މާލޭގެ މިސްކިތަކަށް ރޭ ފަތިސް ނަމާދު ކުރަން އެރި މީހަކު ގަމަތް ދިން އިރުންސުރެ އެހެން މީހުން ނަމާދުކޮށް ނިމެންދެން ސަޖިދައަށް ގޮސް ނުތެދުވުމުންް ބެލިއިރު އޭނާ ހުރީ މަސްތުވެގެން ކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވިގެން ފުލުހުން އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

މިހާދިސާ ހިނގި މިސްކިތައް ނަމާދަށް ދިޔަ މީހަކު ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ ފަތިސް ނަމާދަށް ޤަމަތް ދިން ވަގުތު ސަޖިދައިގައި ނުތެދުވެ ޒުވާނަކު އޮތުމުން މުދިންބެ އިޝާރާތަކަށް އެޒުވާނާއަށް މީހަކު ގޮވި ކަމަށެވެ. އެ މަސްތުގެ ހާލަތުގައި އޮތް ޒުވާނާގެ ތެދުވެފައި އަނބުރާ އަނެއްކާވެސް އޮށޯއްނީކަމަށް ފަތިސް ނަމާދަށް ފަހު ފުލުހުނަށް އެޒުވާނާ ގެންދިޔަ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

މިހާދިސާ ހިނގާފައި ވަނީ ޔޫސުލް އަލް ބަރްބަރީ މިސްކިތުގައެވެ. މިއީ މަޖީދީ މަގު އަގޯރާ ކައިރީ ހުންނަ މިސްކިތެވެ.

މި ހާދިސާއާ ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލެއް އަދި ލިބިފައެއް ނުވެެއެވެ.

ފަހަކަށް އައިސް މާލޭގެ މަގުމަތީގައި މަސްތުވެގެން ޒުވާނުން ބިއްޖެހިފައި ތިބޭ މަންޒަރު ވަރަށް އާއްމުކޮށް ފެނެއެވެ.

ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި މަސްތުވެގެން ބިއްޖެހިފައި ތިބޭ މީހުން ގިނަ ވެފައި ވަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުށްވެރިން ޖަލުން ނެރެ މުޖުތަމަޢަށް ދޫކޮށްލާފައި ވާތީއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

23 ކޮމެންޓް

 1. ޚައްސީލް

  ާއެޖެންޑާ19ހޯދަނީ ބިމުގަ ލޯޖަހައިގެން

  115
  13
  • މޯޑު

   24 ގަޑިއިރު ކޮންމެހެން ނުޖެހޭ ހަމައިގަ ހުންނާކަން. ބޮވޭނެ ބޮވެން ވާނެ( ބަގުރާ) އަދި ބިރަކާއި ނުލާ މަޖާވެސް ކުރެވޭނެ،( ޕާޓީ ކުރުމާއި ޒިނޭކުރުން) އެމްޑިޕީގެ ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ.

   20
   5
 2. ރަސީދު

  ކީކޭ ބުނާނީ، ތިކަމާ ވަރައް އުފާވާނެ، ބިއްބިތަށް ޚާއްސަކޮށް ޒުވާނުން ޖެހިޖެހި ތިބުމަކީ ވަރަށް އުފާކުރާނެ ކަމެށް

  22
  4
 3. ޔާމިން

  އެޖެންޑާ19 ތަފާތުވާނެ.

  34
  8
 4. މިސާލު

  ތަޤްވާވެރިކަމުގެ މިސާލެއް

  18
  5
 5. ކަޅިފުށީ ކަލޭގެ

  ސަޖިދައިގާ އޮއްވައި އަދި ކިރިޔާ މީހަކު އެ ހައްޔަރު ކުރީ....
  ސިޔާސީމީހުންގެ ދުލައް ވަރަށް ފަސޭހަ ބަހެއް އެއީ "ސަޖިދައިގާ އޮއްވަތަ ގެންދިޔައީ"

  36
 6. އެގަންޖާ19

  ތިމަންޒަރު ފެނުނީމަ އެންމެއުފާވާނީ ބުއްޅަބެއާއި ބުއްޅަހޮއްކޮ ދެން ޝަހިންދާއާއި އެމްޑީއެން ހަމީދު

  39
  8
 7. ޢަހުމަދު

  ޢެ ޒުވާނާ އެ ވަބާއިން ސަލާމަތް ވާން އެ މަސައްކަތް ކުރީ އެކަމުން ސަލާމަތް ވޭތޯ ދުއާކުރަން. ޢިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާމުން އެ ޒުވާނާ އެކަމުން ސަލާމަތް ކުރައްވާންދޭވެ

  68
  1
 8. ައަންނިބެ

  މިޔަކު އަންނި ބޭނުންވާ ގޮތަކީ.

  25
  8
 9. ހޯބެ

  ޖަޒީރާ ދިރިއުޅުން.

  27
  7
 10. ނީމޯ

  ދިވެހި އެންމެ ޒުވާނަކު ތިއެރީ ފަތިސް ނަމާދަށް މިސްކިތަށް. އޭނަ ހުރީ މަސްތުގަ. ދެންތިބީ ހުސް ބިދޭސިންް. ސިޔާސީ ކަންކަމުގަ ދީނޭ ކިޔާ ކުދިންކޮޅު ވެސް ގައިމު ފަތިސް ނަމާދަށް ހޭލާނަމަ..

  36
  6
 11. މަކިނބޫ

  ނިދި އަންނަ ވަރުން ސަޖިދައިން ނުތެދުވާން އޮތީ..

  22
  1
 12. އަހްމަދު

  އަބަދު ހަމައިގައި ތިބޭކަށް ނުޖެހޭ ދޯ އަންނީ...
  ކަލޭމެންނަށް ވެރިކަން ލިބުނީމަ މިފަދަ ކަންކަން އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލީ ދޯ އަންނި އެމްޑީޕީ.. ބޮޑު ވަބާއެއްމީ.. އަންނިއާ މަސްތުވާ އެއްޗެހި...

  26
  5
 13. ދފރ5ތ

  މީ އޭޖެންޑާ 19 ހޯދާ މީހެއް ނޫން.. މީވެސް މިގައުމުގަ ވެރިކަން ކުރި މީހަކު ރައްޔިތުންނަށް ގެނެސްދިން ތަރައްގީ..

  21
  6
 14. ހުސޭނުބޭ

  އެސޮރު ބުނާނެދޯ ފުލުހުން ތިމަންނާ ހައްޔަރުކުރީ މިސްކިތުގައި ސަޖިދައަށް އޮއްވައޭ! ކެކެކެކެކެކެ

  32
 15. ލޮލް

  ހަމަ ހޭގައި ތިބޭ ގިނަ މީހުނަށް މިސްކިތްވެސް ނުފެނޭ

  29
  2
 16. ސިން

  ކޮވިޑް 19 އާއި އެޖެންޑާ 19 ވީމަ ވާގޮތްތީ މިމުސީބާތުން ސަލާމަތްވޭތޯ ތާއަބަދު އަޑުހަރުކޮށް ކިޔަވާ ނަމާދުތްކުގެ ފަހުރަކުއަތުގަ ﷲ ދުއާކޮށް މިމުސީބާތުން މިގައުމާއި އިސްލާމްދީން ރައްކާތެރި ކޮށްދެއްވާ މި 2 ފަނާކުރަނިފި ދެ މުސީބާތުން ސަލާވޭ ﷲގެ ކުޅަދުންވަންތަވެރިކަމުން މިހާރު މިތަން ހަލާކުރަމުން މިގެންދާ އިސްލާމްދީނުގެ އަދުއްވުންގެ ކިބއިން މިގަައުމު ސަލާމަތް ކުރައްވާން ދޭވެ އެބާމީހުން ގަފަދަ ފަދަ ކޯފާއަކުން ބަލިކުރައްވާ މިގައުމުން ބޭރު ކުރައްވާފާން ދޭވެވެ.އާމީން އާމީން

  20
  2
 17. ދަންތުރަ

  އެންމެފަހުން މިސްކިތް ތަކަށް ވެސް އެރީ....

  22
  3
 18. ގާދިރު

  ތީ ދައުލަތަށް ބަދަލު އަރާފާ ތިބޭ ބައެއް ގެންގޮސް ރަނގަޅަށް ކާންދީފަ ދޫކޮށްލާނެ

  22
  1
 19. މޯޑު

  24 ގަޑިއިރު ކޮންމެހެން ނުޖެހޭ ހަމައިގަ ހުންނާކަން. ބޮވޭނެ ބޮވެން ވާނެ( ބަގުރާ) އަދި ބިރަކާއި ނުލާ މަޖާވެސް ކުރެވޭނެ،( ޕާޓީ ކުރުމާއި ޒިނޭކުރުން) އެމްޑިޕީގެ ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ.

  9
  1
 20. މަރީ

  ހަބަރު ތައް ލިޔާއިރު ވެސް ދިވެހިން ކިޔާލަން ފަސޭހައިން ލިޔެލުން ރަނގަލު. ތެދެއް މިހާތަނަން އެއްމެ ގިނައިން ކިޔާލެވޭ ނޫހަކީ (ވަގުތު). މި ސުރުހީވެސް ކިޔާލަންވެގެން ހުލުވާ ކިޔާލަމުން ގެންދާއިރު އެއްމެ ކުށަކަށްވުރެ ގިނަ ކުއްފެނުނު. އެފަދަ ކަމެއްވެސް ހިނގާފާނެ

  7
  1
 21. ީ...

  ތި މީހަކު ތި އޮތީ ސަޖިދައިގައޭ ނުބުނެ އޮށޯވެގެންނޭ އޮތީ ބުނިނަމަ.

 22. މަކޮސް

  ފަހަކަށްއައިހޭ ބިތްޖެހިފަ ތިބޭތަން ފެންނަނީ.އަބަދުވެސް ތިޔަބައިވަރު ބިތްޖެހިފަ ތިބޭތަން ފެނޭ.

  3
  4