ހޮނު އެޅުމުގެ ސަބަބުން މަސް ދޯންޏަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެއެވެ.

ގެއްލުންވެފައި ވަނީ ގއ.ކޮލަމާފުށި "ގުރުުވާ" ދޯންޏަށެވެ.

މި ހާދިސާ ހިނގާފައި ވަނީ ހަދަމުންދާ ރިސޯޓެއް ކަމަށްވާ ގއ. މާރަންދޫ ކައިރިން ދަތުރުކޮށްފައި ދަނިކޮށެވެ.

ދޯންޏަށް ހޮނު އެޅުމުގެ ސަބަބުން ފުރަތަމަ ދޯނި ދިޔަވެ އަޑިއަށް ދާން ފެށި ނަމަވެސް މިހާރު ވަނީ ދިޔަވުން ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފަ އެވެ.

ދޯންޏަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން ދަނީ ކޮލަމާފުށި އިތުރު ދޯނި ތަކުން އެ ސަރަހައްދަށް ގޮސް ގެންނެވެ.

ގުރުވަ އަކީ 18 މީހުން މަހަށް ދާ ދޯންޏެއް ނަމަވެސް ހާދިސާ ހިނގިއިރު ދޯނީގައި ތިބީ ކިތައް މީހުން ކަމެއް އަދި ސާފެއް ނުވެއެވެ.

މި ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

14 ކޮމެންޓް

 1. ޕޮގުބާ

  މުޅިގައުމު ހަލާކުވެއްޖެ ޖައްބާރު ވެރިކަމެއް

  65
  16
  • ތޯހިރާ

   ޖައްބާރު ވަގެއް ދިފާޢުކުރަން އެއްބަޔަކު! އަނެއްބަޔަކު ލާދީނިއްޔަތު ޕުރޮމޯޓުކުރުމުގަ! ދެކޮޅުގަވެސް މޮޔައިން! މިކަން ނުދަންނަ ޖާހިލުން އިތުރަށް ފިތުނަ ފަސާދަ އުފައްދަން މަސައްކަތް ނުކޮށް ތިބުން ދެދުނިޔޭގައިވެސް ބުއްދިވެރކަމުގައި އަހަރެން ދެކެން.

   47
   26
   • ލުޓޭރުންގެ ސަރުކާރު

    އޭ ތޯ ހިރާ މާތާ ހިރެނޫން ތިވާ ހަކަދައްކަން.. ޖައްބާރު ވަގެ ދިފާއުކުރަނީއޭ ބުނާއިރު ފުރަތަމަކަމަކީ ވަގެކަމަށް ސާބިތުނުވަނީސް އިލްޒާމު އެޅުވުމަކީ ކޮންފަދަކަމެ...ހަމަރަގަޅަށް ކަލެއަށްވެސް އިގޭނެ ޖަލަށްލައިފަ އެއޮތީ ތިބުނާމީ ހަކު ވައްކަމެކޮއްގެންނޫންކަން...އެއޮތީ ނު ހައްގު ހުކުމެއްގަކަން..މިކަންފޮރުވަން ތާ ހިރެނޫން..ބޮޑު ވަގެ އެހ ހުރީ ވެރިޔަކަށް..ދެންތިބި ވަގުން އެތިބީ ސަރުކާރުތެރޭގަ..މމޕރސގެ ލާރިގަޑު ބަނޑުއަޅާލި އެއްމެން ވިޔަފާރިކުރުމުގަ..މިވެރިން ވެރިކަމަށް އައިފަ ހުން ރާއްޖެއަށް ބިރުވެރިކަމާ ނާމާންކަންނޫން އެ ހެންކަމެނުލިބޭ..ވިސްނޭނީ ވިސްނާބަޔަކަށް....ﷲއަޒާބާ ކޯފާޔާ މެދުވެސް އިބުރަތެލިބޭނީ އިބުރަތް ހޯދާބަޔަކަށް..އިއްޔެ ތިމާމެން ގޮވި ހާ ވާ ހަކައެއް މިއަދު ތިމާމެންނަ މިފެންނަނީ... ހައްގުން އެއްކިބާވީމަ ވާގޮތް..

    17
    6
  • ސަޅިމީހާ

   ހޮނު ކޮންޓުރޯލު ކުރަނީ ސަރުކާރުންތަ؟

   29
   14
 2. ޚަރުން

  ﷲ ގެ ކޯފާ.ޝައްކެއްވެސް ނެތް...ސުބްހާނަ ﷲ.ހެޔޮ ހާލުގައި ލައްވާށި.އަދި ދިވެހިންނަށް ހެޔޮ ވިސްނުން ދެއްވާށި .އާމީން..

  65
  2
 3. ާައަސްލަމް

  އެއްކަމެއްވެސް ސާފެއް ނުވާނެ ސާފުވާކަމަކަށް ނުވެސް ހަދާނެ ދެންމަޖިލީ ހުން ފާސްކުރަންވީ ވިއްސާރަވެ ގުގުރި ޖަ ހާއިރު ކަނޑު ދަތުރު ނުކުރަން

  29
  1
 4. ޔާﷲޔާﷲޔާﷲ

  ބުރުމާގާސިމްއާއި މައުމޫންގެ ސަބަުންމިދިވެހި އުންމަތަށް އަންނަ ކޯފާއިން މިއުންމަތުގެ ހުރިހާމުސްލިމުންﷲ ސަލާމަތްކުރަށްވައި ރަށްކާތެރި ކޮއްދެއް ވާށިއެވެ އާމީން

  26
  3
  • ހިގާ ނުކުންނަން

   ސަތޭކައިގެ ކޮމެންޓެ.،.ގާސިމުގެ ތަނަވަސްކަން ﷲއެންގެވި މަގުން ހޭދަކުރުމުގެ ބަދަލުގަ އެތަނަސްކަން މީސްތަކުން މަގުފުރައްދާ ފިތުނަޔަކަށް ގާސިމު ހަދަނީ...ގާސިމުގެ ކިބައިން މީސްތަކުން ސަލާމަތްކުރައްވާށި..ދެން މި ހުރީ މައުމޫނު30އަ ހަރުގެ ތަޖުރިބާގަ ގައުމު ފަސާދަކުރަން މުގުލުގަ މީނަ ހުންނަނީ.. މިދެމީ ހުންގެ ކިބައިން މީ ހުން ސަލާމަތްކުރައްވާށި...އާމީން......

   11
   1
 5. މީހެއް

  ގއ. ގެމަނަފުށި އެއް ނޫން. ގއ ކޮލަމާފުށި ދޯންޏެއް އެއީ.

  12
 6. ާައަސްލަމް

  ކަލޭއެކަނި ދޯ މިރާއްޖޭގަ ހޭޖެ ހޭ މޯ ހަކަށް ހުރީ އެނުވާނޭ އެމްޑީޕީ ގަޅައަކަށް ނޫނީ

 7. ާައަސްލަމް

  ގައުމުގަ ހުރި ޖަށްބާރު ސައިތޯނު ވެރިކަމުން ދުރުކޮން ރާއްޖޭގަ އުފެދުނު ހަމައެކަނި އިސްލާމީލީޑަރ ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމަށް ގެންނަންވީ އެބޭފުޅާއަށް އަނިޔާދިނުން ހުއްޓާލާ ގައުމު ހަލާކު ވަނީ

  11
  5
  • މޯލްޑިވިޔަން

   ޢިސްލާމީ ލީޑަރޭ.މީހަކަު ހަމަ ހީހީ ހަލާކު

   1
   1
 8. ާަައަލީ

  ކޮލަމާފުށީ މީހުންނަކީ ވަރަށް ނުލަފާ މަކަރުވެރި ބައެއް.. ކުރިމަތީގަ ވަރަށް ރަގަޅު ބައެއް ގޮތުގަ ތިބޭނީ އެކަމަކު ވަރަށް އަޑި ނުބާ ބައެއް.. ތިދޯނީގަ އޭގެ މީހުން މާގިނައީ ކަމަށް ވާނީ..

  2
  2
  • މޯލްޑިވިޔަން

   އެއހެން ވީމާ ކޯފާ އަ އީ ދޯ.؟؟؟؟ ގަޅިން