ދުނިޔޭގެ ބޮޑީބިލްޑިން ފެޑެރޭޝަނުގެ ހާއްސަ ރަން މެޑަލް ކަމަށްވާ ޑިސްޓިންގުއިޝް ސާވިސް އެވޯޑް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް އަރުވައިފި އެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގައި މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ރައީސަށް މި ރަން މެޑަލް އެރުވީ ދުނިޔޭގެ ބޮޑީބިލްޑިން ފެޑެރޭޝަނުގެ ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީގައިވެސް މަސައްކަތްކުރައްވަމުން އަންނަ ރާއްޖޭގެ ބޮޑީބިލްޑިން އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް އިބްރާހިމް ހަމީދު އެވެ.

ޑިސްޓިންގުއިޝް ސާވިސް އެވޯޑަކީ ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުގައި ބޮޑީބިލްޑިން ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ފަރާތްތަކަށް އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ދެއްވާ ޚާއްސަ އެވޯޑެކެވެ. މިއީ ޤައުމެއްގެ ރައީސަކަށް މި އެވޯޑު ލިބުނު ފުރަތަމަ ފަހަރުވެސް މެއެވެ. ރައީސް އޮފީހުގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު، އަހްމަދު މަހުލޫފްގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ބޮޑީ ބިލްޑިން ބައެއް އެތުލީޓުންވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ޞާލިހު ވަނީ ރާއްޖޭގެ ބޮޑީބިލްޑަރުންނަށް ހުރި ދަތިތަކާ ބެހޭގޮތުން އޮޅުންފިލުވައި، އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެމީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެއްވާފައެވެ.

ބައިނަލްއަގުވާމީ މުބާރާތްތަކުގައި ރާއްޖެ އަށް ކުޅިވަރުން މިހާތަނަށް ލިބިގެންދިޔަ ޝަރަފްވެރި ކާމިޔާބީގެ ލިސްޓުގައި ބޮޑީބިލްޑިން އިން ވެސް ވަނީ ފަޙުރުވެރި ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައެވެ. އެގޮތުން ބޮޑީބިލްޑިން މި އަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ މުބާރާތުން ވަނީ ދެ ލޯ މެޑައްޔެއް ހޯދައިފަ އެވެ. އަދި މި އަހަރު ނޭޕާލުގައި ބޭއްވި ދެކުނު އޭޝިއާގެ މުބާރާތުން ވަނީ ތިން ރަން މެޑަލް ހޯދައިފަ އެވެ.

އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ އޭޝިއަން ބޮޑީބިލްޑިން ޗެމްޕިއަންޝިޕް އޮންނާނީ ރާއްޖޭގަ އެވެ. މިއީ އޭޝިއާގެ ބޮޑު ބޮޑީބިލްޑިން މުބާރާތެއް ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ ފަހަރުކަން ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ. އޭޝިއާގެ 54 ވަނަ ބޮޑީބިލްޑިން މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކ. މާފުށީ ގައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

29 ކޮމެންޓް

 1. ކަމަނަ

  މުޅީން ކުޅިވަރުގަ ދެއްތޮ...

  51
  1
 2. ވަގު

  ރަން މެޑައްޔެނޫން ސެލްފީ މެޑަލް

  58
  1
 3. އަލް ނޫރު

  މަކަރު ވެރި ކަމުގެ މެޑެލް...

  58
  3
 4. ޢާސީ

  މި އަޅެ ބޮޑު ޖޯކެއްތަ ރިޔައީ ނާސިރާއައްވެސް ދިނީ ދެވޭ އެއްޗިހި ދޯ ތިކުޅިވަރު ހުއްޜާފަ ތަންކޮޅެއް ހަރުދަނާވުން ރަނގަޅު

  34
 5. ޖަޒީރާ

  ރައީސްވެރިކަމާ ހަވާލުވިތާ އެއްއަހަރު ގިނައަހަރުތަކެއްވަންދެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިއެއްގައިއްނެވީ އެތަނުންކުރިއަރުވާ ކުޅެހެދީ ދުއްމާރިފުމެ އެކަކުއަނެކަކައް ހަޅޭއްލެވުމާ ކޯދޮވެފެންޖެހުން ބޮޑީބިލްޑް ކުރާތާއެތައްއަހަރެއް ވެއްޖެ ތިކުޅިވަރައް އެއްމެ އެހީވީބޭފުޅަކީ ނާއިބުރައީސް ވަހިއްދީން ތީސިޔާސީހަރަކާތެއް ޕިޔާކިލޯއެއް ނަމަރައަގަޅު

  46
  1
 6. މުބީނު މާރނީ

  ބޮޑު ގުދެއް މައިބަދައިގެ މަތީބައިންލާފަ ހުންނަ މީހަކަށް ކޮށް ސްޕޯރޓްސް މެޑެއްޔެއް ދޭކަށް!

  32
  2
 7. އުހުތާ

  މިސަރުކާރަށް ރަންމެޑަލް ލިބިއްޖެ މާކުރިން އެމްޑީއެން ދިފާއުކުރުމުންނާއި އިސްލާމްދީނަށް ނަސްރު ނުދިނުމުގަ.

  45
  2
 8. ވެރިން

  ތިހެންވީމަ ކިޔާނީ އަތްނުލާ އައްދޮކިޔުމޭ.ހާދަމަސައްކަތެއްކުރެވުނީމަ އޭ ދޯ އަހައްރެއްތެރޭ ރަންމެޑަލް ހައްގުވާނީ.އަހަރެން ނަމަ ލަދުންވެސް ހަވާލު ނުވީސް

  32
 9. ސޮނިބެ

  އެެެއްމެ ލާ ދީނީ މީހުންގިނަ ސަރުކާރަށް ދޭ ރަންމެޑެލް

  31
  1
 10. ވެރިން

  އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުއައް ތި މެޑަލް ހައްގެއްނުވާނެ،ނޫން ދިވެހި ރާއްޖޭން އެކަމެއްކުރި އަރުވަން ކުރާމަސައްކަތަށް ދިން އެއްޗެއް ރާއްޖޭގަ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން ހަވާލު ވުން ހައްގު

  12
  1
 11. ާވެރިން

  ރައީސްޔާމީން ފައްޓުވާފަ ހުރި ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓް ތަކުގެ ރިބަން ކަނޑާފަ މެޑަލް ޖެހިހެން މިކަމުންވެސް މެޑަލް ޖަހާލީ ދޯ.ގަދަމީހެއް ސޯލިހްއަކީ.👏👏👏

  24
  2
 12. އަބުލޯ

  ކޮން ނަމެއް ކޮއްގެން ބާ
  މަޖިލީހުގަ ހުރި އިރު ކުރި ޖެއްސުން
  ބަޖެޓަށް ވޯޓު ގަނޑުވެސް ނު ދޭ

  18
 13. މޫސަ

  ރައީސް ސޯލިހު "އަށް" ރަން މެޑެލް ކިތައް ދާއިރާއިންތޯ "އަށް" މެޑެލް ލިބުނީ. ނޫސްތަކުގައި ލިޔާ މީހުން ވެސް ބަހަށް ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް އަހުލުވެރި ވާން ވެއްޖެ. ރަނގަޅު ގޮތަކީ "ރައީސް ޞާލިހަށް"

  1
  7
 14. ލުބުނާ

  ސަންގޯރުންނަށްވެސް ރަން މެޑެލް. ޤިޔާމަތުގެ ޢަލާމާތްތައް މި ފެންނަނީ

  17
 15. ޣީހުޓާވރ

  ކޮންގްރެޓްސް

  1
  4
 16. ވަގު

  މަމީ ރައީސްހެދިފަ

 17. ރައްޔިތުން

  ދެން އަހަރުން ރައްޔިތުން އައް ވީ ފައިދާ އަކީ ކޮބާ. ހަމަ އެކަނި ވެރިން އައް ކަމެއް ވީމަ ނިމުނީ ދޯ. ވެރިކަން ކުރަން ނޭންގެން ޔާ ޓުވިޓާރ އަ ފޭސްބުކް ގަ ވެރިކަން ކޮއްލީމަ ފުދޭނެ. ހުސް ކަރާ އޮއް ބުރަނީ. އެއްޗިސް އަގުތައް ވެސް ހެޔޮކަމުން ގެވެސް ފުރާލާފަ މިތިބީ. ޝުކުރިއްޔާ!!

 18. އިސްތިއުފާ

  އިސްތިއުފާ !!!

 19. Anonymous

  ސްލޯލިސް ކަމުގެ ރަން މެޑެލް.

 20. ކޮބާކަލޭ

  ބޮޑުސިއްކަލައްވާ މެޑެއްޔެއް އަރުވަންވީނޫން؟

 21. ރުއްކުރި

  ރާއްޖޭގެ މިހާރުގެ ރައީސަކީ އިލްމީ ބޭފުޅަކަށްނުވިނަމަވެސް ރާއްޖޭގައި އިސްލާމްދީން ނޫން އެހެން ދީންތަކަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށްޓަކައި އެމްޑީއެންގެ ފައުންޑާ މެންބަރުންނާއި މެދު ފިޔަވަޅު އުޅުމުގެ ބަދަލުގައި މިޖައުއިއްޔާގެ މެމްބަރުންނަށް ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ މަތީމަގާމުތަކުން ފުރުސަތު ހުޅުވުމުން ހުޅަނގު ގައުމުތަކާއި އެކުވެރި އަވަށްޓެރި ގައުމުތަކުން މިބޭފުޅާއަށް ތާއީދުކޮށް ނަހައްގު ލަގަބު ދެމުން ދާކަމީ އެންމެންދަންނަ ހަގީގަތެކެވެ. މިކަންނޭގޭނެ ނޭގެނީ އެމީހުންނަށެވެ.

  5
  1
 22. ސަލާމް

  ރަންމެޑަލް ދީގެންވެސް ބަޖެޓް ދީފިއްޔާ ރަގަޅު ، ބޯޑީބިލްޑީންގ އޮފިޝަލުން ފަރާތުން ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ދޯހަޅިވާހަކަ އަޑުއިވެނީ މިނިސްޓަރުގެ އޮއްނަނީ ފޮޓޯނެގުން އެކަނިކަމައް މުޅިންވެސް އަގައިން ކަމައް ކަންކަން ނިންމަަނީ

 23. ޖާބެ

  މިކުދިންނައް ފައިސާނުލިބޭވާހަކަ ވަރައް އިވޭ ޖިމްތެރޭގަ ކިޔާއަޑު އަހަނީ ތެދެއް ދޮގެއް ނޭންގެ މިނިސްޓަރުގެ މަސްކެއުން

 24. ޖުނޭ

  މެޑަލްއާ ނުލާ ބަދަލް ނުކުރީސް ވިއްޔާ މިމީހުންނައް މިނިސްޓްރީއިން އަޅާނުލާވާހަކަ ވަރައް ގިނައިން އަޑުއަހަން

 25. މއާޒު

  މިނިސްޓްރީގެ ކަންކަމުގެ ސަކުވާ އެބަހުރިކަމައް ނުބުނޭތޯ

 26. ޖަނބެ

  ސަރުކާރުން މިކުދިން ހޯދާ ކާމިޔާބީގެ އަގުވަޒަން ނުކުރާވާހަކަ ބޯޑީބިލްޑިންގ ގެ އިސް އޮފިސަލުން އަބަދުވެސް ދައްކާ އެކަމައް ހައްލު މިނިސްޓްރީއިން ނުލިބޭތީ ތިޔަގޮތައް ތި އެޕްރޯޗް ކުރީ މިއީ އަސްލު ހަޤީގަތަކީ

 27. ޗާލީ

  މިނިސްޓަރު ހިތްޕުޅާނުވިޔަސް ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކަ ދައްކަންޖެހޭނެ ދޯ

 28. ސާރި

  ާޢަދިވެސް ހޮވަ

 29. ޓިނު ވަގު

  މި ކަލޭގެއަށް ރަން މެޑަލް ލިބުނީ ޝޯޓް ބުރި ލުމުގެ މުބާރާތަކުން...