އަވަށްޓެރި އިންޑިއާއަކީ އެގައުމުގެ މައިނޯރިޓީ ދީން ތަކުގެ މީހުންނަށް އަމާން، ރައްކާތެރި ތަނެއް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިހާރުގެ ރައީސް، މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މިއަދު ދިއްލީގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެމަނިކުފާނު ވަނީ އެގައުމުގެ ދާޚިލީ ކަންކަމާ ނުބެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އެންމެ ފަހުން ފާސްކުރި އެގައުމުގެ ރަށްވެހިކަމާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ މައްސަލައަކީ އެގައުމުގެ ދާޚިލީ ކަމެއް ކަމަށްވެސް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

"އިންޑިއާގެ ޑިމޮކްރަސީއަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް އިތުބާރު ކުރަން. އަދި އޭގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ކަމެއް ކޮންމެ ގޮތަކަށް ނިމިގެން އަޔަސް، އެކަން ވާނީ އިންޑިއާގެ މެޖޯރިޓީ މީހުން ބޭނުންވާނެ ގޮތަށް،" ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމަނިކުފާނު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އެގައުމުގައި ދިރިއުޅޭ މައިނޯރިޓީ ދީން ތަކުގެ މީހުންނަށްވެސް އެގައުމުގައި ރައްކާތެރިކަމާއި އަމާންކަން އެބަ އޮތް ކަމަށެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވިއިރު، ދާދި ފަހުން އެގައުމުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ރަށްވެހިކަމާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ ސަބަބުން ދިއްލީގެ ޖަމިއާ މިލިއާ ޔުނިވަސިޓީ ކައިރީގައި ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ އެއްވެ މުޒާހަރާ ކުރަމުންނެވެ. އެ މުޒާހަރާ ހޫނުވެ އެތައް ބަޔަކަށް ވަނީ އަނިޔާވެސް ވެފައެވެ. އަދި މުޒާހަރާ ރޫޅާލުމަށް ފުލުހުން ދަނީ ބާރުގެ ބޭނުންވެސް ކުރަމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

19 ކޮމެންޓް

 1. ޟމ

  ޕްރޮފިސަތުލްމުނާފިގުލް ކެނެރިއްޔާތުލް އައްނިއްޔާ،

  74
  1
 2. ރައްޔިތުމީހުން

  ދޮގު ހެދުމުގެ ހައްދެއްވެސް ނޯވޭ ދޯ...

  67
  1
 3. ބޮނބި

  އަންނީ!!! ޓާކް ޓު މައި އާސް😡

  41
  1
 4. އޭދަފުށީ މުހައްމަދު

  މަށެއް ދެން ނެތް ބުނާނެ ވާހަކަ އެއް. ދެލޮލަށް ބަޑި ޖަހާފައި ހުރި މީހެއް ނޫންނަމަ އިސްލާމުންނަށް އިންޑިއާގައި ކުރާ އަނިޔާ ފެންނާނެ. ހާއްސަކޮށް ކަޝްމީރުގެ މުސްލިމުންނަށް.

  87
  • ކުޑޭ

   ތަނެއްގައިހުރިގަމާރެއް

   6
   1
 5. ކާކު

  ޚަޝްމީރުގަ މުސްލިމުންނާދޭތެރޭ އިންޑިޔާއިން ވަރަށް ނާތަހުޒީބު ލާއިންސާނީ އަމަލުތައްހިންގާ އެތަށް ބަޔަކު މަރަމުންދާއިރު މުސްލިމުންނަށް ރައްކާތެރިތަނެކޭ ބުނުމުން ނަޝީދު ގެ އަނިޔާވެރިކަމާ އަދި އަނިޔާވެރިކަމަށް ތާއީދުކުރާވަރު ދުނިޔެއަށް ހާމަވެއްޖެ. ދިވެހި ރައްޔަތުންގެ ފައިސާއިން ނަޝީދުއަށް މުސާރަދިނުން ހުއްޓާލާ. މީނާގެ އަނިޔާވެރިކަން މި ފެންނަނީ.

  9
  1
 6. ލައިލާ

  ކުޑަކުދިންނަށް އަމާންތަ އިންޑ އާ

 7. އިބުރޭ1122

  އިންޑިޔާއަކީ އަހަރެމެެންގެ ހަލާކު

  7
  1
 8. ގަންޖާ

  އަންނި އެބުނީ އަންނި ކަހަލަ މުސްލިމުންނަށް އަމާން ތަނެކޭ

  9
  1
 9. އަނިޔާ

  އާނ ކަލޭ ތިބުނީ ތެދެއް ލާދީނީ ކަންކަމުގަ ވަރައް ގުޅޭ އަދި މުސްލިމުންނަަައް ކުރާ އަނިޔާ ނުފެނޭ ލަދު ކޮބާ ކަލޭ ތިހެން ބުނިއިރު ލާދީނީ އެމްޑީއެން ގެ ބޮޑު ބީތާ ގަންޖާބޯ

  12
 10. Anonymous

  ހަމައެކަނި މުސްލިމުންނަކަށް ނޫން. އަންހެންކުދިންނަށްވެސް ވަރަށް އަމާން ގައުމެއް.
  އެއްވެސް ބިރުވެރިކަމެއްނެތި ބޭނުންތާކު އުޅެވޭނެ. މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާކުރުމާ އެންދުމާއި، އަންހެންކުދިން ރޭޕްކުރުމަކީ އިންޑިޔާ އަޑުއަހާފައިވާ ކަމެއްވެސް ނޫން. ވަރަށް އަމާން ގައުމެއް.

 11. ރޮނޑާ

  "އިންޑިއާއަކީ މަކަހަލަ މުސްލިމުންނަށް އަމާން ތަނެއް:": ނަޝީދު
  މިގޮތަށް ސުރުޚީ ބަދަލުކޮށްލާ. ނޫސްތަކުން ގެނެސްދޭންވާނީ ތެދު މައުލޫމާތު.

 12. މާމަ

  ކަލޯ އަގަ އޭ ކިޔާބަލަ އަހަރުން ހަމަހޭގަމިހުރީ ކަލޯކިޔާހާ އެ އްޗެ އް އަޑެށް ނާހާނަން ކަލޯ ބުނިނަމަ އެ އީ އަންހެނުންނަށްވެސް އަމާންތަނެކޭ

 13. މަސީހު

  ރަންގަޅުގޮތަކީ ތިމަންނާކަހަލަ ހިޔަޅުމުސްލިމުންންނަ އް އަމާންތަނެކޭބުނުން ކޮންމެގަ އުމަކަ އް ދެވުނަސް އެމީހުންކުރާހުރިހާކަމެ އްގަ ބަ އިވެރިވާނެ ބޯހުރިހާ އެ އްޗެ އްބޯނެ.

 14. ގެރި ބަޅު މޯދީ

  ބޮޑު ހިންދޫ ފާދިރި ކަލޭގެ.

 15. ބޭބެ

  ޔާﷲ މި ނުލަފާ ކެނެރީ މުނާފިޤުކަލޭގެ ނިކަމެތިކުރައްވާ ފާޟީޙަތްކުރައްވާންދޭވެ. އަދި އަޅަމެންގެ މި ޤައުމު މިސުންޕާ ކަލޭގެ ކިބައިން ސަލާމަތްކުރައްވާންދޭވެ. އާމީން!

 16. ގާބިރު

  ކަލޭ ކަހަލަ މީހުންނަށް އަމާން ވާނެ

 17. ޙހޔ

  އެކަލޭގެ ބުނީމާ އެ އަމާންވީ

  6
  1
 18. ބަގުވާނު

  ޔަގީންތާ އެހެރީ ގެރީގެފަހަރުވާ ބޯންދީފަ.