ޕީޕީއެމް އަށް ކައުންސިލް ދިނުމަކީ ޑްރެކިއުލާ އަށް ބްލަޑް ބޭންކް ހަވާލުކުރުން ކަމަށް، ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕޭން ލޯންޗު ކުރުމަށް ބާއްވާ "ރަށްވެހި ފަތިސް" ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމް އާއި ހަވާލުކޮށްފި ނަމަ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ދާނީ ގޯސްކޮށް ކަމަށެވެ.

ޕީޕީއެމް އަށް ކައުންސިލް ނުދިނުމަށް ރައީސް ނަޝީދު އެދިވަޑައިގަތީ ޅެން ބައިތަކުންނެވެ.

"ނަމަ ނަމަ ކުޑަ ކޮއިފުޅާއޭ އަތް ނުލާށޭ ފާރުގާ

ހަމަ ނިކަން ތަދުވާ ގޮތެއްގައި ކަށި ޖަހާފާނޭ ބިޗޫ

ނަމަ ނަމަ ޕީޕީއެމްއަށް ކައުންސިލް ގޮނޑިއެއް ނުދޭތި

ނަމަ ނަމަ ޑްރެކިއުލާއާއި ބްލަޑް ބޭންކް ހަވާލު ނުކުރާތި"

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަކީ ދޫކޮށްލާ ނިޒާމެއް ކަމަށާ، އެއީ ހިފަހައްޓާ އޮބަހައްޓާ ނިޒާމެއް ނޫން ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ. އެ ނިޒާމަކީ ފިތުރަތުގެ ނިޒާމަށް ކުރިއަރާ ދިއުމަށް ބާރު އަޅާ ނިޒާމެއް ކަމަށާ، އެ ނިޒާމް ގެންނަން އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރީ އެމްޑީޕީއިން ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް ގެންނަން، ޤާނޫނު އަސާސީ އަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ބަހުސް ކުރަމުން ދިޔަ އިރުވެސް އެމްޑީޕީ ނޫން އެހެން މީހުން ދެއްކީ މުނާފިގުކަމާއި ދެ ފުށް ދެ ގޮތް ކަން ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ. އޭރުވެސް މަސައްކަތް ކުރީ ބާރުތައް ދޫކޮށް ނުލާން ކަމަށާ، ދިވެހިންނަށް ބާރުތައް ލިބެން ފެށީ އެމްޑީޕީއިން ކުރި މަސައްކަތުން ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

"ބާރު ދޫކޮށްނުލުމަށް ކަމަރު ބަނދެ، އެބޭފުޅުން ދައްކަމުން ދިޔަ ހުތުރު ސިފަ ރައްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކަކުން، ހަނދާން ނެތިގެނެއް ނުދާނެ. އިއްޔެވެސް މިއަދުވެސް އެ ބޭފުޅުންގެ އަމަލުތައް ހުރީ މިދެންނެވި މަގުގާ. ޤާނޫނު އަސާސީ ފާސްކުރަމުން ޤާނޫނު އަސާސީގެ ބަހުސް ކުރަމުން ދިޔަ އިރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ވާދަވެރިން ދައްކަމުން ދިޔަ މުނާފިގް ދެފުށް ދެގޮތް ގޮތް މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންވެސް ހިތައް ވަންނާނެ." ރައީސް ނަޝީދު ވިދަޅުވިއެވެ.

އަދި ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނު ހަލާކުކޮސް، އެ ޤާނޫނުގެ ދަތްތައް އުފުރާ، އުލު ބައިދާ މުޅި ނިޒާމް ހަލާކުކޮށްލި ކަމަށާ، ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމްގެ ހުރިހާ ބާރެއް ނަގާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަސް ލާމަރުކަޒީ ބާރުތައް ދިން ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

"ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް ފައްކާކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށް ދިނުމަކީ، އުމްރާނީ ތަރައްޤީ އަކަސް، ތައުލީމީ ދަންމަރު އުފުލިޔަކަސް، ރަނގަޅު ސިއްހަތެއްގައި ހުންނަން ބޭނުންވިޔަސްވެސް، އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަމަސްވެސް ރާއްޖެގެ ރައްޔިތުންގެ އެންމެހާ ކަންކަން ހިންގާ ދިނުމުގެ ސީދާ ވަސީލަތަކީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް." ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއވެެ.

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަކީ ރައްޔިތުންގެ ތަރައްްޤީ ހޯދާދޭނެ ހަގީގީ ނިޒާމް ކަމަށާ، އެކަން ކޮށްދެވޭނީ އެމްޑީޕީއަށް ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ތަކުރާރުކުރެއްވިއެވެ. އުމްރާނީ، އިޖުތިމާއީ، ތައުލީމީ އަދި ސިއްހީ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރަން އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތުތަކަކީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމައި އެންމެ ރައްޓެހި ސިޔާސަތުތައް ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

51 ކޮމެންޓް

 1. ޖިންނި

  ޓާރމިނަލް ވަގު ފިލި ފިނޑި މައިބަދަ ކައްޒާބު

  132
  4
  • ޙައްގުބަސް

   ރައްޔިތުންނަށް އޮޅެންޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް މިހާރަކު!! ޑްރެކިއުލާތަކަކީ ކޮން ބައެއްކަން!! ފެންފޮދަކާ ނުލާ އެއޮތީ މިދިޔަ އަހަރު ބަޖެޓް ދިރުވާލާފަ!! ކުރެވުން ތަރައްގީއެއް ނެތް!! މިހާތަނަށް 35 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ނަގައިފި!! ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް އެެއޮތީ ބޮޑު ކޮރަފްުޝަނެއްގެތެރެއިން ޓީއެމްއޭއަށް ދީފަ!! އޭސީސީގެ އެންގުމަށް ބޯލެނބުނެތި!! މިޜާއްޖޭގައި ދީނާއި ދެކޮޅު ފިކުރުތައް ފަތުރާ އެބަހަދާ!! ފިޔަވަޅުނާޅާ!! ހަރުކަށި ފިކުރޭ ކިޔާ ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނަށް ބިރުދައްކާ ހައްޔަރު ކުރަމުންދަނީ!! ދިފާޢީ ބާރުތަކަށް ދޭ ޚިދުމަތްތައް ކަނޑާލާ ބިކަކުރަނީ!! ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ފުލުހުންގެ ބޭސް ފަރުވާއަށް ބަޖެޓުން ފިއްތައިގެން ހުރަސްއަޅަނީ!! ފުލުހުންގެ ގާނޫނު ބަދަލުކޮށް ސިޔާސީ މީހުން ހިންގާ ތަނަކަށް އެތަން ހަދަން މަސައްކަތްކުރަނީ!! ބަދަލުގެ ނަމުގައި ރައްޓެހިންނަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާ ދީ ހުސްކުރަނީ!! ރައްޔިތުންނަށް ވީ ފައިދާއެއްނެތް ސަރުކާރު ހަވާލުކުރީމާ!! މަޖްލިސްގެ ސްޕަ މެޖޯރިޓީ ދިނީމާ!! ދެން ކައުންސިލް ދޭނެޖެހޭ ސަބަބެއް އެބައޮތްތޯ؟ ވިޔާނުދާ ކޮރަލްޓް ސަރުކާރެއް މިހާރު މިއޮތީ!! ކަމެއް ކުރާކަށް ނޭގޭތާ ތެދެއް ހަދާކަށްވެސް ނޭނގޭ!! މަތިބަރު ސަރުކާރެއް! އެވަރު ނުވެގެން ރައިސްގެ ގަރާރުން އެތައް ކޮމިޝަނެއް އުފައްދައިފި!! އެފަރާތްތަކަށް ބޮޑު މުސާރަދިނުން ފިޔަވާ ނެރެވުނު ނަތީޖާއެއް ނެތް!! ދެން ނަޝީދު ކިތަންމް ވަރަކަށް ތޫލިއަޑަކުން ހަޅޭފަޅެއްޖެހިޔަސް މިތެދުތައް ދޮގަކަށް ނުވާނެ!! ރައްޔިތުންނަށް މިކަން ވަރަށްސާފު!! މިފަހަރު އިދިކޮޅަށް ގޮނޑިތައް ދިނުން ބުއްދިވެރި މަކަރުވެރި ހިޔަޅު ތަކަކަށް ގޮނޑިތައް ދިނުމަށްވުރެން!!

   114
   3
 2. ޢަލީ ރަޝީދު

  ކައުންސިލް އެމްޑީޕީއަށް ދިނުމަކީ އެމްޑީއެން އަށް ދިނުން. ކައުންސިލް އެމްޑީޕީއަށް ދިނުމަކީ މިރާއްޖެ އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހުންނަށް ދިނުން.. މިހާރު ކާއެއްޗެހި މަދީތޯ؟ ހަމަ ހިތްދަތިވިޔަސް ޕީޕީއެމަށް ދޭނީ..

  151
  4
 3. ޢިދްރީސް

  ފަހުޒަމާނުގެ ދިވެހި ފިރުއައުނު ތިހެންބުންޏަސް ގައުމު ގަބޫލުކުރޭ ފިރުއައުނާ ހާމާނާ މިމީހުންގެ އާއިލާގެ ބަލާވެރިކަން ގައުމަށްޖެހިފައިވާކަން.

  133
  5
  • ބޯހަލާކު

   ސުވާލަކީ ޕީޕީއެމްއަށް ކައުންސިލުތަކުގެ މެޖޯރިޓީ ރައްޔިތުން ދީފިނަމަ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުން ކައުންސިލުތަކަށް ބާރުދޭން މިސަރުކާރަށް ކެރޭނެތޯއޭ؟ މަލްޓިޕާޓީ ޑިމޮކުރަސީއަކީ ގައުމު ބިނާކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ގައުމު ސުންނާފަތިކުރަން ވުޖޫދު ކޮށްގެން އުޅޭ ނިޒާމެއް. ތިމާމެން ނޫން އެހެން ބަޔަކަށް ކަމެއް ކުރުމަށް ފުރުސަތު ދޭނެހާ ހިތްވަރެއް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގައެއް ނެތް، ހާއްސަކޮށް އެމްޑީޕީގައި ނެތް. އެންމެންވެސް އުޅެނީ މެޑަލް ޖަހަން.

   15
   1
 4. ހުސޭނުބޭ

  ޢެމް ޑީ ޕީ އަށް ކައުންސިލް ދިނުމަކީ ސަލާންޖަހަން ނާށިގަޑު ތައްޔާރުކުރުން ކަހަލަކަމެއް.

  151
  4
 5. ހުސެން

  ނަމަނަމަ 444

  54
  2
 6. ކައުންސިލް އިދާރާ

  އެމްޑީޕީއައް ކައުންސިލް ހަވާލު ކުރުމަކީ އަމޭ ކާނެވަރަކަށް ކާޝޭ ބުނާ ބީދައިން އެމް.އެމް.އޭ ހަވާލުކުރުން ކަހަލަ ކަމެއް!

  83
  2
 7. Anonymous

  ރައިސްކަންވެސް މަޖިލިސްވެސް ދިނީ ރީނދުލަށް!ރައްޔަތުންގެ ލޭހުސްނުވޭތަ؟ރައްޔަތުން ފެލައިގެން ކުރާ ވައްކަން އިންތިހާ!ޑުރެކިއުލާއަކީ ކަލޭމެން!ދެން ކައުންސިލްވެސް ދޭންވީ!އޭރުން ފްރެޑީ އަންނާނީ ކަންނޭގެ މިހާރުވެސް ރައްޔަތުން ހަނާވަނީ

  77
  2
 8. ކަޅުމަންޖެ

  މަށަށް ހީވަނީ މީނަގެ އަނގަ ހެން އެންމެ ފުރަތަމަ ތުރަވީ .. މި ސުންފާ އަކާ ހެދި މުޅި މި ގައުމު ހަލާކު ވެއްޖެ. ޔާﷲ މި ނުލަފާ މީހާގެ ކިބައިން މި ޤައުމު ސަލާމަތްކުރައްވާފާނދޭވޭ...

  90
  2
  • ާރަސީދު

   އާމީން

   44
   1
 9. Anonymous

  ޒޮމްބީ ޔެލޯ ސޮރު ދައްކާ ވާނުވާ ވާހަކަދޯ

  69
  2
 10. ހިދުކޮޅު

  އޑޕ ޢަށް ކައުންސިލްތަޢް ދިނުމަކީ ފާދިރީ ޢަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ ދިނުން

  78
  2
 11. ނަސީދު

  މޑޕ އައް ނޫނެކޭ ބުނެފިން އެވެރިން ދައްކާވާހަކަ އާއި އަމަލު ދިމާނުވާތީވެ

  69
  2
 12. މާމީ

  ކަލޭ ތީ ކާކުކަން ދިވެހި ރައްޔިތުން ތެރެއިން ފަނާކުރަނިވި ފިކުރު ގަބޫލު ނުކުރާ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭ،، ބޮޑުހުޅު ހަނދާންވެސް ނުނެތޭ؟؟؟؟

  70
  1
 13. Anonymous

  ތިހެންކިޔާފަ މަޖިލިސް އަތުލާފަ އިންކަމްޓެކްސްނެގީ، ޓެކްސް ނަގައިގެން ކުރިކަމެއް ހަރާން، އާސަންދަ، ފެން، ކަރަންޓް ބިލް އެއްވެސްކަމަކަށް

  55
  1
 14. ާރަސީދު

  ހޭބަލި ވާ ވާހަކަ ނުދައްކާ ކަލޯ، ކަލޭމެން ބުނި އެއްވެސް ކަމެއް ކުރެވުނީ އެންނޫން އަދި ކުރަން ުުޅެނީ އެއްވެސްނޫން، ވެރިކަން މެޖޯރިޓީ ޕާލަމެންޓު މެޖޯރިޓީ ވީ ކޮންކަމެށް، ޗައިނާއަށް ރާއްޖެ ދީހުސްކޮއްފިއޭ ކިޔާފަ ޑުރަމް ޖެހީ ކޮބާ އެރައްތަކަކީ، ވެރިކަން ފޭރިގަށް ހިސާބުން ފެށިގެން އިންޑިޔާއަށް މިޤައުމު ހިބަކޮއްދިނުން ނޫނީ ކުރީކޮންކަމެތްތޯ.

  58
  1
 15. މޫސަ

  ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސްގެ ރައީސްއަކަށް ހުރެ ކަލެއަށް ތިޔަހެން ބުނަން ކެރުނުކަމާމެދު ޙައިރާން ވެއްޖެ! ކަލޭ ކަމުދަނީ ބާޒާރުމަތީގެ މަޤާމަކަށް! މަސްކަނޑާމީހުންގެ ސަރުދާރަކަށް ކަމުހިނގައިދާނެ! ފަހެ ކަލޭ ދެނަހުރީމުތަ ޕީޕީއެމް ގައި ވެސް ތިބީ ދިވެހި ރައްޔިތުންކަން؟

  63
  1
  • އަތްބަޅޭ

   މަސްކަނޑާމީހުންގެ ސަރުދާރަކަށްވެސް ކަމަކު ނުދާނެ. ކަމުދާނީ ބާޒާރު މަތީގައި އުޅޭ ދަމާކަނޑާ މީހުންގެ ސަރުދާރަކަށް.

   10
 16. ޑައެލޯގް

  ތިހެން ކިޔާފަ މަޖިލިސް މަކަރުންނެގީ، ވީކަމެއް ހަރާން، އިންކަމްޓެކްސް ނަގަންފެށީ، ޓެކްސްނަގައިގެން އާސަންދަ، ފެން، ކަރަންޓް އަގުހެޔޮވީކީނޫން، ޓެކްސްނަގައިގެން ބަދަލުގެ ގޮތުގައި މިލިއަނުން ޕާޓީކުދިންނަށް ކޯޓުމެދުވެރިކޮށް ބަހަނީ، އެޓެކްސްވެސް ގާސިމް، ބޮޑަތި ވިޔަފާރިވެރިން، މިނިސްޓަރުން، ޕާޓީ ބޮޑުން ނުދޭނެ ދޭންޖެހޭނީ ބާކީތިބި މެދުފަންތީގެ މީހުން

  49
  1
 17. ފަރަަަަހަ

  ރަގަލު

  8
  20
 18. Anonymous

  ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުން 2020 އެމްޑިޕީއަށް ދިނުމަކޭ މި ޤައުމު އިޒްރޭލުގެ ޔަހޫދީންނާއި ހަވާލުކުރުމަކޭ އެއްވެސް ތަފާތެއް ނެތް.

  64
  1
 19. ޢަލިބެ

  ދެއަހަރު ހަމަނުވަނީސް ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތު ރައްޓެހިންނަށް ބަހާހުސްކޮށްލެވިއްޖެނު. އެމްޑީޕީއަށް ކައުންސިލް ދިނުމަކީ ބެންކުގަހުރި ފައިސާ ވަގުންނާ ހަވާލުކުރުން

  54
  1
 20. ފުތާ

  އޭބަލަ ޑްރެކިއުލަރ އައް ބްލަޑްބޭންކް ދިނަސް އަތްވެސް ނުލާނެ. ޑްރެކިއުލަރ ގެ ފޭރާ ދަތް ކޮއްޕާލައިގެން ފްރެޝްކޮއް ބޭނުން ކުރާނީ. އެކަމު ޑްރެކިއުލަރ އައްވެސް ޤައުމީ ބެންކް ހަވާލް ކޮއްފިއްޔާ ކައިހުސް އަރުވާލާނެ!

  40
  1
 21. ޢެނޮނަމިސް

  ޑްރެކިއުލާ އާ މަޖިލީސް މިހާރުވެސް ހައްވާލު ކޮޭށްފަ ތިއޮތީ... ލަދެއް ވެސް ގަންނަށް މީހެއް ނޫން ދޯ މީ ...

  59
  1
 22. ގެރި މޯދީ

  ދިވެހި ރަޢްޔިތުންގެ އަތުން ބްލަޑް ބޭންކް ވަގަށް ނަގައިން ދިވެހިންގެ ލޭބޮމުން ތި ދަނީ ތިޔަ ޑްރެކިޔުލާ

  50
  1
 23. އެމްޑީޕީ ބުރޯ

  ސާބަހޭ ރައީސް ނަޝީދު މަނިކުފާނަށް އަޅުގަނޑު ސެލިއުޓް ކުރަން! މަނިކުފާނު ތިޔަ ސާބިތުކޮށްދެވީ މަނިކުފާނަކީ އަޅުގަނޑުމެން މާލޭގެ ނިކަމެތި ރައްޔަތުންގެ ހިތުގެ ރައީސްކަން! އަޅުގަނޑުމެންގެ ހައްގުތަށް ފޭރިގަނެގެންއުޅޭ ރާއްޖެތެރޭ ބުރާންތިންނަށް ހީވާކަހަލަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހައްގުގަ ބަސްބުނާނެ މީހަކު ނުވާނެޔޭ! މަނިކުފާނު ތި ކުރަށްވާ ބުރަ މަސަތްކަތައްޓަކާ ހިތުގެ އިޙްލާސްތެރި ކަމާއިއެކު ސުކުރުދަންނަވަން! 👏👏👏

  4
  77
 24. އެމްޑީޕީ ބުރޯ

  ސާބަހޭ ރައީސް ނަޝީދު މަނިކުފާނަށް އަޅުގަނޑު ސެލިއުޓް ކުރަން! މަނިކުފާނު ތިޔަ ސާބިތުކޮށްދެވީ މަނިކުފާނަކީ އަޅުގަނޑުމެން މާލޭގެ ނިކަމެތި ރައްޔަތުންގެ ހިތުގެ ރައީސްކަން! އަޅުގަނޑުމެންގެ ހައްގުތަށް ފޭރިގަނެގެންއުޅޭ ރާއްޖެތެރޭ ބުރާންތިންނަށް ހީވާކަހަލަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހައްގުގަ ބަސްބުނާނެ މީހަކު ނުވާނެޔޭ! މަނިކުފާނު ތި ކުރަށްވާ ބުރަ މަސަތްކަތައްޓަކާ ހިތުގެ އިޙްލާސްތެރި ކަމާއިއެކު ސުކުރުދަންނަވަން!!! 👏👏👏

  2
  70
 25. Anonymous

  ޓި އާއިލާއަށް ބައިތުލްމާލް ލިބުނީމަވެސްހަމަތިވަނީ ޑްރެކިއުލާތަކަކަށް އެކަމަކު ކީއްކުރާނީ ރާއްޖޭގެ ގިނަބަޔަކު ވަހުޝީކޮން ދިރިއުޅެެން ބޭނުންވާތީކަލޭގެ އާއިލާއަށް އެއްބާރުލުން ދެނީ ވިއްޔަ. ޥަރަށްދެރަ ދިވެހިން އަމިއްލަ އަށް ކޮކަޑި ކާތީ މީދާގާތުވެސް އަހާބަލަ

  40
  2
 26. މަންޖޫ

  ޔާ ﷲ މި މުސީބާތުން ސަލާމަތް ކޮށްދެއްވާނދޭވެ!

  60
  1
  • ާރަސީދު

   އާމީން

   30
 27. ރަހޫ

  އާން. ދެންތާ ކަލޭމެނަށް ކައުންސިލް ބަަަަޖެޓް އިން ބަދަލު ދެވޭނީ

  42
  1
 28. ސޯދިގު

  މަށަށް މި ކަލޭގެ ސިފަވަނީ އެއްކަލަ އަންހެންކުއްޖާއަށް ފުރައްސާރަކުރި މުސއކުޅި ބޭމަތިން.
  މީ ހާދަ ހަޔާތްކުޑަވެސް މީހެކޭ ދޯ

  42
  1
 29. ފޮޑި

  މީނަ މީ މި ދިވެހިރާއްޖޭގަ ހުރި އެންމެ ބޮޑު އެންމެ ބިރުވެރި އެންމެ ނުރައްކާތެރި ޑުރެކިއުލާރ....

  36
 30. ާސުރެން ސުރެން

  އެބުނީ ތެދެއް. ޢެސޮރަށް ވަރަށް ބޮޑު ވޭނަކަށް އެކަނވާނެ. އެސޮރުސިކުނޑި ގޮވައިގެންދަާނެ. ސިކުނޑީގެ ދިޔަކޮޅުވެސް ހުސްވެގެންދާނެ. މިސޮރަކީ މީނާޔާ މީނާއަށް ތަބައަވާ މީހުންނޫނީ ކޮންމެމީހަކީ އެންމެ ނުލަފާ މީހުމްކަމުގައި ދައްކައިގެން މުޅި ދިވެހި ޤައުމު ފަނާކުރާސޮރެއް. ސީދާ އަޒާޒީލު ރަސްގެފާނު.

 31. Anonymous

  ކޮއިފުޅާ ރ.ނަޝީދު ކޮންކަމެއްނުވެގެން ކޯޗެއްނުލިބިގެން ތިވަރަށް ހަޅޭލައްވާ ކަރުތެރެގެ ހަންނޮޅަމުން ތިދަނީ؟؟ އީސީގައި މިހާރުތިބި މަނިކުފާނަށް ވަފާތެރި މެމްބަރުން ޚާއްސަކޮށް އީސީ ޝަރީފުއާއި ފުވާދުތައުފީގު ތިއްބާ މަނިކުފާނު ބޭނުންގޮތަކަށް ނޫނީ މިގައުމުގެ އެއްވެސް ހިންތިޚާބެއްގެއް ވޯޓެއްގެ ނަތީޖާ ނުނެރެވޭނެކަމީ އެއްވެސް ޝައްކެއްހުރި ކަމެއްނޫން، މަނިކުފާނަށް ރައީސުކަން ލިނުއިރުވެސް ރ.މައުމޫނު ފެއިލްކުރަން އެއްމެ އިސްރޯލު ހިންގި ފުވާދުތައުފީގަށް މިހާރުވެސް އެހެރީ އެވޯޑުދީފައި އިތުރު ޕަވަރާއެކު އީސީއަށްވައްދާފަ ނޫންތޯ؟؟ ވީމާ ދެން ތިވަރަށް ނުހޭރި ހަމަޖެހިލައިގެން ހުންނަވާ، ލޯކަލް އިންތިޚާބު އެމްޑީޕީ ކާމިޔާބުކޮށްފިއޭ ފައިނަލް ނަތީޖާގެ އަޑުއަހަން

 32. ޢަފްލާ

  މީނާ އެބަޖެހޭ ވަގައް ނަގަން ގޭގެ ބަދިގޭގަ ގެންގުޅެން ރަނގަޅު ކަޅޮއެއް މިއީ

 33. ފ

  ބޮޑު ޑްރެކިއުލާއާއި

 34. ޑެރަ

  ޢެމްޑީޕީއަށްބާރުތައްދިނުމެކޭއިންޑިޔާއަށްހަވާލުކުރުމެކޭއެއްވަރު

 35. ތުމްސޭ

  ކަލޯމެނަށް ދިނުން އެއީ ބްލަޑްބޭންކާ މުޅި ދިވެހި ނަސްލުވެސް ޒޮންބީއަށް ދިނުން. ލޮލް.

 36. އަފީ

  ޑްރެކިއުލަރ އަށް މަޖިލީސް މެޖޯރިޓީ ދިނީމަ، އަދި މަޖިލީސް ރައީސްކަން ދިނީމަ ވީގޮތް ރައްޔިތުން މިއަދު ތަހަންމަލް ކުރަމުން މިދަނި!

  10
 37. ޖުވޭ

  ޓާމިނަލް ވަގު

  11
 38. ފިރާޒް

  ޓާމިނަލްއިން ކަޓް ނެގީ ކޮންވަގެއް؟ މިވަގު ދޯ؟

  10
 39. ނަސީދު

  ހޯރަ އިއްބޭ އަށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ ދިނުމަށް ގޮވާލަން!

  10
 40. ޔޫސުފް

  އަންނި ވެރިކަމުގަ ހުރި އިރު ތިބުނާ ބާރުތައް ކައުންސިލް ތަކަށް ނުދިނީ ކީއްވެގެންބާ؟ އަދި ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނު ގެ ބިލް މަޖިލީހަށް ފޮނުވި އިރު ޕްރޮވިންސް ތަކެއް ލައިގެން ސަރުކާރުގެ ފުރިހަމަ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުން ނޫނީ ކައުންސިލަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ހެދީ އަންނި އެއްނޫންބާ؟ ކައުންސިލް ގެދައުރު ފަސްއަހަރަށް ބަދަލުކުރުމަށް ޤާނޫނު އަސާސީ އަށް އެތަޢްފަހަރަކު ހުށައެޅި އިރުވެސް އެމްޑީޕީ ގެ ވޯޓު ނުލިބުގެ ސަބަބުން އެކަން ނުވިކަން ހަނދާން ނެތީބާ؟ ކައުންސިލް ތަކުން ރަށުގެ ތަރައްގީ އަށް ހޭދަކުރަން ހުރި ފައިސާ ކޮޅު އަންނިގެ ވެރިކަމުގައި ސަރުކާރުން ފޭރިގަނެފައިވާ އރު، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ފޮތުގައި ކިތަންމެ ބޮޑު އަދަދެއް ޖެހި ނަމަވެސް ކައުންސިލް ތަކަށް އެބަޖެޓު ދީފާނެ ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރާނީ ކިހިނެއްބާ؟

  10
 41. ޙަމޭ

  ޑްރެކިއުލާ އާއިލާ އަކުން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އާއިލާތަކެއްގެ ލެއިބޮއިފަ އޮތީ، މި މީހުން މިކަލަ ވާހަކަދެއްކީމަ ހިނިއަންނަނީ

  10
 42. މުކި

  ތިޔަވިދާޅުވީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓާ އެއެމްއޭ އެމްޑީޕީއާ ހަވާލުކުރީމަ ވާގޮތްތޯ؟

 43. ާަާމަ

  ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމެކޭ ކިޔަކަސް ލާދީނީ ނިޒާމެއްފައްކާކުރާ ބައެއް އެމްޑީޕީއަކީ. ދެންބުނަންއޮތް އެތި ބޮޑުކަމުން ނުބުނާނަން.

 44. ސޯލިހު

  ނަޝީދޫ ކަލޭވެއްޖެއެއްނު ތިޔަ އަނގަގަނޑު ހިމޭނުން ބާއްވަން. މީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޖެހިފައިވާ ބޮޑު ބަލާ މުސީބާތަކަށް ވެއްޖެ. މިކަމުން އަޅަމެން ސަލާމަތް ކުރައްވާނދޭވެ.

 45. ބްރޯ

  ދިވެހިރައްޔިތުން އެމްޑީޕީ އަށް ދިންވެރިކަމުން ނުކުތީ ތިޔަ ވިދާލުވިފަދަ މަންޒަރެއް.2019 ވަނަ އަހަރު ފާސްކުރި 33.7 ބިލިއަންގެ ބަޖެޓް ދިޔައީ ޑްރެކިއުލާ ލޭބޯފަދައިން ބޮއިގެން 2008 ގަ ވެރިކަމަށް އައިސް ކައުންސިލްތަކުގެ ފައިސާވެސް ވަނި ޑްރެކިއުލަ ލޭ ބޯހެން ބޮއެފާ . ކައުނަސިލް ތަރައްގީއެ ކިޔާ އަޑުގަދަކުރާ މީހާ ވަނީ ކައުނސިލްތަކުގާހުރި ހުރިހާފައިސާއެއް ނަގަ ހަޖަމް ކޮށްފަ މިހާރު މިކިޔަނީ ކީކޭ . ކައުނަސިލް އެމްޑީޕީ އަށްދިނުމާމެދުރައްޔިތުން ވިސްނާނެ ކަމަށް ދެކެން.

 46. އެމަންޖެ

  މި ޝައިތާނާ ހެދިނެއް މި ގައުމުގަ އުޅެވެން މިހާރު.