ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫގައި ހިނގަމުންދާ ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތަކާއި އަދި ކުރިން އެރަށުގައި ހިނގާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ މައުލޫމާތު "ވަގުތު"ގައި ގެނެސްދޭތީ "ވަގުތު"ގެ ނޫސްވެރިޔަކަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދީފިއެވެ.

"ވަގުތު"ގެ ނޫސްވެރިޔާގެ އާއިލާއަށް ފޯނުން ގުޅައި މަރުގެ އިންޒާރު ދީފައި ވަނީ ދާދި ދެންމެއަކު އެވެ. އަދި މި އިންޒާރު ދީފައިވަނީ ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލައެއްގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހެއްގެ އާއިލާގެ މެމްބަރެއްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

އޭނާ ވަނީ "ވަގުތު"ގެ ނޫސްވެރިޔާގެ ބައްޕަ އަށް ގުޅާފައި ނޫސްވެރިޔާ ގަޔަށް "ވަޅި ޖަހާ" މަރާލާނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން "ވަގުތު"ގެ މެނޭޖްމަންޓުން ވަނީ މި މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށައަޅަން ނިންމާފައެވެ. އަދި "ވަގުތު"ގެ ނޫސްވެރިންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުން ގެންދާނެ ކަމަށާއި އިންޒާރުތަކަށް ބެލުމެއް ނެތި ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭނެ ކަމަށްވެސް ވަގުތު އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

47 ކޮމެންޓް

 1. ޖުލައި

  ނެޓުވޯކް މީހުން

  135
  1
  • Anonymous

   ފުލުހުންގެ ޑީސީޕީނރިޔާޒަކީ ކޮންރަށެއްގެ މީހެއްތޯ ބަލާލަބަ

   20
   1
  • ހާމް

   ރަގަނޅަށް ތިބުނީ

 2. ޔާނު

  އިންޒާރު ދިނަކަސް ނުވާނެ އެގޮތަށް ޢަމަލު ވެސް ކުރަންވީ

  19
  210
 3. ޒެކް

  ލަސްނުކޮށް ފުލުހުންނަން އަންގަ، މަރުގެ އިންޒާރު ދިން ފޯން ނަންބަރ ދީ ފުލުހުންނަން. އޭރުން ހައްލުވެދާނެ.

  215
  4
 4. ހާމާން

  ތިވީ ގޮތުން ޝައްކު ރަށުގެ ގިނަ ރައްޔިތުންނާ މެދުގަ...ރަށުގެ ސިގްނޭޗާ ދޯ

  252
  2
 5. ލޮލް

  މީސް މީހުންނަށް އިންޒާރު ނުދީ ޖަނގިޔާ މައްޗަށް ޖަނގިޔާ ލައިގެންވިޔަސް މައިތިރިކޮށްފަ ބޭއްވޭތޯ ބަލާށޭބުނެބެލަ އަމިއްލަ އެތި

  291
  3
 6. ރަހްމަ

  ކަނޑުހުޅުދޫން. ދޭމަރުގެ. އިންޒާރަކަށްނުބަލާ. ހަބަރުތައް. ކުރިއަށްގެންދިއުންމުހިންމު. މަރުގެއިންޒާރު. ދެންޏާ. އެރަށަށް. ދައުލަތުގެ. އެހީކަނޑާލީމަ. ހުންނާނީރަނގަޅަށް.

  209
  3
  • މުހުތާރު ހަސަން

   ތި ވާނީ އިސް ވެރިޔެއްގެ ދަރިޔަކަށް.

   131
   3
 7. ވަޅި

  އޭ ނޫސްވެރިޔާ މާރާލާފަ ކަލޭވަން ނާނީކޮންތާކަށްތަ ހާދަ ހާޔާތްވެސްކުޑޭދޯ ކަލޭ ރަގަޅަށް ވައްޏާ ކަލޭވެސް ހުންނާނީ އެކަންކޮށްގެން ކަލޭގެ އެހާތުއްތު ދަރިޔެއް ބޮޑު3ފިރިހެނު ރޭޕުކުރީމަ އެވާހަކަ ނުދަކާ ހުންނާނީތަ އެވާހަކަދެއްކި މީހަކު ގަޔަށްވަޅިޖަހާ މާރާލާފަ އެކަންކުރިމީހުން ސިއްރުކުރާނީތަ ކަލޭތިހުރީ ހަމަހޭގަތަ ބުރާންޗާ ހޭބަލިވާ

  174
  3
 8. ޘަމް

  ސަދޫމް ތީހަމަ

  114
  2
 9. ނަޒީމް

  ކުޑަކުދީންނާއި ބެހޭ ރަށެއްތާ މިއީ އެހެން ވިއްޔާ..

  141
  5
 10. އިނާން

  ރާއްޖޭގ ޗާރޓްގައި އޮންނަ ރަށެއްތައެއީ؟

  92
  2
 11. ދަވާލި19

  ކަނޑުހުޅުދޫ ހަބަރުވެސް ގެނެސްދޭނެ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އެވާހަކަންވެސް ދައްކާނެ އެހެނޭކިޔާފަ ތިރަށުމީހުން ތިބެންޖެހޭނީ ނިކަން ހިއވަރެއްހުރިއްޔާ ކުރިމައްޗައްއަރާ އިންޒަރު ދީބަލަ އެއްވެސް ދިވެއްސަކައް ތިމައްސަލަޔާ ގުޅިގެން

  105
  3
 12. އައިޝ

  ކޮންޖައްބާރެއްތަ ވަޅިހަރަން ބުނިމީހާޔަށް ހިވަރުދީ ކޮމެންޓް މިކުރަނީ "ވަގުތު"ނޫސްވެރިން ނަށް އެހާނުރަށްކާ އިންޒާރުދޭމީހުނަށް ހިތްވަރުދޭ މީހުންކުރާ ކޮމެންޓް މިނޫހުން ނުގެނެސްދީބަލަ އެފަދަ ނުރަކާމީހުން އެކޮމެންޓް ކިޔާފަ އެކަންކުރަން އިތުރު ހިތްވަރެއް ލިބިގެން ދާނެ "ވަގުތު"ނޫހަކީ ވަކިކޮޅަކަށް ނުޖެހޭ ނޫހެއްކަން ފާހަގަކުރެ ވޭ ވަރަށް ހިތްވަރުގަދަ ކެރޭ ދަރިންތަކެއް "ވަގުތު" ނޫހުގައި އުޅެނީ އިންޒާރު ތަކަށް ޖެހިލުންވެ ބިރު ނުގަނޭ ޗިސްޗިސް ކޮށް ފިސްފިސްކޮށް ވަޅިހެރިޔަސް މަރުވާނީ އެއްފަހަރު ހުރިހާނޫސް ވެރިންވެސް ހިތްވަރާ އެކުކުރިޔަށްދޭ ތިނޫސް ވެރީން ﷲ ރަށްކާތެރި ކޮށްދެއްވާށި އާމީން

  122
  3
 13. މާލެ

  ރަށުގަ ފުއްޕާނީ

  84
  3
 14. ޙުކުމް

  ޢެރަށުގައި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ އަންހުނުންވެސް ވަރަށް ގިނަވާނެ... ބަޔަކު ރުހުނަސް ނުރުހުނަސް ހައްޤު ބަސް ބުނުން އިސްލާމް ދީނުގައި އޮންނަނީ... އެބެއްޔާގެ އަންހެން ދަރިން އެހެން ރަށްރަށުން މީހުންނާއި އިދެގެން ދިރިއުޅެނީ... ރަށަށް ނާރާން ތިބެނީ ކީއްވެ... ބިރުން ރަށް ދޫކޮށްލީ ކީއްވެ.

  82
  1
 15. ..1

  ހުރިހާ މޮލެސްޓް ކުރާ މީހުންނާ ޕެޑޮފައިލްސް އާ ރޭޕިސްޓުން ފަޅާ އަރުވާ ލަމާ މި ދަނޑިވަޅުގަ. "މީޓޫ"މޫވްމެންޓް ގޮތައް.
  ސެކްސް އޮފެންޑާރސް އަށް ރައްކާތެރި ނޫން ތަނަކަށް ރާއްޖެ ހެދޭތޯ މަރުގެ ހުކުމް ދޭންވީ. ޒައިނަބު މަރާލި މީހާ އަށް ހެދިހެން. އަންހެންވިޔަސް ފިރުހެންވިޔަސް ކުޑަކުދިންނަށް ރައްކާތެރި ތާކަށް ރާއްޖެ ނޫނީ އެޓްލީސްޓް އެއް ރައް ހަމަޖެހުނަސް ވިން އެއް އެއީ

  67
 16. ހުވަދޫ

  ކުޑައިރުވެސް ކަނޑު ހުޅުދޫއޭ ބުނުމުން މީހުން މީހުން ބުނާނެ.. ތީ ވަރަށް ވައްތަރެއްގެ ބަޔެއް އުޅޭ ރަށެކޭ.... ވަރަށް ނާތަހުޒީބު ވިސްނުމުގެ ބަރަކު އެޅޭ ރަށެއް... އެކަމަކު ރަނގަޅު މީހުންވެސް އެޅޭނެކަން ޔަޤީން

  85
  4
 17. Anonymous

  "މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން "ވަގުތު"ގެ މެނޭޖްމަންޓުން ވަނީ މި މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށައަޅަން ނިންމާފައެވެ." މިއީ އަޅުގަނޑަށް ކަމުނުދާކަމަކީ. ބަލަ އާއްމުންނާ ހަމަޔަށް ޙަބަރު ގެނެސްދޭއިރު އޮންނަންވާނީ މިހިނެއްނޫން. އޮންނަންވާނީ ފުލުހުންނަށް ހުށައެޅި ވާހަކަ. ކަންތައްތައް ލަސްނުކުރައްވާށޭ.

  73
  1
 18. ހަމަހަމަ

  ކަނޑުހުޅުދޫ ހުރިހާ މީހުންގެ ބޮލުގައި ތިކަންތައް ނޭޅުވުން އެދެން މިދިވެހިރާއްޖޭ ގައި ތިކަން ނުކުރާ ރަށެއް ނޯންނާނެ ހާމަނުކޮއް ގިނނަ ރަށް ރަށުމީހުން އެކަން އެނގުނަސް އަޅާނު ލާތިބެނީ އަމިއްލަ ދަރިނޫންވީމަ މާބޮޑު ކަމަކަށް ނުހަނދަނީ

  41
  28
  • ހަސަން

   ކަނޑުހުޅުދޫ މީހުން ހަމަ ހިސާބަށްވުރެ ނުބައީ. ވީ މުޅި ރަށް ވަށައި ހުޅު ޖަހަން. ތިތާ ސަހަލު އެކަތި ވެސް ނެތް

   3
   4
 19. މާމިގިލީ މީހާ

  މަރުގެ އިންޒާރު ދިން މީހާ، މިހާރުން މިހާރައް ހިފާ ހައްޔަރު ކުރާންޖެހޭ. ސަރުކާރުން ނޫސްވެރިންނައް ސެކިއުރިޓީ ދޭން ޖެހޭ. ހަމަ އެކަނި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުނާއި މިނިސްޓަރުން ނަކަށް ނޫން ސެކިއުރިޓީ ދޭން ޖެހެނީއެއް.ވަގުތު ނޫހަކީ މިހާރު ރާއްޖޭގަ އޮތް އެންމެ ބެސްޓް އޮންލައިން ނޫސް. ވަގުތު ނޫހަކީ އެންމެ އަވަހައް ހަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ނޫސް.

  71
  5
 20. އަހުމަދު

  ފަހަތަށް ބެލުމެއްނެތި ކުރިޔަށް ގެންދޭ. މިކަހަލަ މީހުންގެ ކިބައިން އިތުރު ކުދިން މިލިޔާ ޚަބަރު ތަކުގެ ސަބަބުން ސަލާމަތް ވާނެ. މީހުންގެ ފިކުރު ބަދަލުވެ މިކަހަލަ މީހުންނަށް ދެނެއް ފިލައިގެން ނުތިބެވޭނެ.

  38
  4
 21. ޭަަޮިުެއޭނަ މީނަ

  ވަޅި ޖެހިޔަސް މެރިޔަސް ކޮށާލިޔަސް ހަމަ ތިޔަ ރަށުން ތިން ބަފާ ވެގެން ދަރި ރޭޕް ކޮައްލީ.

  25
  1
 22. ޛޗޖ

  އަވަހައް ހައްޔަރު ކުރޭ.. އެ ވާ ނީ ޓެރަރިސްޓަަކައް..

  18
  1
 23. އަސް

  ނޫސްވެރިން މިރަށަށް ގޮސް ރައްޔިތުންނާއި އެކު ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކޮށްލަންވީ.
  ނޫސްވެރިން ދާއިރު އެއްވެސް ކުޑަކުއްޖަކު ނުގެންދިއުމަށް ދަންނަވަން

  20
  1
 24. ޢާއިޝާ

  ކަނޑުހުޅުދޫގައި އޮންނަ ރޭޕްކުރުމާއި ވަޅިޖެހުމުގެ ނެޓްވޯކް ލުހެލައި ފުޑާލާ. އެއީއިންސާނުންނެއް ނޫން ޖަނަވާރުންގެ ދަރަޖައަށް ވެއްޓިފައިވާ ބައެއް. ޖަންގަލިތަކުގައި ނުވަތަ ކޮށިތަކުގައި ބަންދުކޮށް އިންސާނުންނަށް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ހޯދައިދީ.

  22
 25. ހަސަން

  ފުރަތަމަ ފުލުހުންނަށް ހުށައަޅާފަ އާޓިކަލްވެސް ލިޔަންވީ... ލަސްނުކޮށް..ތިޔައީ ވަރަށް ސީރިއަސް މައްސަލަ

  20
  2
 26. ޝުޢައިބު

  ތަހުޤީީޤީ އިދާރާތަކާއި، ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތައް ފެއިލްވީމާ، ވަގުތު ނޫހުން، ވަގުތުން ވަގުތަށް ތިޔަ ކޮށްދެއްވާ ތަހުޤީޤީ ނޫސްވެރިކަމަށް އައްސަރިބަހާއި ސާބަސް! ވަގުތު ނޫހުން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ލޯތައް ހުޅުވާލަދީފި! ޤައުމީ ލޯބިން އަހުވަންތަކޮށްދީފި! އެންމެންގެ ސަމާލުކަން ތިޔަ ނޫހަށް ހުއްޓިއްޖެ! ޝުކުރިއްޔާ

  21
  1
 27. ވިސްނާ

  މިއީ އިންޒާރުދޭންވީ ކަމެއްތޯ މިހާނުބައި،ރަހުމްކުޑަޢަމަލެއްހިންގި ފަރާތުގެދިފާއުގައި އިންޒާރު
  ދިނުމަކީ މިނުބައިޢަމަލު ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވުންފަދަ ޢަމަލެއް ވީމާ، މިފަރާތަށް ދެކަމެއްގެ
  ޙައްގުއަދަބު ދެއްވާ އެއީ މިފަދަނުބައިޢަމަލެއްހިންގުމަށް ހިތްވަރުދިނުމާ، ކުށެއްނެތްފަރާތެއްމަަރަން
  އިންޒާރުދިނުން މިފަދަފަރާތްތަކަށް ހައްގުއަދަބުނުދިނުމަކީ ............

  20
 28. ަސާޖީ

  ތިޔަ ރަށަށް ކިޔާފަ އިންނަ ނަމުންވެސް އިނގޭ ޖާހިލު މީހުން ތިޔަރަށުގަ އުޅޭކަން.... ތިޔަގޮތައް ހަމަ ވަގުތު މީހުންނަށްވެސް އެބާގަނޑަށް އިންޛާރު ދެވޭނެތާ ދޯ....

  12
  2
 29. ކުޑަތުއްތު

  ވަގުތަށް ސާބަސްދޭން ބަލަ މީ ތިކަލަ ލާއިންސާނީ އިންޒާރުތަކަށް ފަސްޖެހޭނެ ޒަމާނެއްނޫން އަދި މި ސަރުކާރެއްވެސް ފަހެއްނުޖެހޭނެ އިންށﷲ

  16
  2
 30. އަލިބެއްޔާ!

  އަދި މިހާތަނަށް ދިމާވި ކަނޑުހުޅުދޫ މީހުންނަކީ ފަސް ވަގުތު ނާޅާ ނަމާދުކުރާ، އެކަމަކު ކޮންމެފަދަ ނުބައި ކަމެއްވެސް ކުރަން ފަސްނުޖެހޭ، އިންސާނިއްޔަތުކަން ކުޑަ ބައެއް. ފަސް ނަމާދުގައި ފަރުދާ ވެގެން ތިބޭ ޖާހިލު، ޝައިތާނުންތަކެއް.

  17
  1
 31. އިބްރާ

  އިބިލީހުގެ މަސައްކަތް މިއޮއްގެން ކާމިޔާބުވަނީ. ހުސް ފިތުނަ.

  11
  4
 32. ޕާޓޭ ގެ ޑެޑީ

  ކަލޭ ކިތަންމެ ހާޑުވިޔަސް ކަލޭގެ ކާފަ ނުވަތަ ބައްޕަ އެ ތުއްތު ތުއްތު ކުއްޖާ ގަޔައް ނާރާކަމަކައް ނުވާނެ ދޯ

  18
  1
 33. ސަމީހާ

  ކަނޑުސަދޫމް ހުޅުދޫ އަށް މިރަށުގެ ނަން ބަދަލުކުރަންވީ.

  13
  1
  • ޔާނު

   ސަދޫމް އަށް ވުރެވެސް ނުބައި..ސަދޫމް މީހުންވެސް ބެހުނީ ފިރިހެނުން ފިރިހެނުންނާ. އަމިއްލަ ތުއްތު ތުއްތު ދަރިން، ކާފަދަރިން، މާމަ ދަރިން، ކުޑަ ކުދިނާ ބެހުން..ހިތަށްވެސް ނުގެނެވޭ އޭގެ ނުބައިކަމުގެ ބޮޑުކަމުން..

   14
 34. ައެނޯނިމަސް

  އެ ނޫސްވެރިޔާ އާއި އޭނާގެ އާއިލާއަށް ޕޮލިސް ޕްރޮޓެކްޝަން ދިނުމަށް ގޮވާލަން

  23
 35. ރިޝާ

  މަރަށް ތިބި މީހުންދޯ މާމޮޅުވެގެން އެހެންމީހުންނަށް މަރަށް މި އިންޒާރު ދެނީ 😡😡

  11
  1
 36. ޖސސކ

  ހަމްދަރުދީ ހޯދުން... ޔަގީން

  5
  2
 37. ރަށުތޭރޭ ބޭބެ 2

  ވަރައް ސީރިޔަސް މައްސަލައެއް ގޮތުގާ މިކަން ތަހުގީގުކުރަން ގޮވާލަން، ވަގުތުނޫހުން މި މައްސަލަ ފުލުހުންނައް ހުސައަލައި މިއިންޒާރުދިންމީހާ ހައްހަރުކޮއް ތަހުގީގު ކުރޭތޯ ބައްލަވައި ދެއްވައި ވާނުވާ ރައްޔިތުންނާ ހިއްސާކުރެއްވުންއެދެން.

 38. ރަނގަޅުގޮއް

  ގޯސްއަމަލުހުއްޓުވޭނޭބައެއްޚކކަންތައް
  1ފޯނުންފެންނަބައެއްއެޕުލިޚކޭސަންނައްތާލުން
  2ޓީވީފެންނަބައެއްގޯސްޗެނަލުޚކަޓާލުން
  3 ކކކކކމަގުމަތީއުޅޭބައެއަންހެނުން ކުރުހެދުންނުލާދިގުހެދުންލާގެންމަގުމަތީގާއުޅުން

  1
  4
 39. ލޮލް

  ކުޑަ ގުދިން ގަޔަށް އަރާނިމިގެން ދެން އޮތީ މީހުން މެރުން ދޯ؟

 40. ސީނު

  ގައުމުގެ ވެރިޔާ އެބައުޅޭތަ؟

 41. ހިޔަލަ

  ކަނޑުކޮހުދޫ

 42. ޢާދަނުބެ

  ތީދެން އާންމުކަމެތްނޫން ކިރިޔާ ކަމެތްވާއިރަށް މަރާލާނަމޭ ތަޅާލާނަމޭ މިކަހަލަ ސަގާފަތެއް އޮވޭއަބަދުވެސް މިގައުމުގަ އެންގޭ އެތްދޮރުން ވައްދާފަ އެނެތްދޮރުން ދޫކޮށްލާނެކަން އޭރަކުއިންނަ ސިޔާސީ ޕާޓީއެތްގެ ބޮޑަކަށް ގުޅާލާފަ 10 މީހުން ގުޅޭނަމޭ ތިމަންނަ ދޫކޮށްލާށޭބުނީމަ ދޫކޮށްލާނެކަން ކުށްވެރިންނަށް ހައްގު އަދަބު ނުދިނުމުގެ ސަބަބުން އެމީހުން ވަނީކުށްކުރުމަށް ބިރު ފަހަނައަޅާގޮސްފަ ސިޔާސީ މީހުންގެ ނުފޫޒާހުރެ މުޅި ގައުމު ހަލާކުވީ