ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ވެއްޓުނު "ފެބްރުއަރީ ހަތެއް" ގެ ހަނދާންތައް އާ ކުރައްވަމުން ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހު ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާއި ގުޅިގެން މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ (އިންތި) ރުޅިގަދަވެއްޖެއެވެ

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

18 ކޮމެންޓް

 1. ގލ

  ހިހޫތަނުން ކާން އާދަވެފައިވާ މީހުންނަކީ ގައުމު އިސްލާހު
  ކުރުމަށް ބޭނުންހިފޭނެ ބައެއްނޫނެވެ އެބާވަތުގެ މީހުން
  އަބަދުވެސް ޚިޔާރުކުރާނީ ބޮޑުފަޅިއެވެ އެހެންމީހުންގެ ލެއާއި
  ދަލުން ހޯދަފައިވާ މުއްސަނދިކަމުން ނަފާހޯދައިގެން އަރާމުގައި ދިރިއުޅުމަށްޓަކަމެއެވެ.

  21
 2. މޑޕ

  މަލީހުގެ ދުވަސްވެސް ތި ދިޔައީ ދެން ޖެހޭނީ އިސްތިއުފާދޭން އެހެންނޫނީ ގަދަކަމުން ބާލާނެ

  51
  1
 3. Anonymous

  ސޭޓުގެ ވައިރަހުން ކެބިނެޓްގެ އެބަޖެހޭ ސަލަމަތްކުރަން. މި ސަރުކާރަށް ޖެހިފައިވާމަލީހު އަމީނު ސޭޓުގެ އަންހެނުން.

  18
  7
 4. ކޯލިޝަން ނިމިއްޖެ

  ޥައްﷲ ޢައުލަމް

  19
 5. ގިނި ގިންތި

  ޓީވީ ޝޯވް ކުޅެން އުޅުނު މީހަކު ކުއްލިއަކަށް މައުހަދުގައި ކުޅެން އުޅެފަ އައިސް ގާނޫނީ މާބޮޑު މީހަކަށް ވެގެން ވާހަކަ ދައްކަންޏާމު ކިޔިދާނެ ކޮންމެ އެއްޗެއް ވެސް. 2003 އިން ފެށިގެން މިއަދާއި ހަމައަށް ކިތައް ފަހަރު ވެރިކަން ވައްޓާލަން މަގުމައްޗަށް ނިކުތިންތޯ އަތުގެ އިގިލި ތަކުންނާއި ފައިގެ އިގިލިތައް ލައިގެން ވެސް ގުނާލެވޭތޯ ބަލާބަލަ. ބަޣާވަތް ކުރަން އުޅެއުޅެ ކަފާސްވިއިރު ވެސް ބަޣާވާތެއްް ކާމިޔާބު ނުވީމާ ކާޅު ގޮވާނެ ސޮއް ސޮއް

  30
 6. ފުނަދޫ

  ފަހަރަހަކު ގޮލައެއް ބޭރުކުރަމުން އެގެންދަނީ އަވަހައް ބޮޑުކައްނެލި އޮޑިޔަކުން ޖާގަ ކަށަވަރުކޮރޭ

  28
  2
 7. ބަލަ

  އެއީ ދިވެހިންނަށް ލިބުނު ބޮޑު ނަސްރެއް. ދެން ކީއްވެ އެދުވަސް ސިލިބްރޭޓް ނުކުރަންވީ. ވެރިކަމުގެ މިއަދު ތިބެވުނީމަ އެ ދުވަހުގެ ހަގީގަތް ބަދަލު ކުރަން ނޫޅޭ.

  10
 8. ވަހުތާނު އަހުމަދު

  މިހާރުއެރާވަނީ މަލީހުވެސްބޭރުކުރަން ؟

  18
 9. ކޮމެންޓްކުރާމީހާ

  ޔާ ﷲ އިންތިއާއި އިންތިމެންގެ ބޮޑާވެރިބައިގަނޑުގެ ކިބައިން އެންމެހާ ދިވެހިން ސަލާމަތްކުރައްވާފާނދޭވެ! އާމީން ޔާ ރައްބަލް ޢާލަމީން..

  11
 10. މައުމޫނު

  މިއީ ދޮގުވެރި ދަށްޖާލެއް

 11. ފޫއެނބުރި

  ކޮބާކިހިނެއްހީވޭ ތިއެރީވިގަނި ދެންނުދާނެ ނުކައެއް އެއީޔަޤީންކަމެއް

 12. އ. ޖ. އ

  1 އަހަރު ތެރޭ އިންޓަރނެޓަށް އައި އެއްވެސް ހެޔޮ ބަދަލެއް ނެތް.. އިސްތިއުފާ

 13. ޙަސަނާ

  2018 ފެބުރުއަރީ 1 ގަ މޑޕ އަޑީގައޮވެ ސުޕްރިންކޯޓާ ގޫޅިގެން ކުޜީ ބަގާވަތެއްނޫންތޯ..ކިހާހެއްވާބައެއްމީ މިމީހުންމީ މިނޫންމީހުނައްހާދަދުއްޕާނެއްކުރާބައިގަޑެކޭ....ފާޅުގަ މީގެބޮޑުން އެގެންދަނީ އިސްލާމްދީނައް ބަދުބަސްބުނަމުން...

 14. Anonymous

  ވަގު ސޭޓު ގެންގުޅޭ ޕަޕެޓުން

  4
  4
 15. މާރިޔަތު

  ކޮން ބައާވާތެއް ؟
  ކޮމަންވެލްތުގައި ބައިވެރިވި އިރު އެމީހުންކައިރިބް އަހާލިނަމަ ސާފޔވީހެއްނުން ؟

 16. ބްރޯ

  ފެބްރުއަރީ 7 ގެ ބަގަވަތްކުރެއްވީ ހަމަ ނަސިދު . ސަބަބަކީ ގާނޫނުއަސާސީންބޭރަށް ނަސީދު ވަޑައިގަތުމުން ރައީސްކަމުގެ މަގާމުން ނަސީދުވަކިވެފަ އޮތުން. ގާނޫނުއސާސި ވަނި ހުއްޓިފާކަން އަރި އަތޮޅުރަށެއްގާހުރެ އިއުލާން ކުރެއްވުން . ގާނޫނުއަސާސީ ގަޑުބަޑުކޮށް ބާރުތައް އަތަސް ނެގިކަމަށް ނަސީދު ލިއުއްވި ލިއުން މިހާރު ވެސް މިއޮތީ ؟ވީއިރު ނަސީދު ބާގީ އަކަށް ނުވާންވީ ކީއްވެ ؟ ސަބަބކީ ގާނޫނުއަސާސީ ނެތް ނަމަ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމް ނޯންނާނެތީ އެހާލަތު ނަސީދު އިއުލާން ކުރެއްވުމާއެކު އެގެނެވުނީ ބަގާވާތެއް ނޫންބާ؟

  12
 17. އިޤާބުލް ޤައުމު

  މަލީހުމެންނަށް މައުމޫނަށް ހީވަނީ މި އެމްޑީޕީގެ މަސްތީން ބަދަލުވެ ރޫޙު ދިރޭނޭކަމުގައިތަ. އެހެން ހީ ނުކުރާތި. އަދިވެސް ވިސްނޭކަށް ނުވޭތަ. ދެންވެސް މި ޤައުމަށް ހެވެއް އެދޭނަމަ އެދޭނީ ޔާމީނާއި ޝަހީމްމެންފަދަ ބޭބޭފުޅުން. މާ ހެޔޮކަމަށް ހެދިގެން ތިޔަ މަލީހުމެން ތިރާކުރާތަން ބަލަންތިބޭ.

  10
 18. ނަގޫރޯޅި

  އޭގެ ކުރިން ވަރައް މޭފުއްޕާފަ އުޅުން ބަޔަކު 7 ފެބްރުއަރީ ދުވަހު ފަތިހު އިންތި މެން ސައިޒު ވެފަ ތިބިތަން ފެނުން. މާރިޔާ އާއި އީވާ ބީޖީ ގުރޫޕާ އަދި އިތުރު ގުނޑާއިންތަކެއް ގޮވައިގެން ހެނދުނު ޖު މްހޫރީ މައިދާނުގަ އެއްވެފަތިބި އާން މުންނާ ދި މާލައް ފުއްޕާފަ އުޅެވުނީ ކުޑަ ހިނދުކޮޅަކު. ކަނޑާ ސައިޒައް ތިރިކުރަން މާގިނަ އިރެއް ނުނަގަ. އެއީ މިގައު މުގެ ފަހުރުވެރި ދުވަހެއް .އަނެއްކާ މިހާރު ތި ފުއްޕާފަތިއުޅެނީ ހަ މަ ކުޑަ ސިކުންތު ކޮޅެއްތެރޭ އެއްކަލަ ވަގުތު އަނެއްކާ ބައްދަލު ކޮއްފާނެ.