ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއްގައި ފުލުހަކު ހައްޔަރު ކުރިކަމަށް ފުލުހުން ބުނި ނަމަވެސް އޭނާ ހައްޔަރު ކުރީ އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގަން ތިއްބާ ކަން "ވަގުތު" އަށް ކަށަވަރު ވެއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވެނީ 42 އަހަރުގެ ފުލުހެއްގެ މައްޗަށް ކަމަށެވެ. ދެން މި މައްސަލައިގައި ހިމެނެނީ 18 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ.

"ވަގުތު" އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ފުލުހުންނަށް އާއްމު ފަރާތަކުން ކުރި ރިޕޯޓެއްގައި ފުލުހުން އެމީހުން ތިބި ތަނަށް ވަންއިރު ތިބީ އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާށެވެ.

"ވަގުތު" އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ފުލުސް މީހާ އާއި ޒުވާނާއާއި ދެމެދު ގުޅުން އޮންނަތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. އިއްޔެ ހެނދުނު ވެސް ދެ މީހުން އެކުގައި އުޅުނެވެ. އަދި މާލޭގައި ފުލުސް މީހާ މަސައްކަތް ކުރާ ވިލީ ފުލުސް ކައިރީގައި ވެސް އިއްޔެ ދެމީހުން ތިއްބެވެ. ވަރަށް ގިނައިން ވިލީ ފުލުސް ކައިރިއަށް އެޒުވާނާ ގޮވައިގެން ފުލުސް މީހާ ދެއެވެ.

ފުލުހުންގެ ޔުނީފޯމްގައި އުޅޭއިރު ވެސް އޭނާ ގޮވައިގެން ސައިކަލްގައި ވިލީ ފުލުސް ކައިރިއަށް ފުލުސް މީހާ ދެއެވެ. ދެމީހުން އެކުގައި އުޅޭތީ ފުލުހުންނަށް ވެސް ފެންނައިރު ދެ މީހުން ވާހަކަ ދައްކާއިރު ކޯޑެއްގެ ގޮތުގައި ކިޔަނީ "ކޮއްކޮ" "ބޭބެ" ކަމަށް "ވަގުތު" އަށް ވަނީ ކަށަވަރު ކުރެވިފައެވެ.

ރޭ ފުލުސް މީހާ ހައްޔަރު ކުރިއިރު ޒުވާނާ ވެސް ހައްޔަރު ކުރިއެވެ. ނަމަވެސް އެޒުވާނާ ކޯޓަށް ގެންދިޔަ ކަމެއް ނޭނގެއެވެ. މި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފުލުސް މީހާ މީގެ ކުރިން އަތޮޅު ތެރޭގެ ރަށެއްގައި މަސައްކަތް ކުރިއިރު ވެސް ބަރަހަނާ ވީޑިއޯތަކެއް އޭނާގެ ފޯނުން ފެނުނު މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލިއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

45 ކޮމެންޓް

 1. ާާާޢަލީ

  އައްޗިޑި ތިކަހަލަ ޚަބަރު ތިލިޔަނީ މިގައުމުގެ ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީޔަކީ ތިކަމަށް ސަޕޯޓުކުރާބައެއްތަ؟؟؟ އެހެންވެސްކިޔާދޯ؟؟ ޖަޒީރާ ވަންތަކަން...

  211
  60
  • ނަރެލް

   އެެެެެެެެެެެެންކިޔާތަ ކިޔާކޮންމެއެއްޗެއް ތެދަކަށްވާނަމަ ކޮންމެވެސް ރުބެލްއެއްގެވާހަކަވެސް އެއީ ހަމަތެދެއްބާ ކޮންމެކަމަކުން ސަރުކާރާ ޖައްސާލަން އުޅުނަސް ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގެ މަތީފަޑިން އަޑުނާރާ އެއްކަމެއްވެސް ނެތް މާތާހިރުބައެއްކަމަށް ހެދިގެން މީހުންނަށް އިނގިލި ދިއްކުރާއިރު ފެންނުވަރާ ހުރީމަަ ކިއްޕަތިން ލަޑާނި ނުބައިވަސްކަން ނޭންގޭތަ

   62
   110
  • ހުސޭނު

   މަށަށް ދެރައީ އެ ހަޑި އަމަލު ހިންގި ދެމީހުންގެ ފޮޓޯ އާއި ނަން ނުޖެހީމާ.

   168
   13
   • ފާނަ

    އަ ހާ ނުޖެ ހޭނެއެއްނު.. އޭރަށް އިންސާނީ ޙައްގުގަ ހިފާ ދަމާވަރުން ހަބަރުލިޔުނު މީ ހާ ގޮޅިޔަށްފާނެ ކަންކުރި މީ ހުނަށް ވުރެ އަވަ ހަށް....ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރިޔަސް އޯކޭ ވެފަ އެތިބެނީތާ އަޅާވެސް ނުލާ..
    ..

    91
    7
    • ޢަލި

     ނިކަމެތިން އަންހެނުން ފައިސާމީހަކައްދޭން އޮތްމީހެއްނަމަ ލާނެ މީ ކސ ގައުމެއް

     20
     3
   • ޢަބްދުއްލަޠީފު

    ޤުރްއާން ޓީޗަރެއް ނޫންވީމަ ފޮޓޯޖަހައިގެން ކަމަކުނުދާނެ

    73
    2
  • ސަލީމާއްތަަ

   ހަބަރު ނުލިޔުނެއް ކަމަކު ރާއްޖޭގަ ނުވާ ކަމަކަށް ނުހެދޭނެ، މިއީ އާންމުކޮށް ހިނގާ ކަންތައް، މައްސަލަ ހުށަނާޅާތީ ފަޅާ ނާރަނީ، ދިވެހި ރާއްޖޭގަ ގިނަ ލޯބި ވެރިންވެސް ތިބެނީ ކައިވެނީން ބޭރުން ޒިނޭ ކޮށްގެން، 100 އިން 100 މުސްލިމް ޤައުމެކޯ

   67
   5
 2. ކޮބާކަލޭ

  އަނެއްކާ ތީކަމުގާ ހަމީދު ކިޔާމީހަކު ނުވޭތަ؟

  125
  15
 3. ސުހެއިލް

  ލައިކް އެމް ސީ ސްޓައިލް

  99
  12
 4. އަހުމަދު

  އަނެއްހެން ސަޕޯޓެއް ނުކުރާނެ މިސަރުކާރަކުންނެއް މަރުހަބާކިޔާނީ އެއީ މިސަރުކާރަކީ ފައްކާ ލާދީނީ ސަރުކާރެއް މާދަމާ ތިފުލުސްމީހާ ދޫކޮއްލާނެ އެސޮރައް އަދަބު ލިބޭނީ އެއީ ފުލުހަކައް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގަަ

  87
  16
 5. މޯދީ މާމަ

  ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި ތިކަހަލަ މީހުންވަރަށްގިނަ.. އަދި އެތެރެއިން އެކަކު އަނެކަކު އެއްޗެހި ވަގަށްނެގުން..

  137
  9
 6. އެންދެރި

  ހައްދު ފަހަމަ އެޅި އަމަލެކެވެ.

  126
  5
 7. عبد الله

  އެޖެންޑާ 19 ބާރު ސްޕީޑެއްގާ ކުރިއަށްދަނީ

  100
  16
 8. ޢަނީ

  ރެޑް ހޭންޑް ކޮށް ހިފީމަވެސް ފުުލުހަކަށް ވީމަ ދޫކޮށްލީ. ޓެރަރިޒަމް ގެ ތުހުމަތު ކޮށް ޒުވާނޫން އެހުންނަނީ މުދަތު ޖަހާޖަހާ. ހެކިނެތި ހަމަ ޒުވާނުން ތަޅުވަނީ.

  82
  5
 9. ާވަހީދު

  ކުދަމަނިކާ ކުޅިޔާކުންދޭ. ނުހުއްޓެންނޭ

  40
  9
 10. ލޮލް

  ކިހިނެއްވާ ދެފިރިހެނުން ޖިންސީ ގުޅުން ހިނގަނީ؟ ޓޮޕަކަށް ޓޮޕެއް ނުޖެހޭނެ ބުރޯ. ސޮކެޓަކަށް ޓޮޕެއް ޖެހޭނީ

  61
  16
  • XD

   ބްރޯއަކަށް އަދި ނޭނގޭ؟؟ ސޮކެޓު އިނދޭ ފިރިހެނުން.

   17
   1
 11. ގޮރުނަދޯރު

  ބިރަކާ ނުލާ މަޖަާކުރަނީދޯޗިޗަންޑާ19

  73
  10
 12. އޮޅުވާލި ޖިންސު

  އެ ފުލުސް މީހާ އެއީ އެއް ޖިންސު ގެ ބޭކަލެއް! އަލިފު ހ

  55
  5
 13. ލާމު

  ގައުމު ހަލާކު ވެއްޖެ. މާތްﷲ މިކަހަލަ ފާފަ ވެރިންގެ ސަބަބުން ޢާންމު ވެގެންވާ ކޯފާއެއް ނުލައްވާންދޭވެ. އަދި މިފަދަ މީހުންނަށް ތެދުމަގު ދައްކަވާނދޭވެ.

  128
  3
 14. ޣާލް

  މައްސަލަ އަކީ މުއައްސަސާ ބަދުނާމުވާ ފަދަ މިކަހަލަ އަމަލުކުރާ ބަޔަކު އަންޒަމާނުއްސުރެ އެނގި ތިބެ ފިޔަވަޅު އެޅުން ލަސްވާތީ

  73
  3
 15. އުމަރުޖަލީލު

  ތިފުލުން މީހާގެ ފޯޓޯ ވެސް ޖަހަންވީ. ނަން ވެސް ހާމަކުރަންވީ. މާދާމާ ވެސް ހުދުފޮތިިގަޑަކަށް ވެގެން ގޮސް އެހެންމީހެއްގެ އަންހެންދަރިއަކަށް ލަޑުދޭއިރުވެސް ނޭގޭނެ. ކުށްކުރާ މީހުން އެބަޖެހޭ އެގެން.

  97
  2
 16. މާމިގިލީ މީހާ

  ފޮޓޯ ޖަހާބަލަ. މަޅި ހާލިދު ކަހަލަ މަޅިއެއް ދޯ.

  60
  2
 17. Anonymous

  ތިދެމީހުން ޖެހޭނީ ރަޖަމް ކުރަން. ނޫނީ އުސްތާކުން ވައްޓާ މަރާލުން

  87
  6
 18. މުގައްދަރު

  ޖަޒީރާވަންތަކަމުގައި ސަގާފައް ދިރުވަނީ މިފެންނަނީ އެޖެންޓް 19ގެ ފޮނިމީރުކަން ގައުމުހަލާކް ބޯހަލާކް

  64
  8
 19. ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހޭ މީހާ

  އެކަންކުރި ދެ މީހުންނަކީ ވެސް ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހޭ ދެމީހުން.

  31
  9
 20. ޏ

  މޑޕ ވަރަށް އުފާވާނެކަމެއް ތިޔައީ

  30
  3
 21. ބޮޑު ހަސަންބެ

  އެމީހެއްގެ ނަން ހާމަ ކޮއްބަލަ އޭރައް ތިކަން ކަން އިސްލާހުވާނީ. ސިއްރު ކުރީމަ ހިއްވަރު ލިބޭނީ

  30
  1
 22. ކުޑަކާށި

  ކޮމަންވެލްތާ ގުޅެވެންއޮތީ މިކަންކޮށްފަ ދެއްކީމަ ، އެހެންވެ ސަރުކާރުން ފުލުހުންލައްވާ ކުރުވަނީ

  29
  4
 23. ސައީދު

  މުސްލިމެއް، ދިވެއްސެއް، ދެމަފިރިޔެއްގެ ދަރިއެއް، ދިވެހި މުޖުތަމައުގަ އުޅެބޮޑުވީ، މާފަހުން ފުލުހަކަށްވީ، ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި ތިފަދަ ތަމްރީނެއް ނުދޭ. ފުލުހުންގެމުއައްސަސާ ބަދުނާމުނުކުރޭ.

  44
  17
  • ބޮޑު ހަސަންބެ

   އެކަމެއްނޭންގެ އެންމެން ވައްކޮށި ހަދާގެން ސުފުރާމަތީގަ ބަކަރި ކަތިލާއިރަކު. އާން އެހެންޏާ މި މީހުން ޤައުމަށް ހިދުމަތް ދެނީ މީހުންގެ އަނބި ދަރީންނާއި ޅަ ފިރިހެންދަރިން ނުވަތަށް އަނބުރައިގެން.

   11
   3
  • ހުސޭނު

   ޓްރޫ.

   2
   1
 24. އެމްސީ

  އެނެއްކަާ އެމްޑީހަމީދު ބާ

  15
  2
 25. ބެއްޔާ

  ސައީދުގެކޮމެންޓުން އެނގޭ ތީފުލުހެއްކަން. އެކަމަކުތިކޮމެންޓް އަދިއެއްފަހަރު ކިޔާފަ ދެންތިތަނުގެ ހިސްޓްރީއަށް ދޭ. އޭރުންމުއައްސަސާ ބަދުނާމު ވާވަރުއެނގޭނީ.

  15
  2
 26. ނަސީދު

  ޖަނަވާރުންވެސް ނުކުރާ މުޑުދާރު އަމަލު ތައް އިންސާނުންގެ ކިބައިން މި ފެންނަނީ..

  27
  6
  • ޡ

   ޖަނަވާރުން ތެރޭ އުޅޭ މިކަން ކުރާ އެއްޗެހި

   17
   1
  • ބިޔޯ

   ކަލޭމެންނަށް ޒިނޭ އޯކޭ ދޯ އެކަމް

   11
  • ލޮޖިކް

   ހޯން، ކޮންމެސް އެއްޗެއް ކިޔައިގެން ދިފާއު ކުރާތި... ކޮންމެ އެއްޗެއްކިޔަސް ހަމަ ތިވާނީ ހަޑިމުޑުދާރު ކަމަކަށް ލޮލް

 27. ޝާފީ

  ތިކަން ކޮށްގެން އުޅޭ ފުލުސް މީހާ އަކީ އެފަދަ ޢަމަލުތައް ވަރަށް ގިނައިން ކުރާ މީހެއްކަމަށް އޭނާގެ އަވައްޓެރިން ތުހުމަތުކުރޭ. އޭނާގެ ފުލުސް ޔުނީފޯމް ދެކެ ބައެއް ކުދިން ބިރުން ތިބެ، އެކުދިން އޭނާ ބުނާ ކަންކަން ކޮށްދޭން އެއްބަސްވާ ކަމަށްވެސް ދެކެވޭ ވާހަކަ އަޑު އަހައިފިން. ތިމީހާއަށް އެޖެންޑާ 19 ގެ ތެރެއިން ކުށަށް މަޢާފް ދިނުމާ ވައްތަރީ. ބަލަން ތިބެމާ ހިނގާ..

  12
  3
 28. ޖަރުމަނު ހަލީލް

  އަތްޗީޗީޗީޑި...ފުލުހެކޯ ބުނަންވެސް ލަދުގަނޭ. މަކުނު ފަދަ ޖަނަވާރުން ކުރާކަންކަން ފުލުހަކު ކުރި ވާހަކަ އަޑު އިވުނީމަ ވަރަށް ބިރުވެރި. އެކަހަލަ މީހުން ވަޒީފާގެ ނާޖާއިޒް ފައިދާ ނަގައިގެން އެފަދަ ޝަހުވަތްތެރި ނުބައި ހަޑިހުތުރު ކަންކަން ކުރާނެކަން ޔަގީން. ތިކަލޭގެއަށް ފުރިހަމަ އަދަބު ލިބެންޖެހޭ

  13
  4
 29. ފަރޭ މީމު

  ހައްހައްހައްހާހާހާ.... ފުލުސް މީހާ ފޮރެންސިކް ބައިގާ އުޅޭ މީހެއްކަމަށްވަނީ. ވީމާ އޭނާގެ ޔަންގް ފްރެންޑްގެ ފޮރެންސިކް ޓެސްޓެއް ހަދާލީ ކަމަށްވާނީ.

  16
  1
 30. ާަާSana

  Can u show me a photo of them through comment section

  1
  3
  • ހުސޭނު

   ކޮމެންޓް ޕަބްލިޝްް އެއް ނުކުރާނެ ވަގުތަކުންނެއް.

 31. ކަނބިލިފާ

  ތީ ފުލުހެެއްތަ ނޫނީ ފުލުހުންނަށް ހުތުރު އަރުވަން މަސައްކަތް ކުރާމީހެއްތަ އެވެސް އެއްޖިންސުންދޯ ވަރައް ހަޑިދޯ

  7
  1
 32. ސްޓިކް ހައުސް ޒަކިއްޓޭ

  އައްޗީ... ޕޮލިހެކޭ... އަމައްޔާ ޕޮލިސް ވައްތަރުދޯ

  4
  1