ދެކުނު ރަށެއްގައި ޖިންސީ ގޯނާ ލިބުނު ދެއަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖާ ރޭޕްކޮށްފައިވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ.

އެ އަންހެން ކުއްޖާ ރޭޕްކޮށްފައިވާކަން އެނގުނީ ބޮޑުދައިތަ، އެކުއްޖާ ގޮވައިގެން ގޮސް ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުންނެވެ.

މަޢުލޫމާތު އެނގޭ، އެރަށުން ވާހަކަދެއްކި ބައެއް މީހުން ބުނީ އެކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުގައި އެކުއްޖާގެ ބައްޕައާއި، ކާފަވެސް ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ބޮޑުދައިތަ އެކުއްޖާ ގޮވައިގެން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ދިޔައީ، އެކުއްޖާ ފެންވަރުވަން އުޅުނުއިރު ތަދުވާކަމަށް ބުނުމުންނެވެ.

ބޮޑުދައިތަ އެކުއްޖާގެ ގާތުގައި ތަދުކުރީ ކާކުތޯ އެހުމުން ތުއްތު ކުުއްޖާ ބުނީ ""ބައްޕަ އޭ" ކަމަށް އެރަށުން ވާހަކަދެއްކި މީހުން ބުނެއެވެ.

އެ ތުއްތު ކުއްޖާއަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާތައް ފެނި، އެކުއްޖާ ބެލި ޑޮކްޓަރުވެސް ކުއްލި ސިހުމެއް ލިބި، ރުއި ކަމަށްވެއެވެ.

މި ހާދިސާ ހިނގިއިރު، މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ އެކުއްޖާގެ މަންމަ ވަނީ ފަރުވާއަށް މި މަހުގެ ތެރޭގައި މާލެ ގެނެސްފައެވެ.

އެނގިފައިވާގޮތުގައި އެކުއްޖާ ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސް، މިހާރު ވަނީ މާލެ ގެނެސްފައެވެ.

މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން މިރޭ ވިދާޅުވީ ދެކުނުގެ ރަށެއްގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު ދެއަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުންނަށް އިއްޔެ ހުށަހެޅިފައިވާކަމަށެވެ. އަދި މިމައްސަލަ ވަރަށް ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް މީހަކު އަދި މިހާތަނަށް ހައްޔަރުކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

މި ހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކު ގެންދަނީ މީސް މީޑިއާގައި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

31 ކޮމެންޓް

 1. ރައްޔިތުމީހުން

  މަރަން ވީ ހަަމަ.. އުސް ތަނަކުން ވައްޓާ މަރަން ވީ..

  253
  3
  • ޙަމަހަމަ

   ތިއީ ހަރުކަށި ފިކުރު އިނގޭ. މަޑުކަށި މީހުން ބުނަނީ ޢެކަހަލަ މީހުން އެއީ ގައުމު ތަރައްގީވާން ބައިތިއްބަންޖެހޭ ބައެކޯލަ.

   75
   35
   • ރައްޔިތުމީހުން

    މަޑުކަށި މީހުންގެ ދަރިން ބަލަން ނެނީ އަކަށް ފޮނުވާ ދެން ތިހިންވީރު

    17
    2
  • ދޮގެއް؟

   އެއީ ހޯރަ އިބްރާހީމް ފޮތުން ފިލާވަޅު ނެގި މީހުން. އެމީހުނާ ނުބެހޭ.

   24
   4
 2. އަހުސަން

  ރާއްޖޭގަ އިސްލާމީ ޝަރިއަތް ހިންގަން ލަސް ވެއްޖެ. ހަމަ ޔަގީނުން ވެސް މިކަހަލަ މުޖުރިމުން މަދުކުރެވޭނެ ހަމައެކަނި ގޮތަކީ އިސްލާމީ ޝަރިއަތް ގާއިމް ކުރުން

  225
  4
 3. ހަސަނު

  ދެކޮނުގެ ކޮންރަށެއް ބާ؟ އަބަސުވެސް ދެކޮނުގެ ކޮންމެވެސްރަށަކަށް ނިސްބައިވަނީ ތިކަހަލަ މަށްސަލަ ތަކުގަ ރަށުގެ ނަންވެސް ޖެހޭނެ ހާމަކޮށްލަން

  118
  8
  • ޙަސަނުގެ ދެކުނު

   ނޫނޭ ޙަސަނާ. ތިޔަ ވިސްނުން މުޅިޔަކުން ރަނގަޅެއް ނޫން. ދެކުނެއް އުތުރެއް ހުޅަނގެއް ނޯވޭ މިކަހަަލަ ކަންތަކުގައެއް. ދެކުނު މީިހުން ނޫން މީހުންގެ ވާހަކަވެސް އަޑުއިވޭ. ޜޤއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގަވެސް އުޅޭ މިކަހަލަ ޖަނަވާރުން.

   69
   2
 4. އެދުރު

  މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒުކޮށްބަލަ ނިކަން މިފަދަ މީހުންނަށް

  123
  4
 5. ބުއްޅަ

  މައިންބަފައިންނާ ދަރިން ވަކިކުރާތި ހަރުކައްޓޭމަޑުކައްޓޭކިޔާފަ..! ހަކުރުބޯ ގަންޖާބޯ މީހުންގެ މައުސޫމް ޅައެތައް ތުއްތުދަރީންނައް ޖިންސީއަނިޔާކޮއް ދުނިޔެއައް ބިކަކޮއްލާއިރު ރީނދޫބީތާއިންނަކައް މައްސަލައަކައްނުވެ.؟؟ #ގެރިމޯދީ

  108
  16
 6. މޯގަން

  ކިހިނެއްވެގެން ރަށް ސިއްރުކުރަނީ ނައިފަރު ނަމަ ބޮޑު އަކުރުން އިންނާނެކަން ކަށަވަރު

  74
  7
  • ހުސޭނުބޭ

   އެ ރަށު މީހުން ޖެހިލުންނުވަނީކަން ނޭގެއެއްނު! އެހެން ރަށެއްވިއްޔާ މައްސަލަޖައްސާވަރުން ބޮލާ ނުކުޅަދާނަވާނެ!

   16
 7. އަސްޤަރު ސިއްދީޤް

  ހުވަދުއަތޮޅު މީހަކައް ވީތީ އަހަރެން މިހާރުއެބަ ލަދުގަނޭ!

  72
  1
  • ހެލޯ

   ލަދުގަންނަނީ އަނެއްކާ ތީވެސް އެކަހަލަ މީހެއްތަ

   6
   6
 8. ޖަސްޓިސް

  ކީއްވެ އަތޮޅާއި ރަށުގެ އިތުރުން ނަން ހާމަ ނުކުރީ. ޢާންމުނަށް އިނގެން ޖެހޭ އެ ނުލަފާ ޖައްބާރު މީހުން. ތިހެން ނަން ހާމަ ނުކުރުމުން އެމީހުންނަށް ހިއްވަރު ލިބިގެން އެދަނީ.. އެ މައުސޫމު ކުއްޖާގެ ކޮން ކުށެއް އޮތީ އަޅެ ފަހެ.

  100
  2
 9. ސަމާ މާލެ

  އިންޑިޔާއަށް ވިއޮއް ވަނީ ރާއްޖެ. ސަރުކާރުން މިކަހަލަ މީހުންނައް ހަރުކަށި އަދަބު ދީ ގެން ވެސް މިކަން އިސްލާހު ކުރާން ޖެހޭ.

  87
  2
 10. ޢަންހެންމިހަ

  ޢެކަމަކުވާ އެކުއްޖާ ނޫނީ ނުލިބުނީތަ އެފުރޭތައަށް

  124
 11. ކިޔުންތެރިޔާ

  ލާދީނީ މީހުންނާ، ކުޑަކުދިންނާ ބެހޭ އަދި ބެހިގެން ޖަލު ބަންދުގަތިބޭ މީހުންނާ، މީހުން ކަތިލާ މީހުންނާ، ޒިނޭ ކުރާ މީހުން އަދި ރާބޮއެގެން ބިތްޖެހިފަ ތިބޭ މީހުންނަކީ އެޖެންޑާ19 އިން ހިމާޔަތް ލިބިގެންވާ ބައެއް. އެއީ ގައުމު މިދެކޭ ތަރައްގީގެ ވަރަށް ބޮޑު ހިއްސާއެއް އަދާކުރާ ބައެއް. ގަންޖާބޯ ނަޝީދާއި ހިންނަވަރު ހުދުބޯ އިބުރާހީމާ ދެވެރިން މައިކުން އެއްޗެއް ގޮވާލާއިރަށް ކޮޑުހުޅުން އަތް ނެއްޓިގެންދާވަރަށް އަތްޖަހަން ވަރަށް ފަރިތަވާނެ ބައެއް ދިވެހީން. ދެން ކުރިޔަތްއޮތް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުވެސް ލާދީނީ ބައިގަނޑަށް ދީ ގައުމު ފަސާދަކޮށްލާ!

  41
  7
 12. ޢައްޑޫ

  އިންޑިއާގެ ސަގާފަތް އާލާވަނީ. ޢައްޖަހާ ބާރަށް

  36
  4
 13. ހޫ

  އެ މުޑުދާރުކަލޭގެ ފޮޓޯ ނުޖެހީ ކީވެގެންތަ؟

  53
 14. އަފީ

  ހިތާމަ ހުރި ކަމެއް! މި ތުއްތު ތުއްތު ކުއްޖާއަށް މި ކުއްޖާގެ މައިން ބަފައިން މިވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިހުމާލްވެފަ! މި ކުއްޖާގެ މައިން ބަފައިންނަށް ހައްގު އަދަބު ދޭންޖެހޭ! ކުށެއް ނެތް މި މައުސޫމް ކުއްޖާ މިއަދު މިވަނީ މުޅިގައުމުގެ އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވެފައި! މި ކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ޖާހިލުންނަށް މަރުގެ ހުކުމް ކުރަންވީ، ނޫނީ މިކަން ނުހުއްޓުވޭނެ.

  52
  2
 15. ޝާނީ

  މިކަން ސީރިއަސްކޮށް ނަގައި ފިޔަވަޅުއަޅަންޖެހޭ، ނަން ހާމަ ކުރުން މުހިއްމު، ސިއްރުކުރުމަކީ ދެވޭ ތަރުހީބެއް. ފާޅުކޮށް ބޮޑު އަދަބު ނުދީފިއްޔާ އިންޑިއާ ގޮތަށް މިރާއްޖެ ވެއްޓޭނެ.

  44
  1
 16. ދފ

  އަސްލު މައްސަލައަކީ މަސްތުވާތަކެތި ނުހުއްޓުވުން....

  33
  2
 17. ނަސީދު

  ފޮޓޯ އާމުކުރޭ ތިވަރު މީހުން މިރާއްޖޭގައި އުޅޭކަމަކައް ހިޔެއްނުކުރަން ގައުމް ބަދަލުވެއްޖެ އިންޑިޔާ ރޭޕް ސިޓިއަކައް

  33
  1
 18. ޢަފީ

  😢😢

  21
  1
 19. ޝައިޚް

  ތަނެއްގަ ކޮންމެފަދަ ކަމެއް ހިނގިއަސް ހޭކެނޑިގެން އެމް.ޑީ.ޕީ އާ ބެހިނުގަނެ ނުވޭދޯ، ކުޑަކުއްޖާ ރޭޕްކުރީ އެމް.ޑީ.ޕީ ތަ.؟

  31
  23
 20. އިބުރޭ

  ތިޔަކަންތައްތަށް ކުރުވަނީ ހަމަ ސަރުކާރުން. ކުށްކުރީމަ އެދެވޭ އަދަބު ނުލިބެންޏާ ދުވަހަކުވެސް ތިފަދަ ކަންތަކެއް ނުހުއްޓުވޭނެ. އިސްލާމީ ޝަރީއަތް ކިޔާ އެއްޗެއް ބާވައިލެއްވީ އިންްސާނުންގެ މަސްލަހަތަށްޓަކައި. ސައުދީ ތަންތާގައިވެސް އުޅެނީ ހަމަ އިންސާނުން. އެތަންތާގައި ކުށް މަދީ ޙައްޤު އަދަބު ދެވޭތީ

  16
 21. ޙުވަދޫ

  ޖެންޑާގެ އިހް މާލް މިކަ މުގައިވެސް އެބައޮތް.ސަބަބަކީ ބައްޕަވެސް ފަތުގެ މީހަކށްވެފައި ތުއްތު ކުއްޖާ އެއްވެސް އަންހެނަކު ނެތި ބައްޕަގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބެހެއްޓިކަން. ދަންނަންވާނެ 2 އަހރުގެ ކުއްޖަކު މަން މަ ގެންދާއިރު ގެންދަން ޖެހޭނެކަން. މިބާވަތުގެ ކޮން މެ ކަ މެއްގައި ކޭސް ސްޓަޑީއެއް ހަދަންޖެހޭ. މިކަ މުގައިވެސް މިދި މާވީ ހައްދުފަހަނަޅާފައި ހުރި މީހަކަށް އޯގާތެރިވާން ވެގެން މައުސޫ މް ކުއްޖެއްގެ މުސްތަޤްބަލް މިދިއައީ.

  19
  1
 22. Anonymous

  ކޮބާ ސިދާތާ ކަމަނާ ކީކޭތީ ވިދާޅުވާނީ މިކަމާ

  9
  1
 23. ޢަސްލު

  ޙާލި ހަދާ ބިސްއަޅާ އެ ބިސް ފީކޮށް ދާރިލިބުނީމާ ބޮޑުކޮށް ކާލާނީ އަހަރެމެންނޭ ބުނީ ކާކު.
  މިފަދަ ނަޞޭހަތް ދެންޏާ މިފދަ ހިތާމަ ވެރި ހާދިސާތައް ހިނގާނެ.

 24. އަ ނގަބެ

  ރާއްޖޭގައި ގިނައިން ހިންގާ ޖަރީމާ ތަކެއް އާއިލާ މީހުން ފަސްއަޅާ ފޮރުވަނީ . ކުޑަކުދިންނާ ބެހޭ މީހުން ބޭޒާރު ކޮށްލަންޖެހޭ . މައުސޫމް ތުއްތު ކުއްޖަކު ޖަނަވާރުން ތަކެއްއައިސް ހަފާ ކައި މުޅި މުސްތަގުބަލް ވީރާނާކޮށްލާއިރު ހަނު ތިބެގެން ނުވާނެ .

 25. ބްރޯ

  މިކަންކަމަކީ ގޯސްކަންކަން ނުބައި ފާފަވެރިކަންކަން .މިމީހުނަސް ހަރުކަށި އަދަބު ލިބެން ޖެހޭނެ. ނޫސްތަކުންނާ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ހައިސިއްޔަތުން މިކަންކަމަށް ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ނަމުގަ މިކުރެވެ ކަންކަމަކި ވެސް ބޮޑުފަފަ އެކަމުގަ އެކުލެވެކަންކަން . އެކަން ކިރިތި ގުރައަނުންނަ ރަސުލަގެ ހަދިސުން އެގެން އެބަހުރި ވަހީގަ އެބައޮތް ނުބައިކަމެއްކޮސްފަ އެކަމުގެ ވަހަކަ އެހެން މިހުންގަތު ދައްކަމިހަާ އަށް އަފޫ ނުކުރައްވާނެކަމަ ދެގުނަޔަށް އަޒާބު ނެއްވަނެކަން.އަދިރަސޫލާގެ ހަދީސްގަ އެބައޮތް މީހުން ކުރަ ނުބައިކަންކަމުގެ ވަހަކަ އައްމުކޮށް ނުދައްކަން ވީއިރު ނޫސްތަކުގަލިޔެ މަގުމައްޗަށް ނިކުމެ ހެދުން އިސްތިހަރަކަށް ނުވޭބަ؟މިކުރެވެނި ފާފަވެރި އަމަލެއްނޫންބާ؟ގިނަބަޔަކަށްއެނުބައިކަންއެގި އިސްތިހަރު ނުވެބާ ؟ފެނުނީ ޑްރަގް އެ އިސްތިހަރުވެގެން ގޮސް މުޅިގައުމު ޑްރަގް ހައްޔަކަށް ބަދަލުވީ ކޮންކަމެއްބަ؟ ހުޢްޓުވުގެ ނަމުގާ ބެހެެއްޓި ޕޯސްޓަރުތަކާ ސްކޫލްތަކުގެ ކުދިންނަށް ބޭއްވި އިވެންތްތަކުގެ ސަބަބުން ޑޮރަގް ދިޔައި ދުރައްބާ؟ ނުވަތަ ސްކޫލްކުދިން ޑްރަގަށް ދެވި ހިފާގޮތްވީ ކީއްވެ؟ ވިސްނަކަށް ނުވެބަ؟