ދެކުނުގެ ރަށެއްގައި އުމުރުން ދެ އަހަރު ނުވާ ކުޑަ އަންެހެން ކުއްޖާ ރޭޕް ކުރުމުގައި ބައިވެރިވި ކާފަ އާއި މުނި ކާފަ ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

މި ދެ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ މީގެ ކުޑަ އިރުކޮޅެއް ކުރިންނެވެ. މި މީހުން ހައްޔަރު ކުރުމަށްފަހު މިހާރު ވަނީ ލޯންޗަށް އަރުވައިގެން އެރަށުން ގެންގޮސްފައެވެ.

ދެކުނު ރަށެއްގައި ތުއްތު ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި މައްސަލަ ފެންމަތިވެފައިވަނީ މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުއެވެ. އެރަށު މީހުން ބުނާގޮތުގައި އެ ކުއްޖާ ރޭޕްކުރުމުގައި ބައިވެރިވެފައި ވަނީ، އެކުއްޖާގެ ބައްޕައާއި، ކާފަ އާއި މުނި ކާފައެވެ.

"ވަގުތު" އަށް މައުލޫމާތު ދިން މީހަކު ބުނެފައި ވަނީ އަންހެން ކުއްޖާ ރޭޕްކޮށްފައިވާކަން އެނގުނީ ބޮޑުދައިތަ، އެކުއްޖާ ގޮވައިގެން ގޮސް ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުންނެވެ.

މި ހާދިސާ ހިނގިއިރު، މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ އެކުއްޖާގެ މަންމަ ވަނީ ފަރުވާއަށް މި މަހުގެ ތެރޭގައި މާލެ ގެނެސްފައެވެ.

އެނގިފައިވާގޮތުގައި އެކުއްޖާ ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސް، މިހާރު ވަނީ މާލެ ގެނެސްފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

17 ކޮމެންޓް

 1. އަހުމަދު

  ކޮން ދެކުނެއް އުތުރެއް. ނާމާ އެޑްރެސް ލިޔެބަލަ.

  27
  • Anonymous

   ޝަރުޢީ ހަމަރުހަލާ އޭ ޕީޖީ އޭ ކިޔާ ފަސް ހަ އަހަރު ފަހުން ޖަލު ހުކުމެއް ކޯއްޗެން ހަދަން ތި އުޅެނީ. މީ އިސްލާމީ ޤައުމެއް. ދިވެހި ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ޤާއިމް ކުރަން.

  • އަހުމަދު

   ޝަރުޢީ ހަމަރުހަލާ އޭ ޕީޖީ އޭ ކިޔާ ފަސް ހަ އަހަރު ފަހުން ޖަލު ހުކުމެއް ކޯއްޗެން ހަދަން ތި އުޅެނީ. މީ އިސްލާމީ ޤައުމެއް. ދިވެހި ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ޤާއިމް ކުރަން

 2. Anonymous

  މިއީ ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައު މެއްނަ މަ ވަގުތުން މަރުގެ އަދަބު ދިނީސް

  22
 3. Anonymous

  އިތުރު މީހަކަށް އަނިޔާދޭން ނުކެރޭވަރަށް ޙައްޤު އަދަބު ދޭން ވި. ގެރިމޯދީ ޤައުމަށްވާގޮތް ވާން ދޫކޮށްނުލާ ހެޔޮނުވާނެ. މަސްތުވާ ތަކެއްޗަކީ ހުރިހާ ނުބައި ކަމެއްގެ މަންމައޭ ބުނަނީ އެހެންވެ
  މިސަރުކާރު އައިފަހުން ހާދަ ތިޔާގިއޭ ބަނގުރަލާއި މަސްތުވާތަކެތި.ވެރިމީހާވެސް އިސްތިއުފާދޭންވީ . ޤައުމެއް ނުބެލެހެއްޓޭ . ވެރިކަމަށް އެރިއްސުރެ އެކިއެކި ހިތާމަވެރި ޙާދިޘާތަކޭ

  23
 4. އަޙްމަދް

  ސިއްޙީ އަދި ޖިސްމާނީ ދުޅަހެޔޮކަމުގައި ތިބޭ މީހުން ނާއި ކުދީންނަށް ވެކްސިން ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި މަޖްބޫކުރުވައިގެން ވެކްސީން ދޭންޖެހޭ މީހުންނަކީ ތީއެވެ

  10
  1
 5. ޢަޒްރާ

  ކޮބާ ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ކުއްލިއަކައް މަލެ އައިސް ހުޅުމާލެގަ އެެކުއްޖާގެ ބައްޕަ އެބައުޅޭ މީހަމަ އިންޑިއާގެ އަވަށެއް މިއަވަށައް ކިޔަނީ އިންޑިއާގެ އަވަށެއްކަމައްވާ ދިވެހިރާއްޖެ މޯދީގެ ކަނާތް

 6. މިއަދު

  ރޭޕްކުރުމާއި ޖިންސީގޯނާކުރުމުގެ ތަފާތަކީކޮބާ

 7. Anonymous

  މިފަދަ މީހުންނަށް މިހާރު ވެސް 15 އަހަރާއި 25 އަހަރާއި ދެމެދުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށް ހުކުމް ކުރޭ އެކަމަކުވެސް ކުޑަކޮށް ނަމަވެސް ނުހުއްޓުވޭނެ. ހައްލަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ވާ ގޮތަށް ހުރިހާ ހައްދެން ޤާއިމް ކުރުން. ކަލޭމެންނަށް ނުކެރިގެން ތިޔަ އުޅެނީ ކީއްވެ ތަ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަން،ޔޫރަޕިއަން ނޫނީ ﷲ ތަ ރިޒުޤު ދެއްވަނީ. ދިވެހީން ބޭނުންވަނީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް މިރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކުރަން. އޭރުން އަމާންވާނީ

 8. Anonymous

  ގެރި މޯދީގެ ލޮލާއި ނަޝީދުގެ ލޯ ދިމާވޭ

  11
 9. Anonymous

  ވަރަށް ނާގާބިލް ސަރުކާރެއް. ދެވަނަ އިންޑިޔާއަށް މިގައުމު ހަދަން ސަރުކާރުން ބޭނުންވަނީ.

 10. Anonymous

  ރަސްމީ އިއްޒަތުގަެި ގެންދިޔައީ. މަދުވަނީ މޮޓޮކޭޑް

 11. Anonymous

  ހަރުކަށި ފިކިރޭ ކިޔާފަ ބޮޑުސިންގާ އޮޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގާލީ. ރޭޕިސްޓުން ހައްޔަރުކުރަން 3 ދުވަސް. އަދިހައްޔަރު ކުރީކީ ވެސް ނޫން. ރައްކާތެރިކަންދިނީ. މިސަރުކާރުގެ ރޭވުމަކުން މިގައުމު އިންޑިޔާއަށް ހަދާލަން އުޅެނީ ނޫންބާއޭ ހީވޭ.

 12. Anonymous

  ރޭޕްކުރާ މީހުނަށް މިސަރުކާރުން ދެނީ ހިމާޔަތް.

 13. އީވާ

  ހޯރަ އިއްބެ ކަހަލަ ކުޑަކުދިން ނާއި ބެހޭމީހުން މިނިވަން ކުރާ ސަރުކާރެއްގައި މިކަހަލަ ޖަނަވާރު އަމަލު ހިނަގާނެ. އިންޑިއާއަށް ރާއްޖެވަނީ

 14. ހުސެން

  ހަމަ ކުއްލިއަކަށް ކުއްޖާގެ ބައްޕަ އެނުބާ އަމަލުހިންގާ އި ރަށް ކާފަ އާއި މުނިކާފަ ވެސް އޭގެ ތެ ރޭގަ ހިމެނޭކަން އެގުނީ ކިހިނެއްތޯ؟ ތިކަމުން ދޭހަވަނީ އެގޭ ބަޔަކުންނަށް އެގޭ ސިއް ރެއް ގޮތުގަ ތިކަންތަށް އޮތްކަން މިކަމުން މިއެގެނީ ބަޔަކު އިހްމާލް ވެފައިވާލެއް ބޮޑުކަން

 15. ފަރެސް

  ޖަނަވާރުވެސް އޭގެދަރިއަށް ކަމޭހިތާ ރަށްކާތެރިކަންދޭނެ ނަމަވެސް މިއަދުމިފެންނަނީ ޖަނަވާރުން
  ނަށްވުރެވެސް ދަށުފެންވަރަށް ބައެއްއިންސާނުންގޮސްފައިވާތަން ވީމާ، ހަމައެކަނި ހައްޔަރުކުރެއް
  ވުމަކުން އެފަރާތުންކުރި މުޑުދާރު ރަހުމުކުޑައަމަލަށް އަދަބަކަށްނުވާނެ މިފަދަފަރާތްތަށް ހައްޔަރު
  ކުރެއްވުމުގެއިތުރަށް ކުރިކުށަށް ހައްގުއަދަބު ( އިސްލާމްދީނުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ) ދިނުމަކީ
  މިފަދަޢަމަލުހިންގާ އެހެންފަރާތްތަކަށް ލިބޭ މެސެޖަކަށްވާނެ ސިޔާސީބައެއްކުށްކުށަށްވުރެ މިފަދަ
  ލާއިންސާނީ ކުށްހުއްޓުވުން މާމުހިއްމުކަމުގައި ދެކެން ނަމަވެސް މިއަދުފެންނަނީ.........