ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާން ޗީފް އިންސްޕެކްޓާ އޮފް ޕޮލިސް އިޒްމިއާ ޒާހިރު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދަން "ވަގުތު" އާއި ދެކޮޅަށް ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

"ވަގުތު" އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ޗީފް އިންސްޕެކްޓާ އޮފް ޕޮލިސް އިޒްމިއާ ޒާހިރު ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅީ އެކަމަނާގެ އަބުރަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމުގެ މައްސަލައެކެވެ.

އެމައްސަލަ މިއަދު ސިވިލް ކޯޓުން ބަލައިނުގަނެ ބޭރުކޮށްލާފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު "ވަގުތު" އަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ. ނަމަވެސް މައްސަލަ ބަލައިނުގަތް ސަބަބެއް ސާފެއް ނުވެއެވެ.

"ވަގުތު" އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ޗީފް އިންސްޕެކްޓާ އޮފް ޕޮލިސް އިޒްމިއާ ޒާހިރު ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި އެދިފައި ވަނީ "ވަގުތު" ގެ ޗީފް އެޑިޓަރ މުޝައްރަފް ހަސަން ދީދީގެ އަތުން ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދާށެވެ.

ޗީފް އިންސްޕެކްޓާ އޮފް ޕޮލިސް އިޒްމިއާ ޒާހިރު ވަނީ މީގެ ދިހަވަރަކަށް މަސް ދުވަސް ކުރިން "ވަގުތު" ގެ ނޫސްވެރިން ފުލުހުންގެ މީޑިއާ "ވަޓްސްއެޕް" ގްރޫޕުން ބޭރުކޮށް މައުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤަށް ހުރަސް އަޅާފައެވެ. އެމައްސަލަ "ވަގުތު" އިން ވާނީ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލާއި، ފުލުހުންނާއި، އަދި ނޭޝަނަލް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް ވެސް ހުށަހަޅާފައެވެ.

ޗީފް އިންސްޕެކްޓާ އޮފް ޕޮލިސް އިޒްމިއާ ޒާހިރު "ވަގުތު" އާއި އަދި އެހެން ބައެއް މީޑިއާތަކާއި މެދު ވެސް ތަފާތު ކުރުން ގެންގުޅެމުންދާއިރު މިއީ މީގެ ކުރިން ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާންގެ މަގާމު އަދާކުރެއްވި އެއްވެސް ބޭފުޅަކު އަމަލު ކުރެއްވި ގޮތެއް ނޫނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

39 ކޮމެންޓް

 1. ޒަރީރު

  މީހުންނާއި ޖައްސައިލިއަސް ތީ ފުކެއް ބޮޑުވަރު...

  79
  17
 2. ކޮރަލް

  ފުރަތަމަ ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބު ދާރީ ވެބަލާށެވެ.

  109
  10
 3. މާމިގިލީ މީހާ

  ބަލަ އަބުރުގެ ގާނޫނު އޮތީ އުވާލައިފަ ޔޭ. ފުލުހުން ވެސް މިހާރު ސިޔާސީ ވީ ދޯ.

  126
  10
 4. ތަންދޮރު

  އިޒްމިއާ ސިވިލް ކޯޓށް ވައްދާފި މައްސަލައެއް ވިއްޔާ ބަލާނެ..! ޥަރަށް ސާފްކޮށް މިބުނީ!

  80
  16
  • ކަނަމަނަ

   ތީ ލޯބިވެރިޔާތަ ތިހާޔަގީންކަންތިދިނީ

   77
   11
  • ސްޕްރީމް

   ޑޫޔޫނޯ އަޒްމިރަލްޑާ؟ ޝީ އިސް ހާ ސިސްޓަރ

   28
 5. ހުސޭނުބޭ

  ހާދަ ގިނަ އެއްޗެތިތަކެއް އޮތީމައޭ އެއްޗެއް ގެއްލިގެން އޭގެ ބަދަލު ހޯދަން ފަހަތުން ދުވާނީ!

  93
  10
 6. Anonymous

  ތިވަޒީފާގައި ހުރެ ކުރެ ވަޒީފާގެ ހައިޘިއްޔަތު ކުރި ކަމަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ބުނި އެއްޗަކަށް ދައުވާ ނުކުރެވޭނެ. މޮޔަ ބޭކަނބަލަކާ ވައްތަރުވަނީ.

  106
  11
  • ޢިބޫ

   އެހެން ވިރު ލިޔަން ޖެހޭނީ ވަޒީފާގަ ހުރެ ކިރިކަމަކާ ބެހޭގޮތުން ޒަތީ ކަންކަމަކާ ނޫސްވެރިނަސް ނުބެހެވޭނެ.. އެހިސާބުން އެކަމަނާ އަށް އަމިލަ ހައިސިއްޔަތުން ހައްގު ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ.. ވާނުވާ އެގިގެން އުޅެބަލަ..

   23
   38
 7. ފިއްޓޭ

  ހެހެހެ. މިހާ ރު ފުލުހުން ހާދަ އައްޗި ކޮށޭދޯ މިއުޅެނީ!

  83
  9
 8. އަބުރުފުޅު

  އަބުރުގެ ގާނޫނު ވަނީ ބާތިލް ކޮއްފަ
  ދެން ތިބުނާ ބަދަލެއް ހޯދަން ކޯޓު ދޮރު ގައި ޓަކި ޖެހީ ކޮން ގާނޫނެއްގެ ދަށުންބާ

  71
  9
 9. ނަން

  އަބުރު ރައްކާރަން ބޭނުން ނޫންނަމަ ވަޒީފާއިން އިސްތިއުފާ ދީފައި ގޭގައި ހުރޭ. ތި މަޤާމުގެ ގޮތުން މީހުން އިއްޗހިވެސް ކިޔާނެ، ފާޑުވެސް ކިޔާނެވެ. ހަަޖަމް ކުރަން ދަސްކުރޭ. ކޮންމެހެން ލާދީނީ މީހުންގެ ޕަޕެޓަކަށް ނެހެދުނަސް ރަގަޅުވާނެއެވެ.

  74
  13
  • ޢިބޫ

   ފުލުހުންގެ ވަޒީފާގަ އުޅުނަސް އެއީވެސް ދިވަހި ރައްޔިތެއް ގާނޫނޫން ލިބިދެންޖެހޭ ހައްގު އޭނާއަށް ވެސް އޮންނާނެ. ކާލޭމެނަ ހީވަނީ ދޯ ފުލުހުންނަކީ އެހެން ގައުމަކަށް އުފަން ބަޔެކޭ...

   16
   34
   • ބޮޑު ހަސަންބެ

    ތިހެންވިޔާ ފުލުހުންވެސް އެކަން ދަނެގެން އުޅެބަލަ. ދިވެހި ނޫސްވެރިންނަކީވެސް އިންސާނުންކަމާ، ގާނޫނުގެ ދަށުން އެމީހުންނަށްވެސް ހަބަރު ގެނައުމުގެ މިނިވަންކަން އޮންނަކަން. .

    33
    8
 10. ޓަކަފިރޯށި

  ތީ މަސްހޫރުވާން އުޅޭ މަންޖެއެއް ރަނގަޅު ވާނީ ނުދެނެ ހެރިކަމައް ހެދިގެން ހުރިއްޔާ ރައްޔިތުން ކައިރީ ތިއެއްވަސް މީހެއްނޫން

  58
  11
 11. ރައްޔިތު އަހައްމަދު

  އަތް މަތި ދަތިވީ..ލާރިކޮޅަކަށްޖެހުނީ..އެހެންވެ އެއް މެ ފަސޭހައިން ލާރި ލިބެންއޮތް ކޮޅަކުން ލިބިގަންނަނީ..ސްޓިކާޖަހަން ނުކުންނަންވީނުން ނޫސްވެރިންގެގައިގަ..ވަގުތުންޖޫރި މަނާ ނުދައްކާ ނޫސްވެރިން ޓޯކުރާނީ...ދައުލަތަށްބައެއް ފުލުހުންނަބައެއް..ރަގަޅެނުން މިގޮތް..އަބުރުގަވެސް ސްޓިކާޖަހާލަބަލަ..ހުރި ޕޮއިންޓުން ލާރިނަގާ ބިލުކުރާނީ..

  59
  12
 12. ޔާމިން

  އެއީބޯގޯސްއެއް

  29
  10
 13. އަހްމަދު

  ބުލީ ކުރުން ހުއްޓާލާ !!

  23
  6
 14. ޖިންނި

  ވަގުތު ނޫސް ބަރާބަރު

  40
  11
 15. އަލީ

  އަބުރުމަތީ ބުރުގާ އަޅާ. އޭރުން ނާރާނެ

  30
  8
 16. އަލީ

  ބަލަ ޝަރީފާ ކިހިނެއްވެފާ ހުންނަ މީހެއްތަ މީ އޭ. ބޮއި ހަލާކު

  17
  8
 17. ޓުއްފާހު

  ޢޭނަޔަށް ހޮޑު ބޭސް ގުޅައެއްގަނެދީިބަލަ

  40
  8
 18. ޖަހާބެރު

  މާބޮޑަށް ތިއްތި ދެއްކެން އެ އުޅެނީ....

  36
  8
  • ބޮޑު ހަސަންބެ

   ވާނީވެސް އެހެން . ތުއި އަންހެންކުދިންނަށް ބާރު ދިނީމަ ވާނޭގޮަތް އެފެންނަނީ. ނިކަން ކަމަށް ގާބިލް އަންހެނެއް އަރުވާބިލަ.

   27
   6
 19. ހަރަމް

  ހާދަ ހަނދު އޮއްސިފަ މިހިރީ މި މަންޖެ! ކަމަކާ ދެރަވެފަތަ؟ ވަގުތު ދެކެ ކޯފާ އިސްވެފައިތަ؟

  30
  9
 20. ހިތްނުފުރޭ_ރައްޔިތުދު_ދަރިން

  ބޮޑެތި ރަށްތަކާ ފަޅުތަކާ ހާތަކުން ރޯޔަލްޓީ ލިބޭ އިރު ބުރިބުރިއަށް އުސްތަންތަން އަރާ ތަރިތަކުގެ ޖެހޭ އިރުވެސް ހިތް ނުފުރެނީތޯ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  29
  8
 21. ޅަބޭ

  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްއަކީ އިޒްމިއާގެ ގެދޮރުތަ؟ ނޫނީ ބަދިގެތަ؟

  31
  9
 22. ހެހެ

  މިއީ މީގެ ކުރިން ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާންގެ މަގާމު އަދާކުރެއްވި އެއްވެސް ބޭފުޅަކު އަމަލު ކުރެއްވި ގޮތެއް ނޫނެވެ.
  ވަރަށް ބޮޑު ތެދެއްތީ.
  މީ ވަރަށް ފެންވަރުގައި ހުންނަ މަންޖެއެއް.

  23
  5
 23. ކަކުނި

  ދެންވެސް ބުރުގާ އަޅަންއުޅެގަ

  20
  5
 24. ބޮޑު ހަސަންބެ

  އެވަރުގެ މީހަކު ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިސަރުގެ މަޤާމުގަ ބެހެއްޓުން ނުފެނޭ. ހަޖަމް ނުވަންޏާ އިސްތިއުފާދެއްވާ. ނާގާބިލް މީހުން ލާތީ ވާގޮތްމީ.

  24
  5
 25. ބުރުގާ

  އޭ މިހިރަ އަންހެނާ، ކަލޭ ސަކަރާތްޖަހަން ނޫޅެ ވަގުތައް ފަރުވާތެރިވެބަލަ.

  23
  6
 26. އިޒްމިއަރ

  މީހަކާ އިނދެބަލަ

  25
  5
 27. ޢަހައްމާ

  އޭ މިހެން ވެސް ލާރި ހޯދޭތަ؟؟؟ ސަޅި.. މަގު މަތިން ފޮށޭހާ މީހުން ގޮވާގެން ދާނަނަން ކޯޓަށް

  22
  5
 28. Anonymous

  ދޭބަލަ ކޯޓަށް . ކަމަނާ ފާނަށް އެނގިވަޑައި ނުގަންނަވަނީ ކަންނޭނގެ ވަގުތު ނޫހަކީ ކިތައްހާސް ސަޕޯޓަރުން ގެ ހިތްތަކާއި ގުޅިފައި ނޫހެއްކަން. ވަގުތާ ކުޅެއް ނަހައްދަވާ ޢިއްޒަތްތެރި ކަމަނާ. ތައްޔާރަށް މިތިބީ ލާރިދައްކަން ޖެހިއްޖެއްޔާ ކޮންމެ ސަޕޯޓަރަކު ވަކިލާރިންވެސް ދައްކާ ނިންމާލުމަށް. އެހެންނެއް ނޫންވަނީ. ތެދުބަހުން ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭތީ ހަޖަމު ނުވަނީ. ކަމަނާ މެން ހާވާހަޑި ރައްޔިތުން ނަށް ސާފުވުމަކީ ވަގުތުގެ މައްސަލައެއްނޫން. އޮންނަ ގޮތަށް އުޞޫލުން ކަންކަން ކުރައްވާ. އޭރުން ކަމަނާގެ ޚަބަރުތައް ވެސް ވަގުތުގައި އޮންނާނީ ހަމަ ހަބޭސްކޮށް.

  25
  5
 29. Anonymous

  މިކަމަނާ ވަގުތާއި ޖައްސާލައިގެން އުޅޭތީ ބަދަލު ހޯދަން ކޯޓަށް ދާން ފެނޭ!

  26
  6
 30. ސުނީތާ

  އަންހެނުންނަށްވެސް ހުރި ހުތުރެއް.އަހަރެން ހިއެއްނުކުރަން ތީ އެހާ ފިނޑި މީހެއްކަމަށް

  14
 31. މަލިކާ

  ދިވެހިންނަށް ވީ މަދީ ބިން މަޗައް ވައްޓާލައިގެން ބޯޅައެއް ތަޅާހެން ތެލީ

  7
  1
 32. އަލީ

  ހަޖަމްގެ މައްސަލަ ޖެހިފައިވަ ފުލުހުންނަކީ ނުރައްކަލެއް.

 33. ހަސަން

  މަންޖެގެ އަބުރެއް އެބައިންތަ