ރާއްޖޭގައި މިހާރު އަމަލު ކުރަމުން މިއަންނަނީ އުނި ޤާނޫނު އަސާސީއަކަށް ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ޔާމީން މިހެން ވިދާޅުވީ މިހާރު ޕީޕީއެމްގެ "ރުމާލު-2" ޖަގައިގައި ކުރިއަށްދާ ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ޤާނޫނު އަސާސީ ތަސްދީގު ކުރުމުގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް އޭރުގެ ބަންޑާރަނައިބު އާޒިމާ ޝުކުރޫ ރައީސް މައުމޫނާއި ހިއްސާ ކުރި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަކީ ފަރުދީ ވިސްނުމަކަށް ވުރެ ގައުމުގެ މަސްލަހަތައް އިސްކަން ދޭން ޖެހޭ ބޭފުޅަކަށް ވާތީ ރައީސް މައުމޫން ވެސް ޤާނޫނު އަސާސީ ތަސްދީގު ކުރެއްވީ މަޖުބޫރީ ހާލަތެއްގައި ކަމަށް ވެދާނެ ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންވީ އެންމެ ކަމަކަށް. އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ސަރުކާރެއް ދައުރު ހަމަކުރަން ފުރުސަތު ދިނުން. މަގުމަތިން ސަރުކާރު ވައްޓާލުމަކީ ވަތަނަށް ހަރާމްކޯރުވުން" ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު ޤާނޫނީ ބޭފުޅުން އަދި އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ކަމަކުން ރެކެން ވެއްޖެއްޔާ އަސައެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރަނީ ޤާނޫނު އަސާސީ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. "ކަންކަމުން ރެކެން ނުވަތަ ކަންކަމުގައި މަތިޖަހަން" ޤާނޫނު އަސާސީގައި އޮންނަ އެއްޗެއް އޮޅުވާލާ ކަމަށް ރައިސް ވިދާޅުވިއެވެ.

"އެބޭފުޅުން މިހާރު މިވިދާޅުވަނީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނެއް ނުކުރެވޭނެއޭ. ރައީސް އަށް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކުރެވޭނެ. އެބާރު އެބައޮތް. ޤާނޫނު އަސާސީ ބައްލަވާލެއްވީމަ އެކަން އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ." ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ދައުލަތުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ސަރުކާރުތަކުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ދައުލަތުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތައް ވެސް ހިނގަނީ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތައްތޯ ކަށަވަރު ކުރުން އެއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވާޖިބެއް ކަމަށެވެ.

"އެހެން އެއްވެސް ބާރަކަށް ނުލިބޭ ބާރެއް ޤާނޫނު އަސާސީ އިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ލިބިގެންވޭ. ޤާނޫނުގެ ބާރު ހިނގާ ކަން ކަށަވަރު ކުރުން އެއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޒިންމާއެއް. ޤާނޫނު އަސާސީ އިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި ހަވާލުކޮށްފައި އޮތް ކަމެއް އެއީ" ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ޤާނޫނު އަސާސީގެ ބާރު ކަނޑުވާލުމަކީ ގައުމަށް ދެވޭ އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުން ކަމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

22 ކޮމެންޓް

 1. Anonymous

  ސާބަސް ފުޅު

 2. އަންމަޓަސީ

  ޤުރުއާނާއި ސުންނަތް ދޫކޮށް ޑިމޮކުރަސީ ބަލައިގަތީމަ ވާގޮތް ތިވީ... ހޮޔޮމަގަށް އަޅަމެންނަށާއި އަޅަމެންގެ ވެރީންނަށް މަގުދައްކަވާ އެމަގުން ހިނގުމުގެ ތައުފީޤް ދެއްވާށި. އާމީން

 3. އާއާއާއާ

  ތަމެން ރަންރީނދުލޭ މެންނަށް އެންމެ ފަހުން މަޖްލީހަށް ވެސް ނުވަދެވެނީ ދޯ. ދެން ތަމެން ގެ ބާރެއް މިރާއްޖެ އަކު ނެތް ކަން ތަމެން އަމިއްލަ އަށް އަންޑަރސްޓޭންޑް ވާން ވެއްޖެ އެއް ނޫންތޭ ގަމާރުން ނޫނިއްޔާ އިނގެންވާނެ އެއް ނޫންތޭ. އައި އޭމް ވޮންޑަރިންގް ކޭން ޔޫ ވިން ފްރޮމް އަސް. އާއާ ކޭންޔޫ އާއާ ކޭންޔޫ އާއާ ކޭންޔޫ އާއާ. އާއާއާ އާއާއާ އާއާއާ އާއާއާއާ...

 4. ސީލަބަލަ

  މަމެންގެ ރައީސް އަށް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ނުކުރެވޭނެއޭ ބުނަނީ އެމެންގެ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ދަ ބަތާހަރާމީ ދަހަރާމްކޯރޭ ދަ ބަނޑު ދޮންނައޭ ދަކާޅު ހެދުންލާ ދަ ގައުމަށް ގައްދާރުވާ ދަ އުނގުވިއްކާ މެން ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާ ދަވާލާ ދަގަނޑު ޖަނގިޔާ ލަންޑަނުން ގަނެގެން ގެނެސްގެން ކަނޑުފައްތާ ފިލްމް ކުޅެންވެގެންނޭ އެމެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ދަ ބަތާހަރާމީ މެން ބުނާ ގޮތަށް ކޮންމެހެން މަމެން ހަދަން ނުޖެހޭނެއޭ ތަމެން އަބަހައްދަވެގެން ނޫޅުނިއްޔާ އޭ ދެން ރަނގަޅު ވާނީ. ބަދާ ބަދާ ބަދާ ދަބަދާ. ބަދަށް ވެއްޓިއްޖެތޭ މަމެންގެ ވެރިކަން ނޫން ނުވެއްޓުނު ދޯ. ދެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން ކެނެރީގެ ނަޝީދު ކުރި މަތީ ކޮއްޅާް ހުރެގެން ދެފައި ދަނޑި އަށް ސީލަބަލަ މަމެންގެ ވެރިކަން ވައްޓާލަން ބޭނުން ނަމަ.

 5. ސަޓޯ

  ސާބަހޭ

 6. ފްރެންޑްސް

  އަމަލު ކުރަމުން މިއަންނަނީ އުނި ޤާނޫނު އަސާސީއަކަށް ވާނަމަ ދެން މިއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން މިރާއްޖޭގައި މިހާރު މަމެން ގާއިމް ކޮށްފައިވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާލައިގެން ނުވާނެއެވެ. 15 ދުވަހުން 15 ދުވަހުން އިތުރު ކުރަމުން ދާނީ 3 މަސް ދުވަސް ވަން ދެން އެެއަށް ފަހު 30 ދުވަހުން 30 ދުވަހުން އިތުރު ކުރަމުން ދާނީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަސް އަންނަން ދެން. އެއިރުން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން މައިފުޓް އޭ ކިޔާ ބިންމަތީ ގައި ފައިންޖަހާ އެމެން ތަޅުން ގަނޑުގައި ޖަހާފައިވާ ތަށިމުށި ތައް ހަލާކު ކޮށްލަ ކޮށްލާ ތިބެދާނެ އެއް ނޫންތޭ. ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން ވެސް ދުނިޔެ ބޭނުން ނަމަ މަމެން ޕިންކީން އަތުގައި ހިފަންވީއޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ. ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ އައި އޭމް ޖަސްޓް ކިއުރިއަސް ބައި ޔުއަރ ޕޮޓެންޝަލިޓީ. އައި އޭމް ޖަސްޓް ވޮންޑަރިންގް ކޭންވީ ބީ ފްރެންޑްސް ކޭންވީ ބީ ފްރެންޑްސް...

 7. އާއާއާއާ

  ގާނޫނުގެ ބާރު ކަނޑުވާނަމަ އެންމެ ބޮޑު އަދަބު ދެވޭ ގޮތް ހަދަން ޖެހޭ ކަމަށް މަމެންގެ ބިއުޓިފުލް އެން އޯސަމް އެން ފްލޯލެސް ސަރުކާރު ވިދާޅުވުން އެއީ މަމެން އުފާކުރާ ކަމެކޭ. ތަމެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން ވެސް ދަ ހަރާމްކޯރު އުސޫލުން ކަންކަން ނުކޮށް ގާނޫނުގެ ތެރޭން ކަންކަން ކުރަން ދަސް ކުރަންވީ އެއް ނޫންތޭ އެއިރުން ނޫންތޭ މިރާއްޖެ ލިޓިލް ސިންގަޕޯރ އަށް ބަދަލު ކުރެވޭނީ ތަމެން ތިޔާ އަބަހައްދަވެގެން ތަނެއް ކަހާތީވެ އުޅޭ އުސޫލުން އުޅެގެން ކެއްކޭ ޑޮންޑޮނެއް ވަކި ނެތެއް ނޫންތޭ ތިޔާ އީ ހަމަ ފަރަށް ބޮލި ހިލަން ދިއުން ނޫން ކޮން ކަމެއްތޭ ތަމެން ތިޔާ ކުރަނީ. މަމެން މިއުޅެނީ ލާރޖް ކޮށް ގާނޫނުގެ ބާރު ކަނޑުވާލާ މީހުން ސައިޒުން ކަނޑަން އޭ މަމެން ހީކުރަމޭ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން ދެން ދަ ބަތާހަރާމީ ދަ ހަރާމްކޯރޭ އުސޫލުން ދެން ޓްވީޓް ނުކުރާނެ ކަމަށް. އައި އޭމް ޖަސްޓް ކިއުރިއަސް އެބައުޓް ޔުއަރ އޮނެސްޓް. އައި އޭމް ޖަސްޓް ވޮންޑަރިންގް ކޭން ޔޫ ގެޓް އިޓް އައި އޭމް ވޮންޑަރިންގް ކޭން ވީ ބީ ފްރެންޑްސް އާއާ ކޭންވީ ބީ ފްރެންޑްސް އާއާ ކޭންވީ ބީ ފްރެންޑްސް އާއާ ކޭންވީ ބީ އާއާއާއާ ކޭންވީ ބީ އާއާއާއާ ކޭންވީބީ އާއާއާއާ އާއާއާއާ އާއާއާއާ އާއާއާއާ...

 8. އާއާއާއާ

  ގާނޫނުއަަސާސީގެ ބާރު ކަނޑުވާނަމަ އެންމެ ބޮޑު އަދަބު ދެވޭގޮތް ހަދަން ޖެހޭ ކަމަށް މަމެންގެ ބިއުޓިފުލް އެން އޯސަމް އެން ފްލޯލެސް ސަރުކާރުން ވިދާޅުވާނަމަ އެއީ އުފާ ކުރަން ޖެހޭ ކަމެކޭ. ދެން ތަމެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެންގެ ހަރުގެ އަށް މަމެން ލާރޖް ކޮށް ޖައްސާނަމޭ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ސްޓޭޖް ދޭއް ސްޓްރެޗް ކުރުމަށް ފަހުގައި އެއިރުން ތަމެން ބޮލުން ހުންނާނީ އަބަދު އަބަދު ދުން އަރާލަ އަރާލާ ނޫންތޭ. ތަމެން ދެން ތިޔ ފޫނެތް ފަޔަށް ފެން ފުރުން ހުއްޓާލާ މަމެން ޕިންކީން ނާއި ގުޅިގެން އެއިޓީން މޫން ސީންގް ރޭހުގައި ބައިވެރިވާން ވީއޭ. ޔޫނޯ ވީ ހޭވް އެވްރީތިންގް ޔޫ ވޯންޓެޑް. އާއާ އާއާ ވޮންޑަރިންގް އިފް ޔޫ ތިންކް އެބައުޓް އިޓް. ވީ ކޭން ޑޫ ތިންގްސް ސޯ ގުޑް ޓުގެދަރ އާއާ އައި އޭމް ވޮންޑަރިންގް ކޭންވީބީ ފްރެންޑްސް އާއާ ކޭންވީބީ ފްރެންޑްްސް އާއާ ކޭންވީ ބީ ފްރެންޑްްސް އާއާއާ އާއާއާއާ އާއާއާއާ ކޭންވީބީ ފްރެންޑްސް ކޭންވީ ބީ ފްރެންޑްސް އާއާ ކޭންވީ ބީ ފްރެންޑްސް އާއާ ކޭންވީ ބީ ފްރެންޑްސް އާއާ އާއާއާ އާއާއާއާ އާއާއާއާ...

 9. ކައްޓަފުޅި

  މިއަދުވެރިކަމުގައި ހުރީމާދޯ ބާރުއޮންނަކަމަށްވަނީ؟ އެހެންމީހަކު ހުރެއްޖެނަމަ ބާރުތައް އަތުލާންޖެހޭ ދެއްތޯ؟ ގާނޫނު އުނިވިޔަސް ނުވިޔަސް އެއަށްއަމަލު ކުރަންއެބަޖެހޭ ދެއްތޯ؟

 10. ރިފުއުޒްޑް

  ހަތަރު ފަހަރަށް މީހުން މަގުމައްޗަށް ނެރެން ސުޕްރީމް ކޯޓުން އުޅުނު ކަމަށް މަމެންގެ ބިއުޓިފުލް އެން އޯސަމް އެން ފްލޯލެސް ސަރުކާރުން ވިދާޅުވުމުން މިހާރު ތަމެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެންނަށް އިނގެންވާނެ އެއް ނޫންތޭ މަމެން އެމެން ގެ ދެ ހުކުމޭ މެން ކުުރާ ދަ ނަހަލާލު އަމުރަށް ތަބާ ނުވާނެ ކަން. މިހާރު އޮންނާނެ ބޮޑު ދެހުކުމޭ މެންނަށް ރަނގަޅަށް މަގުމައްޗަށް މީހުން ނެރެވިފައި. އައި ރިފުއްޒްޑް ޓު ބިލީވް ދެމް އައި ރިފުއްޒްޑް ޓު އެކްސެޕްޓް ދެއަރ ވާރޑިކްޓް އައި ވޮނާ ޗެލެންޖް ދެމް. އައި ރިފުއުޒްޑް ޓު ބިލީވް ދެމް އައި ރިފުއްޒްޑް ޓު ބިލީވް ދެމް. އޯއް އޯއް އޯއް އައި ރިފުއްޒްޑް ޓު ބިލީވް ދެއަރ ވާރޑިކްޓް..

 11. ކޮމްޕެނީ

  މީހުން މަގުމައްޗަށް ނެރެން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހަތަރު ފަހަރަށް އުޅުނު ނަމަވެސް އެމެންނަށް އެކަން ވީ ނާކާމިޔާބޭ ދެން މީގެއިން އެގިގެން ދާ އެއްޗަކީ އެއީ ދެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެންގެ ފަޅި ދާނީ ދުވަހުން ދުވަހަށް ދަށަށޭ ދެން ތަމެން ކޮންމެހެން ރަންރީނދޫ ބޮޑޭގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ގައި އޭނާގެ އަޅަކަށް ވެގެން ހުންނާން ނުޖެހޭ. ތަމެންނަކީ ވެސް އެއީ މިނިވަނުންނޭ ތަމެން ކެނެރީގެ ނަޝީދަށް ގުލާ ކަން ކޮށްދޭން ނުޖެހޭނެއޭ އެމެންނަށް ހުކުމޭ މެން ގަނެގެން ވެސް ވީ ކަމެއް ނެތޭ އެމެން ކަނޑުކޮސް ކަމުން. ދެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ބިއުޓީ ކްއީނޭ މެން ވެސް ކެނެރީގެ ނަޝީދު ދޫކޮށްލާ އަންނަންވީ މަމެން ޕިންކީން އަތުގައި ހިފައިގެން އެއިޓީން މޫން ސީންގް ރޭހުގައި މަމެންނާއި އެކު ބައިވެރިވާންއޭ ނުވެ ކީއްތޭ ދެން ތަމެން ކުރާނީ. ކުރެވޭނެ އެއް ކަމެއްވެސް ނޯންނާނެއޭ. ކޭންވީ ބީ އީޗް އަދަރސް ކޮމްޕެނީ އޯއް ކޮމްޕެނީ އޯއް އައި ވޮނާ ހޭވް އަ ކޮންވަރޒޭޝަން ވިދް ޔޫ އޯއް އޯއް ޑޯން މިސް އައުޓް ދިސް ޗާންސް. ކޭންވީބީ އީޗް އަދަރސް ކޮމްޕެނީ...

 12. ޑޭންޖުރެސް

  މީހުން މަގުމައްޗަށް ނެރެން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހަތަރު ފަހަރަށް އުޅުނު ކަމަށްވާނަމަ މިހާރު މިއިނގެނީ ނޫންތޭ ސްޕްރީމް ކޯޓުގައި ތިބި ކޮރަޕްޓް ދެ ހުކުމޭ އަކު ގައުމަށް ގައްދާރުވެގެން ގައުމު ނަގާ ހަވަރަށް ދީގެން ގައުމު އެމެން ރޭޕް ކޮށްލާ ނަގާ މަގުމައްޗަށް އުކާލަން އުޅުނު ގޮތް. މަމެންގެ ބިއުޓިފުލް އެން އޯސަމް އެން ފްލޯލެސް ސަރުކާރަކީ އެއީ ރައްޔިތުންގެ %85 ތާއީދު އޮވެގެން ހޮވާފައިވާ ސަރުކާރަކަށް ވާއިރު އެ ސަރުކާރު ވައްޓާނުލެވޭނެ ހަވަރު އެއް ކޮށްގެން އެއީ ވާނެ ކަމެއް ނޫނޭ އެކަން ކުރަން ތަމެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން ހިތުވެސް ލައިގެން ނުވާނެއޭ ތަމެން ވެއްޓެނީ ވެއްޓެނީ ވެއްޓެނީ ވެއްޓިއްޖެ ކިޔާލަ ކިޔާލާ ތިބެން އޭ ޖެހޭނީ ކުރެވޭނެ އަދި ކުރާނެ އެއް ކަމެއްވެސް ނޯންނާނެއޭ. ތަމެން ރަންރީނދުލޭ މެންނަކީ އެއީ ނޯޑޭމް ގުޑް ފޯރ އަވަރ ކަންޓްރީ ދޯ. ތަމެން ފަޔަށް ހިނިއަރައިގެން ބުމަރެއް އެނބުރޭ ހެން އެނބުރުން އެއީ ނުރައްކާ ކަމެކޭ އިޓްސް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް. ގެޓް ދަ ޕޮއިންޓް. ގުޑް ގުޑް. ޑޭންޖުރެސް...

 13. ޑޭންޖުރެސް

  ރަންރީނދޫ ބޮޑޭ މެން އުޅުނީ އެމެންނަށް ރައްޔިތުންގެ ތާއީދެއް ނެތުމުން ރިޗަރޑް ބްރެންސަނޭ މެން އަތުން ކަޓް އާއި ރިޝްވަތު ނަގައިގެން އެންމެ މަތީ ކޯޓް ގައި ތިބި ގައުމަށް ގައްދާރުވާ ވައްތަރުގެ ދެ ފަނޑިޔާރުން ގަނެލައިގެން މިގައުމު ގައި ވޯޓް ލީ ރައްޔިތުންގެ %85 ތާއީދު އޮވެގެން ހޮވާފައިވާ ވެރިކަން ގާނޫނުގެ ބޭރުން ނަގާ އެއްލާލަންއޭ އެކަން އެގޮތަށް މަމެން ޕިންކީން ވެރިކަމުގައި ތިއްބާ ނުވާނެއޭ އެއީ ވާނެ ކަމެއް ނޫނޭ އެކަން އެގޮތަށް ކުރަން އުޅޭ ބަޔަކު ޖެހޭނީ ހަމަ މަހަށް ދާންއޭ މީ މަމެންގެ ވެރިކަން އަދި މީ މަމެންގެ ގައުމޭ އެއްގޮތެއް ވެސް ނެހެދޭނެއޭ އިންޑިއާ މަހަށް އެމެރިކާ މަހަށް ދެން އިނގިރޭސިން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެންނާއި އެކު ކުރު ސޯޓް ބުރި ލައިގެން ހުޅުދޫ ދިގު ފަރަށް ބޮލި ހިލަން. އެނިމުނީ. މީގައި އޮވެގެން ނުވާނެ އިތުރު އެއްވެސް ޗޮއިސް އެއްވެސް އަދި އިތުރު އެއްވެސް އެކްސްކިއުޒެއް ވެސް މިމަގުން މިކަން ހިނގަން ޖެހޭނެއޭ. ޗެޕްޓަރ ކްލޯސްޑް.

 14. ފެނޭދޯ

  ކޮބާ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ތަމެންނަށް ފެނޭތޭ މިވަމުންދާ އަދި ވާން އުޅޭ ގޮތެއް އެއީ ތަމެން ނެރެން އުޅޭ ކެންޑިޑޭޓް އޮޅާލަން ޖެހެނީ އޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު އަދި ރަންރީނދޫ ބޮޑޭ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވުމުގެ ބަދަލުގައި ދަގަ ހުޅުދޫ ދިގު ފަރަށް ބޮލި ހިލަން. ބޮލިހިލާ ދޯ. ހައްޔަރު ކުރީ ދޫކޮށްލީ. ހައްޔަރު ކުރީ ދޫކޮށްލީ. ހައްޔަރު ކުރީ ދޫކޮށްލީ. ހައްޔަރު ކުރީ ދޫކޮށްލީ. ހައްޔަރު ކުރީ ދޫކޮށްލީ. ގެޓް ދަ ޕޮއިންޓް. ގުޑްގުޑް.

 15. ޑޭންޖުރެސް

  ރާއްޖެއާ ކުޅުމުގެ ފުރުސަތެއް އެކުވެރި ގައުމުތަކުން ނުދޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ޝައިނީ ވިދާޅުވުމުން އިންޑިއާ އެއްޗިއްސަށް އެބަޖެހެއޭ ރަނގަޅު ލެސަން އެއް ނަގާ ދޭން ރާއްޖޭގެ ރިސޯރޓް ތަކުން މެދު ފަންތި އާއި އަދި މަތީ ފަންތީގެ ވަޒީފާ ތައް ބޮޑެތި މުސާރައިގައި ދަމައިގަންނަނީ ފޭކް ސެރޓިފިކެޓްސް ތައް ހުށައަޅައިގެން ލަންކާ އިންޑިއާ މީހުން ކަމަށްވާތީވެ އެމެންނަށް ރާއްޖޭގެ ރިސޯރޓަކުން މަހަކު 300 ޑޮލަރަށް ވުރެން ބޮޑު މުސާރަ އެއް ދޭ ވަޒީފާ އެއް ދެވޭނީ އެއީ އަންނަ މަހުން ފެށިގެން މޯލްޑިވްސް އެކްރިޑޭޝަން ބޯރޑް އިން އެންޑޯރސް ކޮށް ފައިވާ ސެރޓިފިކެޓް އެއް ހުށައެޅުމުން ކަމަށް ސަރުކާރުގެ އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލުން ނިންމަންވީއޭ އެއިރުން އެމެންނަށް ހުންނާނެ އޭ ރަނގަޅަށް ރާކަނި މަސްކެވިފައި. އިންޑިއާ އަދި ލަންކާ މީހުންނަކީ މަމެން ދިވެހިންނާއި ވަރަށް ޖެލަސް ވާ ބަޔެކޭ ދޭ އާރ ނޯ ޑޭމް ގުޑް ފޯރ އަވަރ ކަންޓްރީ. ދޭއާރ ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް ހޭއް ހޭއް ހޭއް ހޯއް ހޯއް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް..

 16. ޑާޑާޑާޑާ

  މީހުން މަގުމައްޗަށް ނެރެން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހަތަރު ފަހަރަށް އުޅުން އެއީ އެމެން މިރާއްޖެ ޕާކިސްތާނު ފަދަ ރޮޓެން ކަންޓްރީ އަކަށް މިގައުމު ހަދަން ވެގެން ކުރި ކަމެކޭ އެއީއޭ މަމެން އެއްގޮތަަކަށް ވެސް ސާރކް ގައުމު ތަކުން ނުކިޔަވަން ބާރު އަޅާ ކަމަކީ ބިކޮޒް ސާރކްގެ ގައުމު ތަކުން ކިޔަވަނީ އެއް ނޫނޭ އެއީ އެމެން ފޭކް ޖައްސަނީއޭ ކިޔަވަން ނަމުގައި. މަމެންނަށް އެއް ގޮތަކަށް ވެސް މިގައުމުގެ ރައްޔިތުން ނުހަނު ލޯބިން ހޮވާފައިވާ ބިއުޓިފުލް ސަރުކާރެއް އެމެން ކޮރަޕްޓް ފަނޑިޔާރުން ތަކެއް ދަ ނަހަލާލު ކޯޓް އަމުރު ނެރެގެން ބަގާވާތެއް ގެނެސް ގެން ޓޮޕްލް ކޮށް ނުލެވޭނެއޭ އެގޮތް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެއޭ. އައި ކާންޓް ޓޭކް ދިސް ގަންޖާބޯ ގޮޅާބޯ ދަ ބަތާހަރާމީ ދަ ހަރާމްކޯރު ސްޓަފް ނޯމޯރ. ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑީޑަޑަޑަޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑޯންޓް ބީ ޑޯންޓް ބީ ޑޯންޓް ބީ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ....

 17. ޑާޑާޑާޑާ

  ރާއްޖެ އަކީ މިނިވަން ގައުމެކޭ އިންޑިއާ އަދި ލަންކާ އަދި އެމެރިކާ އަދި އިނގިރޭސިންނަށް ކުޑާ ކޮށް ސައިޒު އޮޅިގެންނޭ ތިޔާ އުޅެނީ. އިންޑިއާ ސިފައިން ފަދަ ރަނޑު ބަޔަކު މަމެން ދިވެހިންނާއި ހަނގުރާމަ ކޮށްގެން ރާއްޖޭގައި އޮތް ސަރުކާރަކާއި ދެކޮޅަށް މާލެ އަށް އެރުން އެއީ އިންޑިއާ ޗާރޓުން ފުހެލުން ފަދަ ކަމެކޭ އިންޑިއާ އަދި ލަންކާ އަކީ އެއީ މަމެން ބޫޓު ސާފު ކުރަން މަމެންގެ ފާޚާނާ ސާފުކުރަން ގެންގުޅޭ ނޯކަރުންނޭ ތަމެންނަށް ތަމެންގެ ސައިޒު އޮޅިގެން އުޅޭނަމަ ރިސޯރޓް ތަކުން ތަމެންނަށް ވޯކް ވިސާ ނުދީ ހިފަހައްޓާލުމުން ހުންނާނެއޭ އެއްޗެއް ހަނދާން ވެފައި. އައި ކާންޓް ޓޭކް ދިސް ގަންޖާބޯ ދަ ގޮޅާބޯ ދަ ބަތާހަރާމީ ދަހަރާމް ކޯރު ސްޓަފް ނޯމޯރ. ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ...

 18. ޑާޑާޑާޑާ

  މީހުން މަގުމައްޗަށް ނެރެން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހަތަރު ފަހަރަށް އުޅުން އެއީ ސްޕްރީމް ކޯޓުގައި ތިބި ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރޭން އުއްތަމައޭ އާއި ވައިޓް އަންޑަރވިއަރ ހިމެނޭނެ ހެން އެމެން ނަށް ގައުމަށް ވެވޭނެ އެންމެ ބޮޑު ގައްދާރޭ މިފަދަ ކަންކަމަކީ އެއީ އެއްގޮތަަކަށް ވެސް ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫނޭ ޓު މީ އައި އޭމް ބޮދަރޑް އޮން ދިސް. އިޓް ޑަޒް ސީމް ޓު މެޓަރ އެން އިޓް ޑަޒް ސީމް ޑެޑް ސީރިއަސް ޓު މީ. އައި ކާންޓް ޓޭކް ދިސް ގައުމަށް ގައްދާރުވާ ހަރާމްކޯރޭ ސްޓަފް ނޯމޯރ. ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ..

 19. ޑާޑާޑާޑާ

  ޕީޕީއެމް މެމްބަރުން ހޮވާފައިވާ މަހޭ އަށް ރިލޯރޑް ކޮށް ދެވުނު ވަރު މަދު ކަމުން އެމެން އީގޯ ސިންޑްރޯމް ކުރިއަށް ނެރެގެން ރަންރީނދޫ ބޮޑޭ އަތުން ކަޓް އާއި ކަމިޝަން ނަގައިގެން މަމެންގެ ވެރިކަން ވައްޓާލަން އެމެން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ހުރިހާ އުސޫލު ތަކާއި ޚިލާފަށް އެޖައްސާ ފޭކް ގޭމްސް ތަކަކީ އެއީ ދަ ހަރާމް ކަންކަމޭ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ އުސޫލު ތަަކަށް ބަލާއިރު. އައި ކާންޓް ޓޭކް ދިސް ގަންޖާބޯ ދަ ބަތާހަރާމީ ދަ ހަރާމްކޯރު ސްޓަފް ނޯމޯރ. ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ...

 20. އިދްރީސް

  އަހަރު ނުވަނީސް ދައްކާ ވާހަކަ އޭރު އެހެން މިހާރު މިހެން. ދޮގާ، ވައްކަމާ، ހިޝްވަތާ، މަކަރާ، ހީލަތް ހެދުމުގެ ކިތައްމެ މަތީ ފާހެއް އޮތަސް ތަޤްދީރުގެ ކުރިމަތީގައި ކުޑަކަކޫ ޖެހޭނެ.

 21. ޑާޑާޑާޑާ

  މަގުމައްޗަށް މީހުން ނެރެގެން ގައުމު ރޭޕް ކޮށްފައި ނަގާ މަގުމައްޗަށް އިންޑިއާގެ ބަހަކަށް އަންހެން ކުއްޖަކު އަރުވައިގެން ގޮސް ރޭޕް ކޮށްފައި އެއްލާލި ގޮތަށް އެއްލާލަންއޭ އެންމެ މަތީ ކޯޓުގައި ތިބި އެންމެ ދެކުނު ވިންގްގެ ކޮރަޕްޓް ބަތާހަރާމީ ދަ ހަރާމް ކޯރު ދެ ހުކުމޭ މެން އުޅުނީ އެކަން ހުއްޓުނީ މަމެން ޕިންކީންގެ ސަރުކާރުގެ ކުޅަދާނަ ކަމުންނޭ އެއީ ރަންރީނދޫ ބޮޑޭ ނަމަ އޮންނާނީ އަނގަވަތަށް ވެއްޓިފައޭ އެކަމަކު މަމެން ބިއުޓިފުލް މައިންޑް ބޭނުން ކޮށްގެން ދެ ހުކުމޭ މެން ނަގާ ޖަލަށް ގަޅާލީއޭ. އިޓް ޑަޒް ސީމް ޓު މެޓަރ އެން އިޓް ޑަޒް ސީމް ސީރިއަސް ޓު މީ. ހޫއާރ ދޭ. ދެއަރ ޑީއެންއޭ ބިލޯންގްސް ޓު އަބޫ ޖަހުލު. ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑީޑަޑަޑާޑާ ޑީޑަޑަޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑޯންޓް ބީ ޑޯންޓް ބީ ޑޯންޓް ބީ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ...

 22. .މަލަކުރި

  .ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ވައްޓާލީ ދައުރުނިމި ރައަޔިތުންގެ ވޯޓުންތޯ؟؟؟ ބުނަންވީ ވެރިކަން ކޮންމެ ގޮތަކުންވެސް ދައުރު ހަމަކުރަން ވެރިކަން ދަމަހަށްޓަން ބޭނުންނަމަ އެކަން ދިފާއުކުރަން ނިކަން ކެރެންވާނެއޭ