ޒުވާން ފިރިހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ފިރިހެން ފުލުހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް "ވަގުތު" އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ ރޭ 22:50 ހާއިރު 42 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު 18 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރަން އުޅެ އެކަމުގެ ތެރެއިން މާރާމާރީއެއް ހިންގި މައްސަލައެއް ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމަށެވެ.

"މިމައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތަކީ ފުލުހެއް. އޭނާ ވަނީ ވަގުތުން ހައްޔަރު ކުރެވިފައި. ނަމަވެސް މުއްދަތު ޖަހަން ކޯޓަށް ގެންދިއުމުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ އޭނާ އަށް ޝަރުތުތަކެއް ކޮށް ބަންދުން ދޫކޮށްލާފައި." ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިމައްސަލައިގެ ޖިނާޢީ ތަޙްޤީޤު ދަނީ ކުރަމުން ކަމަށާއި އަދި އޭނާގެ ޑިސިޕްލިނަރީ މައްސަލައެއް ފުލުހުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑާޑްސް ކޮމާންޑުން ދަނީ ތަޙްޤީޤު ކުރަމުން ކަމަށް ވެސް ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފުލުސް މީހާ ހުރީ މިހާރު ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

12 ކޮމެންޓް

 1. ކެރޭ

  އެއޯކޭ.އެޖެންޑާ19

  17
 2. ދަހާން

  ފުލުހެއްވީމަ ޝަރުތުތަކެއްކޮށްފަ ދޫކޮށްލީ... ފުލުހެއް ވިޔަސް ކުށެއްވިއްޔާ ވާނީ ކުށަކަށް.

  67
 3. ީިިގުދު

  ޟަހީކުރީ ގުރްއާން މުދައްރިސެއްކަމަށް

  33
  1
 4. ކިނބޫ

  އެޖެންޑާ 19 ތަފާތުވާނެ

  49
  5
 5. ހަމަހަމަ

  ށަރުތުތަކެއް ކޮއްފަ ދޫކޮށްލާނެ ދޯ ތިކަ ހަލަ ކަންތަކުގަ، މިއީ ފައްކާ ސަދޫމު ސަރުކާރެއްވިއްޔާ.

  25
 6. Anonymous

  ރަޖަމު ކުރަން ޖެހޭނީ

  16
  1
 7. ޢަލިބެ

  އެއީ އޭނައަށް ލިބިފައިވާ އިންސާނީ ހައްގެކޭ ކިޔާފަ ދޫކޮށްލާ

 8. ނަރެލް

  އެެެެެެެެެެެެންކިޔާތަ ކިޔާކޮންމެއެއްޗެއް ތެދަކަށްވާނަމަ ކޮންމެވެސް ރުބެލްއެއްގެވާހަކަވެސް އެއީ ހަމަތެދެއްބާ ކޮންމެކަމަކުން ސަރުކާރާ ޖައްސާލަން އުޅުނަސް ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގެ މަތީފަޑިން އަޑުނާރާ އެއްކަމެއްވެސް ނެތް މާތާހިރުބައެއްކަމަށް ހެދިގެން މީހުންނަށް އިނގިލި ދިއްކުރާއިރު ފެންނުވަރާ ހުރީމަަ ކިއްޕަތިން ލަޑާނި ނުބައިވަސްކަން ނޭންގޭތަ

  2
  4
 9. فوك

  ވާގޮތަކީ ސަމޫދުޣަކީ އެޖެންޑާ 19
  ސަމޫދު
  ވެރިކަން މިތަނުގައޮތީ

 10. ސަޓޯ

  ސާބަހޭ ޕޮލިސް

 11. ޖާޒީރާ ބޯއީ

  އެމްސީ ހަމީދުގެ ޑިސިޕްލިން ހިފެހެއްޓުމުގެ ފެންވަރު މިފެންނަނީ. މީލާދީނީ ފިކުރު ފެތުރުމަށް ނުކުމެ އުޅޭ ބައިގަނޑެއް.

 12. ނަސީދު

  ފުލުހެއް ވީމަ ދޫކޮށްލެވޭތަ.. ތީ އިންސާފެއް ނޫން