ދެކުނުގެ ރަށެއްގައި ހަ އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ކަނު ބަނުމަށްފަހު ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގި މައްސަލައެއްގެ މައުލޫމާތު "ވަގުތު"އަށް ލިބިއްޖެއެވެ.

"ވަގުތު" އަށް އެނގިފައިވާގޮތުން މި ހާދިސާ ހިނގާފައި ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އެ ކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ގޯނާކޮށްފައި ވަނީ އެ ކުއްޖާގެ ދޮން ބައްޕައެވެ. އޭނާއަކީ ސ. ފޭދޫއަށް ނިސްބަތްވާ މީހެކެވެ.

މި މައްސަލާގައި މިދިޔަ އަހަރު ޑިސެމްބަރު މަސް ތެރޭގައި އޭނާ ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު ތަހުގީގު ނިންމާ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ)އަށް މައްސަލަ ފޮނުވިއެވެ.

އަދި ޕީޖީން ވަނީ އެރަށު ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައެވެ.

"ވަގުތު"އަށް އެނގިފައިވާގޮތުން މި މައްސަލާގައި ޝަރިއަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނެ އެވެ.

ދޮން ބައްޕަ އެ ކުއްޖާއަށް ޖިންސީގޯނާ ކޮށްފައި ވަނީ ފަޅުގެއަކަށް ގެންގޮސް ދެލޮލުގައި ފޮތި އައްސާފައި ލޯ ނުހުޅުވުމަށް ބުުނެ، ކުއްޖާއަށް ލޮލީޕޮޕެއް ދޭން ކަަމަށް ބުނުމަށްފަހު އެވެ.

އެރަށު ކޯޓުން ވަނީ ޝަރީއަތް ނިމެން ދެން އޭނާ ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް އަމުރުކޮށްފައެވެ.

އ

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

25 ކޮމެންޓް

 1. ސަކީލްމަކުނު

  ވަގުތު ކިޔަނީނަމަކަށް ނޫންކަން ވސާފު ގަދަ ސީދާކަމަށް ތިބޭކުދީންކޮޅެއް

  121
  16
 2. ކނބނ

  ކަން ހިނގިތާ 6 މަސް ފަހުން އަހަރެމެންނަށް މި އިނގެނީ!!!! ހަޤީގަތް ފޮރުވަން އުޅުނުކަން ވަރަށް ސާފު. ޝަރީއަތްވެސް ދާނީ މަތިންބައިން

  94
  11
 3. އަހަރެން

  ބަލަންނުތިބެ މިކަމުގައި ރައްޔިތުން ނު ކުމެ ހުއްޓުވަންނީ...
  އެންމެ ފަހުން ހައްޔަރު ކުރި ކާފަ ގަނޑުވެސް ދުވަސް ކޮޅަކުން ދޫ ކޮށްލަފާނެ.

  111
  12
  • 👍

   ތާއީދު

   22
   10
 4. ޙުސެން

  މި ދެން ކިހާ ބޮޑު ބަލާވެރިކަމެއް

  123
  9
  • ހަތީ

   ހުކުރު ހުތުބާގަ ކީހެން އަންނަން އުޅޭ މުސީބާތެއްގެ އިންޒާރު ކަންނޭގެ. ކުށްވެރިންނަށް އަދަބު ނުލިބި ކުށްތައް މުޖުތަަމައުގައި ގިނަވެ ފާޅުގައި ކުރަންފަށާ، އެކަން އެނގި ތިބެ ޙައްޤު ބަސްބުނަން ނުކެރުމާއި، ނުބުނުމާއި، އަދ އިންސާފު ލިބެންޖެހޭ މީހުންނަށް އިންސާފު ނުލިބި ދިޔުމަކީ، ޤިޔާމަތް ވުމުގެ އަލާާމަތެކެވެ. ﷲ ގެ ކޯފާއެއް އަތުވެދާނެ ކަމަކަށް ބިރުވެތިވާށެވެ.

   38
   8
 5. ަސދދ

  ވަގުތު ވަރެއްނެތް ހަމަ.

  93
  26
 6. ބިބީ

  ސްކޫލް އަންހެން ދަރިވަރުންތަކަށްބެހިފަ ހުރި އެޑުމިނިސްޓްރޭޓަރ އަދިވެސ ްހުރީ ސްކޫލްގަ، ވަޒީފާގައި.

  53
  9
 7. އެންމެ މަޑު ކަށިގަނޑު

  މިއީ ހަމަ ރޭވުމެއްގެ ދަށުން އިންޑިއާގެ ސަގާފަތް ދިރުވަނީ ވަކިބަޔަކު ނެތިކޮށްލުމަށް ގާނޫނެއް ފާސް ކުރުމަށް ޓަކާ. އެހެންވެ އެޑިކުއުކޭޝަނުން ޓްރެއިނިން ކުރި ލާދީނީ ކުދިންކޮޅު އެއުޅެނީ ދީނީ ކުދިންކޮޅު ފްރޭމްކުރަން. ޖާބެމެން އިސްލާމް ދީނޭ އެކިޔަނީ މިހާރު. ޖާބެ މެންނަށް ކެރެންޏާ އިސްލާމީ ޝަރީޢާގެ ދަށުން މީހުންގެ އަބިންނާ ފިރިން ގާތަށް ވަދެ ޒިނޭ ކުރާމީހިން ރަޖަމް ކުރަން ގާނޫނެއް ފާސްކޮށްބަލަ. ނުކެރޭނެ. އެވެސް ވަކި ކުޑަ ކަމެއްތޯ. ވައްކަން ކުރުމާ މަގުފޭރުން އާއްމުވެއްޖެ. މިކަމަށް ވެސް ނުކެރޭނެ އިސްލާމީ ޝަރީޢާ ތަންފީޒު ކުރަން.

  59
  16
 8. އާދަނު

  އަނެއްކާވެސް ކޮމިޓީތައް ބައްދަލުކޮށްލާ ސައި ބޮއެ ހަދާލީމަ ތިކަންތައް ޙައްލުވާނެ، ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލިހު ކަނޑުކޮހުން

  54
  10
 9. ލޮލް

  ސ އަތޮޅު އެއީ ދެކުނުގެ ރަށެއް ކޮއްކޯ

  26
  10
 10. މބސބ

  މިހުން ނަ އިދެގެން ކުރިމަ ވިނު

  34
  9
 11. ކޮރަލް

  އޮރިޔާން ސައިޓް ތަކަށް ދިރާގާ އޫރީދޫ އިން ނުވަދެވޭ ގޮތް ހަދާ ބަލާށެވެ. ބައެއް މީހުން ސައިޓް ތަކަށް ވަދެގެން މޮޔަވަނީ އެވެ.

  68
  12
  • ބުއްޅަބެ

   އޮރިޔާން ސައިޓުތަކައް ނުވަދެވޭގޮތް ހަދަންވީ

   39
   10
   • ީތެދު

    ޓީ އެލްސީ ދައްކާ. ޢަންޑުރެސް ދައްކަނީ ކަޮމިށަނައް ނޭގިތަ

    3
    1
 12. ކުއްޖާ

  6 އަހަރުވީމާ ކަނު ބަންނާނެ ކަމެއް ނެތް. އިނދެލަންވީ.

  15
  55
 13. ބެރޯ

  ކަލެއެކޭ މުނިކާފަބެއެކޭ ތަފާތެއްނެތެއްނު ތިބުނަނީ ހައަނހަރުވީމާ އިންނަންވީއްޔޭ ވަހުޝީކަންދޯ

  43
  12
  • ޙސހަ

   ހުރިހާ ކަމެއް އެބޭ އަށް ވިއްދާފަ.

   25
   1
 14. އަހަ

  އެންމެ ކަމަކާ ދެކޮޅަށް މީހުންނަށް އަޑުއުފުލެނީ ދޯ. ބަދުނާމު ވާނީވެސް ވަކި ބައެއް. ދެން މިއުޅޭ މީހުންތައް ވަރަށް ފޯރި ހުންނާނެ ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ސިޔާސީ ކުރަން. މީ ވަރަށް ވާހަކަ.

  29
  3
 15. ކޯކް

  ވޯޓް ދޭން ތިބި މީހުންގެ ލިސްޓުގަ ހިމެނޭ ބައެއްވީމަދޯ ؟؟؟؟؟؟ އެބައިގަނޑައް ހައްގު އަދަބު ނުދީގެން މިއުޅެނީ!!!! ހުކުމް ނުކޮއްގެން މިއުޅެނީ

  18
  12
 16. ޜުގިއްޔާ

  މިދާ ރޭޓުން ކްރައިމް ޕެޓްރޯލް މޮޑިސް ސީޒަނެއް ހެދޭނެ ހެންހިވަނީ.

  14
  8
 17. އެސޮރު

  ހިޔެއް ނުވޭ ތިޔަ މައްސަލަ ސާބިތުވާނެ ހެނެއް.

  11
  8
 18. އަންހެނެއް،

  ކިހާ ވަރުގަދަ ކަމެއް ދެން މީ.
  ހަޔާތްކުޑަ އެއްޗެހިތަށް ބަލައިގެން ޖަނަވާރުން ތެޅޭހެން މި އެއްޗެހިތަށް މިއުޅެނީ.. ހެޔޮނުވާނެ ައަހަރުމެން އަންހެން ކުދިންނަށް، އަންހެނުންނަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީބަލަ. މަންމައިންނާ ބައްޕައިންނަށް އާދޭސް ކުރަން ކުދިންތަށް ލިބުނީމަ ހެޔޮގޮތުގައި ތަރުބިއްޔަތު ކުރަން.. ފުރަތަމަ ރަނގަޅު ބައްޕައެއް ނޫނޫ މަންމައެއް ހަޔާތުގެ ބައިވެރިޔާ އަށް ހަދާބަލަ. އޭރުން އަންނަން އޮތް ޖީލުތަށް މިފަދަ ކަންކަމުން ދުރުވާނީ.
  ކަމެއްވީމާ ފެލޭނެ. އެކަމަކު ބިންގާ އެޅުމުގެ ކުރިން ބަލައެއް ނުލައޭ ބިންގަލުގެ ކޮލިޓީއެއް.

  28
  5
 19. އިޒްމީ

  ކުޑަ ކުައްޖަކާއިއެކު ޖިންސީ ގުޅުމެއް ނުހިންގާނެ އިނގޭތޯ. އެއަށް ކިޔަނީ "ޗައިލްޑް ރޭޕް/ސްޓެޗުޓަރީ ރޭޕް".

  14
  3