މާދަމާގެ ވަގުތެއްގައި އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭގައި ޕްރޮޖެކްޓުތަކެއް އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވާނެއެވެ.

ޖުމްލަ 4 މަޝްރޫއު އެއް މާދަމާ ރާއްޖޭގައި އިފްތިތާޙް ކުރަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު އާއި މޯދީ އާއި ދެބޭފުޅުންނެވެ.

މާދަމާ އިފްތިތާޙް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޝްރޫޢު ތަކަކީ އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރާ ފާސްޓް އިންޓަސެޕްޓާ އުޅަނދު ހަދިޔާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތާއި، އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި މާލޭ ސިޓީގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ލެޑް ލައިޓު ހަރުކުރުމުގެ މަޝްރޫއަކާއި، އެ ގައުމުގެ ޕޭމެންޓް ކާޑެއް ކަމުގައިވާ "ރުޕޭ ކާޑު" ރާއްޖޭގައި އިފްތިތާހުކުރުމުގެ އިތުރުން އިންޑިއާގެ އެހީގައި ރާއްޖޭގައި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިގައިވާ މަސް ޕްރޮސެސް ކުރާ ޕްލާންޓުތަކެއް އިފްތިތާހުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެވެ.

މި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް އޮންނާނީ މާދަމާ ހަވީރުއެވެ.

މޯދީ ރާއްޖެ ވަޑައިގެން ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައި، ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރުމާއި، ތަރައްގީގެ އެކިއެކި މަޝްވަރާތައް ކޮށްފައި ވާއިރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތަގްރީރު ކުރައްވަމުން މޯދީ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ "ރުޕޭ ކާޑު" ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފް ކުރުމާއި އެކު އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިން އިތުރުވެގެން ދާނޭ ކަމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

16 ކޮމެންޓް

 1. ރުޕޭ

  ރުޕޭ ބޭނުމެއް ނޫން. ތިޔަ ކާޑެއް ހިފައިގެން ތިޔަ މީހުންގެ ދަށުވާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން.

  39
 2. ޚަރުން

  ސާބާހޭ ލާދީނީ ސަރުކާރު.އަހަރެމެން ތިޔަޢީ ހެޔޮ ނިޔަތެއްގަ ކޮށްދޭ ކަމެއް ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރަން .ހާދަ ނިކަމެއްޗޭ އިންޑިޔާގެ ރައްޔިތުން .ހާދަ އަސަރެއް ކުރެޔޭ...ކޮބާ ތިކިޔާ ހައްދުފަހަނަޅާފަވާ މީހާގެ ގައުމުގެ ރއްވެހިންނަށް ކޮށްދިން ކަމެއް.އިގްތިސާދު ދިޔައީ ދަށަށް..ރެޔާއި ދުވާލު އެ ފަގީރުން އުޅޭ ހާލު.ޔާ ﷲ .ދިވެހިންނޭ ވިސްނާ އަހަރެމެން ދިވެހިންގެ.ލޮބުވެތި ވަތަނެއް ނެތް..ކޮބާ ކަޝްމީރުގެ ނިކަމެތި މުސްލިމުން.ކޮބާ ފަލަސްތީނުގެ މުސްލިމުން މާދަން މަ މަރާލިޔަސް ހައްގު ދުލެއް ނުކުރާނަން...މިއަދު އަހަރެމެން ދިވެހިން މިތިބީ އިއްޒަތާ ގަދަރު ގެއްލި.ނިކަމެތި.ވެފަ...ޔާ ﷲ އަޅަމެންނަށް މި ނޫން ދުވަހެއް މިންވަރު ކުރައްވާށި އިބަރަސްކަލާނގެ މޮޅަށް އައްސަވާ ވޮޑިގެންވާ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާ އަރުށީގެ ވެރި އިލާހު .އަޅަމެންގެ ރަސޫލާ ކާފަރަކަށްވެސް ދެރަ ކޮށް ނުހިއްތަވާ..ކޮން ހައްގެއްތޯ އެބައި މީހުންނަށް އޮތީ އެކަލޭގެފާނަށް ކުޑައި.މީސް.ބަސް ބުނަން..ދުވަހަކުވެސް މި ދިވެހި.ގައުމާ މެދު ކުރި އުއްމީދެއްނުން.މީ..އެކަމަކު މާޔޫސްވިޔަސް ﷲ ގެ ރަހްމަތާމެދު އުއްމީދު ކަނޑާ ނުލާނަން...ހަސްބުނަﷲ
  ޥަ ނިއުމަލް ވަކީލް ☝️

  38
 3. ބޯކިބާ

  މުދަލުގެ އަގު އިންޑިއާ ރުފިޔާއިން ޖަހާގޮތަށް ހަދަންވީ އަވަހަށް. ކަންނެއްޔެއް 100 ރުޕީއަށް، ޓެކްސީ ދަތުރު 200 ރުޕީއަށް.

  35
 4. ކަލޯ

  މިޤައުމުގެ އިޤްތިސާދު ފުޑާލުމުގެ މަލަމަތި ... ދިޥެހި މިޤައުމު ސަލާމަތުގެ އަައްސޭރި ގެންދިއުމުގެ
  މަސަކަތް ފަށަންވީ އަވަހަ..

  16
 5. ހަޒީލް

  ރާއްޖެ އަކީ މިނިވަންގައުމެއް ނޫންކަމުގެ ހެކި.. ޔާމީންގެ ދައުރުގަ ރާއްޖެއަކީ އިސްތިގުލާލާއި މިނިވަންކަން އޮތްކަން ރައްޔިތުންނައް އިހުސާސްކުރެވުނު.. މިއަދި އިހުސާސްކުރެވެނީ މިއީ އިންޑިޔާގެ އަޅުވެތިކަމުގެ ދަށުގައިވާ ދައުލަތެެއްކަން.

  21
 6. ވިސްނާ

  އިންޑިޔާ މީހުންނަކީ ވަރަށް މަކަރުވެރި ބައެއް.....އަމިއްލަ ފައިދާއަށް ނޫގޮތަކަށް އެއްކަމެއްވެސް ނުކުރާނެ...ޔަގީން އެމީހުންގެ ނިޔަތް ރަނގަޅެއް ނުވާނެ......އަދި އަމުދުން މިއީ ބުދުދީނުގެމީހުން.....ދުވަހަކުވެސް މުސްލިމުންނަށް ހެވެއް ނޭދޭނެ......ވިސްނާ

  19
 7. މަބޭ

  ލަންކާރަ އީސްބުނަނީ ރަންގަޅައް މަގެއްގަ ހޮޅަދަންޑިޔެއްޖަހާލަދިނުން ސްކޫލަކައް ފޮތްބަ އެްް ހަދިޔާކުރުން މީކީތަރައްގީއެއްނޫން މިކަހަލަތަރައްގީބޭނުމެއްވެސް ނުވާކަމައް ވިދާޅުވި އަޅުވެތިކަމައްގެންދަންއުޅޭނަމަ ޗައިނާކޮއްދޭތަރައްގީ މާފުރިހަމަވެފަ ލޮލައްފެންނަންއޮންނަކަމައް ވިދާޅުވި އުންޑިޔާއިން 10 އަހަރުން 1ގާގަންޑު ބޭންދިއްޔާ ޗައިނާއިން 10އަހަރުން 10000 ގާގަނޑުބައިންދާނެ މީތަފާތަކީ

  18
 8. ސަންފާދިޔެގެ ޝިނާޒް/ ހިތަދޫ

  ތިއީ ތަރައްގީގެ ބައިވެރިއެއް ނޫން.
  ޗައިނާއިން ކުރާ ކަހަލަ އާރުލާ ކަމެއް ނުކޮޢްދޭނެ.

  18
 9. ކަޓުނައި

  ދުވަސްކޮޅަކުން ރާއްޖޭގެ މަޖިލީހުން ރުހުންދޭނެ އިންޑިއާބަހުން ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާ ތަކުގެ ނަންބޯޑު ބަދަލުކުރަން މިއޮތީ މޯދީގެ ޖާސޫސީ ސަރުކާރު.

  20
 10. އާވިމް

  މީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މައުލޫމާތު ނަގަން ކުރާކަމަކަށްވެސ ވެދާނެ. މިކަހަލަ ހުރިހާ މަޅިއެއްގަ ޖައްސާނެ .

  15
  1
 11. ބުނަން.....

  ކިހާވަރަކުން ދާނެބާ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  15
 12. ދިޔާނަ

  ގޭދޮށު މަސްފެކްޓަރީ އިފްތިތާހު ކުރުން.

 13. ހެހެހެހެހެހެ

  ވަޓް އަ ފަނީ ޖޯކް. ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ރައީސްއަކީ ކާކުކަން އޮޅިއްޖެ 😂

 14. ޓިނު ވަގު

  ގެރިކިރު ސާލިހު އެންޑް ކިރުބޯ މޯދޭ...

 15. ބިޖޫ

  ރޭޕް މޯދީ ގެރި ބަކަރި މޯޑީ

 16. މަކިނބޫ އެޓް ދުބާއީ

  ތީނަ ހަދާ ރޭޕް ޕރޮޖެކްޓްތައް ބަލާކަށް ނެތީން..