ރާއްޖޭގެ ރައީސުންގެ ހެދުންކޮޅު ގާނޫނަކުން ބަދަލު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް 18 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސްކަން ކުރެއްވި އަދި އޭރުގެ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ރީކޯ މޫސަ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

"ރައީސުންގެ ހެދުންކޮޅު ގާނޫނަކުން ބަދަލު ކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އެޖެންޑާ ޑްރެސް ކޯޑް މެދުއިރުމަތީގައި ޖުއްބާ ކޮޅު؟ޔޫރަޕްގެ ސޫޓުކޮޅު؟ އެމެރިކާ ބައްރުގެ ކޮއުުބޯއި ހެދުންކޮޅު. ފިރިހެނުން އަޅާ ޒާތުގެ ސާޅިކޮޅެއް ބްލޯޒް ނުލައި. ރާއްޖޭގައި ސޯޓުކޮޅުވީމަ އޯކޭތޯ". ރީކޯ މޫސާގެ ޓްވީޓުގައި ވެއެވެ.

އޭނާ ވަނީ ރާއްޖޭގައި ސޯޓުކޮޅު ވީމަ އޯކޭތޯ ސުވާލު އުފައްދަވާފައެވެ.

ރީކޯ މޫސާ މިގޮތަށް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހާއި، ކުރީގެ ރައީސް، އަދި މިހާރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ދާދި ފަހުން ޔޫއޭއީއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން، ދެބޭފުޅުން ސޯޓުކޮޅުގައި ތިއްބެވި ފޮޓޯއެއް މީސް މީޑިއާގައި ދައުރުވާން ފެށުމުންނެވެ.

އެ ފޮޓޯ މީސް މީޑިއާގައި ދައުރުވާން ފެށުމާއެކު، ދެ ބޭފުޅުންނަށްވެސް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ފާޑުކިޔުންތައް ވަނީ އަމާޒުވެގެން ގޮސްފައެެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

25 ކޮމެންޓް

 1. ލޮލޮ

  ގަދަ ރައީސުން މިވަރެއްނެތް

  11
  57
  • ރހލބނު

   މަތީކޮޅުވެސް ނުލާ ހުރިނަމަ އަދިމާ ރަނގަޅުވީސް. ޚިޔާލުރަނގަޅު. ނަމަވެސް މިސަރުކާރު ގެންނަން މަސައްކަތް ކުރި ލާދީނީ ފިކުރުގެ މީހުންގެ ބޭނުމަކީ މިގައުމުގައި ވެސް ޔޫރަޕްގެސްޓައިލަށް އުޅެވޭނެގޮތް ހެދުން. އެހެންކަމަށް ވަންޏާ ރައީސުންގެ ޚާއްސަ ސޫޓަކަށް ވާންޖެހޭނީ އަންހެނުން ބުރާޔާ ޖަންގިޔާ، ފިރިހެނުން ބޮކްސާ.

   24
 2. Anonymous

  ރާއްޖޭގައި ސޫޓް ކޮޅު ތުރު ކުރައްވާނީ ތިރިން ހަމަ އެކަނި ސޯޓު ކޮޅެއް އިންނަ ގޮތަށް

  24
  2
 3. ސާރާ

  ޜީކޯއަށް ލިބާހެއް ލައްވަންވީ ހިފާއްޓާފަ.. އޭރަށް ހުންނާނީ ރައީސުން ލާންޖެހޭ ޙެދުން އެގިފަ..

  14
  61
 4. ޖިންނި

  ލާދީނީ ރައީސުން ޤައުމު ފަޟީޙަތްކޮށް ދީނަށް މަލާމާތް ކޮށްފި

  64
  6
 5. Anonymous

  ރީކޯ، މުންޑާ އި އަތްދިގު ގަމީސް ކިހިނެތްވާނެ، އަންނި ވަރަށް ގަޔާވާނެ، ނުލާހިކު ޖަޒީރާވަންތަ ހެދުމެ އް، މުންޑަށް ވަ އި އެޅިފަ ހުންނަ އިރު ނުލާހިކު ސަޅިވާނެ.

  44
  5
 6. ހުސޭނުބޭ

  ބުއްޅަބޭގެ ލާދީނީ ފިކުރާ އެންމެ ގުޅޭނީ ބިއްލޫރި ހެދުން! މައްސަލަ ޖެހޭނީ އެހެން މީހަކު ރައީސަކަން އަރަންވީމާ!

  46
  1
 7. ރޮނޑާ

  މޫސާ ކަލެ އައްވެސް ޖަޒުބާތުގައި ނުޖެހި ނުހުރެވުނުތާ. ރައީސުން މޫދައް ފާބަން ލާންޖެހެނީ ބިކިނީތަ. ކީއްވެ ކަލޭގެ މަޖުލިހުގައި ކަލޭގެ ޔާނު އަޅަން ބިކިނީ ހެދުމެއް ފާސްނުކުރީ. ސައީދައް މާ ބޮނޑި ވެދުން ކުރަން ފަސޭހަވީސް.. .މޫސަ ކަލެ އައް ތި ހިޔާލު ތި އައީ ވަގުތު ފާއިތުވީފަހުން .ޔާނުވީ ކޮންތާކު ކަން ކަލެ އައް އެގޭތަ؟ކަލޭ ވަރައް އުޅުނީމެއްނުން މައުމޫން ޖަލައްނުލެވިގެން. ..މައުމޫން އުޅެނީ އަމިއްލަ ޕާޓީ ހަދައިގެން ގޭގަ. ކަލޭ ތިއިންނަނީ ޔާނުގެ ހަބަރެއްވެސް ބަލާނުލާ. އަދުރޭ އެެއޮއްގެން ގުރުބާންވަނީ ޔާނު މިނިވަން ނުވެގެން.

  13
  43
  • ann

   laadheeny anni

 8. ބިސްބޮންގޮންގް

  ދަތްބާރު ވިޔަސް ބޮޑުވަރު! މީދެން ކާކުތަ ރައީސުންނަށް ގޮތް ކިޔަން؟ ވަގަށް ބަނޑުއަޅާލި ރިސޯޓުތަކުގެ ވާހަކަ ގާނޫނަކުން ލިޔަންވީނު؟

  13
  40
 9. ާައަސްލަމް

  ޕާޓޭ އިން އުޅޭނީ އެފާޑަށް

  45
  2
 10. ހިޖާބު

  ދެން ކޮބާތަ މަ އްސަލަ އަކީ ސޯޓުލީމަ އައ އުރަ ނިވާނުވަނީތަ

  6
  39
  • އަބުދު

   އާން

   45
   2
 11. ޖައިހަމް

  ފިރިހެނާގެ އައުރައަކީ ކަކުލާއި ފޫޅާއި ދެމެދު. މިބީދައިން ބަލާއިރު ދެމަނިކުފާނު އައުރަ ނިވާނުކޮށް ބީޗްގަ ތިއްބަވާ ފުޓޯފުޅެއް ފޭސްބުކުން ފެނުން އެއީ ވަރަށް ލަދުވެތިކަމެއް. ލާދީނީ އަހަރެމެން ކިޔަނީ މިހެންވީމަ.

  29
  1
 12. ކަނަމަނަ

  ޢަބަދައް ތިސޯޓް ބުރީގަ ނުތިބެވޭނެ މިހާރު އުފާފާޅުކުރޭ ވަރައް އަވަހަ ތިޔައުފާވެރިކަން ނިމިދާނެ

  17
  2
 13. އަލް ނޫރު

  އައުރަ އެނގޭތަ އެމީހުނަށް

  11
 14. ހަސީނާ

  ތަންކޮޅެއް މުސްކުޅި ފުޅު ނަމަވެސް ބޮޑަށް ސަޅީ މިހާރުގެ ރައީސް

  2
  8
 15. ޝަރީފް

  ރަނގަޅުވާހަކައެއް ޖަޒީރާވަންތަ ހެދުމެއް ރައީސުންނައް ފާސްކުރަންޏާ ހަމައެންމެރަނގަޅީ މުންޑާއި އަތްދިގު ޤަމީސް ނޫނީ މުންޑާއި ކޮނޑުކެނޑި އޭރުން މޫދައް އެރެންޖެހުނަސް ކޮނޑުކެނޑިނަގާ ބޯމަތިންހޫރާލާފަ މޫދައްފުންމާލެވޭނެ

  • ލޮލް

   ޖަލުގަ އެބަ އޮތެއްނު ޗަކޮއެގެ ވެރި މީހާ. އެ ވެރި މިހާވެސް ކުރު ސޯޓުލައިގެން ދަނޑަށް އަރާ ދުވަނިކޮށް ދެކުނިން. އޭރު ފިރިހެނުންގެ އައުރައާއި ބެހޭ ގޮތުން ދީނުގަ އޮތީ އެހެން ގޮތެއްތަ؟

   1
   9
 16. ޙަަރުން

  ޢޮރިޔާމުން ބައިތިއްބާ.......

  11
 17. ޙަަރުން

  ނުވޭ އައުރަ ނިވައެއް މީ އަދި ކޮން ހިޖާބެއް.

 18. އަލްޖިބްރާ

  ކޮންމެވެސް "ގިއްޗެއް " ވައްޓާލައިގެން ކަޓާފަ ތިބި މީހުންގެ ވައި ހިފާތޯ ބަލަންވާނެ !

  4
  4
 19. މިއަދު

  އަބަދުވެސް ހެދުންއަޅަނީ ހާލަތާގުޅެގޮތަށް މިވަގުތު އެދެރައިސުން އެތިއްބެވީ އެދެބޭފުޅުންގެ އެވަގުތުގެ ހާލަތާ ގުޅޭގޮތަށް ހެދުން އަޅައިގެން އެފޮޓޯއިން ބޮޑިމަންޒަރު ފެނުނުނަމަ ތިބޭފުޅުންވެސް އެކަންގަބޫލުކުރީީސް

  7
  3
 20. އަލީބެ

  އެހެން ރައީސް އަކު ކުރިކަމެއްނަމަ ދޮންކުދިން ލޮލުފިޔަނުޖަހާ މީސްމީޑިއާ ކެމްޕޭންތަކުގަ އަވަދިނެތި އުޅުނީސް ކަން ޔަގީން. މީ ހަގީގަތަކީ.

 21. ޒީރޯ ޓޮލެރެންސް

  އޯކޭވާނެ. އެޖެންޑާ 19ގަ އޮތީ ބުރާ ޖަންގިޔާ ތުރުކުރައްވާން އުޅެވޭނެ ފަހި މަގެއް