އަަންހެނުން ހިތާނު ކުރުމަކީ އިސްލާމް ދީނުގެ ޝަރީއަތުގައި އޮންނަ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެމީހުން ހިތާނަ ކުރަން ނުޖެހޭނެ ކަަމަށް ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މައުމޫން މިގޮތަށް ޓުވީޓު ކުރެއްވީ އަންހެނުން ހިތާނު ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ލަފަޔަކަށް އެދި ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން އެދިފައިވަނިކޮށެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ، އިސްލާމް ދީނަކީ ހުރިހާގޮތަކުންވެސް އިންސާނުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ބާރު އަޅާ ދީނެއް ކަމަށާއި، އިސްލާމް ދީނުގައި އަންހެނުން ހިތާނު ކުރުމަކީ އޮންނަ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

އަންހެެނުން ހިތާނު ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ލަފާ ހޯދަން އެޗްޕީއޭ އިން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވި ސިޓީ މިހާރު ވަނީ ބާތިލްކޮށްފައެވެ.

އެ ސިޓީ ބާތިލް ކުރައްވާ، ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ އަމީން ނެރުއްވި މެމޯގައި ވަނީ އަންހެނުން ހިތާނު ކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އަންހެނުން ހިތާނަ ކުރުމަކީ ހިތްވަރުދޭ ކަމެއްވެސް ނޫން ކަމަަށާއި، މިކަމުގައި ލަފައެއް ހޯދަންޖެހޭ ހާލަތެއް އޮތް ކަމަށް ދެކެވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް އަމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

26 ކޮމެންޓް

 1. ޢަހަރެން

  ޢަންހެނުން ބުރި ކުރާ ތަނެ އް އޮވޭތަ🙄

  26
  15
  • ބުރި ކުރާކަށް ނުޖެހޭ

   ކިރިޔާ ލޭ ދައްކާލަން ޖެހެނީ

   2
   4
 2. ކޮސް

  ވީއިރު މިއޮތްފަދަ ޒަމާނުގައި އެކަން ކުރަން ލައިނުގަނެގެން ހޭބޯނާރައިގެން އެއުޅެނީ އިސްލާމުންނެއް ނޫންތަ؟ އެކަންތައް ރާއްޖޭގައި ކުރީ ބުދިސްތުންތަ؟ އަހަރެމެންގެ ހަނދާނުގައި ވެސް ކުރިކަމަށްވޭ. އިސްލާން ދީން އޮންނަތާ ކިތައް ސަތޭކަ އަހަރު؟

  14
  6
 3. މުސްކުޅިވާވަރަކަށް

  ބުރުގާވެސް ނޯވޭ ދެއްތޯ؟

  45
  5
 4. ބެއްޔާ

  ކަލޭ ނުބުންޏަސް އެކަން އިނގޭ. ކަލޭ ދައްކާވާހަކަ ގަބޫލުކުރާކަށް ނުވާނެ. މިކަމަކީ އިސްލާމްދީން ހަޑިކުރަން ލާދީނީމީހުން ފަތުރާ ވާހަކައެއް. އެއުޅޭ އެލެކްސް

  37
  5
 5. ނަރޫޓޯ

  ފިރިހެނުން ވެސް އަސްލު ހިތާނު ކުރުމެއް ނޯވޭ. އެއީ މާ ކުރީގެ ބޯދާ ކަމެއް. ދިވެހި ފިރިހެނުން ކުދިންވެސް ކުޑައިރު ހިތާނު ކުރުން މަނާ ކުރަންވީ. އުއްމީދުކުރަނީ މި ސަރުކާރުން ވީހާވެސް އަވަހަށް އެކަންތައް ހުއްޓުވައި ދެއްވަނެކަމަށް

  6
  86
  • Anonymous

   ތީ އެމްޑީޕީގެ ނުރައްކާތެރި އެޖެންޑާ19.
   އަދި ކަލޭމެން މިރާއްޖޭގައި އެއް ޖިންސުގެ ކައިވެނި ވެސް ހުއްދަކުރާނެ. އެވަރުގެ ބައެއް ތީ. ކީއްކުރަނީ ރައްޔިތުންގެ ގެ ބޮޑު ބަޔަކު ފައިސާގެ ދަހިވެިތަކުގައި ނޫނީ ދުނިޔެ ވީ ކޮންމެވެސް މަންފާއެއް ހޯދުމަށް މި ނުރައްކާތެރި ބައިގަޑަށް ވޯޓް ދޭ ވިއްޔާ. ވިސްނާ ވަޑައިގެންނަވާ މާދަމާ ﷲ ޙަޟްރަތުގައި ސުވާލު ކުރެވޭނެ ތިކަަމަ މެދު. އެއީ އެމީހުންނަށް އެ ފުރުސަތު ފަހި ކޮށް ދިނުމަށް ވޯޓް ދީނީ ތީ.

   45
   2
  • Anonymous

   ތީ އެމްޑީޕީގެ ނުރައްކާތެރި އެޖެންޑާ19.
   އަދި ކަލޭމެން މިރާއްޖޭގައި އެއް ޖިންސުގެ ކައިވެނި ވެސް ހުއްދަކުރާނެ. އެވަރުގެ ބައެއް ތީ. ކީއްކުރަނީ ރައްޔިތުންގެ ގެ ބޮޑު ބަޔަކު ފައިސާގެ ދަހިވެިތަކުގައި ނޫނީ ދުނިޔެ ވީ ކޮންމެވެސް މަންފާއެއް ހޯދުމަށް މި ނުރައްކާތެރި ބައިގަޑަށް ވޯޓް ދޭ ވިއްޔާ. ވިސްނާ ވަޑައިގެންނަވާ މާދަމާ ﷲ ޙަޟްރަތުގައި ސުވާލު ކުރެވޭނެ ތިކަަމަ މެދު. އެއީ އެމީހުންނަށް އެ ފުރުސަތު ފަހި ކޮށް ދިނުމަށް ވޯޓް ދީނީ ތީ..

   34
   1
  • މީ

   الله އާއި رسول އަށް އީމާންވާ ބައެއްގެތެރޭ އޮންނާނެ. ނޭގޭނަމަ ހައްލަކީ އުނގެނުން.

   18
   2
  • އާދަނު

   ޖާހިލުކަމުގެ ފޮށާލައިގެން ކޮމެންޓް ކުރުން އެހާ ރަނގަޅެއް ނޫން.

 6. ާެއަހުމަދު

  Praise be to Allah.
  Ibn Qudamah (may Allah have mercy on him) said, in his book al-Mughni: "Circumcision is obligatory for men, and it is an honour for women, but it is not obligatory for them. This is the opinion of many scholars. (Imam) Ahmad said: For men it is more strictly required, but for women it is less strictly required." (al-Mughni 1/70).

  14
  2
 7. Anonymous

  ދިވެހި އަބޫޖަހުލު ބުނީ އަންހެނުން އައުރަ ނިވަކުރަން ދީނުގައި ނޯވެޔޯ އެއީ އަމިއްލަ ކަމެކޯ

  28
  2
 8. ރާކަނި

  މީދެން ކިހާބޮޑު ބަލާ އެ އް މީނަޔަށް ނޫނީ ދީން އެގޭމީހެ އް ހުރިކަމަކަށް މީނަ ޤަބޫލެ އް ނުކުރޭ

  25
  2
 9. މައުމޫމު

  މައުމޫން ތިޔައީ ތިޔަ ވާހަކަ ވިދާޅުވާންް އެންމެރަނގަޅު ބޭފުޅާ! އަންހެން ކުދިން ޚިތާނުކުރުމަކީ ޝާފިޢީ މަޛްހަބުގެ މުސްލިމުން ދީނީކަމެއްގެ ގޮތުގައި އެކަންކުރަމުން އަންނަތާ އެތައް ސަތޭކަ އަހަރެއްވެފައިވާ ކަމެއްކަން އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ. އެކަމަކު އެކަން އިސްލާމްދީނުގައި ނޯންނަކަމަށް ތިޔަވިދާޅުވަނީ... ފަތިސް ނަމާދުގެ ފަހު ރަކްޢަތުގެ އިޢުތިދާލުގައި ޤުނޫތުކިޔަން ޝާފިޢީ މަޛްހަބުގައި އޮންނަ ކަމަށްވެފައި އެކަންނުކޮށްގެން މަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި ކިތައް މިސްކިތުގެ ކިތަށް އިމާމުންނާ ދޭތެރޭ ފިޔަވަޅުއެޅުއްވިންކަން ހަނދުމަފުޅުއެބަހުރިތޯ؟

  20
  1
 10. އަދިޒުވާން

  އަދިވެސް 30 ހަކަށް އަހަރު ވެރިކަން ކޮއްލަން ބޭނުން ދޯ ބެއްޔާ ކަށްވަޅަށް ދާން ތައްޔާރުވެބަލަ ދީނީ ފަތުވާދިނުން ހުއްޓާލަބަ. ބެއްޔާގެ ފަތުވާ ޤުރުއާނާއިވެސް ހިލާފުވާކަން އަހަރުމެން ކުޑަ އިރުއްސުރެން ދަންނަން. އަހަރުމެންވެސް ބެއްޔާގެ ޢުމުރާ ކާރިވަނީ މިހާރު. އަދިވެސް ބެއްޔާ ތި އުޅެނީ ޕާޓީތައް ހަދާގެން. އެކަމަކު ދެން 30 އަހަރުވަރު ވެރިކަން ކުރަން ބެއްޔާއަށް ލިބުން ވަރަށް ނާދިރު. އެހެންމެ ވިސްނާލާފަ. އިސްލާހުވެބަލަ. ބެއްޔާއަށް ހިދާޔަތް ދެއްކެވުމަށް ދުޢާކުރަން.

  16
 11. އުސްތާޒު

  މައުމޫނު ފަތުވާދެއްވަނީ ދަލީލު ތަކަށްބަލާފަ އެއްނޫން ފަލަކީ ހިސާބުތަކަށް ބަލާފަ

  14
  2
 12. ާއަލިފް

  There are reports in the Sunnah which indicate that circumcision for women is prescribed in Islam. In Madeenah there was a woman who circumcised women and the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said to her: “Do not go to the extreme in cutting; that is better for the woman and more liked by the husband.” Narrated by Abu Dawood (5271), classed as saheeh by Shaykh al-Albaani in Saheeh Abi Dawood.

 13. ނުރަބޯ

  މައުމޫނުއެވެ. ކީރިތި ރަސޫލާގެ ހަދީޘްފުޅެއްގެ މާނައިގައޮވޯ ދެމަފިރިންގެ ދެ ޙިޠާނު ޖެހިއްޖެނަމަ ހިނެއިން ވާޖިބުވާ ކަމަށް. އަންހެނާ ޙިޠާނު ނުކުރާނަމަ އެގޮތަށް ހަދީޘްފުޅު އައިސްފާނެތޯ ސުވާލަކީ.

 14. ސުލައިމާނު

  ދެން އެ ހިނދު އަނެއްކާވެސް އެ އިބިލީސް ފާޅުވި ހިނދު ބުނޫއެ.. ތިމަންނާ އަކީ ވެސް މިސްރުން ކިޔެވި މީހަކީމެވެ.. މި އިބިލީސް އަކީ ދީނީ ކަންކަން މީސްތަކުންނަށް އޮޅުވާލުމުގައި އަރާ ހުންނެވި މީހެކެވެ.

  6
  3
 15. ޒަމް ޒަމާ ޒަމް

  ގެއަށް ގޮސް ނިދަން އޮވެބަަލަ ކޮސް ނުގޮވާ. ކަލޭމެންނާ ހުރެ މިޤައުމު ތަރައްޤީ ނުކުރެވުނު ވާގަކަ އެބުނަނި. ދޭބަލަ ނިދަން ދޭބަލަ ނިދަން

 16. ބުރުގާ

  އޭނަބުނީ ހަމައެކަނި އޭނަގެ ފެމެލީ ބުގާ އަޅަން ނުޖެހޭ ވާހަކަ ކަމައްވެސް ވެދާނެ!!!

  2
  1
 17. ހިތާނު

  އަންހެނުން ކުރީޒަމާނު ގައި ހިތާނުކުރި ތަނެއް ބުރިކުރަނީކީ ނޫން ނުބުންޏަސް މައުމޫން އަށް އެނގޭނެ 30 އަހަރު ގެ ކުރީކޮޅުގައި އެކަމެއް ކުރި ކުރީގެ މީހެއްބުނި ތަނަކައް ކަށިޖަހަނީޔޯ ދެން ނޭނގެ އެކަން ކުރުމަ އްވުރެ ނުކުރުން ރަނގަޅޯ މިހާރު ނުކުރަނީ އެހެންވީމަ ކަމައްވެދާނެދެންނޭނގެ

 18. ދަވްތޫރް އަބުދުލް އަޒީޒް

  ތިޔަހެންބުނި ބުރުގާއެޅުމުގަވެސް ހުއޖަތެއްނެތޭ ދެން ދޭތެރެ ދުރުކޮއް އައްޑަނަބަހައިގެން ދަރފަސްކޮޅުނައްތާލާށޭ ދީނުގައޮވޭތޯ މިގައުމުގައި މިހާރުނެއް މަހައް ފަރައް ދަރައް ރުކަކައް އެރޭވަރުގެ މީހަކުވެސް ދޭތެރެދޫކުރުވިކުރީން އާބާދީ ނެތިއްޖެ މިވެސް ފިރުއައުނު މޫސާގެ ފާޅުކުރައްވާނެ ކަމައް ފިރިހެން ކުދިންމެރިހެން ދެޖިންސުން އެޑްވާސައް ނައްތާލީ ވެރިކަމައް މީގެން ދަރިފަސްކޮޅަކުންވެސް އަރާފާނެތި ފިރުއައުނުވާ ވިހަންދެއް ކެއްކޮއްލާ މިވަރުވެސް ނުކޮއް އަންހެން ފިރިހެނެއްވެސް ނުބަލާ

 19. ގައުމީދޯނި

  ތިޔަހެންބުނި ބުރުގާއެޅުމުގަވެސް ހުއޖަތެއްނެތޭ ދެން ދޭތެރެ ދުރުކޮއް އައްޑަނަބަހައިގެން ދަރފަސްކޮޅުނައްތާލާށޭ ދީނުގައޮވޭތޯ މިގައުމުގައި މިހާރުނެއް މަހައް ފަރައް ދަރައް ރުކަކައް އެރޭވަރުގެ މީހަކުވެސް ދޭތެރެދޫކުރުވިކުރީން އާބާދީ ނެތިއްޖެ މިވެސް ފިރުއައުނު މޫސާގެ ފާޅުކުރައްވާނެ ކަމައް ފިރިހެން ކުދިންމެރިހެން ދެޖިންސުން އެޑްވާސައް ނައްތާލީ ވެރިކަމައް މީގެން ދަރިފަސްކޮޅަކުންވެސް އަރާފާނެތި ފިރުއައުނުވާ ވިހަންދެއް ކެއްކޮއްލާ މިވަރުވެސް ނުކޮއް އަންހެން ފިރިހެނެއްވެސް ނުބަލާ

 20. ޑިމޮކްރަޓިސްޓް، ރ.ވާދޫ

  ތިކަމަކާ އެއްގޮތަކަށްވެސް ދެކޮޅެއް ނަހަދަން. އިސްލާންދީނުގަ ނޯވޭތާ މޫނާއި ދެއަތްތިލަ ނޫންހާތަނަކީ އަންހެނާގެ އައުރަ ކަމަކަށް؟ ދެން ކަލޭ އަންހެނުން ބުރުގާ އަޅަން ނުޖެހޭކަމަށް ފަތުވާނެރެނީ ކޮންދޭތެރެއެއް ކަލެއަށް ފެނިގެން؟

 21. ހުސެން

  ބުރުގާ އަޅަން ޖެހޭތަ؟