މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި އާސަންދައަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓު މިދިޔަ މަހު ހުސްވެއްޖެއެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ އާއްމު ކޮށްފައިވާ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ނިމިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އާސަންދައަށް ވަނީ 1.08 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހަރުދުކޮށްފައެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަހަރަށް އާސަންދައަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިހާރު ވަނީ މި ބަޖެޓަށް ވުރެ ގިނައިން ބޭނުން ކޮށްފައެވެ.

ސަރުކާރުން އާސަންދައަށް ކަނޑައާޅާފައިވާ ބަޖެޓް ނިމިދިޔަ މަހު ހުސްވިއިރު، އޮކްޓޯބަރު މަހުގައި ސަރުކާރުން ވަނީ ސްރީ ލަންކާ، އިންޑިއާ އަދި މެލޭޝިޔާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިން، ހިލޭ ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށްޓަކައި "މެރަނާ"ގެ ނަމުގައި، އާސަންދަ ސްކީމެއް ތައާރަފް ކޮށްފައެވެ.

ސަރުކާރުގެ ދަތުރުތަކަށް މިއަހަރު 142.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކުރަން ބަޖެޓުގައި ކަނޑައަޅާފައި އޮތްނަމަވެސް މިދިޔަ މަހުގެ ނިޔަލަށް ސަރުކާރުގެ ދަތުރުތަކަށް 188.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދު ކޮށްފައިވާތީ ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ސަރުކާރަށް އެތަކެއް ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަމާޒު ކުރުވާފައެވެ.

މިއަހަރަށް ފާސްކުރި 31.9 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓުން މިހާތަނަށް އެކިކަންކަމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ 25.7 ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

13 ކޮމެންޓް

 1. ޖަހާންގީރު

  ހުރިހައި ބަޖެޓެއް ކައި ހުސްކޮށްފި

  81
  2
 2. ނަންވާނީ ޔާމީން

  ޔާ މީން ޖަލައް ދަ މުން ދިޔައީ ހުސްނުވާ އާސަންދަ ހިފާގެންތޯ؟ މި ސަރުކާރުން ލާރިގަނޑު ބަނޑު އެޅީ މަ އާސަންދަ ހުސްވީއެ. ޝާހިދު ވެސް 2 އިރު ކާ ބޭސް ހެން ދަތުރުތައް ކުރު މުގަ. ސްކޫލް ކުދިންނައް ނަށް ރޯކިރު ދޭން މޯދީ ގާތުން ކިރު ފެލު މުގަ ދެން އާސަންދަ ހުސްވާނެ ނޫންތޯ. ކޮއް މެސް އެއްކަ މެއް ނޫންތޯ ވާނީ މިބަލިކަށި ސަރުކާރައް.ޝާހިދު އާއަހަރު ފެށެން ވާއިރައް ކިރުއެއްކުރަނީ. މިހާރުވެސް ނޭނގެ ރުފިޔާ ކޭ އަދަދުވެސް.ހުސްކޭ މާޓުން މިބަލިކަށި ސަރުކާާުުުުރުގަ. ރޯކިރު ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ.👎👎👎👎👎👎👎👎😡😡😡😡😡😡

  95
  1
 3. އަޙުމަދު

  އާސަންދަ ފަދަ ރަތްޔިތުންގެ ބޭސްފަރުވާއާއި ގުޅިފައިވާ ސްކީމެއްގެ ފައިސާ ހުސްވުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާ އިތުރު ނިކަމެތިކަމެއް ޙާއްޞަކޮށް އިމަޖެންސީ އިވެކްއޭޝަން ތައް ނުހެނީ ކަމުގައިވާނަމަ މިއީ ރައްޔިތުނަނަށް ލިބުނު އިތުރު ތަކްލީފެއް

 4. ކޭލަ

  އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ. ކޮބާނުތްވެއްނު

  28
 5. ޕޮގުބާ

  ވަގުންގެ ސަރުކާރު

  61
 6. މަރި

  ދޭން ނުޖެހޭ އެތައް ފަރާތަކަށް ސަންދަ ދިން. މަޖިލިސް ސްޕަރުން ސަންދަ އުކީ. އިހަވަންދޫ ރައްޔިތުން އެކަމަށް ހެކިވާނެ. ޒޭރޯ ޓޮލަރެންސް. ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުން ލައްވާ ޓެރަރިޒަމް ފޯމުގައި ސޮއިކުރި ސްޕަރުންރައް ހަމަގައިމު އެކުރީ ހައްގުކަމެއްތަ

  30
  2
 7. ކެކެކެ

  ޝައްކު ނުކުރައްވާ. ހުސްނުވާ އާސަންދަ ހުސްވެއްޖެ. ކަލޯމެނަކަށް ނުވާނެ ތިކަމެއް. ހޭނެތޭ.

  30
 8. ނަންވާނީ ޔާމީން

  އޭއް އޯއް މިތިބަ އިންސާނުންނޭ މިނުކުޅެދޭ ސަރުކާރު އާއަހަރު ފެށެންވާއިރައް ރޯކިރު ނުލިބިގެން ޝާހިދު ރޯކިރު ފެލާ،ޝޯ އިރުކޯކޮޅާ ބޭރައް މި ފޮނުވަނީ ރައްޔިތުންގެ ރުފިޔާއިން. ޝާހިދު ރޯކިރު މި ފެލަނީ މޯދީ ގެ އަނބި ގޮއްޔެ ކާރިން. ރޯ ކިރު ފެލަން މި ސަރުކާރުން ލާފަ ހުރި މީހެއް ޝާހިދު އަކީ. ޝާހިދު ފެލާގެން ގެންނަ ރޯކިރު ކޮޅު ކިނބޫ ބޯތީ ޔޭ އެހާ ވަރައް އިންޑިއާޔާ އެހާ ގުޅުން ރަގަޅީ. މީީހަ މަ ރޯކިރުގެ މޮޅުކަން ލިބިވަޑާގަންނަ ވާނީ އިބޫ މޯދީ ކޯލިސަނުން.😂😂😂😂

  18
 9. އައިސް

  މިސަރުކާރަކު ވަރެތް އާސަންހުސް ބަޖެޓު ދަވާލާފައި ފުޑާލައިފި ދެން ރީދޫ ރަށްޑިތައް ބާރަށް އަތްތަޅަމުން ރައީސް ޔާމީއެޅި ތާރުމަތީގައި ބުރު ޖަގަހަންދޭ މިހާރުއެބަފެނޭތަ ތި ރީދޫބައިގަ ޑުގެސަބަބު ން މިދިވެހި ރާއޖެއަ ކުރިމަތިވަމުން އަންނަ ބިރުވެރިކަމާެއި ނާމާން ކަން ތަރަށްގީއާއި ތަނަސްކަމަކީ މަހުގަނުންނާއި 30އަހަރުގެވެރިންނާއި ކާފަރުން ގުޅިގެން ލިބޭއެއްޗެއްނޫނެވެ. އެމަގުތަނަވަސްކޮއް ދެއްވަނީﷲދުއާ ދެއްވާފައިވާ ރައީސް ޔާމީންފަދަ ތެދުވެރި މައުސޫމްދަރީންނަށެވެ
  ﷲރައީސްޔާމީންއާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިމީހާއާއި ދަރީން ނަށްހިވަރާއި ކެތްތެރި ކަންދެއްވާށި އާމީން

  • 🤪ެ އުމަރު

   މިހިރަ ސުންޕާ މީހާ. ރައީސް ޔާމީނައް ނުކުރެވޭނެ އެއްކަމެއްވެސް. އޭނަ އައް ކުރަން އެގެނީ އެއްމެ ކަމެއް. މިހާރަކު އެފުރުސަތެއްވެސް ނެތް. ކަލޭމެން ތިބޭ ގޭގައި އަތް ޖަހަން.

 10. ާަބިޖޫ

  މިސަރުކާރުން ލާރިގަނޑު އަރުވާލީދޯ ބަޖެޓުއަރުވާލިހެން ހަމަ ސާބަސް ފެންފޮދަކާވެސްމުލާދޯ ދިރުވާލީ ދެންރަންގަޅުތާދޯ ދައުލަތުގެ ބޮޑުންނާ މަޖިލިހުގެ މެންބަރުންނައް އާސިޔާންގެ ގައުމުތަކުން ބޭސްކުރެވޭވިއްޔަ މިގައުމައް ޖެހިފައޮތް ބަލާވެރިކަމެއް މިސަރުކާރަކީ ޔާ ﷲ މިނުބައި ނުލަފާ ޖާހިލު ސައިސާނުންގެކިބައިން މިގައުމު ސަލާމަތް ކޮއްދެއްވާދޭވެ އާމީން

 11. ހަސަނު

  އަހަރުވީ އިރު ތިޔަވަރު ވީމަވެސް ރަނގަޅު..
  ވިސްނާލާ އަދި ދެތިން އަހަރެއް ވާ އިރު ވާނެ ވަރު..
  އިސްތިއުފާ..

 12. ހައްވަ

  އާސަންދައިން ދަރިންނުލިބޭ މީހުންނަށް ދަރިއަކު ހ ހޯދުމަށް ފަރުވާއެއް ނުކުރެވޭ ރާއްޖޭގަ ދަރިމައި ނުވާ އެތަށްބައެއް ތިބިއިރު މިއީ ސަރުކާރުތަކުން ބަޔަކަށް ވެވޭ އިހުމާލެއް އެމީ ހހ ހުންވެސް ޓެކުސްދައްކާ