ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓެއް ކަމަށްވާ ހުދުރަންފުށި ރިސޯޓްގައި ފަތުރުވެރިޔަކު ރޭޕް ކުރަން އުޅުނު މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހްޤީޤު ކުރަމުންގެންދާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ.

"ވަގުތު" އަށް މައުލޫމާތު ދިން މީހަކު ބުނީ އެރިސޯޓްގައި ރޭ ކަޒަކިސްތާންގެ އަންހެނަކު ރޭޕް ކުރަން އުޅުނު މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤު ކުރަން ފުލުހުން މިހާރު ރިސޯޓްގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ކަމަށެވެ.

"ފުރަތަމަ ތުހުމަތު ކުރެވުނީ އިންޑިއާ ފަތުރުވެރިއެއްގެ މައްޗަށް. ނަމަވެސް މިހާރު ފުލުހުން ތުހުމަތު ކުރަނީ ރިސޯޓްގެ ކޮންމެވެސް މުވައްޒަފަކު އެކަން ކުރިކަމަށް. ފުލުހުން ގެންދަނީ ވަކިވަކިން ދިވެހި މުވައްޒަފުންގެ ހަށިގަނޑު ޗެކް ކުރަމުން. ހަށިގަނޑުގެ އެއްވެސް ތަނެއްގައި ވަކިއަޅާފައި ހުރިތޯ ބަލަމުން ގެންދަނީ." އޭނާ ބުންޏެވެ.

ރިސޯޓްގައި 180 ވަރަކަށް މުވައްޒަފުން އުޅޭއިރު ޗެކް ކުރަމުން ގެންދަނީ ހަމައެކަނި ދިވެހިންނެވެ. ރިސޯޓްގައި އުޅޭ ދިވެހިންގެ އަދަދު 80 އަށް ވުރެ މަދުނުވާނެ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

އަންހެން ފަތުރުވެރިޔާ ރޭޕް ކުރަން އުޅުނީ އޭނާ ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން ގެންދާ ކޮޓަރީގައި ހުއްޓައެވެ. އެކޮޓަރިއަށް މީހަކު ވަނީ ކޮޓަރީގެ ފާހާނާ ފާރުމަތިން އަރައިގެން ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. ފާހާނާ ހުންނަނީ މަތި ހިޔާނުކޮށެވެ.

ފަތުރުވެރިޔާ ރޭޕް ކުރަން އުޅުނު މީހާ ވަނީ އޭނާގެ ކަރުގައި ހިފާފައެވެ. ކަރުގައި ހިފުމުގެ ސަބަބުން އަންހެން މީހާގެ ކަރު ރަތްވެފައި ހުރިކަމަށް ވެއެވެ.

އޭނާގެ ކޮޓަރިތެރެއިން ވަނީ ފިރިހެނުން އަޅާ ކަހަލަ ރިހި ފަށެއް ވެސް ފެނިފައެވެ.

ކަޒަކިސްތާންގެ ފަތުރުވެރިޔާ ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަން ރާއްޖެ އައީ އެކަންޏެވެ. އޭނާ އަދިވެސް ރިސޯޓްގައި އެބަހުއްޓެވެ. ނަމަވެސް ޗުއްޓީ ކުރުކޮށްލުމަށްފަހު އޭނާ ރާއްޖެ އިން ފުރަން މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން އަދި ފުލުހުންގެ ބަހެއް ނުލިބެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

34 ކޮމެންޓް

 1. Anonymous

  އަންހެންމީހާ ވަކި އެޅީތަ؟ ހުރިހާ އެންމެން ޗެކްކުރަނީ.

  47
  1
 2. ޢާޒީ

  ތީ ބަދަލު ހޯދަން ކަމަށް ވެދާނެ ބަދަކު ދޭ ސަރުކާރު ވީމަ. ރަނގަޅަށް ބަލާތި. ސިވިލް ސަރވިސް އިން މައްސަލަ ބަލާ ގޮތަކަށްނޫން ބަލާނީ.

  68
  6
 3. ޢާޒީބެ

  ތީ ބަދަލު ހޯދަން ކަމަށް ވެދާނެ ބަދަކު ދޭ ސަރުކާރު ވީމަ. ރަނގަޅަށް ބަލާތި. ސިވިލް ސަރވިސް އިން މައްސަލަ ބަލާ ގޮތަކަށްނޫން ބަލާނީ.

  41
  5
 4. ނަން

  ތީ ކިހިނެތްވާ ކަމެއްކަން އެނގޭ... ކަޒަކިސްތާނުން ޓޫރިސްޓުން އާދޭތަ؟

  41
  22
 5. ސާބަސް

  ރަނގަޅަށްވެސް އިންޑިއާގެ ސަގާފަތް އަށަގަނެެއްޖެ

  147
  2
 6. ޙގހހ

  މިހަަރު ރައްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިން ވެސް ރެޕްކުރަން ފެށީ ކިހަދެރަކަމެއް މި މިސް މިހުން ރެޕްނުކޮއް މަައިތިރި ވެގެން ތިބި މަ ވިނު

  140
 7. ޫެްއޭރިއެލް

  ބަސް ހުސްވެއެެއްޖެ.....

  128
  1
 8. އައްޔަ

  ކޮން ރިސޯޓެއް ތަ؟ ތިވާނީ ރޫމްބޯއީ މީހާޔައް.

  21
  37
 9. މާރިޔަތު

  ތިމީހަކު ފުލުހުންނަށް ނުހޯދި އަދަބު ނުދެވިއްޖެއްޔާ ތިއީ މުޅިދުނިޔޭގެ ކުރިމަތީގައި ރާއްޖޭގެ ޓްވަރިޒަމްގެ އަގުވެއްޓުނީ.
  ތިކަން ބޭރު ނޫސްތަކުގައި ޖެހުމުގެ ކުރިން އަވަހަށް ފިޔަވަޅު އަޅާ ...

  113
  3
 10. ޖަޑް

  ދެންވީ ބޮޑު ޙަރަދު ކޮށްގެން އަލީ ވަހީދުމެން ޓީމް އެރަށަށް ދާން ..........ގޭސް ގޭސް....

  128
  3
 11. ހިތަށްއެރިގޮތް

  ބޯހަލާކު.....

  126
  1
 12. ލަތީފް

  ރޭޕިސްތާނަށްވެ ނިމެނީ މިއޮށް ހޭވެރިކަން ހުރި ރަތްޔިތަކު ވިއްޔާ ވިސްނަވާ ގައުމުމިދާ މިސްރާބު ބަދަލު ކުރުމަށް ވޯޓް ދެއްވުމަށް ގޮވާލަން.

  139
  7
  • އަލިބެއްޔާ

   ކަމެއްވާއިރަށް ސިޔާސީކުރީމަ ނިމުނީތަ. ލަތީފުމެންގެ ޕާޓީން ވެރިކަމުގަ އޮތްއިރު މިހުރިހާކަމަކަށް ހައްލުހޯދިނަމަ މިއަދުވެސް މިގައުމު ހިންގަންތިބޭނީ ހަމަ ތިބޭފުޅުންގެ ޕާޓީއިން. ދެންބުނާނެ ތިމަންނަމެންގެ ދައުރުގަ މިކަމެއްނެތޭ މިގައުމުގަ. ބަލަ އޭރު ސިއްރުން މިހުރިހާކަމެއް މިގައުމުގަ ހިނގަނީ. މިހާރު ފަޅާއަރުވާލެވުނީމަތާ މީހުންނަށް މިކަންތައް މިއެނގެންފެށީ. ދެންއޮތީ މިކަމަށް އަވަސްހައްލުހޯދުން. ކޮންމެ ބަޔަކުވެރިކަމުގަ ތިއްބަސް އިނގޭކަމަކީ މިކަންތައްތަކަށް އަވަހަށް ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭކަން. ޔަގީންކުރަނީ އަވަހަށް މިކަންކަމުގެ ހަގީގަތްހޯދާ ކުއްވެރިވާމީހުންނަށް ހަރުކަށިއަދަބު ދެއްވާނެކަމަށް.

   9
   14
   • ކަތީބު

    ލަތީފު އެއީ ކޮން ޕާޓީއެއްބާ؟

    • މާބުރު

     ލަޠީފުއެއީ ބުރުމާ ޕާތީ (ޖޭ.ޕީ)

 13. ޢެޑްމުންޑޯ

  ތިނުވާނެ ދިވެއްސަކަށް ، ހީވަނީ އިންޑިޔާ ނުވަތަ ބަންގާޅީ އެއްހެން

  47
  8
 14. ފާއިޒް

  ދަރިންނޭ މިހާ ދަށް ފެންވަރަށް ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފްސު ނުގެންގޮސް ހަމަ ނުވަނީތަ؟ ޒިނޭއަކީ ހާދަ ހުތުރުކަން ބޮޑު ފާފައެކޭ. މީގެ އިތުރަށް ތިމާމެނަށް ފައިސާ ލިބެންހުރި މަގުތައް ތިމާމެން އަމިއްލަ އަތުން ބަންދުކޮށް ޤައުމުގެ އިޤްތިސާދެއްނޫންތަ މިކަމުން ހަލާކުވެގެންދަނީ؟ ހެޔޮނުވާނެ މިވަރަށް ފިރިހެނުންގެ ކަރާމާތަށް ހުތުރުނާރުވާ ރީތިގޮތުގަ ކައިވެނިކޮށްގެން ތިކުރާކަމެއްކޮށްބަލަ. މިދެން މުޅި އިންސާނިއްޔަތަށްވެސް ހުތުރުކަމެއްނު

  148
  1
 15. ސާކިރު

  ކަލެޔައް ކިހިނެއްއެގެނީ ރޫމްބޯއީ މީހާކަމެއް...

  64
  3
 16. މުލަހަޅަ

  ފު ރަހަޅަ، އުތު ރަހަޅަ، ހުވަން، ދިނަށަ، ..... ރޭޕަ.... މި ނަކަތަކީ އި ރުވައި މޫސުމުގެ އެންމެ ފަހު ނަކަތެވެ. މި ނަކަތުގައި އާއްމު އިޖުތިމާއީ މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފު އެތައް ކަމެއް ހިނގާނެއެވެ.

  45
  2
 17. ހިގާ ނުކުންނަން

  ކިހާ ހެޔޮފުޅު އިންސާފުވެރި ސަރުކާރެމީ ދިވެހިންގެ އަދަދު 80އަށްނުއަރާ އެކަމަކު ޗެކްރަނީ ހަމައެކަނި ދިވެހިންގެ.އިންޑިޔާމީހުންނަ ޝައްކުކުރެވުނަސް ދިވެހިން ޗެކްރަނީ..ތިއީ އިންޑިޔާއިން ރާއްޖޭގެ ޓްއަރިޒަމް ކުރިއަރުވަދެނީ....އެމީހުންގެ އެޖެންޓުންލައްވާ...ހެކިލިބުނަސް އިންޑިޔާމީހަކާ ދިމާލަށްދާން ނުކެރޭނެ ސަރުކާރަށް...ބޫންބޫން މިއޮތީ ރިސޯޓްބޯއިނަށް މިނިމަމްވޭޖް ކަޑައެޅިފަ....ދިވެހިން ނުކުންނަވެއްޖެނުން އިންޑިޔާމީހުންނާ ބަންގާޅީން މިގައުމުންފިނުވަން...މިހާރު ބޮޑުވެއްޖެ މުސީބާތެނުންމިއީ...

  210
  1
 18. ޔޯޔޯ

  އަޅެފަހެ ކިހިނެއްތަ މިވަނީ މި ގައުމުގެ މީހުންނަށް، ނަމުން %100 ޕަސެންޓް މުސްލިމް ކަމުން ކާފަރު ފަރަންޖީން. މިހެން ލިޔުނީމަވެސް ގޯސްވާނީ ނިކަމެތި އަޅުގަނޑު.

  26
  2
 19. ވަކީލު

  ލަންކާ ނޫނީ ބަންގާޅުމީހެއް ފައްއަޅާނީ

  33
  5
 20. ދިވެހިބިން

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިސޯދީ މައިތަނބު ކަމުގައިވާ ޓުވަރިޒަމަށް ގެއްލުންދިނުމަށް މިހިންގާ ކެމްޕައިން މިހާރުން މިހާރަށް ހުއްޓާލަން ގޮވާލަން. ހުރިހާ ޤަޢުމެއްގަވެސް މީހުން ކުއްތައްކޮށްއުޅޭ! އެކަންކަމާ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ފިޔަވަޅު އަޅާނެ!

  14
 21. ޝަހީދު

  ކޮމެންޓް ކުރާ މީހުން އަދި މާ މޮޅު..

  13
  1
 22. އިބްރާހިމް

  ރާއްޖެ މިދަނީ ނުބައިކަންކަމުގައި އިންޑިޔާއާއި ވައްތަރުވަމުން. އިންޑިޔާގެ ވެރިން ރާއްޖޭގެ ވެރިންނާއި ކޮނޑާއި ކޮނޑު ޖައްސައި ބެއްދުމުގެ ނަތީޖާ. އެމްޑީއެން ރިޕޯޓަށް އަވަސް.
  ﷲިޔަވަޅެއް

  21
 23. އަލީ

  ޗެކު ކުރަނީ ހަމައެކަނި ދިވެހީން. ދެން އެއުޅެނީ އެކަން ނުކޮށްފާނެ ބައެއް ދޯ..

  25
 24. ހުދުރަންފށ

  ތިތާގައި ގިނަވާނީ ސިލޯން މީހުން. އެމީހުން ރިހި ފަށް އާޅާ ވަރު ރާއްޖޭ މީހުނަށް ވުރެ އާމުވާނެއެވެ. ބޮޑަށް ވައްތަރީ ލަންކާ މީހަކު ރާބޮއިގެން ކޮއްފައި އޮތް ކަމަކާ. އަދި މިތާގެ ސްޓާފް ޕެރިޓީ އިޝޫއަކީ ޓުއަރިޒަމް އިން ބަލާ ޗެކްކުރުމަށް ފަހުވެސް ހައްލު ނުކުރެވޭ ތަނެކެވެ. މިތަނުގައި ދިވެހިންނަށް ކަންކުރަނީ ހިތައްއެރި ގޮތަކަށްށެވެ. މުހާތަބު ކުރަނީ ވަލު ޖަނަވާރުން ނަށް މުހާތަބް ކުރާގޮތަށްށެވެ. އަމިއްލެ ގައުމުގައި އަޅުން ގެންގުޅޭ ތަނެއް މިއީ.

  10
 25. ޙަސަނާ

  ތިޔަ ރިިސޯޓުގަ 180 މީހުނައްވުރެ މާގިނަވާނެ މުއައްޒަފުން ހަމައެކަނި ލަންކާމީހުންވެސް 150 ވުރެގިނަވާނެ އާންމުކޮއްރިހިފައް އަޅައިގެން އުޅޭނީ ލަންކާމީހުން ތިވާނީވެސް ލަންކާމީހަކު ކުރިކަމަކައް ތިރިސޯޓުގަ ލަންކާމީހުން އުޅެނީ ވަރައްފުއްޕާފަ އެމީހުންގެ ބާރުގަ މިހާރުވެސް ތިގޮތައްދިވެހިން ތިޔަ ޗެކުކުރަނީ މީގައުމެއް މިތާގެ ވެރިންވެސް ދިވެހިންނައްތުރެ ލަންކާ އިންޑިއާމީހުން ނައް އަޅާލާނެ އެކަމަކު އިންތިހާބެއް ބޯމަތިވާއިރައް ދުވާނެ ދިވެހިން ނިދަންވެސް ދެވެންޖެހޭނޭ އަބިދަރިންކާރިއައް ބުނާއިރައް އަތްޖަހާ ގުރޫޕު ތިބޭނެ ހެވިފަ ެކަމަކު ކުޑަމިނުން ދިވެއްސަކައް ވަޒީފާގަޑެއްވެސް ލިބޭގޮތައްގާނޫނެއްހަދާލަންވެސް ނުކެރޭނެ ޓެކުސް ނަގައިގެން ސިޔާސީ އާއިލާ ގެ މުސާރަތައްބޮޑުކުރުން ކަމަކީ....

  13
  • ޙަގީގަތް

   މިއީ ހަގީގީ ވާހަކައެއް. ޓްރެފިކްޕޮލިހުންވެސް ތިބެގެން ފުއްޕާނީ ދިވެހިންނަށް. ބަންގާޅީން އަތުގައި ލައިސަންސް ނޯންނަތާގައި ވޯލްޕާމިޓެއްވެސް ނޯވޭ. ސައިކަލް ބައިސިކަލް އަތްގާދިޔަލަށް ހަދައިގެން ބަންގާޅީން މަގުތަކުގައި އެއުޅެނީ. މިއަދުވެސް ސްކޫލްދޮށަށް ދިޔަމީހަކު ސައިކަލްޕާކްކުރި ގޮތާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ޕޮލިސްމީހަކު ހުރެގެން ފުއްޕާ. ކާރިން ބަންގާޅިޔަކު ހަމަ އެގޮތަށް ސައިކަލު ބަހައްޓާފައި ހިގައިގަތް. އެޕޮލިސްމީހާ އަޅާވެސް ނުލައި ހުރެގެން ދިވެހިމީހާޔާ ޒުވާބުކުރަނީ.

 26. އަހުމަދު

  މި ވެރިކަމެ އައިފަހުން ރޭޕްކުރުން ނޫންކަމެއް ނެތް

 27. ޢަލީ ވަހީދު

  ޢަދާރަން ރިސޯޓުގަ، 180 ސްޓާފުން، ދިވެހި 80 ސްޓާފުން، ކޮބާ 50%
  ދިވެހިން ވެސް ހަމަނުވޭ، ރޭޕް މައްސަލަވެސް މިމައްސަލަވެސް ބަލަން ޖެހޭނެ، ހަަމަ ގައިމުވެސް 300 ސްޓާފުން ތިރަށުގަ އުޅޭނެ، މިކަންކަން ބަަލަން ކެރޭނެބާ

 28. އަލިބެއްޔާ

  ކަމެއްވާއިރަށް ސިޔާސީކުރީމަ ނިމުނީތަ. ލަތީފުމެންގެ ޕާޓީން ވެރިކަމުގަ އޮތްއިރު މިހުރިހާކަމަކަށް ހައްލުހޯދިނަމަ މިއަދުވެސް މިގައުމު ހިންގަންތިބޭނީ ހަމަ ތިބޭފުޅުންގެ ޕާޓީއިން. ދެންބުނާނެ ތިމަންނަމެންގެ ދައުރުގަ މިކަމެއްނެތޭ މިގައުމުގަ. ބަލަ އޭރު ސިއްރުން މިހުރިހާކަމެއް މިގައުމުގަ ހިނގަނީ. މިހާރު ފަޅާއަރުވާލެވުނީމަތާ މީހުންނަށް މިކަންތައް މިއެނގެންފެށީ. ދެންއޮތީ މިކަމަށް އަވަސްހައްލުހޯދުން. ކޮންމެ ބަޔަކުވެރިކަމުގަ ތިއްބަސް އިނގޭކަމަކީ މިކަންތައްތަކަށް އަވަހަށް ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭކަން. ޔަގީންކުރަނީ އަވަހަށް މިކަންކަމުގެ ހަގީގަތްހޯދާ ކުއްވެރިވާމީހުންނަށް ހަރުކަށިއަދަބު ދެއްވާނެކަމަށް.

 29. ހުދުރަންފުށި

  ރިހި ފަށެއް ނޫން ފެނުނީ. ރޫމް ބޯއީ ޑިއުޓީގަ ނެއް. ސެކިިއުރިޓީ ހަޓު ކައިރި. ސެކިއުރިޓީ ޑިއުޓީ ގަ ހުޓާ. އަންހެން މީހަާ ބުނީ ރޫމް ބޯއި ނޫން ކަން ޔަގީނޭ. ޢިސްކޮޅު ދިމާ ނުވާ ކަމަށް.

 30. ބޮޑުކަރާ

  ފަތުރުވެރިންނަށް ޚިދުމަތްދޭމީހުން ސާރވިސްޗާޖު ހޯދަން އުޅެނީކަންނޭގެއި ފަތުރުވެރިންނަށް ޙިމާޔަތް ދޭންޖެހޭނެދޯ