އައްޑޫ ސިޓީގެ ހުޅުދޫ އަދި މީދޫ އައްޑޫ ސިޓީއިން ވަކިވެ، ރަށެއްގެ ހައިސިއްޔަތު ހޯދުމަށާއި އެ ދެ ރަށުގައި ރަށު ކައުންސިލް އުފެއްދުމަށް، އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުން ސޮއިކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހަށް ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅާގޮތަށް ނިންމައިފިއެވެ.

އެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ އައްޑޫ ސިޓީގައި އެ ދެ އަވަށް އެކަހެރިކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ، ޒުވާނުންގެ ބަޔަކު އިސްނަގައިގެންނެވެ.

"އަފިރިންގެ ކައުންސިލް އަފިންނަށް" ނަމުގައި ހުށަހަޅާ އެ ޕެޓިޝަންގައި ސޮއިކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. އެ ޕެޓިޝަނުގައި، ހުޅުދޫ އާއި މީދޫ ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ ދެ ރަށުގައި ރަށު ކައުންސިލެއް އުފައްދަން ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި އެ ކައުންސިލްތަކަށް ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލަށް ލިބޭ ބާރުތަށް ލިބެން ބޭނުންވާކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

"ވަގުތު"އަށް އެ މަސައްކަތުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވާ، ސިޔާދު އަހުމަދު ވިދާޅުވީ އެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ އައްޑޫ ސިޓީގައި އެ ދެ އަވަށް އެކަހެރިކޮށްފައިވާތީ އެ ދެ އަވަށަށް ލިބެން ޖެހޭ ހައްގުތަކުން މަހުރޫމުވާތީ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އިދާރީ ކަންތައްތައް އަމިއްލާ ނިންމުމުގެ އިޚުތިޔާރު ނެތުމާއި ވަރަށް އާދައިގެ ކަންކަން ނިންމަން އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫއަށް ދާން ޖެހުމަކީ އެ ދެ އަވަށުގެ ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވާ ކަމެއްކަމަށް އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އިތުރަށް ސިޔާދު ވިދާޅުވީ މީގެ ކުރިން ކުރިއަށް އޮތް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައިވެސް ހުޅުދޫ އާއި މީދޫއަށް ތިން ގޮނޑި ހަމަޖެހިއްސިކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފަހުން އެ ދެ ދާއިރާގެ ތެރެއިން، ކޮންމެ ދާއިރާއަކަށް އެއްގޮނޑި ހަމަޖެއްސުމުން ގިނަ ބައެއްގެ ހައްގުތައް ގެއްލުނުކަމަށް ޤަބޫލުކުރައްވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ ޕެޓިޝަންގައި ސޮއިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ބްލޮކްތަކަކަށް ބަހާލައިގެންކަމަށްވެސް ސިޔާދު ވިދާޅުވިއެވެ. އެ ޕެޓިޝަންގައި ސޮއިކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ހުޅުދޫގައި ވެސް ވަރަށް ބާރަށް ކުރިއަށްދާކަމަށް ސިޔާދުވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

"އަފިރިންގެ ކައުންސިލް އަފިންނަށް" ނަމުގައި ހުށަހަޅާ އެ ޕެޓިޝަންގައި ސޮއިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު، އެ ޕެޓިޝަނުގައި، ހުޅުދޫ އާއި މީދޫ ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ ދެ ރަށުގައި ރަށު ކައުންސިލެއް އުފައްދަން ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި އެ ކައުންސިލްތަކަށް ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލަށް ލިބޭ ބާރުތަށް ލިބެން ބޭނުންވާކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

28 ކޮމެންޓް

 1. 🐠ރޮނޑާ

  🇲🇻 ކަލޭމެން ބޭނުންހާ ކުޅިއެއް ނުކުޅެވޭނެ. މަށަކީވެސް އައްޑޫ ރައިއްޔަތެއް މަގޭ ބަހެއްވެސް އޮންނަންޖެހޭ. މަ ގަބޫލެއްނޫން ކަލޭމެން އެކަހެރިވެ ނިކަމެތި ބައެއްގެ ގޮތުގައި ދިރިއުޅެން. އަހަރަމެން މިއުޅެނީ ކަލޭމެން އައްޑޫ ގަމުން އެއްފަސްގަޑަކުން ގުޅާލަން. އިބޫސާލިހު ބޭނުމެއްނުވާނެ ކަލޭމެން ނިކަމެތި ކުރާކައް.

  15
  63
  • ހުސްނޫ

   ހުސްނޫ އަލް ބަޖިޔާ ފަނޑިޔާރު އަޑީގަ ހުރެގެން އަނބުރާ ގޭސް.. އެންމެ ދެމީހުންނާ ފަޅި ކޮން ވަކިވުމެއް ވަކިވާކަށްތަ،،

   9
   9
  • އައްޑޫބެއްޔާ

   އައްޑޫ ގަމުން އެއްފަސްގަޑަކުން ގުޅާލަފަ ތިވާހަކަ ދައްކާ. މިހާރު ބޭނުމެއް ނޫން އައްޑޫ ސިޓީ އާއި އިދެގެން އުޅޭކަށް؟ ވަރިވާން ބޭނުންވަނީ؟

   16
   1
  • ޔައުޤޫބު

   އައްޑޫ ގަމުން އެއްފަސްގަޑަކުން ގުޅާލަފަ ތިވާހަކަ ދައްކާ. މިހާރު ބޭނުމެއް ނޫން އައްޑޫ ސިޓީ އާއި އިދެގެން އުޅޭކަށް؟ ވަރިވާން ބޭނުންވަނީ؟

   8
   1
   • ނިކަމެތި

    ބޭނުންވިޔަސް ނުވިޔަސް ތީ އައްޑޫ އަތޮޅު އެތަން އޮއްކޮށް ސިޓީއަކަށް ހެދީމަ ކަލޭމެންވެސް ހިމެނޭނެ.. ނޯ ވަކިވުން ވަކިވެގަތުމަކީ ނިކަމެތިކަމެއް

    1
    1
 2. ކައްލަބޭ

  އެބުނަނީ ތެދެއް މީދޫ ގައި އުޅެނީ މީގެ 5000 އަހަރުގެ ކުރީގެ ވިސްނުން ތިބިބައެއް.

  9
  48
  • އަލިބެއްޔާ

   އައްޑު އަތޮޅުގައި ތިބި އެންމެ ޢިލްމީ ޤާބިލް މީހުން ތިބީ ހުޅުދޫ އާއި މީދޫގައި..

   58
   6
 3. ބިޑިބޯ

  ތިޔަ ސިޓީއެއް ހެދިފަހުން ހިތަދޫ ފިޔަވައި ހުރިހާ ރަށެއް ބާކީ ވެއްޖެ. މިސާލަކަށް ބަލަންޏާ ޒަމާނުއްސުރެ އައްޑުއަށްދާ ހުރިހާ ޔޮޓުފަހަރެއް ބަނދަރުކުރަނީ ގަމާއި ފޭދޫއާއިދޭތެރޭ، އެކަމަކު ޔޮޓުމެރީނާ ހަދަން މިޖެހެނީ ހިތަދޫ ފުއްޓަރުފަރާތުގަ. ހިތަދޫއަށް ހުރިހާކަމެއް ޖަމާކުރަމުން ދަނީ. އެހެން ރަށްރަށްވެސް މިކަމާއި ވިސްނަންޖެހޭ.

  51
  5
 4. މަންނު

  މާސް ހުޅުދޫ .. މަދެނެހި ކަމަށް ނުންތޭ...

  17
  9
 5. ސަނާ

  ތި ހިތަދޫ މީހުން ވަރަށް ވަގުވާނެ

  37
  5
 6. އަފިރިން

  ތީ ހަމަ ވަރައް ރަނގަޅު ވިސްނުމެއް ހުރި ހާ ބާރެއް ސޯބެމެންގެ މުށުތެރެއައް ލައިގެން ތިބެނީ ހަރާން ބަޅުމަސް ކުރާކަމެއް އަދި ކުރެވޭކަމެއް އެންމެ މޮޅު ގޮތަކީ ހަމަ ތިދެރައް ވަކިވުން.

  48
  6
 7. ޖޯކު

  ތިދެރަށުގަ ގިނައީ ހުސް ފަޅުގެތަށް!އެކަމަކު އަދިވެސް ވަކި ކައުންސިލޭތަ ތިކިޔަނީ!

  93
  22
 8. އައްޑޫ

  ހުޅުދޫ މީދޫ ރަށްޔަތުން ދާއިމީގޮތަކަށް ތެތާނގައި އުޅޭމީހުން އެހެންވީމާ އެރަށަކު ދިރިއުޅޭ ރަށްޔަތުން ގޮތެއްނިންމަން ޖެހޭނީ އިނބޫއަކަށް އީސީޝަރީފަކަށް ނޭނގޭނެ އެމީހުނެއް ނޫން ހުޅުދޫ މީދޫ ދިރިއުޅެނީ އެރަށެއް ގެރަށްޔަތުންނާ ދެކޮޅަ ށް ސަރުކާރަށް އެއް ވެސްކަމެއްނިން މިގެންވުވާނެ!!!

  31
  4
 9. ބޮޑުލޯނު

  އައްޑޫގައި ކުނިން ހަކަތަ ފެންއުފައްދާ މަޝްރޫއުއަށް ލޯނު ހަމަޖެހިއްޖެއޭ ތީކިހާވަރެއްގެ ބޮޑު ތެދެއްބާ ވޯޓު ގަތުމަށް ތޯ ލޯނުހަމަޖެހުނީ ކަމެއްނުވިޔަސް ކައުންސިލް އިންތިހާ ބަށް ރަށްޔަތުން ގުބޯ ހެއްދިޔަސް ތީބޮޑުވަރު ގުބޯސަރުކާރު!!!

  31
  • ބޯވަޅު

   ކުނިން ހަކަތައުފައްދަން ދިމާކުރަނީ، މިއުޅެނީ ޑީސަލުން ކަރަންޓު އުފައްދާއިރު ދުވާލު ދެދަޅައަށް ހަމައަށް ކަރަންޓު ނުދެވިގެން.

   29
 10. Anonymous

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް ގޮނޑި ވެސްދިނީ ރާއްޖެތެރޭ މީހަކައް ތިދެރަޝައްނިސްބައްވާމީހެއްނ

  9
  3
 11. ޖަޒީރާ

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ހޯދަން ޕެޓިޝަނެއް ހުޝައަޅަންފެނޭ އައްޑު އަތޮޅުން ބަހާފަ ގޮނޑިއެއްދިނީމަ ވީވަރު ތިދެރަޝުގަ ބޭރުމީހުން ވަރައްގިނަ ބަންގާޅި ވީމަތިވަރު ކަމެއްކޮއްފިނަމަ ކިހިނެއްވާނީ ރަޝުގަ ބަޔަކުނުއުޅޭ ގިނަމީހުންވަނީ ދިރިއުޅުން މާލެއައްބަދަލުކޮއްވަ

  7
  9
 12. ޅަބެ

  އައްޑު އަތޮޅަކީ ޔެލޯ ސީޓީ!ސިޓީ ގައި އުޅުނަސް އެޖެންޑާ 19ގެ ދަށުން ޖަޒީރާ ވުން ބުއްދިވެރި! ޢެގޮތް ސަޅިވާނެ! ސެލްފީ ނެގޭނީ އޭރުން!

  15
 13. me ava

  They baakin veyndey thanaky, the rah falha rashahge gothe hadhaah petition hadhafele 🤣

  5
  4
 14. މިއަދު

  ހދ އަތޮޅުން ސިޓީގެ ދަރަޖަވެސްދިނީ ހަމައެކަނި ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އެއަތޮޅުގެ އެހެންރައްތައް ހިމަނައިގެނެއްނޫން ވީއިރު އައްޑުއަތޮޅުވެސް އޮންނަންވާނީ އެގޮތުގައި ކުޑަމިނުން އެއްގަމުމަގުން ދަތުރުނުކުރެވޭނަމަ އެއީ ސިޓީއެއްކަމަށްބެލެވިގެންނުވާނެ ނޫންނަމަ 10 ހާސްމީހުން ހަމަވާ ކޮންމެއަތޮޅެއް އޮންނަންވާނީ ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަދެވިފައި ހުޅުދުއާއި މީދޫގެ ޒުވާނުން ތިފެށި މަސައްކަތަށް މަރްހަބާ

  10
 15. ޟަރަ

  އާން ވަކިކޮއްފަ އިންޑިޔާއައް ދޭން އެރާވަނީ. ގަމާރުކަނަ މަތީ ކުރިޔައް.

 16. ޑީޑީ

  ހުޅުދޫ އަދި މީދޫގެ 48% މީހުން ރަޝުގައުޅެނީ ބާކީ އެންމެން މާލޭގަ ދިރިއުޅެނީ ހުޅުދޫގަ ދިރިއުޅެނީ 1600 މީހުންކަމައް ވޭ ދިރިއުޅޭގެތަކައްވުރެ ފަޅުގެތައް ގިނަ އެކަމަކުވެސް 3 ކައުންސިލަރުން ތިބެން ވީޔޯ ތިއީ ފަހެ ޖޯކެއްތަ!؟ ބުނަންތަ ކަލޭމެންނަކައް ނުކުރެވޭނެ އެއްކަމެއްވެސް ހަނދާން ނައްތާލާ ^

  2
  6
 17. ލީގަލް ޓީމް

  މިވާނީ ނާހިދުގެ ކަމަކަށް

  1
  3
 18. ސަޓޯ

  މުޅި ދުނިޔޭގަވެސް އުޅޭ އެންމެ ބޮޑާވާ މީހުން އުޅޭނީ މިދެރަށުގަ

  5
  5
 19. ދިޔެ

  އައްޑޫސިޓީ ބައިބައި ކުރަން ނޫޅޭ ޕްލީޒް!

 20. ާއަހުމަދު

  ފޭދޫ ވެސްވަކިވާންވީ

 21. ހިލް

  އައްޑޫ ރައްޔިތުން މިހާރު އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވާ ކކކަމަ ކީ ހިތަދޫ އާއި ހުޅުމީދޫ ބުރިޖަ ކުން ގުޅާލަ ދެއްވުމަށް. މިސަރު ކާރު ގެނައުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް މަސައް ކަތް ކުރި އަތޮޅު. ރައީސް ސޯލިހް އަރިހުން އަޅުގަނޑުމެން އެދެނީ ވީހާވެސް އަވަހަ ކަށް ބުރިޖުގެ މަސައް ކަތް ފައްޓަވައި ދެއްވުން.

 22. އޮފިސަރު

  ސުވާލަކީ އެކަން އެގޮތަށް ކުރެވިދާނެ ބާވައެވެ. ނުވަތަ ސަރުކާރުން އެކަން ކޮށްފާނެބާއެވެ. އެހެންނެއްވެސް ނުވާނެއެވެ. މާނައަކީ، ވަކިވާން އެދިފައިއެވާ ސިޓީގެ ނުވަތަ ލިޔުމުގެ މާނަ އޮޅުވާލަނީއެވެ. އަޅުގަނޑަށް ތިބުނާ ޕެޓިޝަނުގެ މާނައަކީ އައްޑޫ އަތޮޅުގެ ގުޅާލާފައިވާ ރަށްތަކާއި ވަކިން އޮންނަ ދެރަށް އެކި ކަންތަށް ތަކުގައި ގިނަ ތަފާތު ކުރުންތައް ހުރިކަމެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ތަރައްޤީގެ ތަރައްޤީގެ އެކި މަޝްރޫޢު ތަކަށް ބާލާލީމަ އެކަން އެނގެއެވެ. އަދި ވަކިވާން އެދިފައިވާ ދެރަށުގެ ރައްޔިތުން، ވެރިރަށް ހިތަދޫއަށް އެކިކަންކަމުގައި ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތަކަކީ ފަސޭހަ ކަމެއްނޫންކަން ހަމަ ޔަޤީނެވެ.