ދީނީ އިލްމުވެރިން ދައްކާ ވާހަކަ އަށް ބޯ ނުލެނބޭ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިއުތިރާފްވެ ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު މިގޮތަށް ކަންތައް ކުރައްވާފައި ވަނީ "އާސްކް ސްޕީކަރ"ގެ ނަމުގައި މިރޭ ރައީސް ނަޝީދާއި ސުވާލު ކުރެއްވުމަށް އާންމުންނަށް ހުލުވާލި ޕްރޮގްރާމުގައި، މީހަކު ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުންނެވެ.

ދީނީ އިލްމުވެރިއެއް ކަމަށްވާނަމަ، ހިސާބާއި އެހެނިހެން ބަސްތައް އެނގެންވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެހެން މުޖުތަމައުތަކާއި ސަގާފަތްތަކާއި ދުނިޔެވީ ކިތަންމެ އިލްމަކާއި ކަންކަން ހިނގާގޮތްތައްވެސް ދީނީ އިލްމުވެރިއެއްނަމަ އެނގެން ޖެހޭނޭ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، އެކަންކަން ނޭނގޭ ބޭފުޅުން ތި ކަންތައް ކުރައްވަނީ ގޯސް ކޮށޭ ބުންޏަސް ގަބޫލު ކުރަން ދަތިވާނޭ ކަމަށެވެ.

"ދެން އެހެން ތިބެފައި އަޅުގަނޑުމެން ކައިރީގައި އެއްޗެއް ބުނާތަނުން އެހައި އަވަހަށް ބޯ ނުލެނބޭތީވެ އެހެން އަދި އިސްލާން ދީނުގައި އޮތް ކަމަށް އެބޭފުޅުން އެހެން ކިޔުއްވި އެއް ކަމަކު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އުނދަގޫވެގެން މި އުޅެނީ އަޅުގަނޑުމެން ނަމާދު ކުރާ ގޮތާއި، އަޅުގަނޑުމެން ރޯދަ ހިފާ ގޮތާއި، ޒަކާތް ދޭ ގޮތާއި، އަޅުގަނޑުމެން އިސްލާމް ދީނުގެ ރުކުންތައް އަދާ ކުރަމުން މިގެންދާ ގޮތް އެއީ ގޯސް ގޮތެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ވާހަކަ ދެއްކެވިޔަސް ވަރަށް އުނދަގޫވާނެ އެމަަގަށް ތަބާވާން" ނަޝީދު ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

ނަޝީދު އިތުރަށް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އެބޭފުޅާ އަކީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި އިސްލާމް ދީނާއި ދުރު ބޭފުޅެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެބޭފުޅާ ދަންނަ މީހަކުވެސް އެގޮތަށް އެވާހަކަ ނުބުނުއްވާނޭ ކަމަށެވެ.

މިރޭ އޮތް ލައިވް ޝޯގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ނަޝީދު ވަނީ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެތައް ވާހަކަތަކެއް ދައްކަވާފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

26 ކޮމެންޓް

 1. ދިވެހިމިީހަާ

  ގައުމުގެ ދައްޖާލު ފަހަތުގަކުދި ދައްޖާލުތައް އެނބުރެނީ މަވާ ބިރު

  117
  4
 2. އަސީ

  ރަންގަޅުގޮތަ ކީ އަބަދުހަމައިގަ ނުހުންނާތީ ކަން ކަން ފަހުމުބުވަނީ

  78
 3. އާރިފާ

  މީހަމަ ފައްކާ ދައްޖާލެއް

  84
  2
 4. ފައްރާރު

  މާތް ﷲ އެކަލޭގެ ދޫ ރައްކާތެރިކުރައްވާށި

  71
  1
 5. މި ރައީސް

  ﷲ މިގައުމު ރައްކާތެރި ކުރައްވާށި އާމީން

  90
 6. ކަމުގިސް

  ޔާ ﷲ މި ކަލޭގެ ކިބައިން އަޅަމެން ސަލާމަތް ކޮއްދެންވާދޭވެ

  91
  1
 7. ސަލްމާން

  މީނާގެ އަނގައިން މީނާ އަމިއްލަޔައް އިސްނަގައިގެން މިވާހަކަތައް މިހެން ނިކުންނަން ފެށުމަކީ ހަތް އުޑުމަތީން މީނާއާ ދޭތެރޭ މާތް ރަސްކަލާންގެ ހަޒްރަތުން ބޮޑެތި ނިންމުންތަކެއް ބާއްވާލައްވަން އުޅޭކަހަލަ އިހުސާސްތަކެއް ކުރެވޭ ފަދަ ނިޝާންތަކެއްހެން އެބަހީވޭ.

  78
  • މޮޔައެނޮނިމަސް

   ކަލެއަށް އެނގެނީ ދޯ ހަތް އުޑު މަތިން އަންނަ އެއަޗެހި ވެސް

   5
   8
 8. އަލީ

  މީނަ ދައްކާ ވާހަކަތަކަށް އިތުބާރު ކުރާކަށް ނުވާނެ..

  73
  1
 9. 🐠🙈ރޮނޑާ

  ނަޝީދު ދައްޖާލީކީ ނޫން. ތިލަކޮއް ސާފުބަހުން ބުނެދިނީމަ ކަލޭމެންނައް ނުވިސްނުނީ. ކަލޭމެންގެ ސިކުޑީގަ އަބަދު ތި އިންނަނީ ޝައިތާނު ދަތް އަޅައިގެން. ކަލޭމެން މާނަ ކުރަން އެގެނީ އެކޮޅުކޮޅުން. ނަޝީދު ރޭގަނޑޭ ބުނެފިތަ ކަލޭމެން މާނަ ކުރާނީ ދުވާލައް.މީހަކާއި ތިހާވަރައް ޖައްސައިގެން ހަސަދަ ވެރި ވީމަ އެމީހާ އައްކުރާނީ ފައިދާ. މިފެންނަނީ ނުން. ކަލޭމެން ލާދީނީ ނަޝީދޭ ރެއާއި ދުވާލު ކިޔާ ނަގަނީ އެކަމަކު އިސްމަގާމުގައި ހުންނަނީ ނަޝީދު. ވިސްނާ ބަޔަކައް އިބްރަތް ހާސިލުވާނީ🎓

  14
  87
 10. އެހެން

  ބޮޑު ދައްޖާލު ފާޅުވުމުގެ ކުރީން ފާޅުވާ ކުދި ދައްޖާލުންގެ ދައްޖާލެއް..

  75
  1
 11. Anonymous

  މުރުތައްދުންނައް އުނދަގޫ ވާނެ ތަބާވާން

  73
  • 🏇ރޮނޑާ

   މީހަކު މުރުތައްދު ވިއަސް އެގޭނީ އެވަރު ވެސް އެގޭ މީހަކައް. ޖާހިލަކައް ނޭގޭނެ.. މިހެންތިބެފަ އަނގަ އަރުވަން ގިނަ މީހުން މޮޅު ވާނެ އެކަމަމު ރަގަޅައް ޝަހާދަތް ލިޔަން އެގެނީ މަދު މީހަކައް. ވަﷲ އައުލަމް.🙈

   26
   8
 12. Anonymous

  ގެފުޅުގަ ކަލޭ އައްސާފަ ބޭވިޔަސް ތި ކާފަރު ކަމުން ކަލޭ ހޭލާނެބާ.
  ކަލޭގެ ބުއްދިއާ ދުނިޔަވީ އިލްމުގެ މައްޗަށް އިސްލާމް ދީން އިސްވާނެ.

  45
  1
 13. أبو محمد

  އަހަރެމެން ހަށީގަ ހޭ ހުރިހާ ހިނދު ކަލޭ މިތަން ސެކިއުލާ ކުރިޔަކަ ނުދޭނަން ﷲأكبر

  58
  • މޮޔައެނޮނިމަސްރި

   އެއީ ކޮންޗެއް ސެ ކޫލާ އަ ކީ

   1
   9
 14. ހަބަރުދާރުު

  ރަސޫލު ބޭކަލުންގެ ވާރުތަވެރީންނަކީ އިލްމުވެރިން،
  ޢިލްމަކީ އިލްމުވެރީންގެ އެއްޗެއް ނޫން އަދި ރަސޫލު ބޭކަލުންގެ ވެސް އެއްޗެއް ނޫން.

  އެއީ ކޮންމެ ކަހަލަ ޢިލްމަކަށް ވިޔަސް
  ޢިލްމަކީ ﷲ ތަޢާލާގެ މިލްކެއް،
  އެއްވެސް އިލްމެއް ދީނީ ޢިލްމާ ހިޔާލް ތަފާތު ވެފަނެތް، ނުވެސް ވާނެ.
  ކަލޭގެ ކާފިރުކަމުން ކަލޭ އީމާން ނުވުން އެއީ އެހެން ކަމެއް.

  44
 15. 🐠ރޮނޑާ

  ކަލޭގެ ތިހިރަ ޖާހިލު ކަމުގެ ބޮނޑު ކަމާއި މެދު އަހރެން ހައިރާންވެ އަންތަރީސްވެއްޖެ.. މި އީ ވަހީ ބާވައި ލައްވާ ޒަމާނެއް ނޫން. ތަންކޮޅެއް ހޭއަރާ ބަލަ. މަގޭ އަޙާ. ލިއުނު އެއްޗަކާއި މެދު ނިކަން ވިސްނާ ފިކުރު ކޮއްބަލަ. ހެއު ނުވާނެ އަﷲ އާއި އެކަލާގެ ރަސޫލާ އާއި މުހާތަބު ކޮއް ހިތައް އެރިހާ އެއްޗެއް ލިޔާކައް. ތިރީ ގައި މި ވަނީ ލިއުނު އިބާ ރާތުގެ ކިޮޕީ ޕޭސްޓު. .*"
  މީނާގެ އަނގައިން މީނާ އަމިއްލަޔައް އިސްނަގައިގެން މިވާހަކަތައް މިހެން ނިކުންނަން ފެށުމަކީ ހަތް އުޑުމަތީން މީނާއާ ދޭތެރޭ މާތް ރަސްކަލާންގެ ހަޒްރަތުން ބޮޑެތި ނިންމުންތަކެއް ބާއްވާލައްވަން އުޅޭކަހަލަ އިހުސާސްތަކެއް ކުރެވޭ ފަދަ ނިޝާންތަކެއްހެން އެބަހީވޭ .*"

  6
  14
 16. Anonymous

  ވަގުތުގެ ލިޔުން ތެރިންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރަން.
  އަބަދުވެސް މި ސެކިއުލާ ކަލޭގެ ފަލީޙަތް ކުރުމުގަ ދެމިހުންނާތި.
  އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ހޭލާ. إن شاء الله
  މިކަލޭގެ އަށް ފާރަލައިގެން.

  44
 17. އިއްބެ

  ނަޝީދަކީ ދީނީގޮތުން ތަންދޮރު އެގޭމީހެއްނޫން.އެކަމުގައި ޖާހިލެއް.އަބަދުވެސް ޖާހިލުން ޖާހިލުންނަށް ތާއީދުކުރާނެ.އަބޫޖަހުލުމެންގެ ޒަމާނުގައި އޭނާގެ ފަހަތުގައިވެސް ގިނަބަޔަކު ތިބިއެވެ.އެކަމަކު އޭނާގެ ނިމުންއައިގޮތާއިމެދު މެދު ދިވެހިންގެ އަތާތުރުކުވިސްނުން މުހިއްމު.

  13
 18. އެންދެރި

  އިސްލާމް ދީން އެނގޭނީ އޭގެ އިލްމް ހުރި މީހުންނަށެވެ. ޖަދަލު ކުރާ މީހުންނަކަށް ނޫނެވެ.

  11
 19. ނަން

  އަދި އިސްލާން ދީނުގައި އޮތް ކަމަށް އެބޭފުޅުން އެހެން ކިޔުއްވި އެއް ކަމަކު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އުނދަގޫވެގެން މި އުޅެނީ އަޅުގަނޑުމެން ނަމާދު ކުރާ ގޮތާއި، އަޅުގަނޑުމެން ރޯދަ ހިފާ ގޮތާއި، ޒަކާތް ދޭ ގޮތާއި، އަޅުގަނޑުމެން އިސްލާމް ދީނުގެ ރުކުންތައް އަދާ ކުރަމުން މިގެންދާ ގޮތް އެއީ ގޯސް ގޮތެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ވާހަކަ ދެއްކެވިޔަސް ވަރަށް އުނދަގޫވާނެ އެމަަގަށް ތަބާވާން" ނަޝީދު ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ. ކޮބާތަ މިހެން ބުނުމުން އައިރު މުސްލިމަކަށް ވެފަ.

  1
  9
 20. ކޮތަރުބިސް

  ތިބޭފުޅާ ރޯދަހިފާގޮތް އިސްލާމްދީނުގަ ރަނގަލޫނުވާނެ ސަބަބަކީ ފަޖުރުލުމުގެ ކުރީން ރޯދަޔައް ނިއައްގަނެ ހެނދުނުހޭލެވުނުއިރަކުން ރިސޯޓައްގޮސް ރަނގަޅައް ބަނޑުފުރެންދެން ކެއުމާ ބިއުމައްފަހު ދެން އަނެއްކާކާ ނިއައްގަނެގެން އިރު އޮއްސެންދެން ރޯދައަށޭބުނިކަމަކުން ރަނގަޅެއްނުވާނެތާ ގޭގައުޅޭކުޑަކުދިންވެސް ތިގޮތައް ރޯދަނުހިފާ

 21. 🐠ރޮނޑާ 🙈

  އެގި ނޭގި ތިބޭ ބަޔަކައް އެއްޗެއް އުގަންނައި ދޭން އުޅޭ މީހަކު ހަލާކު ވާނީ. .ނަޝީދު ގެ މައްސަލަ އަކައް މި ވަނީ މާ ތިލަކޮއް ކިޔާދޭތީ. ނަޝީދު ބުނިހެން ރާއްޖެ ގައި ހަގީގީ ދީނީ އިލްމުވެރިން ނެއް ނެތް. އެހެނެއް ނޫން ރާއްޖޭގައި ތަރުޖަމާ ކުރާ އިލްމު ވެރިން ނެތެކޭ ނޫން. މިނަން ގަތީކީ. ކީރިތި ގުރުއާންގެ މި އާޔަތައް ވިސްނާލީމަ މާ ރަގަޅައް ސާފުކޮއް އެކަން އެގޭ. انما يحشاالله من عباده العلماء ހަމަ ކަށަވަރުން އަޅުތަކުން ކުރެ ތިމަން ﷲ އައް ބިރުވެތި ވަނީ އިލްމު ވެރިންނެއެވެ. ގުރު އާނު ގައި ބަޔާން ކޮއްފައިވާ ޝަރުތު ފުރި ހަމަ ވާ ދީނީ އިލްމުވެރިން މި ރާއްޖޭއި ތިބި ކަމައް ގަބޫލު ކުރަނީ ކިތައް މީހުންތޯ. މިސާލަކައް ﷲ ހައްދަވާ ފައިވާ ކުޑަ މަޚްލޫގެއް ކަމުގައިވާ * ހިނި * އުފެދި ފައިވާ ގޮތާއި ބެހޭ ގޮތުން ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ފުންނާބު އުސް އިލްމު ވެރިޔަކާއި ސުވާލު ކޮއްބަލަ. ކީކޭތޯ އޭނަ ބުނަނީ . ﷲ މިކާ އިނާތު އުފައްދަވާފައިވާ ގޮތާއި މަހުލޫގާތު ތައް އުފައްދަވާ ފައިވާލެއް ފުރި ހަމަ ކަން ނޭގޭ ބަޔަކައް ﷲ އައް ކޮން ގޮތަކައްތޯ ބިރު ވެތިވާން އެގޭނީ. .މި މީ ހުންނައް ހަގީގީ މާނައިގައި ދީނީ އިލްމު ވެރިން ގެ ޝަރަފު ދެވި ދާނެތޯ.. . ތަންކޮޅެއް ތިލަކޮއް ކުރުކޮއް ބުނާނަމަ ރާއްޖޭ ގައި ގިނައިން ތިބީ ހުކުރު ދުވަހު މެމްބަރައް އަރާ ގަނޑެއް ބަލައި ގެން ހުތުބާ ކިޔާ ލެވޭ ވަރުގެ އިލްމު ވެރިން. .ހަގީ ގަތް ގަބޫލު ކުރަންވާނެ.

 22. ސަލާމަތީ ބިންތް ހަސަނިން

  34 މިލިޔަން ހަރަދުކޮށްގެން މިމީހާ ލައްވާ ވާނެ ތޯކް ޝޯތައް ގިނަގިނައިން ބާވާން ވާނެ !!!!!!!!!؟މިއީވާ މޮޅު އިލްމުވެރިއެއްޔ

 23. ހަމަހަމަ

  ދިވެހި މުދައް ރިސްށް ފިށަ ރީޒް ސައިންސް ނޭންގޭތީވެ އުސްތާޒު ދައްކާ ވާހަކަ ގަބޫލު ނުކު ރުން - އަންނި ލޮޖިކް