ދައުރު ވަމުން އަންނަ އޯޑިއޯތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ތަޙްޤީޤެއް ހިންގައި ދިނުމަށް ޓްއަރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ.

އޯޑިއޯތަކާއި ގުޅިގެން ތަޙްޤީޤެއް ހިންގައި ދިނުމަށް އަލީ ވަހީދު އެދިވަޑައިގެންނެވީ ދެންމެ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

ދައުރު ކުރަމުން ގެންދަނީ ސައްހަ އޯޑިއޯތަކެއް ނޫންކަމަށް ވިދާޅުވާ ވިދާޅުވުން ތަކުރާރު ކުރައްވަމުން އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ އެއީ އެކި އަޑު އެކިގޮތައް ގެނެސް ރޭވިގެން ހިންގާ ވަރަށް ދަށު ދަރަޖައިގެ ހުތުރު ޖަރީމާއެއް ކަމަށެވެ.

"އަނެއްކާވެސް ތަކުރާރު ކޮއްލާނަން. ދައުރު ކުރަމުން ގެންދަނީ ސައްހަ އޯޑިއޯތަކެއް ނޫން. އެކިއަޑު އެކިގޮތައް ގެނެސް ރޭވިގެން ހިންގާ ވަރަށް ދަށު ދަރަޖައިގެ ހުތުރު ޖަރީމާއެއް. ފުރިހަމަ ތަޙްޤީޤެއް ކުރުމުން ހަޤީޤަތް ސާފުވާނެ. އަޅުގަނޑު މައްޗަށް ވެސް ތަޙްޤީޤު ހިންގަވަ. ހަޤީޤަތް ފެންނާނެ." އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އޯޑިއޯތަކާއި ގުޅިގެން ތަޙްޤީޤެއް ހިންގުމަށް އަލީ ވަހީދު އެދިވަޑައިގެންނެވިއިރު، ދައުރުވަމުންދާ އޯޑިއޯތަކާއި ގުޅިގެން މައްސަލައެއް ބަލަމުން ނުދާކަމަށް ފުލުހުން އިއްޔެ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ އެއޯޑިއޯތަކާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންނަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައި ވެސް ނުވާކަމަށާއި، އަދި ފުލުހުން އަމިއްލައަށް އިސްނަގައިގެން ވެސް އޯޑިއޯތަކުގެ މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤު ކުރަމުން ނުގެންދާ ކަމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

31 ކޮމެންޓް

 1. ޢިއްބެ

  ތަހުގީގު ކުރުމެކޭ މިހާރު މިކުރާ ޝަރީއަތެކޭ އެއްހަމަ . ރައީސް އޮފީހުން ލިއުނުގޮތަކައް އޮންނާނީ ،

  68
 2. މމސ

  ތަހުޤީގު ރަށްޔިތުން ކުރަމުންދަނީ އަވަހަށް އިސްތިއުފާދީ އަދި 100 ފަހަރު ލިޔޭ ވަރަށް ސޭޓް އަންހެނުންނަށް ނުގުޅާނެކަމަށް

  70
 3. ހަލީ

  އަޅެ ތަހުޤީޤު ހިންގަބަލަ އޭރުން ފެންނާނެ ސޯޓު ބޭލޭ މަންޒަރު. ކަލޯ ތިޔަ އުޅެނީ ކުރިއަށް ވުރެވެސް ބޮޑަށް ބަރަހާނާ ވާންވެގެން

  109
  1
 4. އާދަންބެ

  މަހޭ ޑޮލަރުކޮޅެއް މާރުކޮށްލީމަ ގޭގަ މަޑުކުރަން އެންގި، ދެން މަ ހައްޕު...

  239
  1
 5. ލަބީބު

  އަތްފައި ނެތް ، އަމިއްލަ ބާރެއް ނެތް ޝަރުޢީ މުއައްސަސާއަކުން ހިންގޭނީ ކޮން ތަޙްޤީޤެއް؟ ކަލޭ މޮޔަ ނުގޮވައި! !

  163
  1
 6. މުފައްކިރު

  ވ.ރަގަޅު އޮޅުވާލުމެއް. ތަހުގީގަކުން ނިކުންނާނެ ނަތީޖާ ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތުގެ އިންސާފު ވެރިކަން ހުރި މިންވަރުން އެގޭ.

  71
  1
 7. ފެންކަރާ

  ލަދެއް ނުގަނޭތަ؟ ކަލޭ ތީ އަމާ ކިއްލި ވިއްކައިގެން މާލެއިން ބިން ގަނެގެން ހުރި މީހެއް.. ދޮގު ހެދުމަކީ ޢާއިލީ ކަމަކީތަ؟

  71
  1
 8. މުސްތަފާ

  އަލީވަހީ ދު ހައްޔަރު ކުރަންޖެހޭ. މުންޑެއްލައިގެން އޭރަށް ތާސް ކުޅެލާނީ ކުޑަގޮޅީގަ އިނ ދެގެން.

  59
  1
 9. ގާސިމު

  އަދިވެސް ފައިވިއްދާފަ ގަދަބަސްބުނޭ. ތަހިގީގު ހިންގި ވަރަކައް ފެޅޭނީ ކަރާ

  62
 10. ޝާހް،ރ.ވާދޫ

  އެއްބަސްވާނެތަ؟ އިއްޒަތްތެރިންތީ.

  58
 11. ޙެހެ

  ހާވާފަ ހުރި ހަޑި ސާފުކުރަން ހިނގާށޯ ހެ ހެ

  58
 12. ފުނަ

  ތިހެން ކިޔަނިކޮށް ދެން ނިކުންނާނީ ވީޑިއޯ ތޯއްޗެ!

  68
 13. މުބީނު މާރނީ ނިއުޔޯކް/އެމެރިކާ

  މިހާރު ތިޔަޖައްސަނީ ޓެކްނިކް އެއް. ލޯޔަރުން އެއަށް ކިޔަނީ ރިވާރސް ޓެކްނިކް. ރިވާރސް ގިޔަރަށް ލާ ވާހަކަ އެއް ނޫން. ރިވާސް ޓެކްނިކް އަކީ "އަޅެ ތަހްގީގެއް ހިންގަބަލަ" ކިޔާ ލޮއީފް ކަން ދެއްކުން. ޝަރިއްޔަތު ގައި ތިޔަކަހަލަ ލޮއީފު ކަން ދައްކަން ބޭނުން ކުރާ ބަސްތަކަކީ މޮޅު ލޯޔަރުން އިގްނޯރ ކުރާ އެއްޗެއް. ޝަރިއްޔަތު ގައި ނަގާނީ ހެއްކާ ގަރީނާ.

  19
 14. ޖިންނި

  ވޯޓުން ވައްކަން ވުޖޫދު ގަ ނެތް އެގްރީމަންޓް ތަކަށް މިލިއަނުން ބަދަލު ވައްކަން އެވަރު ސަރުކާރެއްގަ ސަހަލު ތަޙްޤީގެއް ނުހިންގޭނެ

  19
 15. އިރާޝާ

  މިހާރު ތަހުގީގު ހިންގިޔަސް އެތަހުގީގު ނިމޭނީ އަލީ ވަހީދުމެން ބޭނުން ވާގޮތައް، އެހެންވެ އެހާ ޔަގީންކަމާ އެކު އެހެން ބުނަނީ

  20
 16. ޒައިދު

  އެޖެންޑާ19ތަހުގީގެއް ނޯނާނެ ބާރައްކުރިޔައް އުފަލާމަޖާ

  19
 17. އަލީ

  ތިހާ ބާރަށް ގަދަ ބަސް ބުނަނިކޮށް ކަރާ ފަޅައިގެން ގޮސް ހާވާފަ ހުރިހަޑިތައް ބޭރަށް ބުރައިގެން ހިނގައިދާނެ...

  20
 18. ބެއްޔާ

  އަލީ ހަމީދުވެސް ބުނި ތިހެން ހާދަވައްތަރު މީހެކޭ. އަލީ ވަހީދުވެސް ތިބުނަނީ އެހެން. ތަހުގީގުކުރަން ތިބުނަނީ މުށުތެރޭ ޕޮލިސް އޮފީސް އޮތީމަ. ފޮނިކަނޑާފަ ވާހަކަ ދެއްކިއިރު ނޭނގޭދޯ ވާނުވާއެއް. އަނެއްކާ ހަމައިގަބާ ހުރީ. ލަދެއްވެސް ނުގަނޭ. މިހާރު އިސްތިއުފާދީ. ޤާސިމް ދެން ލަލަލާ

  18
 19. ކަރާޔަހުޔާ

  ވާހަކަދައްކާނެކަމެއްނެތް ވަގުތުން އިސްތިއުފާދީ! ކަލޭގެ އަނގަ އެހާހަޑި، ހަޔަތްކުޑަ، މީހުންނަށް ފުރައްސާރަކުރުމުގައި ހައްދުފަހަނައަޅައިގޮސްހުރި ބޮޑުވަގެއް ތީ! ލަދުކޮބާ މިނިސްޓަރުކުކަމުގައި ހުރުމުގެކުފޫ ހަމަނުވޭ. ސަރުކާރަށާ ސޯލިބެއަށްވެސް ހުތުރުތިއަރުވަނީ! ކަރާ އިސްތިއުފާ!!

  21
 20. މޫސާމަނިކް

  ތަހުގީގުކުރާށޭ ބޯގޯސް ކޮބާ ޖީއެމްއާރއިންނެގި 6މިލިއަންޑޮލަރު ވަގުކަލޭގެ

  19
 21. ޔާމިން

  އެއީ ހަމަކަލޭގެއަޑު ކަރާއަޑު ކޮބާ6މިލިއަންޑޮލަރު

  21
 22. ޔަޙުޔާ

  ޞަދޫމުގައި މިހާރު ހިންގާ ޝަރީޢަތެކޭ މިހާޜު ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ހިންގާ ޝަރީޢަތެކޭ އޮންނާނީ ކޮން ތަފާތެއް؟ "މަތީން" އިބާރާތްކޮށްފައި ދޭ ގޮތަށް ތަހުގީގު ނަތީޖާ އޮންނާނީ. ކިތަންމެ ތަހުގީގެއް ކުރިޔަސް ނުކުރިޔަސް ކަލެޔާ ޢައިޝަތު ނަހުލާއާ ދެމެދު ނަހަމަ ގުޅުމެއް ނެތް ކަމަކަށް ނުވާނެ. ޞަދޫމުގައި ތަހުގީގު ކޮށްގެން ކޮންމެ އެއޗެކޭވެސް ލިޔެވިދާނެ. މިއީ ސަރުކާރެއްތަ؟ ނޫނީ ގޭންގެއްތަ؟ ނޫނީ ނާސިގެ ހިންގާ ބެންކޮކުގެ ކުންފުންޏެއްތަ؟

  16
 23. ބޮޑުބެ

  ބިންލިބުނުގޮތާ ބެހޭގޮތުންވެސް ޢަލީވަޙީދު ހައްދަވަނީ އިތުރުފުޅު އެހެންވީމާ މިކަމުގަ ވަކި ސާފުތާހިރު ޖަވަބެއް ދެއްވާނެތޯ ތިޔަ މީހުންނަކީ އެބަހީ ޢަލީ ވަޙީދު މެންނަނަކީ މާތްﷲށް ބިރުވެތިނުވެ ހިތައްއެރިހައި ނުބައި ނުލަފާ ކަމެއް ކުރަމުން ގެންދާ ބައެއް ދޮގު ހަދަން ޖެހިލުމެއް ނުވާނެ

  19
 24. ސަޓޯ

  އޭރުން ކަލޯ ފަލީހަތް ވާނީ.. ކަރާ ފަޅައިގެން ދާނީ

  16
 25. އިންޑިއާ މީހާ

  މި ޢަލީ ވަޙީދަކީ ކިއްލި ވިއްކައިގެން މާލެއިން ގޯއްޗަކާ ހުޅުމާލެއިން 2 ގޯއްޗާ މެލޭޝިޔާއިން އެޕާރޓްމަންޓެއް ގަތް މޮޅު އިކޮނޮމޮސްޓެއް!

  13
 26. ސޭކްސްތާން

  އަލީ ހަމީދުވެސް ބުނި އެކުދިން ހާދަ މޮޅޭ އެޑިޓް ކުރަން.

  11
 27. އެންޓެނާފެނޭ؟

  ކަލޯ ޗަކޮއެ ތިބުނީ ހެޔޮކޮށް. އެކަލޯ ފަހަތުގަ ސޭޓަކު ނެތީމަ ތޯއްޗެއް އެހާފަސޭހައިން ގެޔަށް ފޮނުވާލީ.

 28. ކާހިނު

  ކޮބާތަ ކުރީފަހަރު މިސޮރު ދިފާއުގަ ނުކުތް ރަސްމަތިފުޅު ބޭފުޅުން. ކޮބާތަ މަޖިލިސް ރައީސް. ކޮބާތަ ސޭޓު، ކޮބާތަ ޑީއާރުޕީ، ކޮބާ ހުރިހާ ޓޫރިޒަމް ޖަމިއްޔާތަށް. ކޮބާތަ ކިދްރްޝިންއާރުމެން. އެންމެން ފިލީދޯ؟

 29. މައާފް ކޮށްދީ

  މިހާރު މަށަށް ވެސް ދިފާޢުގައި، ޢަލީ ތިދައްކާ ވާހަކަ ތެދުހެން ހީވާން ފަށައިފި އެވެ. ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އެއީ ބަޔަކު ހަދާފައިވާ އޯޑިއޯ ކްލިޕްތަކެއް ކަމަށް ވަންޏާ، ޢަލީ އަށް ގޮވިފަ ހުރި އެއްޗިއްސަށް މައާފަށް އެދެމެވެ. އަހަރެން ތައުބާވެ ޢަލީއަށް ހެޔޮދުޢް ކޮށްދޭނަމެވެ.

 30. ކަނޑޫ

  ފުލުހުންނެކޭ ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލެކޭ ތަފާތެއް ނެތެއްނު؟

 31. ސަމްސިއްޔާ

  ވަަރަށް ތެދުވާހަކައެއް. ހަޤީޤަތް ހާމަވާބެ. އެއީ އަލީ ވަހީދު ދެއްކިވާހަކަކަން. އެއީ ހަމަ އަލީ ވަހީދުގެ ބަސްމަގު ހުންނަ ގޮތް ކަން. އަހަރުމެންނަށް އާކަމެއްނޫން އެއީ.