ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން އިތުރު ޓެކްސްތަކެއް ނަގަން މަޖުބޫރުވީ، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި އޭރުގެ އިބްރާހިމް ނާސިރް އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް މިހާރުގެވެލާނާ އިންޓަރނޭޓަނަލް އެއާޕޯޓް ތަރައްޤީކުރަން އިންޑިއާގެ ޖީއެމްއާރު ކުންފުންޏާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން އުވާލުމުން ކަމަށް، ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސެއިން ޝަހީމް (އަނދުން ހުސެއިން) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި، އެއާޕޯޓަކުން ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން ޓެކްސް އާއި ފީ ނެގުމާއި ބެހޭ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލަށް ބަހުސްކުރައްވަމުން އަނދުން ހުސެއިން ވިދާޅުވީ، ޖީއެމްއާރާއި އެއާޕޯޓް ތަރައްޤީކުރަން ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަރުކަރުން ޖީއެމްއާރާއި ހަވާލު ކުރީ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން އެއާޕޯޓް ތަރައްޤީ ކުރި އަގަށް ވުރެ ކުޑަ އަގެއްގައި ކަމަށެވެ.

"އޭގެ 10 ގުނައަށް އިތުރަށް ލޯނު ނަގައިގެން އެއާޕޯޓް ތަރައްޤީކޮށްފައި، އަދި އޭގެއިންވެސް އެއްބައި ކައިފަ. އަދި އެ ކޭ ބަޔަކު ހައްޔަރު ނުކުރެވިގެން އުޅޭ އިރު މި ޓެކްސް ނަގަން ޖެހޭނެ. ދައްކަން ޖެހޭނެ." ހުސެއިން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ވަހީދުގެ ސަރުކާރުން، ޖީއެމްއާރައި އެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަކީ އުފެދުމުގައިވެސް ބާތިލް އެއްޗެއް ކަމަށް ބުނެ، އެ އެއްބަސްވުން އުވާލުމުން ދިވެހި ދައުލަތަށް ބޮޑު ގެއްލުމަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ނިމިދިޔަ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ތަރައްޤީކޮށްފައި ވަނީ ނުއަގުގައި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިދިޔަ ސަރުކާރުން ވީއައިއޭ ތަރައްޤީކޮށްފައި ވަނީ މިހިނގާ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗް މަހުން ފެށިގެން ރާއްޖެއިން ފުރާ ދިވެހިން އަތުން ޓެކްސްއެއް ނުނަގާގޮތަށެވެ. އެހެންކަމުން މިހާރު އަނެއްކާވެސް ފުރާ މީހުން އަތުން އިތުރު ޓެކްސް އެއް ނަގަން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ.

އަދި ބައެއް އާއްމުންވެސް ދަނީ އެކަމަށް ފާޑުކިޔަމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

51 ކޮމެންޓް

 1. މުހައްމަދު

  ހުސެއިންއަށް އިނގިލައްވާތޯ އެހެން ނޫން ނަމަ ހުރިހާ ޑޮލަރެށް ދާނީ ގައުމުން ބޭރަށް

  131
  • ދޮގެއް؟

   ޖީއެމްއާރް އަތުން އެއާޕޯޓް އަތު ނުލިނަމަ ދިވެހިން މިއަދު ތިބޭނީ ނުކައިނުބޮއި. ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ އަތޮޅަކުންނާއި ބޭރު އެތައް ތަނަކުން ގެއާއި ގޯތިތައް މިލްކު ކޮށްގެން ހުރެވެސް ކޯސްޓުކިރުދަޅަކަށް ލާ މަތިޖަހާފަ ހުރިކަމުގެ އިހްސާސް ކުރެވޭ، ގާރޫނުފަދަ މީހަކަށް ރަގަޅުގޮތް ކިޔާކަށް ނޭނގޭނެ. މަޑުން ހުރޭ ކަލޭ.

   12
  • ކެކެކެ

   ސިހުރު އަނދުން އަޅައިގެން ހުރި ކަހީނެކޯ.

   12
  • ކިނބޫ

   ކަލޭ އަދިވެސް ހަޔާތެއް ނެތި އަނގަ ގަޅަނީ؟ ކޯސްޓުކިރުދަޅަށް އެރި އޮވެބަލަ. ނޫނީ ކަނޑުތޮށިން ބޭރުކުރަންވީތަ؟

   12
  • ދިވެހިމީހާ

   ވަރަށް އޮށްޓަރު ހުރި ކޮމެންޓެއް

   2
   3
 2. އާދަމް

  ޖީ.އެމް.އާރު ކަލޭގެ ޖީބުގަ ބާއްވަން ވީނު. އެމީހުންނާއި ނުލާ ނޫޅެވިގެން ތިޔަ ތެޅިފޮޅެނީ ކީއްވެ. ކަން ނުކުރެވޭ މީހުން އެއްފަރާތައް ޖެހޭ.

  118
 3. ހުސޭނުބޭ

  ކަލެޔަށް އަދުނޭ ކިޔަނީ އެޔެއް ދެލޮލުގައި އަޅައިގެން ހެޔޮނުބައިވެސް ވަކިނުވާތީ! ކަލޯ ...... ކަލޯތަ މަހާތުމާ ގާނދީ މަގުބަރާގައި ދުޢާކުރީ! ކަލޯ ހަމަތަ؟ ނޫނީ ޖީއެމް އާރު ތި ކިޔަނީ ކޮންމެ ރަޑަކުން ކަލެޔަށް ގޯތިދޭން ބުނި މީހުންނައްތަ؟

  103
 4. މާމީ

  ހުސޭނާ ކަލޭ ޖީއެމްއާރު އޮޅާލަބަލަ ،،،،،، ކަމަކަށް މީހާ މޮޔަވިއަސް ތިވަރު ވާކައް ނުވާނެ ހުސޭނުމެނަކަށް އިންޑިއާ މީހުންގެ އުނދަގޫ އަދިނޭގިގެން ތިފޮނުއަރުވަނީ

  85
 5. ސޮމެޮނެ

  ދެވަނަފަހަރު ޓީއެމްއާރު އަތުން ހޯދަންޖެހުނީމާ ސަޅިވާނީ .

  72
  • އަހޫ

   ޓީއެމްއާރު - ޓީއެމްއޭ އާއި ޖީއެމް އާރު އެއްކޮށްލައިގެން.

   25
 6. ސަންދާނު މޮޔަމީހާ

  މިޔެ މިކޭނީ ކޮން ކުކުޅު ހުންގާނިޔަކާއު ހީވެނީ އަބަހައްދަވެގެން ހިންގާ މުއާކާހެން

  34
 7. ާސުރެން ސުރެން

  މީނަމީ ކޮންތާކުން ހިސާބު ޖަހަން ދަސްކޮށްގެން އުޅޭމީހެއް. ބުނަންތަވާހަކައެއް . މަަށަކަސް އުމަރަކަސް ފައިދާ ނުވާވިޔަފާރިއެއް ނުކުރާނެ. ތިތަން ދިންނަމަ ނަގާ ޓެކްސް ބޮޑުކޮށް ބައިވަރު އިތުރު ޓެކްސްނަގާ ދިވެހިންވެސް ފެލާލާނެ. އެތަނުން ލިބޭ ފައިދާގެ މިންވަރު ބަލާލިންތަ. ކާބަޔަކު ކައި ފުރާފަވެސއ ބޮޑުފައިދާ ދައްކަމުން އެދަނީ. ބޭކާރު ފޮނިވާހަކަ ނުދައާހުރެބަލަ. މިހާރު އަޅައިގެންހުރި އަނދުން ކަމުނުދާތީ ފެންނަގޮތްވެސް ކަމުނުދަނީ.

  37
 8. ނުމަރާ މޯޑް

  ކާކުތަ މީނާއަށް ގޮޑި ދިނީ ...

  38
  • ކަކަކަ

   ދޮޅުރޯނާ އަރާފަ ތިބި ހަތަރު ކަށިމަތިން.

 9. އަހުމަދު މުހައްމަދު

  ޖީ އެމް އާރު އަތުން އެއަރޕޯރޓް ނުނެގި ނަމަ ވާނެ ގޮތް މަނިކުފާނަށް ނޭނގުމަކީ މަނިކުފާނު ހޮވި މީހުންގެ މައްސަލައެއް ނޫން. މަނިކުފާނު ގެ ވިސްނުން ، ކޮލިފިކޭޝަން ދަށީ. ކީއްކުރާނީ. އަހަރެމެން ގެދޮރު ހަދާފަ ކުއްޔަށް ދިނީމަ ކުލި ލިބެނީ އަހަރެމެންނަށް. ޖީ އެމް އާރަށް ކޮމްޕެނީ މަހަކު 1.5 މިލިއަން ދައްކަން ޖެހުނީމަ އެކަން އެއީ ފައިދާ އެއް ކަމުގަ ބަލާނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަންދޮރު ނުދަތުން ކަމަށް ވާނީ. ލޮސް އެއީ ކުރި އެރުން ކަމުގަ ވަންޏާ ޖީ އެމް އާރަށް ދޭންވީ. ތެދެއް މަސައްކަތެއް ނުކޮށް ލާރިގަނޑެއް ޖީ އެމް އާރުން ދިރުވާލައިފި. އެއީ އަނިޔާ.

  46
  • ފައި

   ހަމަ ސީދާ ތެދެއް ތީ .

   16
 10. އިބުރާ

  ކޮން ނަމައެއް ކަލޭމެންނަށް ވޭތަކަމެއް !!!!

  24
 11. ޙަލީލް

  ޢަނދުން ހުސައިންއަށް މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ލަދުގަނޭ ކަލެއަށް ވޯޓްދެވުނީތީ މުޅިގައުމުތިހަލާކުކޮއްލަނީ ޔާﷲ ގާރޫނު ހިއްޕެވިހެން މިކަލޭގެވެސްހިއްޕަވާފާނދޭވެ ޔާރައްބަލްއާލަމީން

  30
 12. ޗަކޮއެ

  ރައްޔިތުން މިހާރު އަނދުނެއް ނާޅަ. ނުވެސް އެޅުވޭނެ. ގައުމަށް އެއްމެޑޮލަރެއްނުވަދެ އެމްއޭސީއެލްއިން ޖީމއެއާރަށް ދަރާވިކެމުންދިޔަކަން އަނދުންއަޅާފަހުރީމަ ތިމާއަށް ނޭނގުމަކީ އެހެންމީހުން އަނދުންއަޅަންޖެހޭ ސަބަބެއްނޫން.

  34
 13. ދަރަނި ދަންތުރަ

  މިސޮރު 6 މަސްދުވަހު ގުރައިދޫ ގައި ބަހައްޓާލަދިނުމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކިބައިން އާދޭހާއެކު އެދެން....

  33
 14. ައަބުދު ﷲ

  އިބުރާހިމު މިސްކިހަދައްހަވާލުނުވިނަމަ
  އަދުންގެބުރިބުރިއަ މަންޗަނޭރީސްކަށަވަރު

  19
 15. އަނިލް

  ކަލޯ ރައްޔިއަތުން ފުރަތހަމަ ޓެކްސް ނަގަން
  ފެށީ ތިޔަބުނާ ޖީއެމްއާރ ދީގެންތޯ ކޮސްވާހަކަ
  ނުދައްކާ

  28
 16. އަނދުނޭ

  ހޭބަލި

  21
 17. ނަވަޒާން

  އިންޑިޔާއައް ލާރިދޭކައް ޓެކުސް ނަގާކައް ނުޖެހޭ.. ތަރައްގީ ކުރަން ނޭގެންޏާ ގޮސް ގޭގަތިބެބަލަ ބިޑި އަނބުރަން.. އެއީ އެއްނުން ކަލޭމެންނައަ ކުރަންއިނގޭކަމަކީ.

  29
 18. ފަޅޯ

  ކަލޯ އަނދުން ހުއްޓަ ކަސްކޮންމެހެން ނުޖޭ ހެޔޭ އަނދުން އަޅާކަށެއް ތަނެއްގައި އެއާރޕޯޓެއް އޮތެއް ކަމަކު ނުޖެހޭނެ ވިއްކާލާކަށް ކުރީސަރު ކާރަށްނުވެގެން ކަތައް ރަނގަޅުކޮށް ނިކަމެތީ ންގެ ޖީބުތައް ފުރަން އައިބައެނުތީ މިހާރު އަނދުނޭ ދަޅޭ ޖޭ ކިޔާނެކަމެއްނެތް ތިތިބީ ފިސާރިގަރަނގަ ޅަށް ފެއިވެ ބަރަހަނާ ވެފަ މިހާރުދެން މާރީއްޗެއް ނޫން ތިވާހަދެއް ކީމަކާ ނުކުރެވެންޏާ އެއްފަރާތްވެލާފަ ކުރެވޭ މީހުނާ ހަވާލުކޮށްބަލަ

  20
  1
 19. ޢަލިބެ

  ޖީއެމްއާރު މީހުން މަޖިލީހަށް ލީނަމަ ކަލޭމެންނަށްވުރެ ރަނގަޅުވާނެޔޭ ނުބުނީ ކީއްވެ. އަނބިދަރިންވެސް އެމީހުންނާ ޙަވާލުކުރިނަމަ......

  29
 20. ސަންތިމަރިޔަބު

  މިވެރިންގެ ލަދުހަޔާތުގެ ކަންފުޅެއް ވެސް ނެތީވިއްޔަ ބަލަގަ މިހިރަ ދެބަންދިހާރާ ކުރީސަރުކާރުން ތިކިޔާ ޖީއެމް އާރަށް ބަދަލުދީފަ އެއާރޕޯޓްގަ ދުނިޔޭގަ މިވަގުތު ބޭނުންކުރާ އެންމެ ބޮޑެތި ބޯޓް (އޭ 380) ޖެއްސޭ ރަންވޭއެއް ހަދާ އާ ސީޕްލޭ ޓާމިނަލެއްހަދާ އެއާރޕޯޓް ތަރަށްގީ ކޮށްހެދިއިރު ނިމިދިޔަސަރުކާރުން އެއާރޕޯޓުން ދަތުރުކުރާ މީހުން ފެލާލާކަށް ނޫޅޭ
  ހަމަހިނިއަންނަނީ

  31
 21. ޅަކޮއި

  ޙުސައިންބޭ! ޢަހަރުމެންގެ އެއަރޕޯޓު އޮންނަންވާގޮތް ބޭރުބަޔަކަށް ނޭގޭނެ!އަހަރެމެންގެ ރޮޑުގެ ހަންދަމާނީ އަހަރެމެން ބޭނުން ގޮތަކަށް! ދުނިޔޭގެ އާޖުފާޖު ދަސްކޮށްގެން ތިގޮޑީގައި އިށީދެވޭތޯ ބަލާ! ޢެއޮތީ ސަޅި އެއަރޕޯޓެއް އަޅާފައި!

  29
 22. ހެވޭ، ކައިގެންވެސް ނަތީޖާ ނެރުނެންނު...

  ޢަދުން ސޭކު

  32
 23. ކަނަމަނަ

  ޢަދުންހުސޭންހުރީހަމަހޭގަތަ ނޫނީހިނދިކޮޅުއައިސްފަތަ ކާކުމިތަނައްމީނަވެއްދީ ބޯގޯސް އަދުން

  28
 24. ާރަސީދު

  ބަލަ ހޭ ބަލި ވަނީ މިއީ ކަލޭގެ މައިން ބަފައިންގެ މުދަލެއްނޫނޭ، ކަލޭ އިންޑިއާ އަށް ނިސްބަތް ވާނަމަ ކަލޭ އެކަނި ދޭ އެ ބައްރަށް.

  27
 25. މުރުސިދު

  ޖީއެމްއާރު ނުބޭލިނަމަ މިހާރު ޔާމީނު އަޅާފައިވާ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑެތި ބޯޓް ފަހަރު ޖެއްސާފައިވާ އެއަރޕޯޓާއި 7މިލިޔަން ފަތުރުވެރިންނަށް ހިދުމަތްދެވޭ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކުރާ ޓާމިނަލް އެޅޭނެތޯއެވެ. ގަމާރުވިޔަަސް ބޮޑުވަރު

  26
  1
 26. އަޙްމަދު

  ޖީއެމްއަރ އަށް އެޔާޕޯޓް ނުދެވިގެން ކަލޭމެން ލޮލަށް ނިދި ނައިސްގެން އުޅޭކަން ނޭނގޭމީހަކު މަދުވާނެ! އިންޑިޔާ ސިފައިން ގެނެސް މިތަން ފުރެންދެން މިއަޅާ ފައި އެޔާޕޯޓް ސިކިއުރިޓީ އެމީހުންނާއި ޙަވާލުކުރުމުން ކަލޭމެން ތިގެންނަން އުޅޭ ބަދަލު ގެންނަން ފަސޭހަވާނެ!

  16
 27. ސުލައިމާނު

  ޔާ ﷲ. މި ނުބައި ނުލަފާ މީހުންގެ ކިބައިން އަޅަމެންގެ ގައުމު އަވަސް މުއްދަތެއްގައި ސަލާމަތް ކޮށްދެއްވާފާދޭވެ.

  20
  • އަޙްމަދު

   އާމީން ޔާ ﷲ.

 28. ސާއި

  މަގޭ ވޯޓެއް ދެން ނުލިބޭނެ މޑޕ އަކަށް

  16
 29. ނިޒާމް

  ތިވަށް ޓެކްސް ނުނެގިޔަސް ގައުމު ހިންގޭނެ، ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާއަށް ހަ ރާންކޯ ރުވުން ހުޢްޓުވާބަލަ.

  10
 30. ފައި

  އަނދުން ހުސެއިން މިހާރު ހަމައިގަ ހުންނަވައިގެން ވާހަކަ ދައްކަވާ ހެނެއް ހިޔެއްނުވޭ !!. ނޫނީ ހުސެއިން ތީ ހަމަ ފައްކާ ރޯނު އެނދުރެއް .. ބުނަން މިހާރު ހަމަ ކޮސްވޭ ތިޔަ ދައްކަވާ ވާހަކައިން . ތިޔަހާ ގަޓެއް ހުރިކަމުގަ ވިއްޔާ ކަންތައްތައް ކޮންބަލަ ނިކަން ބޭކާރު އަނގަ ނުތަޅުއްވާ . ހުރިހާ އާރަކާއި ބާރެއް މިހާރު ތިޔަބޭފުޅުންގެ އަތްމަތީގަ ތިޔައޮތީ ... ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލުމާއި،މަކަރު ހީލަތް ހެދުމާއި ،ރައްޔިތުން ވާވައްދަން ހެއްދެވިހާ ހީލަތްތެރި ވާހަކަ ތަކެއް ދެއްކުން ނޫންކަމެއް ނުކުރައްވާ ތިބޭފުޅުން.. ހިތާމަ ހުރި ކަމެއް މީ !!!!

 31. މޫސަ

  އަނދުން ބޮޑޭ

 32. ވެރިން

  ޖމ ރ އަތުން އެއާޕޯޓު އަތުލާފަ އިތު ރު ޓެކްސް ނުނަގާ ބް ރިޖު އެޅީ،25 ބު ރީގެ އިމާ ރަތް ވެސް އެޅީ އަދި މީހުންގެ އަތްމަތިވެސް ތަނަވަސްވީ.ކަލޯމެއްނަށް އިގޭނީ ރައްޔިތުން ފެލަން. ކަންކު ރަނެ ގޮތް ނޭގެއްޔާ ކަންކު ރަން އިގޭ މީހުން ނާ ހަވާލު ކޮއްފަ އަވަހަށް ގެޔަށް ދާން އުޅޭ.

  12
 33. ާއަދުން

  ދިރވެހި ރާއްޖެއަށް އަދުން އެތެ ރެ ނުކު ރިނަމަ އަދުން އަޅާކަށް ނުޖެހުނީސް

 34. ޒަބީބު

  ފަލަސްތީނު ހުސޭނު އިޒުރޭލުގެ ބިން މިލކުކުރި ގޮތަށް އޮޅުވާލަން ނުޅޭ. އޭޑީސީ ޗާޖް އެއީއެއާރޕޯޓް ތަކުން އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީ ކުރުމަާްޓަކައި އާއްމުކޮށް ނަގާ އެއްޗެއް. ޖީއެމްއާރު އަތުގައި އެއާރޕޯޓް އޮތްނަމަ ނަގާ އޭޑީސީގެ އަދަދު ބޮޑު ވެސް ވީސް. ޖީއެމްއާރުން ވެސް އޮތީ އޭޑީސީ ނަގަން ބިޒްނަސް ޕްލޭންގައި ހިމަނާފަ. ޢަދި އިތުރު ޓެކްސް ވެސް ނަގާގޮތަށް ބިޒްނަސް ޕްލޭންގަ ހިމަނާފަ. ޢަދި ޖީއެމްއާރުން ނެރުނު ލުއިފޮތުގައި އެފަދަ ޤާނޫންތަށް ފާސްކުރާނެކަމަށް ވެސް ކިޔެފަ އިތް. ޑިވެހިރޢްޖޭގެ ޤާނޫނުތައް ހަދަނީ ޖީއެމްއާރުތަ؟ ޢަޅެ އަޖައިބެއްނުން ދޯ!!!

 35. ބްރޯ

  ތިޔައީ ދޮގެއް .އެ އެގްރިމަންޓް ގެ ސަބަބުން ދަވްލަތަށް ބޮޑެތި ގެއްލުން ވަމުންދިޔަ. ޖިއެމްއާރުން އެއްޗެއްނުލިބި ދަވްލަތުން އެތައްފައިސާ އެއް ދޭންޖެހުނު . މީގެ އިތުރުން ޖިއެސްޓީގެގޮތުގާ މީރާއަށް ފައިސާދެއްކީވެސް މީރާއިންގޮސްފަހައިގަތުމުން މީރާ އިން ހިސާބު ބެލިއިރު ފައިސާދައްކާފަ ވަނީ މަދުކޮށް އަދިވެސް އެފައިސާ މީރާ އަކަށް ނުލިބޭ . އެގްރީމެންޓްގަ އޮތީ އެއާޕޯޓް ޑިވޮލަޕް ކުރަން ލޯނުނަގަން ދަވްލަތުންގެރެންޓީ ދޭންޖެހޭގޮތަށާ ލޯނު ދައކަން އިތުރު ފައިސާ ފުރަފަސިންޖަރުން އަތުންނެގުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ބޮލަކުން 32 ޑޮލަރުނަގަން. މާނަޔަކީ އެއާޕޯޓް ޑިވޮލްޕް މަންޓަށް ދަވްލަތުން ޖިއެމްއާރަށް ފައިސާ ދޭށާ ލޯނުދައްކަން ދަވްލަތުންފައިސާ ދިނުމަށް ވީއިރު މިއެގްރީމެންޓް ހެދުމުގާ ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކަދެކޮޅަށް ދައުވަކުރަންނުޖެހޭތަ؟

 36. މޮސާޑު

  މީއަނދުންގޭ ގޮލައެކޭ ބުނާވަރަށްވުރެ މާގޮސްގޮލައެއް.

 37. ބްރޯ

  އަނދުން އަށް އެގުނީ ކޯންޗެއް އެގްރީމްންޓް ބެލީ ހަމައެކަނި ނޫރައްދީނު އެކަނި އޭންަބުނީ އެގްރީމަންޓް ގާސޮއިކުރަން ހެޔޮ ނުވަނެ ކަމަށް ވިއިރު އަދުން ހުސޭނު ފަދަ މީހުން ދެބޯގެރި ދުއްވަން ނޫޅޭ ، ޖީއެމްއާރު އެގްރީމެންޓަކީ ދިވެހި ދަވްލަތުން ހެދި އެންމެ ގެއްލުން ބޮޑު ދަވްލަތަށް އެންމެބޮޑުގެއްލުން ލިބޭގޮތަށް މިހަތަނަށް ހެދުނު އެގްރީމަންޓް.

 38. އެޑިޓް

  ދުނިޔޭގަ ލެއްވި ހުރިހާ ކޮހެއް އެކަކު ގޮވީމަ ވާނީ މިހެން ( ކުޅަނދުމަދު ވީމަ ވާގޮތް މީ..) އަދިވެސް ހަތަރު ކަށިމަތި.. ކަންފަތުލާ މުންޖޭ ކިޔާބަލަ..

 39. މިއަދު

  ޖީއެމް އާރ އަށް އެއާޕޯޓް ނުދިންނަމަ އެމީހުންއަތުން އެއާރޕޯޓް އަތުލާވެސް ނުޖެހުނީސް

 40. މިއަދު

  ބުރިޖުވެސް އެޅި ވވ ބޮޑު ލޯނަކާއިއެކު ހިއްވަރެއްހުރިއްޔަ އެބްރިޖުން ދަތުރުކުރާމީހުންއަތުން ޓެކުސްއެއް ނަގާބަލަ

  5
  2
 41. މުހުއްމާ:

  މިހާރު ދެންއެއްވެސްްްްމީހެއްގެ ލޮލުގަ އަދުނެއްނާޅާ
  އަދުން އެޅުމަކީ ރަނޑާލި އަންހެނުންގެކަމެއް ؟
  ދެންއޮވޭ އަދުންއަޅާާާާގެން ؟؟؟؟؟

 42. ޠހގ

  ޖީއެމްއާރަކީ މިގައުމުގެ ހަލާކު

 43. ނަސީދު

  ބުރާންތި އަދުން