ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކަމުގެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އިއްޔެ ރުހުން ދިން ހުސައިން ޝަމީމް މަލާއިކަތުންނަށް އިހްތިރާމް ކުޑަކޮށް، ކޮށްފައި އޮތް ޓްވީޓެއްގެ މައްސަލަ ފެންމަތިކޮށް މީސް މީޑިއާގައި ގިނަ ބަޔަކު އޭނާ އަށް ފާޑުކިޔަމުން އެބަގެންދެއެވެ.

ޝަމީމް ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ދެ ކޮނޑުގައި ތިބޭ މަލާއިކަތުންނަށް އިހްތިރާމް ކުޑަވާގޮތައް ޓްވީޓް ކުރައްވާފައި ވާތީ ބައެއް އިލްމުވެރިން ވެސް ވަނީ އެކަން ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ.

ޝަމީމްގެ ޓްވީޓާއި ގުޅިގެން ޝައިހް އަލީ ޒައިދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ޝަމީމް ލިޔުއްވާފައި ވަނީ މަލާއިކަތް ބޭކަލުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އިހްތިރާމް ގެއްލޭ ބަހުރުވައެއް ކަމަށެވެ. "މަލާއިކަތް ބޭކަލުންނަށް ނިސަބަތްކޮށް "ގޮލާ" އޭ ކިޔައިގެން ވާހަކަ ދެއްކި އިތުރު މީހެއްގެ އަޑު އަދި ދުވަހަކުވެސް ނާހަން. ސުބްހާނަﷲ" ޒައިދުގެ ޓްވީޓްގައި ވެއެވެ.

ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވުމުން ޝަމީމް އެދުވަހު ކުރި އެހެން ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އެބަހާއި ދޭތެރޭ ޔަގީންކަން ނެތިއްޔާ ނުކިޔަސް އޯކޭ ވާނެ ކަމަށެވެ. "ﷲ ސުބްހާނަހޫ ވަތައާލާ ދެނެވޮޑިގެންވޭ ނޫންތޯ ހިތުގައި އޮތްގޮތް. އެކަމަށް މާކްސް ލިބޭނެ ނޫންތޯ." ޝަމީމްގެ ޓްވީޓްގައި ވެއެވެ.

ޝަމީމްގެ ޓްވީޓްތަކާއި ގުޅިގެން ބައެއް މީހުން ވަނީ ބަހާއި އަމަލު ސީދާކޮށް، ރަސޫލުންނާއި ނަބިއްޔުން އަދި މަލާއިކަލުންނަށް އިހްތިރާމް ކުޑަވާ ބަސްތައް ބޭނުން ނުކުރުމަށް ޝަމީމަށް ނަސޭހަތް ދީފައެވެ.

ފަހަކަށް އައިސް އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލުތަކާއި ހިލާފު ވާހަކަ ދެއްކުމާއި އިސްލާމްދީނުގެ ކަންކަމަށް ފާޅުގައި ފާޑުކިޔުން ރާއްޖޭގައި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އާއްމު ވެފައެވެ. ނަމަވެސް އެފަދަ ކަންކަން ކުރާ މީހުންނާއި މެދު ދައުލަތުގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނާޅައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

67 ކޮމެންޓް

 1. ޖިންނި

  އެމް ޑީ ޕީ އަށް ތާއީދު ކުރާނީ މުޅިންވެސް މުނާފިޤުން

  218
  9
  • ވަލީދާ

   އީވާގެ ބިކިނީ ގްރޫޕް ފޮޓޯގަ އުޅުނު މީހެއް ޝަމީމް ތީ. އެހެންވީމަ މަލާއިކަތުންނަށް އިހްތިރާމްކުޑަކޮށްގެން ހައިރާނެއްނުވޭ.

   40
  • ޙައްގުބަސް

   އަޅުގަނޑު ނެތިން މުނާފިގެކޭ ނުވަތަ މުނާފިގުންނޭ ބުނާކަށް! އަޅުގަނޑުމެން ހައްދަވާ ގެއްގުޅުއްވާ ފަރާތް މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާނެ! ދެން ކިއުންތެރިންގެ ސަމާލުކަމަށްޓަކައި ދަންނަވާލާނަން! މި ޝަމީމަކީ އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓް ނެރުނު މޭސްތިރި ޝަހިންދާ އިސްމާޢީލްގެ ފިރިމީހާ! ޝަހިންދާ އާއި ކައިވެނި ބައްލަވައިގެން އުޅުއްވާ ފަރާތް މިއީ! ދެން ވާނެގޮތް ވިސްނާލާ! ދެން އަޅުގަނޑަކަށް ނޭގޭ މިހާރު ވަރިނުކުރާކަމެއް! ކީރިތި ރަސޫލާ އަށާ މަލާއިކަތް ބޭކަލުންނަށާ ޖުމްލަކޮށް ދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ކީރިތި ގުރުއާނަށް އިހާނެތިކޮށް ހަދާ ފަރާތްތަކަށް ގެއްލުމާއި ހަލާކު ހުންނާނެ ދެދުނިޔޭގައިވެސް! އެހެންވީމަ އިސްލާހުވާންޖެހޭ މިފަދަ މީހުން! އަޅުގަނޑު އެދެނީ އެންމެނަށްވެސް ރަގަނޅުގޮތްވުން!!

   51
  • އިބްރާ

   ގިނައިން ފެންނަނީ ބޭޅާ ތިޔަ ވިދާޅުވިފަދަ މީހުން އެޕާޓީއަށް ސަޕޯޓްކުރާ މަންޒަރު

   33
  • ދދދދދދ

   މިހާރުގެ ޖޭއެސްސީން ބަލާގޮތުން ފަނޑިޔާރުކަމުގެ އެންމެ މުހިންމު ޝަރުޠު ހަމަވާ މީހެއް ތިބޭބެއަކީ. ގައްޑާ އިނގޭ. ބާރަށް އަތް ޖަހާފަ ބަހައްޓާ

   24
  • ޗަކަހިންދާ

   ކަލޭގެ ދީނުގަ ތިނޫނަސް ލައްކަ ކަންކަން އޮވޭތާ

   18
 2. ޖަހާންގީރު

  ކަލޭ ދެން ބުދުތަކަށް ސަޖިދަ ޖަހާފަ ބުނަންވީނު ތިމަންނަގެ ހިތް އޮތީ އިސްލާމްދީނުގެ މަތީގައޭ މާތް ﷲ ދެނެވޮޑިގެންވާނެއޭ

  199
  2
 3. ސުޢޫދު

  އޭމާލޭބޭފުޅެއް މަަގާމެއް ގޮނޑިއެއްނުގެއްލޭނެ ރާޖެތެރޭކުދިންގެ ގޮނޑިގެލޭނީ ކޮއްމެތަނަކުންވެސް

  126
  3
 4. ލައިލާ

  ލާދީނީ ވެ ރިން ތިބި ވެ ރި ކަމެއްގަ މުޅިންވެސް ފެން ނާނީ ތިޔަފާޑުގެދީނާ ޚިލާފް ކަންތައްތައް އެއީކީ ހައި ރާން ވާންވީ ކަމެއްނޫން މަމެން ނަށް ކު ރިންވެސް އެނގޭ އިބޫއަށް ވެޜިކަންލިބިއްޖެނަމަ ހިނގާނީ ކެނެ ރީގޭ ލާދީނީ ޑިކްޓޭޓަ ރގެ ބާ ރުކަން

  142
  2
 5. ޢިއްބެ

  ލަނޑަޔާ ވާނީ ލަޑަޔާ . ސަހހިންދާ ފެނުން ތެމިފަ ހުރި ގޮލައެއްނުން ރަގަލެއްނުވާނެ

  155
  2
 6. ޓިނު ވަގު

  ފުރަތަމަ މި ކަލޭގެ އައްޔަން ކުރަންވީ ޕީ ޖީ އަކަށް ނޫން... މީނާ ފޮނުވަންވީ ދުނިޔެއިން ބޭރަށް ކިޔަވަން... އެއްވަރުގެ ބީތާއިން ނަގައިގެން ދީނާއި ޤައުމު ހަލާކު ކޮށްފި....

  149
  2
 7. ސަން

  ތި ގޮތަށް މަލާމާތްކުރާ ގޮތަށް އާދައިގެ ބަސްތައް ބޭނުންކޮށް މަލައިކަތުންނަށް ރައްދުކޮށް ޓްވީޓް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދެވިގެން ނުވާނެ. ޝަމީމު އަށް ނަސޭހަތްދެވެންޖެހޭނެ އަދި ޤާނޫނީ ބޮޑު ޒިންމާއެއް އަދާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު މިޒާތުގެ މީހުންނަށް ދެވިގެން ނުވާނެކަމަށް ދެކެން.

  172
  4
 8. އަބްދުﷲ

  މަލާއިކަތުންނަށް މި އޮތީ ގޮލާ އޭ ކިޔާ ފަ. އަޢޫޛު ބިއްލާހި. މިފަދަ މީހުން އިސްލާމީ ގައުމެއްގައި އަދުލު ގާއިމް ކުރުމަށް މި ހަވާލު ކުރަނީ. ވަރަށް ސަލާމް

  169
  3
 9. ޗީޗީ

  އަދި ކިރިޔާތަ ދިވެހިންނަށް އެގުނީ ލާދީނީހުންގެ ގޮތް

  އެ ލަދީނީ މީހުންގެ ވާހަކަ ޝެއީހުން ކިޔާދޭތާ ކިހާ ދުވަހެއް އެމީހުންގެ އަލާމާތާ އެމީހުންގެ ބަހުރުވަޔާ އެމީހުން ދެކޭގޮތް

  16
 10. މއާޒު

  މިކަހަލަ ކަންކަމުގަ ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭނީ އެމް.ޑީ.ޕީ މީހުން

  17
 11. ބަލާލަން

  ބަލަ މިއީ ލާދީނީ ބައިގަޑެއް ބޭރުގެ އެޖެންޓް ފައިސާދީގެ އިސްލާމްދީނައް ފުރައްސާރަކުންނޫ ކަމެއްމިސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންކިބައިގާނެތީތަ؟؟ ދެން ހަމަ ލާދީނީ ސަރުކާރުތަ؟؟ ކެނެރީގޭ ނަޝީދަކީ މިގޮތުން މިރާއްޖެއައް ކަޑަ އަލަފައިވާ ސަފީރުތަ؟؟ ދައުލަތުގެ އިސް މަގާމްތަކުގާވެސް މިވެރިންގެ ސަބަބުން ދެންސަލާމަތެއްނެތް މާތްﷲ މިގައުމުއާ މިގައުމުގެ ރައްޔަތުން ސަލާމަތް ކުރައްވާށީ އާމީން

  21
 12. ސަމީ

  މީ ޝަހިންދާގެ އަނެކެތި، އަޑު އެހީން މީނަ އަކީ ޝަހިންދާގެ ކުރީގެ ފިރިމާހާއޭ، ތެދަކަށްބާނަމަ ކޮންމެވެސް ބޭފުޅަކު އަންގާލަ ދިނުން އެދެން

  12
 13. އއއ

  ތިޔައީ މުރޫޢަތެއް ނުހުންނަ މީހުންގެ ބަހުރުވައެއް. އަމުދުން މުސްލިމުންނަކީ އެހެން ހުރިހާ ދީނަކާ މިކަމުގައި ވަރަށް ތަފާތު ބައެއް. ދީނީ މާތްކަންކަމަށް އިޙްތިރާމަށް ނުވާ ސަމާސާ އެއްގޮތަކަށްވެސް ނުކުރާ ބައެއް. ދީނީ ކަންކަމުގައި ވެސް އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކާ ސަމާސާ ކުރާނެ. އެކަމަކު އެކަމުން ދީނަށް ޤަދަރު ކުޑަނުވާ ސަމާސާ.

 14. ރާޅު ބޯއީ

  އޭނާ ހުރީ ލާދީނިއްޔަތުގައި ކަން ކަށަވަރު ކޮށްދީފަ ތިއޮތީ. އޭގެ ބަދަލުގައި ޕީޖީކަން ދޭން ނިންމާފަ އޮތީ. މުޅިންވެސް މިކަހަލަ ލާދީނީ މީހުން މި ސަރުކާރުގަ

  19
 15. ވަސީމު

  ތިގޮލާ ތިތަނަކަށް ޕީޖީ އަކަށްގެނައީ ޢިލްމްވެރިންނާއި މަޝްވަރާ ނުކޮއްތަ؟އޮރިޔާމުންތިބި ފަޑިޔާރުން ވެއްދީ ޢިލްވެރިންގެ މަޝްވަރާއާއެކު ދޯ؟ ޒައިދު ކަލޯ ދެން ބާރަށް އަތްޖަހާ

  14
 16. އައްޑޫ މީހާ

  ޝަމީމަކީ ދީނަށް ގޮންޖަހާ މީހެއް މަގޭ ކުރިމތީގައިވެސް ދީނަށް ހަޖޫޖެހި އިލްމުވެރިންގެ މަސައްކަތައް ގަސްތުގައި ފުރައްސާރަކުރި އެކަހަލަ ޖާހިލު ސޮރަކަށްވާތީ މަގާމުވެސް ދިނީ

  13
  1
 17. ޚަރުން

  ގިޔާމަތް ވުމުގެ އަލާމާތްތަކުގެ ތެރޭގައި މަގާމަށް ކުފޫހަމަނުވާ މީހުން މަގާމު ތަކށް އައްޔަން ކުރުން ހިމެނޭ.ކުއްލި މަރު.ނާއިންސާފު..ގާފިލްވެފަވާ އިލްމުވެރިން..ތައުބާވެ ﷲ އަށް ރުޖޫއަވޭ ..ގިނަގިނައިން ﷲ އަށް ވަކީލު ކުރޭ.ﷲ އަށް ދުއާ ދަންނަވާ...މުއުމިނުންނަށް އޮތީ މިގޮށް ހަމަކަށަވަރުން ﷲ ގެ ނަސްރު ވަނީ ދާދި ގާތުގަ...

  22
 18. އަހުމަދު

  ލާދީނިއްޔަތުގެ ތެރޭގާ އުޅޭ މީހުނައް އެނގޭނީ ފައްޅިތަކުގެ ބަހުރުވަ މިވަރުގެ ބުރާންތިވެފަ ތިބޭމީހުން މިލަނީ އަދުލްއިންސާފު ގާއިމް ކުރަން ހުންނަ މުއައްސަސާތަކައް ކީއްކުރާނީ މިގައުމު އޮޔާގޮސް ނިމިއްޖެ

  11
  1
 19. Anonymous

  މިކަހަލަ މުރުތައްދުން މި ލާދީނީ ސަރުކާރުގެ އިސްމަގާމް ތަކުގައި މި ތިބީ

  13
 20. އެމް ޝަމް

  ކަލޯ މަގާމް ފެނުނީ ދޯ
  ތި މަގާމް ގަ ކިހާ ދުވަހެއްބާ ވާނީ

 21. ފަޒީލް

  ޝަމީމް އެހެންވިއްޔާ ހަމަ މި ބަހުރުވަ ރަސޫލުންނާއި ދޭތެރޭވެސް ބޭނުންކޮއްފާނެތާ.؟ޝަމީމް ލޯޔަރުކަން މިސްރުން ކިޔަވާގެން ޑިގުރީ ލިބުނު އިރުވެސް މަލާއިކަތުންނާއި ރަސޫލުން އަދި ނަބީއިންގެ ދަރަޖައަކީ ކޮބާކަން ފަހުމް ނުވިތާ. ޝަމީމައް އެނގިނުލައްވަނީތޯ މަލާއިކަތުންނަކީ ﷲ ގެ ނޫރުފުޅުން ހައްދަވާފަވާ ބަޔެއްކަން. އަދި އެކަލާނގެ ނޫރުން ހައްދަވާފަވާ ބަޔެއްގެ މާތްކަން ކުޑާމީސް ކުރުވާފަަދަ ރާގަކައްވާހަކަ ތިމާ އައް އެދެކެވެނީ ކީއްވެތޯ އަމިއްލަ ނަފްސާއި ސުވާލުކޮއއ ދިރާސާކުރައްވާށެވެ. އަމިއްލަ ނަފްސުގައި އިސްލާހު ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފަހަރެއްގައި އިހުސާސްކުރެވިދާނެއެވެ.

  13
 22. މުހައްމަދު

  މިގޮލާމީ ސަހިންދާގެ ފިރި ގޮލާ، ދެން ކޮން ދީނެއް އޮންނާނީ.

  11
 23. މޮޔަފުޅުނުވޭ

  ގޮލާ އެއީ އިހްތިރާމް ކުޑަ ހުތުރު ބަހެއް ނޫން.

  2
  27
  • ކާކު

   ކަލެޔައް

  • ޑަބިޔާ

   ގޮލާ އެއީ އިހްތިރާމް ކުޑަ ހުތުރު ބަހަކަށް ނުވަންޏާ ސިޓީ ލިޔާއިރުވެސް، މަޖިލީހުގައި އުޅޭ މެންބަރުން ނަށްވެސް މައިންބަފައިން ނަށް ވެސް ތި ގޮލާ އެ ގޮލާ މި ގޮލާ ދެ ގޮލާ ކިޔާފަ ގޮވޭނެ އުތަ؟

 24. Anonymous

  ޢަބްދުﷲ ކޮމެންޓް ކުރައްވާ އިރު ﷲ އިސްމުފުޅު ޢަރަބި ބަހުން ލިޔުއްވުން ރަނގަޅީ

 25. މިގޭ

  މިކަލޭގެ ޕީ.ޖީ އަށް އައްޔަންމިކުރަނީ ސީދާ ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަން. އިސްލާމީޤައުމެއްގެ އިސްލާމީ ޝަރީއަތަށްދައުވާކުރުމަށް މިފަދަމީހަކު އައްޔަންކުރަން ފޮނުވުމަކީ. މަމެންނަށް ފެންނަކަމެއްނޫން.

 26. #އެމްޑީއެންއުވާލާ

  ކޮންމެއަކަސް މިލާދީނީބައިގަނޑައް ވެރިކަން މިއޮތީ ޙަވާލުކޮއްފަ ދެންމިބައިގަނޑުގެބާރުގަ މަސައްކަތް ކުރާނީ ދީނަކީ ފަލްސަފާއެއްކަމައްހާމަކޮއްދެން ބޭނުންކޮންމެއެއްޗެއް ބުނެވެންޖެހޭނެ ބޭނުންކޮންމެގޮތަކައް އުޅެވެންޖެހޭނެ ލާދީނީ އެމްޑީއެންއުވާލާ ލާދީނީބައިގަނޑު ހައްޔަރުކުރޭ

 27. ނުދޭނަން ދުލެއް...

  ޝަހިންދާގެ އެކްސް ހަޒް އެއް ކަމަކު..
  މީ މަލާއިކަތުންނަށް ކުރި ފުރައްސާރައެއް...
  އީމާންކަމުގެ ރުކުނެއް މަލާއިކަތުންނަށް އީމާންވުން.
  ވީމާ މީ ދީނަށް ވެސް ކުރި ފުރައްސާރައެއް...
  އިސްލާމްދީނުގަ ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރާ މީހާގެ ޙުކުމަކީ ގަތުލު ކުރުން.
  މި ކަލޭގެ އަށް ޙައްދު ޤާއިމު ކުރުމަށް ވެރިމީހާ އަށް ގޮވާލާން.

  18
 28. ސަމަންދަރު

  ތިޔަ ޝަމީމަކީ ޝަހިންދާގެ ކުރީގެ ފިރިމީހާއެއްނު1 ދެން ކޮން ވާހަކައެއް

  33
 29. މަސޮ

  ސަހަރޯ އޭ ހިތަން އަރާ.....

  23
 30. ދިވެހިސޮރު

  އެމީހުންގެ ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރީމަ އެމީހުން އަދަބުދޭނޫންތޯ..އެހެން ވީމާ ދެން ވިސްނާލީމަ އޯކޭވާނެ

  11
 31. އަލީ

  އެމްޑީޕީއަކުން ނުނިކުންނާނެ ތިނޫން އެއްޗެއް.

  36
  2
 32. ވައުދުބޭ

  ދެން އިނގޭނެދޯ މީކާކުކަން، ކޮން އާއިލާއެއްކަން، ދެންވެސް ޤަބޫލް ކޮށްބަލަ ބޮލަށް ހަނޑާފަ ވެރިކަމަށް އައީކަން.
  އިމްރާން
  އިލްޔާސް
  އަޔާޒް ޑރ.

  ހަމަ ޒިންމާނަގަން ޖެހޭ. ކަލޭމެނާ ހެދި ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުން އެރީ.

  35
 33. ހުވާސާ

  އެއްވަރުގެ ތާކުންތާކުން ނުޖެހޭ މީހުން ސަރުކާރުގެ ވެރިންނަށް ، ލަދުން ބޯހަލާކު، މަސް މާރުކޭޓުގަވެސް މިއަށްވުރެ އަހުލާޤުު ރަނގަޅު މީހުން އުޅޭނެ

  27
 34. އަސްލު

  ޝަހިންދާގެ ހަސްބަންޑް ވިއްޔަ

  17
 35. ތަކުރުބޭ

  ބަހާއި ޢަމަލު ދިމާވަައްޔާ މިސަ ރުކާ ރުގައި އުޅުމުގެ شرط ހަމައެއްނުވާނެ ނޫންތޯ؟

 36. ސަކިންދާ

  ނސީބެއް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ކަށް ނުދިންކަން 😈

 37. މުހައްމަދުބެ

  ވަރައްހިތާމަވެރިކަންކަން މިފެއްނަނީ، މީ ރަނގަލު ވެރިކަމެއްނޫ. މިކަންހުޓުވަން އެބަޖެހޭ.

  10
  1
 38. މަހްދީ

  ﷲގެ ކޯފާއަށް ބިރުވެތިވޭ!

  14
 39. Anonymous

  އެމްޑީއެންގެ އަންޑާބެޑް މެމްބަރުން ވީދެމުން ފާޅުވަނީ

  10
 40. އަމްރު

  ޒައިދު އެސޮރާ އަޅައިގަނެގެން ނޫޅޭ އެއީ ޝައިޚު އިޔާޒް ކޮއްކޮ އެއް

 41. ކައިލް

  ކިހާ ބޮޑު އުދަގުލެއްމީ... އެމްޑީޕީ އަށް ވޯޓް ދެވުނީތީ ވަރަށް ދެރަވާވަރު މި އެމްޑީޕީ ގެ އެކްޓިވިސްޓުން ކުރެޔޭ... ދެންދާންވީ މި ޕާޓީން ވަކިވާން.... އިސްލާހެއް ނުވި... ވަރަށް ދެރަ

  11
  1
 42. ދޮންއަހުމަދު

  ބަލަ މިސަރުކާރުން މަތީ މަޤާމެއް މީހަކަށް ދީފިނަމަ ޝައްކެއްވެސްނެތް އެއީ ލާދީނީ ނަގަހައްޓަން މިތާ ފެތުރޭ ފަންޏެއްނޫންތަ؟ މީވެސް އޭގެ ހެއްކެއް ބައިމީހުންނަށް ވަޒީފާދެނީ

  13
  1
 43. ހުސެން

  އިބިރިހިމާ އަތްފުނާ އަޅައިގެން ވެސް މި ހޯދަނީ އެމްޑީއެން މަސްތަކެއް.މި ދަލުގެ ޖެހޭނީ ހުސް އެމްޑީއެން އެއްޗެހި

  12
  1
 44. މެސީ

  މަދީނާ އިން ކިޔަވައިގެން ހުރި މޮޅު މީހެއް ޝަމީމް އަކީ. އެހެން ނަމަވެސް ޝަމީމް ގެ ވާހަކަ ހުންނަނީ ވަރަށް ދީނާ ބީރައްޓެހިކޮށް. ޝަމީމް ބުނާ ގޮތުން އިސްލާމް ދީން ، ކީރިތި ޤުރުއާން ހިމާޔަތް ކުރަން އިންސާނުންނަށް ނުޖެހޭ. މީ ހަމަ އަމިއްލަ ކަންފަތުން އަޑު އަހާފަ ހުރި ވާހަކަ އެއް.

  1
  3
 45. ކެސްޑީޕީ

  ކިޔެވި ކިޔެވީނުންހޭ މިބީތާމެން މިތިބެނީ ކިހިނެއްވެފާތަ. މިއީ ބިރުވެތިވާންޖެހޭ ކަމެއް. ނިކަމެތި ކުރައްވާ މަހްރޫމް ކުރައްވާފާނެ.

  11
 46. ސައީދު

  ހައިލަމް ގެ މައްސަލަ ބެލިފަ މީނާގެ މައްސަލަ ނުބެލެން ޖެހޭހަމަ އެންމެ ގޮތެއްވެސް އޮވެގެން ނުވާނެ.

  12
 47. ދުންމާރި1

  ޝަމީމަކީ ޝަހިނދާގެ ކުރީގެ ފިރިކަލުންކަމަށް މީހުން ބުނެ އުޅޭ ޝަހިންދާ އަދި ބޯގަންވިލާ އާއިލާއަކީ ދީނާ ދެކޮޅު ބައެއްކަން އެންމެނަށްއެނގޭ އެފަދަ ބައެއްގެ ތެރެއަށްދާނީ އެފަދަ މީހެއް އަނެއްކާ ޝަމީމާކީ އެމްޑީޕީ އަށް ލޮލުން ބޮލުން ތާއީދުކުރާ ބޭފުޅެއް މިހާދުވަހު ހަނު ހުންނެވީވެސް އެމަޤާމު ހުސްކޮށް ގޮނޑި ދެއްވާނެކަން އެނޣޭތީ ލަނޑަޔާ ވާނީ ލަނޑަޔާ ކިތަންމެ ވަރަކަށް ފެލިޔަސް އެތެރޭގަ ހުރި އެއްޗެއް ބޭރަށް ނުކުންނާނީ

  14
 48. މޫސަ

  މި ސަ ރުކާ ރުގައި މަތީ މަޤާމެއް ލިބޭނީ އެފަދަ ޓްވީޓްތައް ގިނައިން ކު ރާ މީހުންނަށް.

  12
  1
 49. ޙައްޤު

  ޝަމީމް ހައްޔަރު ކުރޭ.

 50. ޝުކުރު

  މި ލާދީނީ އެއްމެންނާ ދެކޮޅަށް ވަގުތުގެ މު ވައްޒަފުން ކުރާ ހިތް ވަރައް ހަމަ ސާބަސް

  17
 51. ސްނޯ

  މިހާރު ހަމަ މީހަކު އެއްޗެކޭ ބުނާއިރަށް ނުބެހެވޭނެއޭ އަނެކައްޗެކޭ. ބަަލަ ބެހޭނެ ދޯ؟ މިހުރިހާ އިންސާނުން ހެއްދެވިއިރު އަހަރުމެން އެންމެން އެއްކޮށް ބައްދަލުވާނެހެން ހައްދަވަ އަދި ހެޔޮކަންކަމަށް އަމުރުކުރުމަށް އެންގެވި ޙިކްމަތްވަންތަ މާތްﷲއަށް ޙަމްދުހުރި.

 52. ހުސެން

  ކޮބާ އިލްމު ވެ ރިންތައް، ޔާމީން ވެ ރިކަމުގަ ހު ރިނަމަ ވަ ރަށްފޯ ރި ހު ރިސް، އަދިވެސް އެމް،ޑީ،އެން އުވައެއްނުލަ، އުވާނުލާތާނގަ ރިޕޯ ރޓް ނެ ރުނު މީހުންނަށް އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއްވެސް ނާޅާ

 53. މަންޖެ

  ރައީސް ސޯލިހް ނަޝީދުގެ ކަރުގައި ޗޭނުއަޅުވާފައި ހުރި ފޯޓޯއެއް ވައިބަރ ގުރޫޕަަކަށް ލީމަ ސަސްޕެންޑް. އެތަށް ހާސް ބަޔަކަށް ފެންނަ ގޮތަށް މަލާއިކަތުންނަށް އިހްތިރާމް ކުޑަވާގޮތައް ޓްވީޓް ކުރީމަ އޯކޭ؟؟

 54. ހަމަހަމަ

  މަލާތްކަތުންނަށް ބޭއަދަބީކޮށް "ގޮލާ" ކިޔާފަ އެކަމަކު މީނައަށް އިހުތި ރާމާއި އިއްޒަތާއެކު މާތް ބަހުން މުހާތަބު ކު ރަން ޖެހެނީ ؟

 55. އައިޝ

  ކައިލް އަށްވަސްކުރޭ ކައިލް އަށް ތިވިސްނުނީ ރަގަޅު ވިސްނުމެކެވެ ﷲކައިލް އަށް ހެޔޮވިސްނުން ދެއްވައި ތެދުމަގު ދައްކަވާށިއާމީން

 56. ކައިލް

  އެމް ޑީޕ އަށް ވޯޓުދިންއިރުވެސް އެނގިހުރެ ކީއކުރަންތަ ވޯޓުދިނީ ދެންވެސް ވިސްނާތި ފުރިހަމަ މުސްލިމެއްގެ ގޮތުގައި ހުރުމަށްޓަކައި އެމްޑީޕ ފިކުރުގެ މީހުންނާއި ދުރުގައި އުޅެންއެބަޖެހެއެވެ.

 57. ނޫސްކިޔާމީހާ

  ނޭގިވެސް އަދި އެނގިގެންވެސް ގޯސްކޮށް ބަހެއް ބުނެވިދާނެ އެއީ ކިތައްމެ ކިޔަވާ ހުރި މީހަށްވެސް، އެނގުނީމަ މާފަށް އެދުނީމަ ނިމުނީ . ކޮންމެހެން ޖަދަލުކޮށް ތިމާވަރު ނެތިގެން އުޅުނަސް އިންސާނުންނަކީ ވަރަށް ނިކަމެތި ބައެއް

 58. ޝަހިންދާ

  ބުނަން ޝަހީމަކީ ކިޔޭ ނުކިޔޭ އެއްޗެއް ނޭގިގެން އުޅުއްވާ ބޭފުލެއްތަ؟ ރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމު އިސްލާމް ދީނާ ދުރައްޖަހައިފި ޢިލްމުވެރިންނަށް ޚަބަރެއްވޭތަ

 59. މުހަންމަދު

  ފަހުޒަމާނުގަ އިންސާނުންގެ ސިފައިގަ ށައިތާނުން ފުނުއްވާނެ ކަމުގަ ނުބުނެވޭތަ؟ މިފެންނަނީ އެކަހަލަ ކަންތަށް

 60. ފފ

  ރާބުޔަސއއޯކޭ
  ޖުވާކުޅުނަސއއޯ މައްސަލައަީ
  ަމާދުކުރުނ
  ޒަކާތްދިނުން
  ރޯދަހިފުން
  އައުރަނިވާކުރުން
  މިއީ މުޅިން
  ނުވި
  ولة ެެެެެެެެެއަކީ