ދީނީ ހިޔާލުތަފާތުވުންތަކުގެ ސަބަބުން އިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި ހޫނު ބަސްތަކެއް ރައްދުކުރެވެން ފެށުމުން އެކަމަށް މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ (އިންތި) ފާޑު ކިޔައިފިއެވެ.

އިންތި ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓުގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ދީނީ އެއް ތާކިހާ އަނެއް "ތާކިހަލާއި" ދިމާލަށް އެއްޗެކޭ ބުނާ އިރަށް ރައްދުދެމުން ދާކަމަށެވެ. އަދި އެމީހުން ރައްދު ދެމުން ދަނީ އެއީ "މަންހަޖުން ބޭރުކުރާ ބައެކޭ، ފިތުނަ އުފައްދާ" ބައެކޭ ކިޔައިގެން ކަމަށް އޭނާގެ ޓްވީޓުގައި ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް އެހެން މީހަކަށް އެއިން އެއްވެސް "ތާކިހަލަކާއި" ދިމާލަށް އެއީ ފިތުނަ އުފައްދާ ބައެކޭ ބުނެވެން ނޯންނަ ކަމަށާއި "މީ ކޮންވައްތަރު ތިބޭ" ތޯ އޭނާ ވަނީ ސުވާލު އުފައްދާފައެވެ.

އިންތިގެ ޓްވީޓުގައި އިލްމުވެރިންނަށް މުހާތަބުކޮށް ވާހަަކަ ދައްކާފައި ވަނީ މާލާމާތުގެ ރާގަށެވެ.

އޭނާ މިހެން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ޑރ. މުހައްމަދު އިޔާޒް އާއި، ޝެއިހް ޒައިދު، އަދި މުކްތަބާ ސަލަފިއްޔާ އާއި ދެމެދު ހޫނު ރައްދުތަކެއް ބަދަލުކުރެވެމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. މިކަން ފެށިފައި ވަނީ މުކްތަބާ ސަލަފިއްޔާގެ ރައީސް ޝެއިހް މުހައްމަދު ހަސަނަށް ރާއްޖޭގައި ދީނީ ތަގްރީރް ކުރުމާއި ވަޢުޡު ބުނުމުގެ ހުއްދަ ހިފެހެއްޓުމަށްއިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ނިންމުމާއި ގުޅިގެންނެެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

18 ކޮމެންޓް

 1. ބޮދުޖީބު

  މީނާއަކީ އަބަދުވެސް ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނާމެދު ހަޖޫޖަހަ އަންނިގެ އަޅެއް

  56
  • Anonymous

   ކޮންމެކަމެއް ގޮސް ޖެހެނީ މޑޕ ގައި. ކޮން ދިރާސާއެއް ކުރެވޭނީ. އއ ހިމަންދޫ މައްސަލައަށް ކުޑަކޮށް ބަލާލަބަލަ. ކުއްވެރިން ޖަލުން ނެރެ މައާފުދިނީ މޑޕ ވެރިކަމަށް އައުމައެކު. ދެވަނަފަހަރަށް ވެރިކަމަށް އައިސް އެމައްސަލައިގައި ހިނގަމުންދިޔަ ޝަރީއަތުންވެސް އެމީހުން ކުއްވެރިނުވާކަމަށް އެނިންމީ. މަކްތަބާ ސަލަފިއްޔާއަށް ފަންޑުކުރަނީ މޑޕ އިން ހެކި. ޖެންގައި ބޭއްވި ނިއުސްކޮންފަރެންސްއަށް ޖެން ހަމަޖެއްސީ މިސަރުކާރުގެ މިނިސްޓަރެއް.

 2. އަނދިރި އަނިދިރިން

  މީ އިންތިޔާޒު ބޭނުންވިގޮތް...އެއްތާކިހާ ގަ އަނެއްތާކިހަލު ގަ އަޅައި ގެންތިބުން..،މިކަމު ގަ މުޅި ގައުމު ތާށިކޮއްފަ ލާދީނީ ބައި ގަޑު ލާދީނީ ފަތުރަން ހަށިފޮޅާނުކުތުން.. މަލާމާތްވެސް ކުރާނެދޯ މިބައި ގަޑަށް ވެރިކަން ހޯދަދޭން ނުކުތީ މިތާކިހާތައްވިއްޔާ. އަދި މިއަދުވެސް ސަރުކާރު ދިފާއުކުމު ގަވެސް މިތިބީ މިތާކިހާތައް..،ނަމުން ސޯލިހު ކަމުން ޖާހިލަކު ދިފާއުކޮށް ރައްޔިތުންނަ ދޯކާދެނީ މިތާކިހާތައް...

  24
  1
 3. ހީހީ

  ސިޔާސީ މީހުން ކުރަންވީމަ އޯކޭ

  31
  • އަންމަޑޭ

   ނަމުގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަމަލުގައި ވަލުޖަނަވަރު ވައްތަރު. ބުނަންތަ. މީ ބަންގާޅެއް ނޫން ވައްތަރު ވައްތަރު ކިޔަކަން.
   ޕްރޮފަލިޒަމް ޔޯލަ... އަން ސިވިލައިޒް ވަލުން ނުކުމެފައި ތިބި ވަހަރުގޭ ވައްތަރަށް ވާހަކަ ދައްކަނީ... ވައްތަރު ވައްތަރޯ..

   46
 4. އިބްރާ

  ޝައިޚް މުޙައްމަދު ޙަސަނުގެ ފިކުރަށް ތަބައުވާ ގިނަމީހުންނަކީ އެމްޑީޕީގެ މުޒާހިރާތަކުގައި ބައިވެރިވެ ރައީސް ނަޝީދަށް ވަރަށްބޮޑަށް ސަޕޯޓްކުރާ ބައެއްކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.

  39
  3
 5. ބޮޑުބުރާންތި

  މީކޮންވައްތަރުބުރާންތި ތިބޭ ނޭންގެނީ ތިބޭދޯ މިފިތުނައުފައްދަނީ ތިޕާޓީ ތިބެނީދޯ

  39
 6. .......

  ދީނީ އިލްމުވެރިއަކު ބުނާ އެއްޗަަަަަކަށްް ގޮތް ފާޑު ކިޔަން މަށާ އިމްތިޔާޒާ ދެމީހުންވެސް ކުފޫ ހަމަ އެއް ނުވޭ ދޯ

  34
 7. Anonymous

  ނަމުގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަމަލުގައި ވަލުޖަނަވަރު ވައްތަރު. ބުނަންތަ. މީ ބަންގާޅެއް ނޫން ވައްތަރު ވައްތަރު ކިޔަކަން.
  ޕްރޮފަލިޒަމް ޔޯލަ... އަން ސިވިލައިޒް ވަލުން ނުކުމެފައި ތިބި ވަހަރުގޭ ވައްތަރަށް ވާހަކަ ދައްކަނީ... ވައްތަރު ވައްތަރޯ..

  25
 8. ޣޯސް

  ތިޔައީފިތުނައާއިބައިބައިވުންއުފައްދާގެރިޕާޓީ

  17
 9. Anonymous

  މިކަލޭ ގެލަދުކޮބާ ތާކިހާކިޔާހަ މަލާމާތްކުރާއިރު...

  21
 10. ޢަބްދުއްލާ

  އިމްތިޔާޒް ދީނީ އިލްމުވެރިންނަށް: މި ކޮންވައްތަރު ތިބޭ؟

  2 ގަޑިއިރު ކުރިން ( ޑިސެމްބަރު 22, 2019 )

  ހަހަހާ މީނާގެ ބޮޑު ތާކިހާ ބުނީ ރ ޓީވީ އަކީ މީހުންގެ މެދުގަ ފިރުނަ ފަސާދަ

  އެފައްދާބަޔެކޭ! "މީ ކޮންވައްތަރު ތިބޭ"

  ބަލަގަ އިސްލާމް ދީނުގެ ޢިލްމަކި ތާކިހާ ފެސަން ކުރާ ޢިލްމެއްނޫން. ކަލެއަށް

  ތިއެއްޗިހިކިޔެނީ ކަލޭގެ އައުލާދައް. "މީ ކޮންވައްތަރު ތިބޭ"

  وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَٰلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّـهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ إِنَّ اللَّـهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٨﴾ سورة فاطر

  ކަލެޔަށް މިދުވަހަށް ދައުވަތުދެން.

  22
 11. ސަންގުމަރުމަރު

  އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސީ މީހުން ދީނަށް ހަޖޫ ޖަހާ ޢިލްމު ވެރިންނަށް ޖޯކު ޖެހިޔަސް އޯކޭ. ޢިލްމު ވެރިން ވާހަކައެއް ބުނާޢިރަށް އެއީ ހަރުކަށި ފިކުރު. މީ ކޮންވައްތަރު ސަރުކާރު ތިބެނީ.

  14
 12. ސީނު

  ހެޔޮކކަމެއްކޮށްދިންމީހާއަށް ތެޔޮހަމެއްދޯ؟...ޝުކުރުކޮށްބަލަ އެތަނުން ދެތާކިހާ ވެގެންނޭ މުޅިގައުމަށް މިސުންޕާ ވަބާ ގެނުވީ އޭގެތެރޭގަ ތިބޭފުޅާވެސް ހިމެނޭ

  13
 13. ޫހގ

  މި ކޮންހަރުކަށި މީހެއްތަ. ކަލޯ ނިކަން މަޑުމައިތިރިމީހަކައްވެބަލަ. އިސްތަށިގަނޑު ކޮޅައްޖަހާލައިގެން ކޮންވައްތަރެއް.

 14. ސީނު

  ރާއްޖޭގަ ދިރިއުޅޭ ހާފް ބަންގާޅުތަ؟ ދިވެހި ޝޭޚުންނަކީ އަހަރުމެން އަދަބު އިޙްތިރާމް އެންމެ ގަދަޔަށްކުރާ ބައެއްކަން ނޭނގުނީދޯ

 15. އަބާ

  މަށަށް ކައޭ ވަރަށް ކަޑަ ވައިވެސް ނޭޅޭނަން އާ ދެން މިހީވަނީ ފަރުމަތިން ހިފާފަ އިން ބަރަކޫޑާ އެއްހެންވިއްޔަ ކައެ އަށްވުރެ ކަޅުބެދަރިވެސް ސަޅި

 16. ޢާއިޝާ

  ތީ ކޮންވައްތަރު. ބޭބޭ. ޑިމޮކްރަސީގެ ރިވެތި އުސޫލު ތިބޭފުޅުން ޝައިޚުންނަށް ދަސްކޮށްދެއްވީނޫންތޯ. ވެރިކަންކުރުމަށްޓަކައި މަގުސާފުކުރުމަށް ގެންގުޅޭ ޑިމޮކްރަސީގެ ރިވެތި އުސޫލު ނޫންތޯ.