ބައެއް ޝެއިޙުންނަކީ ދުވަހު ކުއްޔަށް ނެގޭ މުޑުދާރު ބައެއް ކަމަށް ބުނެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު، އިމްތިޔާޒް ފަހްމީ (އިންތި)، ރާއްޖޭގެ ބައެއް ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނަށް ފާޑުކިޔައިފިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ އިސް ސަފުން ޒަމާނުއްސުރެން އެންމެ ޙަރަކާތްތެރިކޮށް ފެނިގެންދާ އެކެއް ކަމަށްވާ އިންތި، މިގޮތަށް ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދު އޭނާ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ. ކޮމާކޯޅި އެއްގެ ތެރޭގައި ޝެއިޙުން ޖަހާފަ، އިންތި ވިދާޅުވީ ބައެއް ޝެއިޙުންނަކީ ދުވަހު ކުލީގެ އިތުރުން، މަހު ކުއްޔަށްވެސް ނަގާލެވޭ މުޑުދާރު ބައެއް ކަމަށެވެ.

އަދި ބައެއް ޝެއިޙުން ކުއްޔަށް ނެގޭތީ، ދިވެހިން އެމީހުން ބަލައި ނުގަންނަތާ ކިތަންމެ ޒަމާނެއްވެއްޖެ ކަމަށާއި، އެމީހުން ވާދަކުރި އިންތިޚާބުތަކުގައި ޖެހުނީ ސުމެއް ކަމަށްވެސް އިމްތިޔާޒްގެ ޓްވީޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. "ދުވަހު ކުއްޔަށް" ބައެއް ޝެއިޙުން ނެގެނީ ކޮން މަސައްކަތެއް ކުރަން ކަމެއް އިންތިގެ ޓްވީޓުގައި ބުނެފައެއް ނެތެވެ. އަދި އެއީ ކޮން ޝެއިޙުންނެއް ކަމެއްވެސް ބުނެފައެއް ނެތެވެ.

ރާއްޖޭގައި "ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ ތާކިހާ" އަޅުއްވައިގެން ތިއްބަވާ ބައެއް ބޭފުޅުން "އަމިއްލަ ސިޔާސީ ފައިދާ އަކަށްޓަކައި" އެބައިމީހުންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް، އެމްޑީޕީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ބައެއް އެހެން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ބޭފުޅުންވެސް ވަރަށް ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި މީގެ ކުރިންވެސް އެ ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ.

ދާދި ފަހުން ރާއްޖޭގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ، މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރެޓިކް ނެތްވޯކް، އެމްޑީއެން އިން އިސްލާމްދީނަށް ކުޑައިމީސްކޮށް ރިޕޯޓެއް ނެރުނު މައްސަލަ ފެންމަތި ވުމާއެކު، ރާއްޖޭގެ ގިނަ ބަޔަކު އެ ޖަމިއްޔާ އުވާލަން ގޮވާލުމާއި ގުޅިގެން އެންމެ ފަހުން ސަރުކާރުން ވަނީ ވަގުތީ ގޮތަކަށް އެ ޖަމިއްޔާ ސަސްޕެންޑު ކޮށްފައެވެ. އަދި މިހާރު އޮތީ އެ ޖަމިއްޔާ އުވާލުމުގެ މަރުޙަލާގައެވެ. އެމްޑީއެން އުވާލުަމށް ގޮވާލާ ރާއްްޖޭގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ އިލްމުވެރިން ވަނީ އަޑުއުފުލާފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

60 ކޮމެންޓް

 1. ޙސހ

  ޝޭހް އިމްރާން، އިލްޔާސް، ޒައިދު، އިޔާޟް ގެ ވާހަކަ ދޯ. އެއީ ޝޭހުންގޮތުގައި އަހަރުން ނުގުނަން. އެމީހުންނަކީ ކަލޭމެންގެ ޔަހޫދީ ގުއިރޯނުގަ ޖެހި ހަލާކުވެފަ ތިބި ބަޔެއް.

  84
  10
  • ކަންނެލިއޮޑި

   ރީނދޫ ބާގައިން އެންމެ ބޮޑު އަގުގަ ކުއްޔަށް ނެގި ހަތަރު "އާލާތް" ތިބުނީ. އެ ހަތަރު އެތީގެ ވާހަކަ އެންގްރީބާރޑްވެސް އެދައްކަނީ.

   5
   1
 2. ހަސަން

  މި އިންތިގޭދޮށުގައި ބޮޑުވި މީހެއް އަހަރެން މީ. ދުވަހަކުވެސް ނުދެކެން އީދެއް ހައްޖެއް ހުކުރެއް މިކަލޭގެ އަލިވާގޭ ގެ ކައިރީގައި ހުރި މިސްކިތަށް އެރި ތަނެއް. ދީނީ އިލްމުވެރިންގެ އަބުރު ކަތިލުމުގެ އެންމެ ކުރީސަފުގައި މިރާއްޖޭގައި ހުރި އެކަކު މީ.

  104
 3. ކާފަ

  ދަރިޔާ ޝޭހުންނާ އަޅައިގަނެ ނެޓެން ނޭގިގެން މިއުޅެނީ ކީވެބާ؟

  84
  1
  • އަބޫ

   މީ އޭގެ ސޮރެއް

  • ނާނު

   ޢިސްލާމް ދީން ގަބޫލު ނުރާތީ އެމީހުނަށް އެވަރަށް އެތިވަރު އެގޮ ވަނީ ލާދީނީ އިންތި

   33
   1
 4. ޝާން

  މީނަ ކިޔެވި ފޮތްހޯދަން ވީ އަސްލުގަވެސް އެފޮތުގެ މައްސަލައެއް އެބައުޅޭ އޭނަގެ މައްސަލައެއް ހެން ހީއެއްނުވޭ އަހަރެމަން ފޮތުގަ ނެތް ތިގޮތައް އިލްމުވެރިން ނަށް ބަދުބަސް ބުން އަބަދުވެސް މީނަގެ ސިފައިގަ ހުންނަނީ މިސިފަ ވެދާނެ އޭނަ ކިޔެވި ފޮތުގެ މައްސަލަ އަކަށް

  72
  1
 5. ނޫޑުލްސް

  އެން ޑީ އެން އުވާލާ. އެން ޑީ ޕީ އުވާލާ. ސެއިހުން ނަކީ މަލާއިކަތުން ފަދަ ބައެއް. ސެއިހުން ނާ ބެހުމަކީ އައިޖަނު ފާފައެއް. ސެހުންނައް ހެޔޮ ދުއާކުރުމުގަ ގިނަވަގުތު ތިބުމައް ސުކޫލް ތަކުގަ ބާރު އަޅަން ވީ.

  45
  6
  • އަލި

   ޝެއިހުންނަކީ މަލާއިކަތުންނަ އެއްފަދަ ބައެއް ނޫން، އަވަހަށް ތައުބާ ވޭ

 6. މައުމޫނު ޑ.ައާރު

  ކޮބައި ހީވޭތަކަމެއް ކޮބައި ތިޔަވިދާޅުވާ ރީދޫ ޕާޓީއައް ވެރިކަމަންގެނާ ދީނީ އަދި ދަންނަބޭކަލުން؟؟ މިހާރު ޝޭހުންނައްކުރާ ފުރައްސާރަ ކަންފަތައް ނުވަތަ ލިޔެކިއުމުން ކުރާތީހިތާމަކުރަން މިއީ ހަމަ ލާދީނީ ބައިގަޑެއް ކެނެރީގޭ ނަޝީދުމެން އިސްލާމްދީނާނަފުރަތުކަން މިހާރުއެގޭނެ ކޮބނައޝޭހުން؟؟

  53
  1
 7. ކާފަ

  ޢެހެންވިއިރު އިންތިމެން ހުރިހައި ސަެހުންތައްގަ.ެލަބަލަ؟ ލާރިއަށް ވިކޭ ބައެއްނޫންވީމ ތި ވާހަކަތިދައްކނީ

  33
  1
 8. އޯހޯއި

  ފޮޓޯގައި އޭނީ އެންމެ ތާހިރު މީހާތަ؟ ކާފަރު ޑިމޮކުރަސީއަށް މުނިކާފަ ވިދާޅުވާ ބޭފުޅެއްތަ؟

  54
 9. ފަރީދާ

  ތީ މާ ތާހިރު މީހެއްތަ! ޢަހަރުމެން ކަލޭ ފެނިފަ ހޮޑު ލަވާ!

  61
 10. ބުއްޅަ

  ކަލޭ ތީ ލާދީނީ ޝައިޠާނެއް

  63
  1
 11. މެކް

  ދިވެހި ރާއްޖޭއްގެ އެއްމެ ހަޑި މުޑުދާރު ނަޖިސްބަޔަކީ އައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އެމީހުންގެ ލޭވެސް ވަނީ ނަޖިސްވެފާ

  106
  2
 12. އާމިނާބީ

  މަޖްލިސް މެންބަރުންނަކީ މާ މުޑުދާރު ބައެއް އިނގޭތޯ...

  105
  3
 13. އިއްބެ

  އަބޫޖަހުލުގެ ޒަމާނުގައި އުޅުނު ޖާހިލުންނެކޭ، މިޒަމާނުގެ ޑިމޮކްރަސީވެގެން އުޅޭ ޖާހިލުންނެކޭ ވަކި ތަފާތެއްނެތެވެ.މިޖާހިލުން އެންމެ ޖެހިލުންވަނީ ޢިލްމުވެރިންދެކެއެވެ.އެއީ މިޖާހިލުންގެ ޢަމަލުތައް އެބައިމީހުންނަށް އެގޭތީއެވެ.ތިމާމެން ޢިއްޒަތްތެރިކަމުގެ ލަޤަބު ގަނެގެން ނަމުގެ ކުރިޔަށް ޢިއްޒަތް ނިސްބަތް ކުރިޔަސް ، ޙަޤީޤީ ޢިއްޒަތް ލިބިގެންވަނީ މާތްﷲއާއި އެކަލާންގެ ރަސޫލާ އާއި މުއުމިނުންނަށް ކަން މިބައިމީހުންނަށް ނޭގެއެވެ.އަދި މާތްﷲ ދެކެ ބިރުވެތިވާކަންކަށަވަރީ ޝަރުޢީ ޢިލްމުލިބިގެން ތިބި ޢިލްމުވެރިންނެވެ.އެކަމަކު މިޖާހިލުންނަކަށް ނޭގެއެވެ.އަދި ހުރިހާ ޒަމާނެއްގައިވެސް މާތްﷲގެ ޝަރީޢަތާއި ޖާހިލުން ދެކޮޅުވާނެކަން އެއީ އެގޭކަމެކެވެ.

  104
  1
 14. Anonymous

  ޗަކޮއިމެން ތިޔަތިބީ އުމުރަށް ކުއްޔަށް ހިފާފަ އިންޑިއާ އިން. އެވަރުން ނުވެގެން ދީން ވެސް ވިއްކާލީ

  65
 15. ސަމީރު

  ސަތޭކަ ޕަސެންޓް ތެދެއް! އިލްޔާސް ، ޢިމްރާނު ، މައުމޫނު ، ޙުސެންރަޝީދު އަޙްމަދު ، އިޔާޒް ، ޒައިދު މި މީސްމީހުންގެ ކިބައިން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެމަންޒަރު އެބަ ފެނޭ!

  36
  7
 16. ައެލެކްސް

  މިވަރުގެ ޖާހިލު ބައެއް ދުވަހަކުވެސް ދުށިންތޯ..

  48
 17. ައެލެކްސް

  ޖާހިލުން ގިނަވެއްޖެ ތަނެއްގަ އިލްމުވެރިންގެ ބަހެއް ނުވިކޭނެ.

  51
  1
 18. ހަކި

  ޖާހިލު ކަލޭގެ ކީކޭތަ ހީކުރަނީ

  49
  1
 19. ފަޒޫ

  ﷲ ގެ ކޯފާއަށް ބިރުވެތިވޭ

  48
 20. އައިޝާ

  އިންތިހާބައް އަގުދީފާ ޝޭޚުން ނަގަނީ ލާދީނީ އިންތި ގެ ލާދީނީ އެމް ޑީ ޕީ އިން

  50
 21. ފަޓާނީ

  އެންމެ ހަޑި މުޑުދާރު ބަޔަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ މެންބަރުން. ޚާއްސަކޮށް ދިވެހި ރާއްޖޭގެ މަޖުލީސް މެންބަރުން

  47
 22. ވާނުވާ

  ތިޔަ ބުނި ބަސް އެންމެ ބޮޑަށް ރައްދުވަނީ ސިޔާސީ މީހުންނަށް. އަލީ ވަހީދު މާލެ އިން ހައެއްކަ ގޯތި ގަނެލުން އެއީ ތިކަމުގެ ފެށުން.

  50
 23. Anonymous

  މުރުތައްދު ހިމާރު. ކަލެޔައް ވުރެން މުޑުދާރު ލާދީނީ މީހުން ކަލޭމެން ކަލޭގެ ނަފްސު ގަނެގެން ތިވާހަކަދައްކަނީ އެމީހުން ކަލެޔައް ދިން ލާރިން.

  43
  1
 24. ބައެއް އެންޕީން

  ބައެއް އެންޕީން ނަކީ ހަނގަހަޑިކަމުން މާ މުޑުދާރުބައެއް އަދި އިސްލާމް ދީނާއި ބެހޭނަމަ މިކަހަލަ މީހުން އަނގަ މާހަޑި، މިފަދަ މީހުން އަބަދުވެސް ދިފާޢުކުރަނީ ލާދީނިއްޔަތުގެ އުސޫލުތައް ލަދުން ބޯފަޅާއިގެންދާވަރުވޭ

  42
 25. ކަނަމަނަ

  ޢިންތި އަމިއްލައައް ވެސްތިޔަވިދާޅުވިކަންތަކުގައަމަލުކުރަނީ ތިޔަވިދާލޅުވިގޮތައް ތިމައްނަހިމެނޭގުރޫޕްމީހުންކުރާހުރިހާކަމެއްވެސްރަގަޅު

  34
 26. އަނގަހަޑި

  ބަސްބުނާ މީހާއަށް ނުބަލާށެވެ. ބުނި ބަހަށް ބަލާށެވެ. އެންޕީން ވާހަކަދެއްކުމުގައި އަދުލުވެރިވުން ދޫރައްކާތެރިކުރުން މާ ޤައުމަށާއި ދިނަށް މުހިއްމު!

  30
 27. ނުރަބޯ

  އިންތިމެންނަކީވެސް ވަކި ތާހިރު ބައެއް ނޫން. އެކަމަކު އިންތި ތިބުނި ވާހަކަވެސް މުޅިއަކުން ދޮގެއް ނޫން.

  23
  6
 28. ފަލަޑޭ ގެ ހިކިޑޭ

  މީނަޔަށް ވޯޓު ދިން މީހުނަށްވެސް މަ ހިތަށް އަރާ އެއްޗެއް ބޮވިފަ ބާއޭ ތިބީ....

  37
  • މޮޔައެނޮނިމަސް

   ނޫން އޭނަޔަށް ވޯޓު އަހަރެމެން ދީނީ ހަގީގަތަށް ވާހަކަ ދައްކަން.އެ ވިދާޅުވީ ދޮގެއް ތޯ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 29. މީނަ

  ޢިލްމުވެރިއަކު އެއްޗެއް ބުނެފިއްޔާ މި އަނގަހަޑި އެންޕީއަށް ލޮލަށް ނިދިނައިސްގެން ބޭހަކަށް ވަނީ މީނަގެ ހުތުރު ބަހުރުވައިން ލާދީނިއްޔަތު ފެތުރުން

  37
 30. ޖިންނި

  އިންތި އާއި އަންނި އަކީ ކުފުރުގެ އަހުލުވެރިން

  34
 31. ރައްޔިތުން

  ތިޔަބުނީ ނުލާހިކު ގޯސް ބަހެއް ތިހަ ހިސާބުން ތިއޮތީ ހަލާކުވެގެންފަ އެމީހަކު އިސްކުރި ކަމެއް އެމީހަކަށް ލިބޭނެ. ހަޑި މުޑުދާރު މީހެއްގެ ލަގަބް އަމިއްލަ އަށް ތިޔަ ލިބިގަތީ،

  40
 32. ާފާތުން

  އާން ބައެއް ޝޭހުންގެ ހާލު އެއީ ހަމަ. ޢިންތި އެބުނީ ހަމަ ތެދެއް.

  11
  14
 33. ހުސޭނުބޭ

  އަނގަ ފުޅާކޮށްލުމުގެ ކުރިން އެންމެ ފުރަތަމަ ކަލޭގެ އަނގައިން މުޑުދާރު ޝަރުބަތު ވަސް ކަނޑުވާބަލަ!

  18
 34. މުހައްމަދު އަހުމަދު/ ގައްދޫ

  އިންތި އެކިޔަނީ އަދާލަތު ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ މިސަރުކާރުގެ އިސްލާމިކު މިނިސްޓަރުގެ ވާހަކަ. އޭނާ މިފަހަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލައިގެން ވަނީ ފެއިލްވެފަ.

  14
 35. ބޯކިބާ

  ދުވަހުކުއްޔަށް ނުލިބޭ އެންމެބައެއް ރާއްޖޭގަ އުޅެނީ. އެއީ މަޖުލީހަށް ހޮވާމީހުން.

  15
  1
 36. ބިޖޫ

  ކަލޯ ކަލޯމެން މުޅިދުނިއޭގެ އެތަން މިތަނުން ބޭސްކުރެވޭއިރުވެސް ބޭސްނުކޮއް ލާރިޔާގެންތިތެޅެނީ ތިހެންނޫޅެ ގޮސް ސިކުނޑިޔައް ބޭސްކޮއްލަބަލަ މިހާރުތިހުރީ ސިކުނޑި ހަލާލާފަ އޭ. ޢަސްލު ލާދީނީ ވިސްނުން ތިއަންނަނީ ސިކުނޑިޔައް ފެންއެޅުނީމައޭ ކަލެޔާ ކެނެރީދާއްބަޔައް ތިވަނީ ވ ބޮޑުވަރުވެފަ ލާރިގަނޑު ބަނޑުފުޅު އަޅުއްވައިގެން ނުފޭރިގޮސް ބޭސްކޮއްބަލަ ސިކުނޑިޔައް

  19
 37. Anonymous

  ކަލޭމެންގެ ސަރުކާރުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ މިލްކް ޝެއިޚްތައް ދުވަހު ކުއްޔައް ނެގޭނެކަން އެއީ އެންމެން ދަންނަ ބޮޑު ހަގީގަތް

  12
 38. ޒާ

  ތިބުނާ ޝޭޚެއް އިންތިޚާބުގައި ދުޢާ
  ދަންމަވައިދޭން ކަލޭމެނާއެކު އުުނީ.

 39. ނަގަންތަ

  އެމްޑީޕީންވެސް އެފަދަ ޝޭޚުން ކުއްޔަށް ނަގާތީތަ އެކަން އެހާ ރަގަޅަށް އެކަން ތި އެނގެނީ..

 40. ހުސައިންް

  ޝަހިންދާާގެ ފިރިހެން ވަައްތަރު ދޯ؟

 41. ހާފިޒް

  ޝޭހް އިމްރާން، އިލްޔާސް، ޒައިދު، އިޔާޟް ގެ ވާހަކަ ދޯ. އެއީ ޝޭހުންގޮތުގައި އަހަރުން ނުގުނަން. އެމީހުންނަކީ ކަލޭމެންގެ ޔަހޫދީ ގުއިރޯނުގަ ޖެހި ހަލާކުވެފަ ތިބި ބަޔެއް.މިމީހުންގެ ވައުދެއްމީ ދީނީ މީހުންގެ އަގުވައްޓާލުން އަދި ގިނަމިސްކިތެއް ހަދަންކިޔާފަ ބަންދު ކޮއްފަ ބެހެއްޓުން އެއިރައް އިންޑިޔާ ގެރިތައް ހިންހަމަޖެހޭނީ........

 42. ކުލި

  އޭގެ ޝޭޚެއްތަ ކެނެރީގެ ނަޝީދު އާ އަދި ތި އިމްތިއަކީވެސް. މިހާރުވެސް އިންޑިޔާއިން ނަޝީދު ސްޕާރީއަކަށް ގަނެގެން އެއުޅެނީ. އިންޑިޔާއަށް ވިކުނުއިރު ޗައެނާއަށް ސޫޕް ތައްޓަކަށް ވިކިފައޮށްވާ ބަލާނުލާ ގަނެވިގެން އިންޑިޔާއިން އެއުޅެނީ ނަޝީދުގެ މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުނުކުރެވިގެންދޯ؟ މިހާރު ހެކިންވެސް ގޮވާގެންގޮސް ރައްޔަތުންގެ ފާސާކޮޅު ތަޅާބުރުވާ ޤައިމުމު ދަރުވާލަނީ.

 43. ތައްހާނު

  ބައެއް ސެއިހުންނަކީ ކަލޭ ކަހަކ ޖަނަވާރެއް ނޫން

 44. ސްޕޮޓްލައިޓް

  ލާދީނީ މީހުންނަށް ކަމުދާނީ އެންމެ ސޭކެ އެއީ ކެނެރީގޭ ބުއްޅަބެ. މިވެސް ބުއްޅަބެގެ ބޯއީއެއް. ބުޅައްބެ ބުނާ ހުރިހާވާހަކައެއް މި މީހުން ޤަބޫލްކުރާނެ. އިންޑިޔާ ގޮއްސަ ވެސް ހަމައެކުރީ އެންމެރަނގަޅު ކަންތަށް. ދެން އަތްޖަހާ.

  11
 45. ކެނެރީވަބާ

  މި މީހުންނަށް އެންމެރަނގަޅަށް އެންގޭނީ މި މީހުންވިއްޔަށް ވެރިކަމާ ތޮޅެން ސޭކު އިކްލްޔާސް މާމޮޅު އިލްމުވެރިޔަކަށް ހަދައިގެން ގެންގޮސް ސްޓޭޖަށް އަރުވާފަ ދުއާކުރުވަނީ. މާދީންވެރި ބައެއްކަން މީހިންނަށް ދައްކަންވެގެން. މީ ވަރަށް ނުލަފާ ލާދީނީ ބައެއް.

 46. ސދަސދ

  ޝެއިހުން ކުއްޔަށް ނަގާމީހުންނަށް ތިކަން އިނގޭނީ.
  އަހަރުމެން ޝޭހަކުން އަދި ތިކަހަލަ މެމްބަރަކުންވެސް ކުރާނެ ކަމެއްނެތް.

 47. ގިންތި

  މީހަމަ މުނާފިޤެއް މީޙަޤީޤަތް ލާދީނީ މުނާފިގެއް

 48. އަިމްރާނު

  "ޓުޑޭ އައި އީޓް ރިހާކުރާއި ގަރުދިޔަ، ތެލުލި ހިކި މިރުސް" އެއްދުވަސްވަރެއްގަ ޓީވީ އިން ގެނެސް ދިން ލަވަ ޕޮރޮގްރާމެއްގަ ވަރަށް އެމެރިކަން އކްސެންޓުން ވާހަކަ ދައްކާ އުޅުނީ މިސޮރުތަ!؟

 49. ޙަބީބު

  ޣިނަ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނަކީ ކަސްބީ އަންހެނުންތަކެއްފަދަ ބައެއް. ޜީލޯޑް ކުރާވަރަކަށް ދީނީ އީލްމުވެރިންގެ އަގުވައްޓަން ތެޅިގަންނާނެ

 50. ނޫސްކިޔާމީހާ

  ދެން މަޖިލިސް ބެމްބަރުންނޯ ކޮންމެ 5 އަހަރަކުން ހަމަ ރައްޔިތުން ގުބޯ ހައްދަނީ ކިހާތާހިރު ބައެއް. އަހަރެން ހިތައްއަރާ މިއިންތި ދުވަހަކުވެސް ފެންވެރި ބާއޭ

 51. Anonymous

  ރިޝްވަތުގެ ވޯޓުން މެމްބަރުކަން ހޯދީ. ހަތިމުގައި އަތްލާފަ ހުވާކުރަން ކެރޭނެބާ.

 52. ފަޒީލް

  އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމެންޓު މެމްބަރުންނައް އިނގެނީ ޣައިރު މުސްލިމުންގެ މަގުބަރާއައް ގޮސް ކަލޭމެންގެ ލާދީނީ ޝޭހު އިމާމުވެހުރެ ދުއާކުރާތަން ބަލަން ތިބެން. ފުރަތަމަ ޝަރުއީ ހިނެއުމަކުން ހިނައިގަންނަން ދަސްކޮއްބަލަ ޝޭހުން ގާތުން އޮޅުން ފިލުވައިގެން. ތި ތިބެނީ ޓިސޫކޮޅަކުން ގުއި ފޮހެލައިވެން މޫނުމަތީގަ ފުއްޖަހާ މޭކަޕުކޮއް ކޯޓު ފަޓުލޫނުލާފައި ތިބޭ ނަޖިސް ކާފަރުން ތިބޭގޮތައް..

 53. ހަމަހަމަ

  މިމީހުން ޝޭހުން ބެހަނީ ތިން ބަޔަކަށް:
  1- ގަނެވޭ ޝޭހުން ، އެޢީ ބެސްޓް.
  2- ކުއްޔަށް ނެގޭ ޝޭހުން ، ވަގުތަށް ބަލާފަ އޯކޭ.
  3- ނުވިކޭ ޝޭހުން ، އެއީ ސީދާ ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ ޓެރަރިސްޓުން.

 54. އިންސާނާ

  މިބަސް ށޭހުމްމައް ނިސްބަތެއްނުރެވުނީސް ށޭހުން ށޭހުންގެ ގޮތުގަ ސިޔާސީނުވެތިބިމަމަ މިބަހުން ށޭހުން ދިފާއުކުރުމައް ބުނެދޭނެ ބަހެއްނެއް

 55. އިބްރާ

  ދީނީ ޢިލްމްވެރިންނަކީ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީން އުނގަންނަވައިދެއްވާ، މާތް ނަބިއްޔާގެ ދައުވަތު ބިންމަތީގައި ފަތުރުއްވަން މަސައްކަތްކުރާ ބައެކެވެ. ޑިމޮކްރަސީގައި ތިބޭނީ ސިޔާސީ އެކްޓިވިސްޓުންނެވެ. އެމީހުންނަކީ އިސްލާމް ދީނުގައި މަނާކުރައްވާފައިވާ ހުރިހައިކަމެއް ކުރާ ބައެކެވެ. އަދުގެ މީޑިޔާ ބައްލަވާލެއްވީމާ އިތުރަށް ސާފްކޮށްދޭން ޖެހޭނެ އެއްޗެއް ނޯންނާނެ.