ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމަށް މުހައްމަދު ނަޝީދު:

ފެންނަ: އަދި ނަތީޖާ ނުލިބޭ

ނުފެންނަ: އަދި ނަތީޖާ ނުލިބޭ

ބާތިލް: އަދި ނަތީޖާ ނުލިބޭ

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 213

މުހައްމަދު އަސްލަމް: 4

ބާތިލް: 0

20:09

އދ.ކުނބުރުދޫ ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމަށް މުހައްމަދު ނަޝީދު:

ފެންނަ: އަދި ނަތީޖާ ނުލިބޭ

ނުފެންނަ: އަދި ނަތީޖާ ނުލިބޭ

ބާތިލް: އަދި ނަތީޖާ ނުލިބޭ

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 46

މުހައްމަދު އަސްލަމް: 9

ބާތިލް: 0

20:08

ހއ.ހޯރަފުށި ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމަށް މުހައްމަދު ނަޝީދު:

ފެންނަ: އަދި ނަތީޖާ ނުލިބޭ

ނުފެންނަ: އަދި ނަތީޖާ ނުލިބޭ

ބާތިލް: އަދި ނަތީޖާ ނުލިބޭ

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 226

މުހައްމަދު އަސްލަމް: 58

ބާތިލް: 0

20:07

އއ.އޮމަދޫ ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމަށް މުހައްމަދު ނަޝީދު:

ފެންނަ: އަދި ނަތީޖާ ނުލިބޭ

ނުފެންނަ: އަދި ނަތީޖާ ނުލިބޭ

ބާތިލް: އަދި ނަތީޖާ ނުލިބޭ

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 55

މުހައްމަދު އަސްލަމް: 2

ބާތިލް:

20:07

ހއ.އުލިގަމް ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމަށް މުހައްމަދު ނަޝީދު:

ފެންނަ: އަދި ނަތީޖާ ނުލިބޭ

ނުފެންނަ: އަދި ނަތީޖާ ނުލިބޭ

ބާތިލް: އަދި ނަތީޖާ ނުލިބޭ

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 24

މުހައްމަދު އަސްލަމް: 18

ބާތިލް: 0

20:06

އދ.ފެންފުށި ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމަށް މުހައްމަދު ނަޝީދު:

ފެންނަ: އަދި ނަތީޖާ ނުލިބޭ

ނުފެންނަ: އަދި ނަތީޖާ ނުލިބޭ

ބާތިލް: އަދި ނަތީޖާ ނުލިބޭ

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 65

މުހައްމަދު އަސްލަމް: 5

ބާތިލް: 0

20:05

ނ.ފޮއްދޫ ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމަށް މުހައްމަދު ނަޝީދު:

ފެންނަ: 28

ނުފެންނަ: 2

ބާތިލް: 0

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 29

މުހައްމަދު އަސްލަމް: 1

ބާތިލް: 0

20:05

ހދ.މަކުނުދޫ ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމަށް މުހައްމަދު ނަޝީދު:

ފެންނަ: އަދި ނަތީޖާ ނުލިބޭ

ނުފެންނަ: އަދި ނަތީޖާ ނުލިބޭ

ބާތިލް: އަދި ނަތީޖާ ނުލިބޭ

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 44

މުހައްމަދު އަސްލަމް: 1

ބާތިލް: 0

20:04

ރ.އިނގުރައިދޫ ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމަށް މުހައްމަދު ނަޝީދު:

ފެންނަ: 122

ނުފެންނަ: 3

ބާތިލް:0

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 114

މުހައްމަދު އަސްލަމް: 11

ބާތިލް: 0

20:03

ބ.ކަމަދޫ ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމަށް މުހައްމަދު ނަޝީދު:

ފެންނަ: އަދި ނަތީޖާ ނުލިބޭ

ނުފެންނަ: އަދި ނަތީޖާ ނުލިބޭ

ބާތިލް: އަދި ނަތީޖާ ނުލިބޭ

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 73

މުހައްމަދު އަސްލަމް: 14

ބާތިލް:

20:02

މ.ނާލާފުށި ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމަށް މުހައްމަދު ނަޝީދު:

ފެންނަ: އަދި ނަތީޖާ ނުލިބޭ

ނުފެންނަ: އަދި ނަތީޖާ ނުލިބޭ

ބާތިލް: އަދި ނަތީޖާ ނުލިބޭ

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 42

މުހައްމަދު އަސްލަމް: 7

ބާތިލް: 1

20:01

ރ.މީދޫ ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމަށް މުހައްމަދު ނަޝީދު:

ފެންނަ: އަދި ނަތީޖާ ނުލިބޭ

ނުފެންނަ: އަދި ނަތީޖާ ނުލިބޭ

ބާތިލް: އަދި ނަތީޖާ ނުލިބޭ

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 79

މުހައްމަދު އަސްލަމް: 23

ބާތިލް:

20:01

ހއ. ދިއްދޫ ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމަށް މުހައްމަދު ނަޝީދު:

ފެންނަ: އަދި ނަތީޖާ ނުލިބޭ

ނުފެންނަ: އަދި ނަތީޖާ ނުލިބޭ

ބާތިލް: އަދި ނަތީޖާ ނުލިބޭ

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 111

މުހައްމަދު އަސްލަމް: 48

ބާތިލް:

20:00

ފ.ނިލަންދޫ ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމަށް މުހައްމަދު ނަޝީދު:

ފެންނަ: 41

ނުފެންނަ: 1

ބާތިލް:

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 38

މުހައްމަދު އަސްލަމް: 4

ބާތިލް: 1

20:00

ބ.ކުޑަރިކިލު ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމަށް މުހައްމަދު ނަޝީދު:

ފެންނަ: އަދި ނަތީޖާ ނުލިބޭ

ނުފެންނަ: އަދި ނަތީޖާ ނުލިބޭ

ބާތިލް: އަދި ނަތީޖާ ނުލިބޭ

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 19

މުހައްމަދު އަސްލަމް: 2

ބާތިލް:

19:59

އދ. މަހިބަދޫ ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމަށް މުހައްމަދު ނަޝީދު:

ފެންނަ: އަދި ނަތީޖާ ނުލިބޭ

ނުފެންނަ: އަދި ނަތީޖާ ނުލިބޭ

ބާތިލް: އަދި ނަތީޖާ ނުލިބޭ

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 152

މުހައްމަދު އަސްލަމް: 46

ބާތިލް:

19:58

ކ.ހުރާ ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމަށް މުހައްމަދު ނަޝީދު:

ފެންނަ: އަދި ނަތީޖާ ނުލިބޭ

ނުފެންނަ: އަދި ނަތީޖާ ނުލިބޭ

ބާތިލް: އަދި ނަތީޖާ ނުލިބޭ

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 37

މުހައްމަދު އަސްލަމް: 3

ބާތިލް: 0

19:57

ވިލިމާލެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމަށް މުހައްމަދު ނަޝީދު:

ފެންނަ: އަދި ނަތީޖާ ނުލިބޭ

ނުފެންނަ: އަދި ނަތީޖާ ނުލިބޭ

ބާތިލް: އަދި ނަތީޖާ ނުލިބޭ

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 94

މުހައްމަދު އަސްލަމް: 42

ބާތިލް:

19:57

އއ.ރަސްދޫ ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމަށް މުހައްމަދު ނަޝީދު:

ފެންނަ: އަދި ނަތީޖާ ނުލިބޭ

ނުފެންނަ: އަދި ނަތީޖާ ނުލިބޭ

ބާތިލް: އަދި ނަތީޖާ ނުލިބޭ

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 61

މުހައްމަދު އަސްލަމް: 40

ބާތިލް:

19:56

ގދ.ފިޔޯރީ ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމަށް މުހައްމަދު ނަޝީދު:

ފެންނަ: އަދި ނުލިބޭ

ނުފެންނަ: އަދި ނަތީޖާ ނުލިބޭ

ބާތިލް: އަދި ނަތީޖާ ނުލިބޭ

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 157

މުހައްމަދު އަސްލަމް: 7

ބާތިލް: 6

19:55

އއ.މަތިވެރި ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމަށް މުހައްމަދު ނަޝީދު:

ފެންނަ: އަދި ނުލިބޭ

ނުފެންނަ: އަދި ނުލިބޭ

ބާތިލް: އަދި ނުލިބޭ

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 44

މުހައްމަދު އަސްލަމް: 12

ބާތިލް:

19:53

އެމްޑީޕީ އެތެރޭ އިންތިޙާބުގެ ވޯޓު ގުނުމުގެ ތެރެއިން /ވަގުތު އިމޭޖަސް: މުހައްމަދު ހައްޔާން

19:53

އެމްޑީޕީ އެތެރޭ އިންތިޙާބުގެ ވޯޓު ގުނުމުގެ ތެރެއިން /ވަގުތު އިމޭޖަސް: މުހައްމަދު ހައްޔާން

19:51

ޏ.ފުވައްމުލަށް/ މާލެ ފޮށި ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމަށް މުހައްމަދު ނަޝީދު:

ފެންނަ: 107

ނުފެންނަ: 9

ބާތިލް: 7

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 41

މުހައްމަދު އަސްލަމް: 80

ބާތިލް: 2

19:47

ލ.ފޮނަދޫ ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމަށް މުހައްމަދު ނަޝީދު:

ފެންނަ: 93

ނުފެންނަ: 8

ބާތިލް:

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 31

މުހައްމަދު އަސްލަމް: 69

ބާތިލް: 1

19:40

ކ. ގުރާދޫ ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމަށް މުހައްމަދު ނަޝީދު:

ފެންނަ: 129

ނުފެންނަ: 7

ބާތިލް: 13

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 117

މުހައްމަދު އަސްލަމް: 28

ބާތިލް: 0

19:18

އެމްޑީޕީ އިން ވަގުތީ ނަތީޖާ އިއުލާން ކުރަމުން ގެންދާނީ މިރޭ 22:00ގައި. އަދި ދާއިމީ ނަތީޖާ އިއުލާން ކުރަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ 3 ދުވަސް ތެރޭ.

19:10

އެމްޑީޕީގެ އިންތިހާބުގެ ބައެއް ރަށްތަކުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިއުލާނު ކުރަމުން ދާއިރު، ބައެއް ރަށްތަކުގެ އަދިވެސް ދަނީ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް.

18:58

ހދ.ކުރިނބީ ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމަށް މުހައްމަދު ނަޝީދު:

ފެންނަ: 123

ނުފެންނަ: 4

ބާތިލް: 7

އެމްޑީޕީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް:

މުހައްމަދު ޝިފާޒް: 128

މުހައްމަދު އަސްލަމް: 6

ބާތިލް: 0

މިއަދު ބޭއްވި މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިއުލާން ކުރަން ފަށައިފިއެވެ. އެމްޑީޕީގެ އިންތިހާބުގައި އެޕާޓީގެ ރައީސްކަމަށް ވާދަކުރައްވަނީ މިހާރުވެސް އެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ޕާޓީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު.

ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސްގެ މަގާމަށް ދެ ބޭފުޅަކު ވާދަކުރައްވާ. އެއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް އާއި ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސްގެ މަގާމަށް ދެވަނަ ދައުރަކަށް ވާދަކުރައްވާ ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ޝިފާޒް.

މި އިންތިހާބުގައި އެ ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ ޖުމްލަ 87،439 މީހުންނަށް ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެން

-ތަފްސީލް އަންނަނީ-

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

12 ކޮމެންޓް

 1. Anonymous

  ވަގުތުނޫ ހުން މިލާދީނީ ބައިގަނޑު ޖަހާ މިކަހަލަ ސަކަރާތް ނުގެނެސް ދެއްވުން އެދެން

  20
  1
 2. މަހަށްދޭބަލަ

  ކޮބާ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ދަ ބަތާހަރާމީ ދަ ހަރާމްކޯރޭ ތަމެންނަށް ފެނޭތޭ އެންމެ ދެކުނު ވިންގްގެ ކޮރަޕްޓް ކާރޓެލޭ މެންނަށް ނުލިބުނޭ ވޯޓްލާ މީހުންގެ ދެބައި ކުޅަ އެއްބައި ވެސް ދޯ އެހެންނޭ ވާނީ ވަގުން ކަން މުޅި ރާއްޖެ އަށް އިނގޭނެ ވިއްޔާ ތަމެން ދެން ފިރިހެން ވެރިން ލާ ކޯޓް ލައިގެން މަހަށް ދޭބަލަ މަހަށް މަހަށް މަހަށް ދޭބަލަ...

  12
  2
 3. ފެނޭދޯ

  ކޮބާ ދަފިރިހެން ކޯޓްލާ ކަޅިއްޗޭ ތަމެންނަށް ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ގެޓް ދަ ޕޮއިންޓް. ގުޑްގުޑް...

  6
  1
 4. ޙުސޭނު

  އަސްލަމް.. ކޮބާ ކިހިނެއް.... މަހައްވެސް ދެވިދާނެ
  .... ޥެލިކާން ވެސް ދެވިދާނެ...

  13
  1
 5. ހހހހ

  ޕާޓީ ރައީސްގރ ގޮތުގައި ޝިފާޒު ހަމަޖައްސާ. 70 ހާސް މީހުންގެ ޕާޓީން ވޯޓް ލީ 3 ހާސް. މީހުންނާ ސަޕޯޓް އޮތް މިންވަރު. ވަރަށް ބަލިކަށި ސަރުކާރެއް. ހަލުވާލާ، ވެއްޓި ވެލިކާނެ.

  17
  1
 6. ކޭ ބީ

  އަޕްޑޭޓް ކުރުން ހުއްޓާލީތަ ؟

  7
  3
 7. އަލިބެ

  ވަރަށް ދެރަ. ގިނަ މީހުން ލާދީނިއްޔަތައް އާނއެކޭ ބުނިކަން

  12
 8. ފީނަހީ

  ފެކުނުން އަސްލަމްއަށް، އުތުރުން އަސްލަމްއަށް ވަރަށް ތާއިދު ކުޑަ. ނަސްލީ ތަފާތު ބޮޑުކަން މަގޭ ދިރާސާއިން ދައްކަނީ

  11
  2
 9. ހަ

  ކޮބާ އަށްޑިހަހާސް މީހުން ލީ ވޯޓް

 10. Anonymous

  ރައްޔިތުން ނިދިން ހޭލާ މި މުސީބާތުން ސަލާމަތްވާން މިއަދު ނުކުރި މަސައްކަތެއް މާދަމާ ނުކުރެވޭނެ. ހާއުނުން އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ފައިދާއަށް ނޫން ގޮތަކަށް ނުވިސްނާނެ. ރައްޔތުންނަށް ހެޔޮއެދޭނީ ތިމާ ހެއްދެވި ފަރާތް ހަދާން ހުރެ ތިމާގެ ގައުމަށް ވަފާތެރިނަމަ. މިތިބަ ހާއިނުންގެ ފަރާތުން އެއިންކަމަެއް ފެންނަކަށް ގަބޫލުކުރާނީ ސިކުނޑި ތަޣައްޔަރުވެފަތިބި ބަޔަކު.

 11. މމޖޖޖޖހހގގފ

  ޖުމްލަ ވޯޓްލީމީހުންގެ އަދަދު ވަގުތު ނޫހުން އާންމު ކޮށްލަ ދޭނެ ނަމަ ދޯ

  2
  1
 12. އައްޑޫ

  ހީވޭތަ ކަމެއްހެން...އެމްޑީޕީ އަށް އެންމެ ބޮޑު ތާއީދެއް އަބަދުވެސް އޮންނަނީ ދެކުނުން. ހާއްސަކޮށް އައްޑޫ އިން. އެކަމަކު އެމީހުންނަށް ރަނގަޅު ގޮތެއް ދުވަހަކުވެސް ތިމީހުން ނޭދޭނެ. އަސްލަމް މެން އައްޑޫ މީހުންނަކީ ވަރަށް ގަމާރު ބައެއް. މުޅި ދެކުނުގެ ހުރިހާ އެންމެންނަކީ ވެސް ގަމާރު ބައެއް. ވޯޓް ހޯދާފަ ،ބޮލަށް ފިތާލާފަ ބައިތިއްބަނީ