"ފަލަސްތީނު"ގެ ބާރުހުރި މީހުންނަށް ހިލޭ ލ. ގަމުން ދީފައިވާ 512 ގޯތި އެބައޮތް ކަމަށް ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ހުސައިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަލީ ހުސައިން މިހެން ވިދާޅުވީ، މާލެއަށް ދިމާވެފައިވާ ތޮއްޖެހުމުގެ މައްސަލައަކީ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން އަތުން އެމީހުންގެ ބިންތައް އެހެން ބަޔަކު ފޭރިގަނެފައިވާ ފަދަ މައްސަަލައެއް ގޮތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެންބަރު އަދި އެމްޑީޕީގެ ޕާރަލަމެންޓަރީ ގްރޫޕުގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު ޙުސައިން ޝަހީމް (އަނދުން ހުސޭން) ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަތާއި ގުޅިގެން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

"‏ތިޔަބުނާ “ފަލަސްތީނު”ގެ ބާރުހުރި މީހުންނަށް ހިލޭ ލ. ގަ.މުން ދީފައިވާ 4000 އަކަފޫޓުގެ 512 ގޯތި އެބަ އޮތް. ބާރުހުރި އެހެން މީހުންނަށް ފޮނަދޫ، ތުުލުސްދޫ، ހިންމަފުށި، ކާށިދޫ އަދި ހަނިމާދޫން ދޫކޮށްފައިވަނީ ކިތައްގޯތި؟" އަލީ ހުސައިން ވިދާޅުވިއެވެ.

އަލީ ހުސައިން ވިދާޅުވީ، މާލޭގެވެސް ނިކަމެތި މީހުންނަށް އެއިންތާކުންވެސް ގޯތިލިބިފައި ނެތް ކަމަށެވެ.

އަނދުން ހުސޭން އެގޮތަށް ވާހަކަދެއްކުމާއި ގުޅިގެން ގިނަބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންތައް އޭނާއަށް ދަނީ އަމާޒުވަމުންނެވެ.

"ރާއްޖެޓީވީ" ގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ރޭ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އަނދުން ހުސޭން ވިދާޅުވީ "މިތަނަށް ދިމާވެފައި މިއޮތީ ފަލަސްތީނަށް ދިމާވެފައި އޮތްފަދަ ކަމެއް." ކަމަށާއި ނަމަވެސް މާލޭ ރައްޔިތުންނަކީ ކިޔަމަންތެރި ބަޔަކަށް ވާތީ ވެރިން ރަނގަޅު ގޮތެއް ހައްދަވައި ދެއްވާނެ ކަމުގެ އުއްމީދުގައި އަދިވެސް މަޑުން ތިބީ ކަމަށެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުން ގަމުން ގޯތި ލިބިފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓާރު މާރިއާ ދީދީ އާއި ރީކޯ މޫސަ އާއި ރައީސް ނަޝީދު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

77 ކޮމެންޓް

 1. ލޮލް

  މާލޭ މީހުންނަކީ ކަންނެއް ބައެއް. ކުލިން އުޅެވެނީ. ބަޑައް ޖެހުނީމަ ބިން ވިއްކާލަނީ.

  158
  19
  • ލޮލޮލް

   ތިހެން ކިޔޭނީ ފުރަތަމަ ތިމީހުން މާލެ އައިސް ހަމަ މާލޭ މީހުން ހެން ނޫޅެންޏާމުތާ. ވަރަށްވެސް ހަސީލަތް ނުބައިކަން ހާމަ ވެއްޖެ މާލެ އަންނަ ރާއްޖެތެރޭ މީހުން. ތިހެން ކިޔާ އިރު މާލޭ މީހުން ކަލޭމެންނަށް ތަންތަން ކުއްޔަށް ނުދެންޏާ އުޅޭނެ ހާލު ހިތައް އަރުވާ. އަނގަ އޮތަސް ފުނާފިގު

   33
   149
   • މާާލެ މީހާ

    ކުލިތޯ އެއީ ނޫނީ ފެލުންތޯ

    65
    3
    • މުނާފިގު

     ބޮޑު އަގުގަ ގިނައިން ކާށި ފެލުވައިދޭން ދަނީ ނުން އަމިއްލަ ގެދޮރު ދޫކޮށް. ދެން ކޮން ވާހަކަ އެއް.

     10
     29
   • އެއްކަލަ ޑޮންޑޮން މަތިގަނޑު

    އަތުން ފައިން މަސައްކަތެއް.ކުރަން ނުކެރޭ ބަޔަކު ކުއްޔަށް ނުދީ ކައިބޮއި އުޅޭނީ ކިހިނެއް؟ އަނގަ އޮތީތީ އެއްޗެކޭ ކިޔަނީތާ. ކުއްޔަށްވެސް ދޭނެ ވިއްކަންވެސް ވިއްކާނެ. މަސައްކަތް ކޮށްގެން ދިރިއުޅޭކަށް ނުކެރޭނެ.

    17
    2
  • ާައަހުމަދު

   ކޮންމެ ކަމެއްވިޔަސް އެތަނަށްދޯ އައިސްއުޅެންޖެހެނީ

   41
   6
   • Anonymous

    މާލޭމީހުން ވަރަށް ކަންނެތްވާނެ!ބަޔަކު ދާއޮހޮރުވާ މަސަތްކޮށްގެން ހޯދާ ލާރިން ކުލިދިނީމާ ކައިގެން ބޮއިގެން އަރާމުގަ އުޅެނީ ނުވިތާކަށް ކައްކާކަށްވެސް ނޭގޭ އިއްޒަތްތެރިކަމުން ކަންނެތް ކަމުން އެހެންމިހުންލައްވާ ގުލާނު ކުރުވަނީ! އެކަމަކު ތެއްލިފަތް ބަނބުކެޔޮފޮތިކުދިގުޅަރިހާކުރު ނުލިބިގެންވަރެއްހުރެޔޭދޯ ރަންވެސް އެޅޭނީއެޅޭވަރު މިހުނަށޭ އަސަރެކޭކޮށްލާނީ

    43
    6
  • ހުވާތަ

   މާލެ ފިޔަވައި ރާއްޖެތެރޭ މީހުން ހިއްފަސޭހަ ކޮށް އުޅެލަން ނޫން ތަނެއް ނުފެނޭ. އެވެސް ބޮޑު އަގު ދީގެން.

   5
   20
   • މަމެން

    ހިއްފަސޭހަ ކޮއްލަން އުފަން ރަށައް. ކަލޭމެން ބބކ ހަދަން ވެސް ޓެެރަސް މައްޗައް އަރަން ޖެހޭނީ.

    10
    2
    • ލޮލޮލް

     އެހެންވެ ދޯ ރަށް ދޫކޮށްފަ މާލެ އައިސް ޓެރަސް މަތީމަ ބާބަކިއު ހަދަނީ. އަދިވެސް އަނގަ ތަޅާ.

     1
     2
 2. މަކިނބޫ އެޓް ދުބާއީ

  ތިތިބީ ހުސް ސަރުކާރު ބޭފުޅުން ނޫންތަ.. އެއްވެސް މާލޭ ގޯތި ގެދޮރު ނެތް މީހުންނަށް ދިނިއްޔާ ކީތް..

  54
  1
  • ސސސސ

   އައްޔެއް ހުސޭނެއް ކިޔާނެ ކަމެއް ނެތް ކަލޭވެސް އަނގަ ނުބާނާ. އެއީ އަސްލު ރީނދޫ ގުންޑާއިންގެ ސިފަ އެފެންނަނީ. މާލެ ވިޔަސް ރާއްޖެތެރެ ވިޔަސް ތަފާތެއް ނުވާނެ. ކަލޭވެސް ތީ އޭގެ އެކަތި. ކޮންމެ ތާކު ހުއްޓަސް ކަލެއަކީ އަނިޔާވެރި ރީނދޫ ފިކުރުގެ ނުބައި މީހެއް.

   9
   6
   • މަކިނބޫ

    ކަލެއަށް ކިހިނެއް އިނގެނީ މަށަކީ ރީނދޫ ހުން ޖެހިފަ ހުރި މީހެއް ކަމެއް ނޫން ކަމެއް. ؟ އަހާލިނަމަ

 3. ބެއްޔާ

  މާލޭ ފަލަސްތީނުގެ މީހުންނަށް މުޅިގައުމު މިއޮތީ. ހުޅުމާލޭގަވެސް މާލޭ ފަލަސްތީނުގެ ބާރުހުރި މީހުންގެ ފްލެޓްތަކާއި ގޯތިތައް. މަތިން ފެށިގެން ބަލަން ފަށާބަލަ ކޮންބައެއްގެތޯ ގޯތިތައް ގިނައީ. އަދި ރާއްޖެއިންބޭރު ގައުމުތަކުގަވެސް ގިނައީ މާލޭފަލަސްތީނުގެ ވެރިންގެ ގެތައް. މަޖްލިހާއި ވަޒީރުންގެ ފެންވަރުން ބަލަން ފަށާބަލަ. ގައުމުގެ ހުރިހާ މުއްސަނދިކަމެއް އެމީހުންނަށް.

  67
  4
 4. ހަސަން

  އެނގިފައިވާ ގޮތުން ގަމުން ގޯތި ލިބިފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓާރު މާރިއާ ދީދީ އާއި ރީކޯ މޫސަ އާއި ރައީސް ނަޝީދު ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

  70
  • ދދދދދދ

   ތިމީހުނަކާހުރެ އެހެން ބަޔަކަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ލިބޭކަށް ނެތޭ. ހުރިހާ ތަނަކަށް އުނދުޅި ބާނާ ތަނެއްގަ ފޫނާއްޓެއް އޮތަސް ބައްކޮށްގެން މިތިބެނީ. މިދެން ބޮޑު އުނދަގުލެއްނު.

 5. Anonymous

  ރައްޔިތުންވި ސްނާފިކުރުކުރުމަށް ވަރަށް އާދޭހާއެކުދަންނަވަން.
  މިދައްކާވާހަކަތަކުފަހަތުގަ އޮތްއެޖެންޑާގެ ބޭނުމަކީ ދެކޮޅުވެރިކަމާ ފިތުނަފަ ސާދަ އުފައްދާ ބައިބައިވުން އުފެއްދުން.
  ފުރަމާލޭގަ އާއި ރާއްޖެތެރޭގަ ދިރިއުޅެނީ ވެ ސްހަމަ ދިވެހިރައްޔިތުން. ރާއްޖެތެރޭގަވެ ސް ތަނަވަ ސްކަމުގަ އުޅޭރައްޔިތުން އުޅެނީހަމަތަނަވަ ސްކަމުގަ ހަމައެފަދައިން މާލޭގެ ރައްޔިތުންވެ ސް ދިރިއުޅެނީ ... ﷲ ނިއުމަތް ތައްމިންވަރުކުރައްވަނީ އެކިމީހުންނައް އެކިމިންވަރަށް. ނިއުމަތްތައް މިންވަރުކުރައްވާފަވާ މީހުންނައް އެކަން މިންވަރުކުރައްވާފަ އެވަނީ އީމާންކަން އިތުރުކޮށް ނިކަމެތިންނައް ދީލަތިވުމައްކަން އޮޅުވާލާ ޒިންމާއިން ބަރީއަވުމަކީ ބޮޑުހަލާކެއް. އެއީ މޮޅުކަމާ ބޮޑާކަންދެއްކުމައް މިންވަރުކުރެއްވިނިއުމަތް ތަކެއްކަމުގާ ދެކިފިތުނައަށް މަގުކޮށުމުގެ ނުބައިނަތީޖާ ދެދުނިޔޭގަވެ ސް ދެކެންޖެހޭނީ ވަރަށް ހިތިކޮށްކަމާމެދަކު ޝައްކެއްވެ ސްނެތް.

  35
 6. ޜަނި

  މިއީ ދިވެހިންގެ ރާއްޖެ،ވަކިބައެއްގެ ރަށެއް ވަކިބައެއްގެ ބިމެއް ނޯންނާނެ! ޢެންމެން ހަމަހަމަ! ކޮންމެ ތާކުން ވެސް ބިމެއް ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ލިބެންވީ! ޙުރިހާ ވެސް މައްސަލަޢަކީ ހުސައިން މެންކަހަލަ މީހުންގެ ސަބަބުން މާލެ އަށް ތޮއްޖެއްސުވުން! ނުވިތާކަށް ބިދޭސީންވެސް ! ކެރެންޏާ ތޮއްޖެއްސުވި މީހުނަށް އަދަބު ދީބަލަ ލަޓޯފަޓޯ ވާހަކަ ނުދައްކާ!

  53
  3
 7. ާައަހުމަދު

  ކިއްތޯނުވެގެން ތިއުޅުއްވަނީ

  28
 8. އެމްޑީޕީ ބުރޯ

  މި ރާއްޖެތެރޭ މުނާފިގުންތައް މިގައުމު ފިތުނައިގެތެރޭގަ ފަސާދަކޮށް ނިންމައިފި! މިމީހުންނަކީ ހުރިހާގޮތަކުންވެސް ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ބައެއް!

  15
  44
  • އަހަންމަދާ

   ހިނގާ ތަންކޮޅެއް ތިލަ ކޮށްލަމާ،،، އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް ހުންނަ މަގުގެ މެދެއްހާ ހިސާބުގައި އަނދުން ހުސެން ގެ ބޮޑު ގެއެއް އެބަހުރި!!! އެބޮޑު ބިން އަނދުން ހުސެންއަށް ލިބުނީ އޭނާ އައްޑޫ މީހަކަށް ވީމަތޯ؟؟ ނޫނީ މާލޭގެ ބޮޑަކަށް ވީމަތޯ؟؟ އަދިވެސް،، އަނގަ ހުޅުވާތި!!!!

   34
   1
   • މުނާފިގު

    ބަލަގަ އަނގަ ފުޅަ ކުރިޔަސް މާލެ ވާނީ ހަމަ މާލޭ މީހުންގެ ތަނަކަށް. އަމިއްލަ ރަށް ތަރައްގީ ކޮށްގެން ރީތި ކޮށްގެން އަރާމުގަ އޮވެބަލަ އޮތް ތާކު އެއިރަކުން ތިލަ ތިލާއިގެ ވާހަކަތައް ދައްކާކަށެއް ނުޖެހޭނެ ނުން ދޯ

    3
    22
    • ކެކެކެ

     މާލެ ތަރައްގީ ކުރަން މާލޭ މީހަކު އިނގިލިކުރިވެސް ހިއްލާލާފަ ނުހުންނާނެ. މާލޭ މީގަކު ކޮށްފަ ހުރި މަސައްކަތެއް، އިމާރާތެއް ވިޔަސް ނުހުންނާނެ. ހުރިހާ ތަނެއް ހަދާފަހުރީ ރާއްޖެތެރޭ މީހުން. މާލެ ހެދިގެން އުޅޭ މީހުންގެ އަތުން ގޯތިތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ ނަގާ މާލޭން ބާލަންވެސް ޖެހޭ.

     3
     1
     • އެމްޑީޕީ ބުރޯ

      ކަލޭމެން ބުރަ މަސައްކަތް ކުރީމަ މާލޭ މީހުން ބުރަ މަސައްކަތް ނުކުރާނީތަ. ހަމަ ބުރަ މަސައްކަތުން ހޯދާ ލާރި ކޮޅުން ގޭގޭ ވެސް ހަދާފަ ހުރީ ކަލޭމެން ވެސް ބުރަ މަސައްކަތް ކުރަންޏާ ކީއްވެތަ އަމިއްލަ ގެދޮރު ނުހަދާ ވަޒަން ތަރައްގީ ނުކޮށް ބަހައްޓާފަ މާލެ ތި އަންނަނީ؟.. ތެދު ހަގީގަތަކީ ވެސް ކުށް ކުރުން މިހާރު ގިނައީވެސް ރާއްޖެތެރޭގަ ބޮޑެތި މުޖުރިމުން ފިލާ ތިބެނީވެސް ރަށްފުށުގަ ވައްކަމާ މީހުން މެރުމާ މާރާމާރީ ވެސް ގިނައީ ރާއްޖެތެރޭގަ ކީއްވެތަ ކަންކަން މިހެން ހުންނައިރު މާލެ އަންނަނީ ކަންކަން އިސްލާހު ނުކޮށް.. ؟ ހަސީލަތް ނުބައި މީހުންނާ މުނާފިގުން ވެސް ގިނައީ ރަށްފުށް ތަކުގަ. ޒުވާބެއް ކުރަނޏާ ކަނޑިކި ކަކުލަށް ވުރެން މައްޗައް ހިއްލާފަ މީހުންނާ ދިމާލަށް އައުގުރާނަ ގޮވަން ދަންނަނީ ވެސް ރާއްޖެތެރޭ މީހުން. މިއޮތީ ހުސް ވާހަކަ ތިހެން މާލޭގެ ވާހަކަ ދައްކާ އިރު ތިމާމެންގެ ކަންތައްތައް ހުންނަގޮތް ބަލާފަ ކިޔާ އެއްޗެއް ކިޔާ އަދި މި ނިމުނީކީ އެއް ނޫން މިހެން ކިޔަންޏާ ކިޔަންވީ ހުސް ކަންކަން.

  • ގަންޖާބޯ

   ފަސާދަކުރާ މީހުން:
   1. ހަތަރުކަށިމަތި ހޮއްކޮ
   2. އަކުރު ނުދަންނަ ބޮންދު
   3. ސަރަނގު ހަންގަނޑު
   4. ފަލސްޠީނު އަނދުން
   މީ ރާއްޖެތެރޭ މީހުންތަ؟

   • Anonymous

    އާނ ބޮލުގަ އުކުނު އަޅަނީ ވެސް ރާއްޖެތެރޭގަ މީހުން.

 9. އިބޫ

  މީވެސް ވަރަށް ނޫސްތަކަށް އަރާހިއްވާމީހެއް

  28
  6
 10. އެމްޑީޕީ ބުރޯ

  ރާއްޖެތެރޭ އެންމެން މާލެއިން ބާލާ މާލެ ސާފުތާހިރު ތަނަކަށް ހަދަންއެބަޖެހޭ!

  18
  44
  • މޮޔަގެރި

   އަސްލުވެސް މިމީހުން ތިބޭ ތަނަކު ވެއްޖެއްޔާ ނުތާހިރު ކަމުން ގޮސް އެހާ ނުތާހިރު ރަށް ފުށުގަ އުޅޭ ގޮތައް މިތަނަށް ވެސް އައިސް އުޅެނީ އަނގަ ވެސް އެހާ ނުތާހިރު މާލެ އަންނަނީ ހުރިހާ ކަމެއް ބޭނުން ވާތީ މާލެ ނޫން ތަނެއް ވެސް ނުފެނޭ އެކަމަކު މުނާފިގު އަނގަ އޮވޭ މިމީހުން ހީކުރަނީ މީ ކަމަށް އުޅޭ އިންސާނުންނަކީ ހަމަ އެކަނި އަހަރެމެންގެ ވެސް ހައްގު އޮވޭ.! މިމީހުން އުޅޭ ނުބައި ނުލަފާ ސުންޕާ ގޮތައް ނުތާހިރު ވާހަކަށް އަހަރެމެން ބޭނުމެއް ނޫން. ސަރުކާރުން މިހުރިހާ އެންމެންނަށް އެމީހުންގެ ރަށުގަ އުޅެވޭ ގޮތް ހަދައިދީފަ އަހަރެމެންނަށް މިނިވަންކަން މަތީ އުޅެވޭނެ ގޮތެއް ހަދައިދީބަލަ ޕްލީޒް. ! ވަރަށް އާދޭހާ އެކު މި ބުނަނީ.

   3
   20
   • އާދަނު

    އާ އެހެންވެދޯ ރާއްޖެތެ ރޭ މީހުންނަށް މާލޭ ބޭފުޅުން ނިދަން އަސްގެނި ދެނީ އެކަމަކު މާލޭ މީހަކު ރާއްޖެތެ ރޭގެ ރަށަކަށް ދެވިއްޖެނަމަ އޭސީ ކޮޓަ ރީގަ ނޫނީ ނުނިދޭ ބަލަ ރާއްޖެތެ ރޭ މީހުންނާ މެދު މާލޭ މީހުން ކަންތަށްކު ރާ ގޮތް ހަދާންނެތިގެން ނޫޅެމޭ
    އެކަމަކު ބުނަން ކަލޭތިބުނާ ގޮތަށް ކަންތަށް ވެއްޖިއްޔާ ކާބޮއިހަދަން ކަލޭމެންވެސް ޖެހޭނީ މަހައްދާން އެދުވަހަކުން މަހެއްބާނާކަށްވެސް ނޭގޭނެ ހަމަޖެހޭނީބަޑަށް.

    • Anonymous

     ކޮސް ނުގޮވާ ކަލޯ.. ލޮލް ކަލޭމެން ބަލަން ޖެހޭތަ އޭގެ ފަހުން ވާހާ ކަމެއް 'XD

  • ލޮލް

   ލޯނު ދަކާނީ ދެން ކިހިނަކުން؟

   2
   1
   • މޮޔަގެރި

    ކަލޭމެން ތި އަނގަ ތެޅުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލަބަލަ މާލޭ މީހުންނަކީ ވެސް މާތް ކަލާނގެ އެހެން މީހުންނޭ ތަފާތު ކުރުމެއް ނެތި ހެއްދެވި އިނސާނުން. ! ރިޒްގު ދެއްވަނީ އެކަލާނގެ . ރާއްޖެ ތެރޭ މީހުންނެއް ނޫން.! އެހެންވީމަ މާލެ މީހުން ގޭގޭ ހަދާފަ ބުރިބުރިއަށް ނަގާފަ ކުއްޔަށް ހިފަން އަންނަ މީހުންނަށް ކުއްޔަށް ދެވޭނީ ދޯ. ވަރަށް ވެސް ނާތަހުޒީބު ތި އަނގަ ތަޅާ އިރު.

 11. އަލިފް

  އެނގިފައިވާ ގޮތުން ގަމުން ގޯތި ލިބިފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓާރު މާރިއާ ދީދީ އާއި ރީކޯ މޫސަ އާއި ރައީސް ނަޝީދު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

  28
  1
 12. ޞހގގގޖޔ

  އަނދުންގޭ ތިބުނާ ސޮރުގެ ގޯއްޗެއް އައްޑޫގަވެސް އޮވޭ.
  ބުއްޅަބޭ އާއްމުކޮށް އައްޑުއަށް އައިސް އުޅޭނީވެސް އެގޭގައި.

  40
  2
 13. އަސްޤަރު ސިއްދީޤް

  ރާއްޖެތެރޭމީހުން 5ކުޅަނދު މަދޭކިޔަނީ ހަމަ ކިޔަންވެގެން ?

  13
  44
  • ދޮންނޭ

   ތިބުނީ ތެދެއް. މާލޭ ގުންޑާއިން ސައިޒު ކޮށްލުމަކީ އެއްވެސް ކަމެއް ނޫން. އެކަމަކު އެންމެން އެކަތިގަނޑަކަށް ވާން ޖެހޭ. އެހެން ނުވަނީ ކުޅަނދު މަދުވީމަ.

   2
   2
 14. މޮޔަ ހަސަނު

  ރާއްޖެތެރޭ ކަޗޯރުންތައް މިއުޅެނީ މާލޭމީހުންގެ ފޮލެޓްތައް ކައްވާލަންވެގެން! ހުރި ލަދުކުޑަކަން ނިކަންބަލާބަލަ!

  10
  50
 15. ީއަުހުމަދު

  ޅ މާފިލާފުށިން ފަލަސްތީނު މީހުންނަށް ދިނީ ކިތައް ގޯތި ބަދަލުގޮތުގަ މިހާރު ކިތައްގޯތިދީފިތޯ ބަލާދޭނީ ކާކު

  • Anonymous

   ޅ.މާފިލާފުށިން މާލޭގެ ބޮޑެތި ގެތައްހުރި މީހުން 5000 އަކަފޫޓުގެ ބިންތައް ނަގައިގެން އުޅުނީ. އެމްއެންޑީއެފަށް އެރަށް ދިނުމާއި ގުޅިގެން އޭގެ ބަދަލުގައިވެސް ތިބުނާ ފަލިސްޠީނު މާލޭ މީހުންނަށް ހުޅުމާލެއިންނާއި މާލެ އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުން ފްލެޓާއި ގޯއްޗާއި ނުވިތާކަށް ބަދަލުވެސް ދީފައިވަނީ. މިހާރުވެސް ޅ.އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގައި މާލޭ މީހުންގެ ކިތައް ގޯތި އޮތްތޯ ބަލާބަލަ.
   މާލޭއިން ތިބުނާ މީހުންނަށް ލިބިފައި ހުރި ބިންތަކުގައި ކޮތަރުކޮށި ހަދާފައި ބޮޑު އަގުގައި ކުއްޔަށްދީފައި ލިބޭ ލާރިގަނޑުން ސިންގަޕޫރާއި މެލޭޝިޔާ އިންޑިޔާ ލަންކާ ތަންތަނުންނާއި ހިތްފަސޭހަ ތިބުނާ ރާއްޖެތެރޭ މީހުން އުޅޭ ރަށްތަކުން ނިކަމެތި ހާލުގައި ޖެހިފައިތިބޭ މީހުންގެ ބޮލަށް އެރިގެން ކުޑަކުޑަ އަގަކަށް ބިންތަކާއި އެއްޗެހި ގަންނަނީ.

 16. Anonymous

  މާލޭމީހުން ވަރަށް ކަންނެތްވާނެ!ބަޔަކު ދާއޮހޮރުވާ މަސަތްކޮށްގެން ހޯދާ ލާރިން ކުލިދިނީމާ ކައިގެން ބޮއިގެން އަރާމުގަ އުޅެނީ ނުވިތާކަށް ކައްކާކަށްވެސް ނޭގޭ އިއްޒަތްތެރިކަމުން ކަންނެތް ކަމުން އެހެންމިހުންލައްވާ ގުލާނު ކުރުވަނީ! އެކަމަކު ތެއްލިފަތް ބަނބުކެޔޮފޮތިކުދިގުޅަރިހާކުރު ނުލިބިގެންވަރެއްހުރެޔޭދޯ ރަންވެސް އެޅޭނީއެޅޭވަރު މިހުނަށޭ އަސަރެކޭކޮށްލާނީ

  20
  1
 17. ސަރުބަތު

  "ރާއްޖެތެރެ ރާއްޖެތެރެކަ ންމަތީ އަބަދައް، މާލެ ބުރިޖު ން ކު ނިގޮ ނޑަޖާއި ގުޅުވާލު ން ކުރިއައް"

  4
  1
 18. ުއުނދުޅި

  ރާއްޖެތެރޭ މީހުންކިބައިން މާލޭ މީހުން ސަލާމަތްކޮއްދެއްވާންދޭ

  3
  14
 19. މީހުސްދިވެހިން.ވަޓްމާލެ

  ސަތެެކަ ޕަސަންޓު މާލެ ބަޔަކު ދައްކާލަބަލަ. މަންމަ ނޫނީ ބައްޕަ ނޫނީ ކކާފަ ނޫނީ މާމަ ވަނީ މާލެ ނޫން ކޮންމެސް ރަށެއްގެ މީހަކަށް. މާލެ މިއަންނަނީ މިތާ ވެރިކަންކޮށްފަ ހުރިހާ ރިސޯސެއްމިތާހުރީމަ، ރ.ފައިނުގަވެރިކަންކުރާނަމަ އެންމެންދާނީ އެރަށްށް. މަ އިންނާނީ ވެސް ފައިނު މީހަކާ. މާލެމީހަކާ ނީނީމުސް.

  16
  1
  • Anonymous

   މާ ރާއްޖެތެރޭ ވާން ނޫޅެބަލަ. ތިމާ ގެ މައިން ބަފައިން ކުރެން މީހަކު ކަލޭ ވިހެއި ދުވަހު ސެޓްފިކެޓުގަ ރާއްޖެތެރޭ ރަށެއްގެ ނަން ޖަހާފަ އޮތަސް ކަލޭ އުފަން ވެ އުޅެ ބޮޑުވެ އަތް ފަތް މައްޗައް ހިއްލޭ ތަން ވާނީ ކަލޭގެ އަމިއްލަ ރަށަށް. ނާތަހުޒީބު

 20. ދޮހޮއްކޮ

  މާލެ މީހުންނަކީ މަތިން ފައިބާފަ ތިބި މާ މާތް ބައެއް ނޫން. ރާއްޖެތެރެއެއް މާލެެއެއް ކިޔާނެ ކަމެއްނެތް. މާލެ މީހުން މާލެ ފިޔަވާ އެހެން އެއްވެސް ރަށަކަށް ނޮހޮރޮއްޕާން ނުކޮށް އުޅެބަލަ ނިކަން. އަހަރެމެން އުޅެފާނަން މާލެ އަށް ނާރާވެސް. އޭރުން ހުރިހާ ރިސޯޓަކާއި، ސިނާއީ ރަށްރަށާއި މިހުރިހައި ރަށެއް ހުންނާނީ މާލެ ފިޔަވައި އަހަރެމެން ރަށްރަށު މީހުނަށް. ކަލޭމެން މާލެ މީހުނަށް ކެރެންޏާ ނިކަން އެހެން ހަދާބަލަ. މި މީހުންގެ ކަންނެތްކަން ހުރިވަރަކީ ރާއްޖެތެރެ މީހުން އަނބިދަރިން އުކާލާފަ މިތަނަށް އައިސް ކުރާ ބުރަ މަސައްކަތުގެ ފޮނިމީރުކަން ކާލާފަ ނުވިތަނަކަށް ގެންގުޅޭ ބުޅާގަނޑަކަށް ހިތާހިތުންވެސް ރާއްޖެތެރެމީހުނަށް ނުހިތާކަން. ދެންއޮތީ ތި އަނދުން ނޮހޮރޮއްޕާން ޙުސޭނުގެ ވާހަކަ. މިކަލޭގެ މާލެ މީހުނަށް ތަންކޮޅެކޭ ކިޔާފާ ވާހަކަ ދައްކާކަށް މާރީއްޗެއްނޫން. ހެންވޭރުގެ ނިކަމެތި ރައްޔިތުން ބޯހިޔާކޮށްލާނެގޮތެއް ނެތިގެން އުޅެނިކޮށް ހެންވޭރުން ބޮޑު ފަޅިވަރެއްނަގައިގެން އަނދުންކޮށި އަޅައިގެން މިކަލޭގެ ކޮއްކޮމެނަށް ވެސް އިންނަން ލިބުނީވެސް އައްޑު ހިސާބު މީހުންވިއްޔާ. ހުރި ޚަޞީލަތްނުބައިކަމާ އަނދުން ހުސޭނާ...

  10
  1
 21. މާާލެ މީހާ

  ކުލިތޯ އެއީ ނޫނީ ފެލުންތޯ

  12
  2
 22. ކަސްމީރު

  މާލޭ މީހުން ބޮޑައި ވަނީތަ. ބަލަގަ މާލެ މާލެއަކަށް ހަދައި ދިނީ ރާއްޖެތެރޭގެ މީހުންނެއް ނޫންތަ. މާލޭގެ މަގުތައް ރަގަޅު ފެންވަރަކަށް ހެދުމުގައި ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށްރަށުގެ ގޮނޑު ދޮށުން ވެއްޔާ އަކިރި ނަގައިގެން އެތަކެތި އަހަރެމެން ރާއްޖެ ތެރޭގެ މީހުންގެ ކޮނޑު މަތީ އުފުލި ހަންދާންވެސް ނެތީތަ. ބަލަގަ ތިޔަބައި މީހުން ކައިބޮއި އުޅުމާއި ދެ އިރު ދެ ދަޅައަށް ކިހިލި ފަތްދޮށަށް ޖަހާ ހާ ސެންޓާ މޫނުގައި ހާކާހާ ޕުޓީ ކޮޅާއި ރެސްޓޯރެންޓުން ކާން ބޭނުންކުރާ ކާ އެތިކޮޅު ވެސް ތިޔަ ހޯއްދަވަނީ ރާއްޖެތެރޭގެ މީހުން ބުރަ މަސައްކަތުން ހޯދާ ދައްކާ ކުލިންނޭ!!
  އަދި މިވަރުން ނިމުނީކީ ނޫން އަދިވެސް..................

  9
  2
  • ދެބޯގެރި

   ކަލޭމެން ބުރަ މަސައްކަތް ކުރީމަ މާލޭ މީހުން ބުރަ މަސައްކަތް ނުކުރާނީތަ. ހަމަ ބުރަ މަސައްކަތުން ހޯދާ ލާރި ކޮޅުން ގޭގޭ ވެސް ހަދާފަ ހުރީ ކަލޭމެން ވެސް ބުރަ މަސައްކަތް ކުރަންޏާ ކީއްވެތަ އަމިއްލަ ގެދޮރު ނުހަދާ ވަޒަން ތަރައްގީ ނުކޮށް ބަހައްޓާފަ މާލެ ތި އަންނަނީ؟.. ތެދު ހަގީގަތަކީ ވެސް ކުށް ކުރުން މިހާރު ގިނައީވެސް ރާއްޖެތެރޭގަ ބޮޑެތި މުޖުރިމުން ފިލާ ތިބެނީވެސް ރަށްފުށުގަ ވައްކަމާ މީހުން މެރުމާ މާރާމާރީ ވެސް ގިނައީ ރާއްޖެތެރޭގަ ކީއްވެތަ ކަންކަން މިހެން ހުންނައިރު މާލެ އަންނަނީ ކަންކަން އިސްލާހު ނުކޮށް.. ؟ ހަސީލަތް ނުބައި މީހުންނާ މުނާފިގުން ވެސް ގިނައީ ރަށްފުށް ތަކުގަ. ޒުވާބެއް ކުރަނޏާ ކަނޑިކި ކަކުލަށް ވުރެން މައްޗައް ހިއްލާފަ މީހުންނާ ދިމާލަށް އައުގުރާނަ ގޮވަން ދަންނަނީ ވެސް ރާއްޖެތެރޭ މީހުން. މިއޮތީ ހުސް ވާހަކަ ތިހެން މާލޭގެ ވާހަކަ ދައްކާ އިރު ތިމާމެންގެ ކަންތައްތައް ހުންނަގޮތް ބަލާފަ ކިޔާ އެއްޗެއް ކިޔާ އަދި މި ނިމުނީކީ އެއް ނޫން މިހެން ކިޔަންޏާ ކިޔަންވީ ހުސް ކަންކަން.

   2
   2
 23. ާހަލީމް

  އައްޑޫ ހިތަދޫގައި އަދުން ޙުސެއިނުގެ 5000އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް އެބައޮތް.

 24. ހަނަފަސް

  މީ ކެނެރީގެ ނަޝީދު ބުނެގެން ކުރާކަމެއް ބޭނުމަކީ އިބޫގެ ވެރިކަން ސްމޫތުކޮއް ހިގައިދާނެތީ ހާޖާނު ގައުމުގަ ހެދުމެވެ.

  3
  2
 25. ޑޯ

  ޢަސާސީ ހިދުމަތްކަމަށްވާ ވަޒީފާއި ބޭސްފަރުވާ އާއި ތައުލީމާއި އާއްދަނީން ރާއްޖެތެރޭ މީހުން މަހުރޫމުކޮށް ރާއްޖެތެރެ އެ އޮތީ ފޮހެލާފަ. ޢެވަރުން ނުފުދިގެން އަނެއްކާ ރާއްޖެތެރޭ މީހުންނޭ ކިޔައި އެގޮވަނީ އެމީހުން ދިރިތިބީމަ ތޯޗެއް.

 26. ލ.ގަމު

  ލ.ގަމު މުކުރިމަގު ކިޔާއަވަށުގައި މާލޭ ގެދޮރުހުރި ހަންނާން ކިޔާމީހެއްގެ 3 ގޯތި އެބައޮތް އެމްޑީޕީ އަށް ވެރިކަން ލިބޭކޮންމެ ފަހަކު އެމްޑީޕީގެ މުސްތޮފާލުތުފީ ގޭގެ މަސައްކަތް ހަބޭހުގައި ކުރިޔަށް ހަމަވެރިކަން ނިމުމާއެކު މަސައްކަތް ވެސްހުއްޓޭ މިގެއަކީ ވެސް ލ.ގަމު މުކުރިމަގު އަވަށުގައި ހުރިގެއެއް މުސްތޮފާލުތުފީގެ އެކަމަކުއެހެން މީހެއްގެ ނަމުގައި މިވެރިކަން ފެށުމާއެކު ރޮކެޓް އިސްޕީޓްގައި މަސައްކަތް މިހާރު ވަރަށް ހަލުއިކަމާއެކު ކުރިޔަށް އެބަދޭ ގަބޫލް ނުކުރެވޭނަމަ ބަލަން އާދޭ މިއީ ދޮގެއްތޯ އަހަރެންމީ ލ.ގަމު މުކުރިމަގުމީހެއް،

 27. އޮޅެނީ

  އޯކޭ. ދިސް އިސް ކޮންފިއުސިންގ

 28. ބޮންދު މީހާ 'xD

  ހުރިހާވެސް މައްސަލަ ބޮޑު ހުންނަނީ ރާއްޖެތެރޭ މީހުން ބޮޑު ވާހަކަ ދައްކަނީ އަނގަ ތަޅަނީ...

  3
  1
 29. ހޯރާގޯރީ2020

  އަނދުންސޭޓޭ. 100 އަހަރު އަތޮޅުތަކުގެ 315000 ރައްޔިތުން އަޅުވެތިކޮށްފިންތޯ؟ އަތޮޅުތަކަށް އަދިވެސް ސާފު ބޯފެނާއި ނަރުދަމާ ނުލިބޭ. ދަތުރުފަތުރުކުރުން އޮތީ ވިސާނަގައިގެން މާލެއަށް އާދެވޭހެން. ނަސްލީތަފާތުކުރުން އޮތީ ހަމައެއް ލަމައެއްނެތި. މިއަދު އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް މަޖީލީހުގެ %95 ލިބިފައޮތީމާ ގަންނާކުރައްވާ ބިރުން އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލަމަރުކަޒީގެ ނަމުގައި އަދިވެސް ތިޔަދައްކަނީ ފޮނިހުވަފެން. އަނދުންސޭޓޭ... އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ އަތުގައޮތީ މާލެއަށް ނުލިބޭވަރަށް މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިލިބިފަ. ތިޔަހެން ނަސްލީވީމާ މިނިޒާމު މުޅިން ހަރާބުވެދާނެ.

 30. މަ

  މާލެ އައިސް މިތާ ލިބޭހާލާރި ދީގެން ތިބެނީ ހުރިހާ ހިދުމަތެއް މިތަނައް ބޮނޑިކޮއްފަ އޮތީމަ އެކަން ކަން ފުއްދަން. ނުލަފާކަމުން ނުކެރޭ މާލެހެން އެހެން ރަށެއްގަ ހަމަ މި ހިދުމަތްތައް ދޭކައް.

 31. ވިސްނާ

  މީސްތަކުންނޭ އަމިއްލައަށް ފާފަވެރި ނުވެބަލަ...އަހަރުމެންނަކީ އެއްބައެކޭ.... މިފަދަ ކަންކަމުން އަހަރުމެން ދާޙިލީ ހަގުރާމައަކަށް ވަންނާކަށް ނުޖެހޭ....ސަރުކާރުން ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު ހައްލެއްހޯދަވާދެއްވާ.....އަސްލު ކުލި ބޮޑުވެގެންދަނީ ބެންކުތަކުން 100 ޕަސަންޓަށްވުރެ ބޮޑުކޮށް ލޯނުތަށް ދޭތީ...އަދި އެހާތާށިބޮޑު

 32. ބޮކި

  އުޅޭނެ ހާލު ވިސްނާލަބަލަ އިޒުރޭލު މީހުން ކަލޭމެނަށް ކުލި ނުދޭނަމަ.ކުލި ނުދީގެން ނުކައި ނުބޮއި ތިބެނީ ތިޔަ ފަލަސްތީނު މީހުން.އިޒުރޭލު މީހުން ފެލައިގެން ހޯދާ ކުލިން މާލެ ޕީޕަލްގެ ދަރިން އަގުބޮޑު ސްކޫލު ތަކުގަ ކިޔަވާފަ ދެން ތިބެނީ ގޭގަ ވަޒީފާއަކަށް ނުގޮސް.ދެން މިވެރިން އިޒުރޭލު ސިޓީތަކަށް ދިޔާމަވީ ހިލޭ އެކޮމޮޑޭޝަން ދޭން.ޕަަލަސްޓައިން ޑިވެލޮޕް ކުރަނީ އިޒުރޭލުގެ ރިސޯޓުތަކުން ލިބޭ ޓެކުސް ފައިސާއިން.މާލޭ ޕީޕަލް ގެ ހަދަނީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން.

 33. އަލީ

  ދެން މާލޭ މީހުން މާލއެިންވެސް ބޭރު ކޮއްލާނީ.. ފުއްޕަންޔާ

 34. ދުރުރާސްތާ

  ރައީސް ނަޝީދަކީ ހަތަރުކަށިމަތި މާލޭ މީހެއް ނޫން. މާމައަކީ ފުވައްމުލަކު މީހެއް.

 35. ޜަޒާ

  މިހާރުވެސް ހުރިހާ މީހު ން ދިރިއުޅޭ ރަށެއްގަ އޭލެވެލް އާއި ހަމަޔަށް ކިޔެވޭގޮތް ހަދާބަލަ. ކުދިން މަދުވިޔަސް. ޢެއްކުއްޖަކު ހުއްޓަސް ކިޔަވަ ން އަ ން ނނނނނނ. ން ނަ ބަދަލް ބަލާލަ ން. ޙުރިހާ ކަމެއް މާލޭގަ ވީމަ ރަށް ފުށުގަ ރީތިކޮއް ގެއަޅާ ތަ ން ފަޅުކޮއް މާލޭ މީހު ނަށް ބޮޑުކުލި ދީ އަ ން ނަ ން ޖެހެ ނީ މިތާ ގަ ނަތެޅެ ން. ކާކު ބޭާ ނު ން ވާ ނީ މާލެ އައިސް ހު ން ނނނ. ނަ ން

  • މަންޖެ /:

   ރީނދޫ ޕާޓީއަށް ވޯޓު ދީފަ ދެން އެމީހުން ކޮށްދޭނެ ބަލަން ހުރޭ 100 އަހަރު ނަގާނެ.

 36. ރަންބުއްދި

  މާލޭ މީހުންނަކީ ކަންނެއް ބައެކޭ މިތަނުގަ ގިނަބަޔަކު ކިޔާއިރު ރާއްޖެތެރޭގަ ބޮޑުގޯތި އޮވެ ދަނޑުވެރިކަންކުރާނެ ބިން ހިލޭ ލިބިފަ އޮތްއިރުވެސް މަސައްކަތެއް ނުކޮށް އުޅެން މާލެ އަންނަނީ.ޜަށުގަ ބޮޑުގޯތި ހިލޭދަނޑުހައްދާނެ ބިންލިބުނީމަވެސް އެބިންތައް ބަންގާޅިންނަށް މަހުކުއްޔައް އަހަރު ކުއްޔަށް ދީގެން ތިބެނީ އެއްވެސް މަސއްކަތއެް ނުކޮށް.އެންމެ ދިނަ ދަނޑުވެރިން ތިބި ތޮއްޑޫގަވެސް ދަނޑުތައް ބަންގާޅިންނަށް ކުއްޔައްދީފަވަނީ.ގައުމުގަ ދަނޑުހައްދައިގެން ލިބޭނަފާގެ ބޮޑުބައެްވެސް ގެންދަނީބަންގާލީން އެމިހުން ގައުމަށް.މާލޭގަ މިހަކު މުރާލިވާނީ ކިހިނެއްތޯ.މާލޭގަ މުރާލި ކިތައް އަނހެނުންތޯ ކިއްލިހަދާލޭނެ ތަންކޯޅެއްނެތި ހަމަނޭވާނުލެވި ފިކުރު ބޯޑުވެފަތިބީ

 37. ރަންބުއްދި

  އަލީ އެބުނީ ތެދެއް.މާލޭގަ ގެދޮރު ނުލިބި 10 * 10 ގޮޅުއެްގަ އުމުރގެ ބޮޑުބައެް މިދިޔަ 40 އަހަރު ހޭދަކުރންޖެހިފަ ތިބީ މާލޭގެ އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް.މާލެގެ ރައްޔިތުން މިހާތަނަށް މަޖިލީހުގަ ތަމްސީލު ކުރީ ގަނޑުވަރުތެރޭ ބޭފުޅުންގެ އާއިލާތަކަށް ނިސްބަތްވާ ނުވަތަ މާލޭ މަތިފަންތިގެ އާއިލާތަކުގެ ބޭފުޅުން.އެހުރިހާބޭފުޅުން އެއީ މޭޖަރެއްކަމަށް ވިއަސް މުނިސިޕަލިޓިގެ ރައީސްކަން ކުރެއވި ބޭފުލަކަސް ވިއަފާރި ވެރިއަކަސް ރާއްޖޭގެ އަތޯޅުވެރިކަން ކުރާ ރަށަކުން ނުވަތަ އެއާޕޯޓެއް ކައިޜިގަވާ ކޮންމެރަށަކުން ގޯއްޗެްނޫން ބޮޑެތި ކޯށިވަރުގެ ބިންވަނީ ހިލޭ ހޯދާފަ.ވީމާ އާއްމު ނިކަމެތި ރައްޔިތުންގެ ވާހަކަ ދައކާނެ ބަޔަކު މަޖިލިހުގައެް ނެތް.އަދި އެފަދަ ރައްޔިތުން ގެ ހައްގުގަ ބަސްބުނާނެ ބަޔަކުނެތް.މިމައްސަލަ ހައްލުވާނި ބިންމިލްކުކުރުމާ ގޮދޮރުވެރި ކުރުމާބެހޭ ގައުމީސިޔާސަތެއް އެކަށައަޅާ ބިންވެރިކުރުމާބެހޭ ގާނުނޭއް ފާސްކޮށްގެން

  • Anonymous

   ތިކަން ކަން ގަބޫލު ކުރާނެ މީހަކު ވެސް ނުހުންނާތީއޭ ދެރައީ. ރާއްޖެތެރޭ މީހުން މާލެ އަންނަ އިރު އެމީހުންގެ ގޯތި އޮވޭ. އެކަމަކު މާލޭގެ ގޯތި ނުލިބޭ މާލޭ މީހުން އެބައުޅޭ. އެކަމަކު ކޮންމެ ތަނެއްގަ ނުބައި ހަދަން އުޅެނީ ބޮޑުން. ނިކަމެތިންގެ ވާހަކަ ދައްކާނެ ބަޔަކު ނުވޭ

 38. ނަގޫރޯޅި

  އެއީ ތެދެއް. މާރިޔާ، ރީކޯ މޫސަ، އަދުން ހުސޭނު، ކެނެރީ އާއިލާ ރާއްޖޭގެ އެތައް ރަށަކުން ގޯތި އަދި އެތައް ރިސޯޓު ހޯދާފަވެ. މާލޭގަ ވެސް. ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ މޑޕ އެއްމުގޫ ކަމުގައިވާ ސުއޫދު މެންވެސް މާލޭގަ އަދި އައްޑޫގަ ގޯތި އެބަހުރި. ހާއްސަކޮށް ރީނދޫ ހުން އެބަ މައިތިރި ކުރަންޖެހެ

  • ފައިރޫޒު

   ކެނެރީ ޢާއިލާ ވާހަކަ ނުދައްކާ . އެމިހުން ނޫޅޭނެ އަނދުން ހުސޭނު އުޅޭ ހެނެއް. އަންނިގެ މަންމަ އަކީ ވެސް އއ މާޅޮހު ބޭކަލެއް

 39. ރަަންބުއްދި

  މާލެއެ ރާއްޖެތެރެއެއް ކިޔާނެކަމެއް ނެތް.ރައްފުށުމީހުން ނުވަތަ ރޫރަލް އޭރިއާތަކުން ސިޓީތަކަށް ނުވަތަ އާބަން އޭރިއާތަކަށް މީހުން ހިޖުރަ ކުރުމަކީ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާގައުމަުތަކަކަށް ދިމާވެފަވާ މައްސައެއް.އެއީ ޗައިނާކަމަށް ވިއަސް އިންޑިއާކަމަށްވިއަސް މިކަން ވަނީ ގައުމުތަކުގެ ސީޓީކައުންސިލްތަކަށް ދިމާވެފަވާ ބޮޑު މައްސަލައަކަށް.ދުނިޔޭގަ ފިއުޗަރިސްޓިކް ސިޓީތައް އުފެދޭއިރު އިންސާނުންގެ ތަބީއަތައްވީތީ ކޮންމެބަޔަކުވެސް ބޭނުންވަނީ ރައްފުށް ދޫކޮށް ސިޓީތަކުގަ އުޅެން.ރާއްޖޭގަ ކިރިޔާވެސް ހިދުމަތެއް އަދި ތަރައްގީއެއް އޮތީ މާލޭގަ ޖަމާވެފަ.ހޢ.އަތޮޅުން ފަޅެއް ނުވަތ ބޮޑުރަށެއް ހިއްކާ ބެެންކޮކްގެ ޗެންމާއީފަދަ ގްލޯބަލް ރިތަޔަމަންޓް ސިޓީއެއްހަދާ އެފަދަ ތަންތަން އާބަން ސެންޓަރުތަކެއްގޮތަށް ތަރައްގީކޮށް އާމްދަނީލިބޭނެ އެންޓަޕްރީނިއަލް ފުރުސަތުތައް ގާއިންކުރީމަ މީހުން އެތަންތަނަށް ދާނެ

 40. ރައްޔިތު މީހެއް

  ފާޑު ފާޑު ވާހަކަ ނުދައްކާ އިނގޭ.

 41. ނަން ވާނީ ކަން

  ހުރިހާ ވެސް މައްސަލައަކީ ހަސަދަ ލައިގަތުން. މާލެގަ ހުންނަ ކަހަލަ ކަންކަން ރަށްފުށުން ލިބެން ނުުހުންނާތީ ހަމަ ކަނޑިކި ކަކުލުން މަތީގަ ދެން ޒުވާބު.

  2
  1
 42. ފާއިޒު

  އަނދުން ހުސެން މޮޔަވެއްޖެ. މަޖިލީސް މެނަބަރުކަމަށް ތިމާ ހޮވުނު ގޮތް އޮޅިއްޖެ. މަޖުލީހަށް ހޮވީކީ މާލެއާއި ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްރަށާއި ހަތަރުމަތިފުށް މާލޭ މީހުންނާ ރަށްފުށުން އައިސް ތިބި މާލޭގައި އުޅޭ މީހުންނާ ޖައްސުވާކަށް ނޫނންކަން ހަނދާން ކުރަން ޖެހޭ. އަދި އެންމެ ބޮޑަށް ހަނދާންކުރަންވީ ތިބުނާ މަށް މާލޭ މީހުނަށް ވުރެ އެމް. ޑީ ޕީ އަށް ވެސް އަދި އަދުން ހުސޭނަށްވެސް ފައިދާ ހުރި ގޮތުގައި ކަންކަން ކޮށްދީ ތި ބޭފުޅުން މަޖުލީހަށް ހޮވުމުގައި ރަށްފުށުން އައިސް މާލޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވާ މީހުންގެ ހިއްސާއެއް ވަކި ކުޑަނުވާނެކަން.

 43. ހަވަރު ތިނަދޫ

  ވެލާނާގޭ އިބަރާހިމް ނާސިރު ދުވަސްވަރު ސަރުކާރު މުއައްޒިފުންނަށް ދައުލަތުން ދޭނެ މުސާރަ ނުލިބިގެން ގދ. ހަވަރު ތިނަދޫ ހިރިހިމާދި ކަލޭފާނު އަތުން 7 ލައްކަ ރުފިޔާގެ ލޯނެއް ނެގި ހުޅުލޭ އެއާޕޯޓް ހެދުމަށާއި ޝިޕިން ލައިންއަށް ބޮޑެތި ހަރަދުތަކެއް ބަޖެޓުން ކުރަންޖެހުމުން ތިބުނާ މާލޭމީހުން ދިރި ދުނިޔޭގައި ބޭތިއްބުމަށް (ކާނެ އެތިކޮޅު ހޯދުމަށް) ވެލާނާގޭ އިބުރާހިމު ވަނީ ރާއްޖެތެރޭ ހަވަރު ތިނަދުއަށްއަރާ މުޅި ރަށުން މީހުންބާލާ ރަށުގަ ހުރި ހުރިހާ މުދަލެއްް ސަރުކާރަށް ނަގާފައެވެ. އޭރު އަދި ކުރިން ނެގި 7 ލައްކަ ރުފިޔާގެ ލޯނު ވަނީ ނުދައްކައެވެ. މިހާރުވެސް ތިބުނާ މާލޭ މިހާވެގެން އުޅޭ އަދުނޭމެންގެ އާއިލާ ކަހަލަ ބައެއް އާއިލާތަށް މުއްސަދިވީ ރާއްޖެތެރޭ މީހާ ފޭރިގަނެގެން ހޯދި ފައިސާއިންކަން ހަދާން ބަހައްޓާށެވެ

 44. Anonymous

  ރައީސް

 45. ހާނިމް

  ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެސް ގޯތި އެބައޮތް، މާތްރަސްކަލާކޮ

 46. ލޮލް

  ވަގުތު މީހުން ނިކަން އިންވެސްޓިގޭޓް ކޮއްލަބަލަ މާލެ ކައިރި ރަށްތަކުގެ ބީޗް ފުރަންޓް ބިންތައް ރޮޒައިނާ ބައްޕަ ގަންނަމުން ދާ ވަރު. 5 ލައްކަ ރުފިޔާ ވަރުގެ މަދު އަދަދަކަށް އެ ގަންނަމުން ދަނީ

 47. މަސްލަޙަތު

  ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން މި ނުބައި ސިޔާސީ ވެރިން އަޅުގަޑުމެންގެ ތެރޭ އުފަން ކުރަން މިއުޅޭ ފިތުނަ އާއި ދުރުގެގަންނަން މަސައްކަތް ކުރައްވާ ގިނަ އާއިލާ ތަކަކީ މާލެ އަދި އަތޮޅު ތަކުގެ ބޭފުޅުން ގުޅިގެން އުފެދިފައިވާ ބަދަހި އާއިލާ ތަކެއް އަޅުގަޑުމެންގެ އެއްބަޑު އެއްބަފާކަން ނަގާލުމަށް ރޭވުންތެރިކަމާއި އެކު ފަތުރަމުން މިދާ ފިތުނަ އަށް ނޫނެކޭ ބުނަމާތޯ