އެމްޑީޕީން ކުރިއަށް އޮތް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކެމްޕޭން ފަށަން މިރޭ މާލޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ ދައުލަތުގެ މީޑިއާ ހިންގާ "ޕީއެސްއެމް" ގެ ޚަބަރު ޗެނަލް ކަމަށްވާ "ޕީއެސްއެމް ނިއުސް" އިން ވަގުތުން ދުރަށް ފޮނުވައިފިއެވެ.

"ޕީއެސްއެމް" އިން މިރޭ އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕޭން ޖަލްސާއެއް ދުރަށް ފޮނުވާފައި ވާއިރު އެމްޑީޕީ އިން އިދިކޮޅުގައި ތިބިއިރު ޕީޕީއެމްގެ ޖަލްސާތައް ދައުލަތުގެ މީޑިއާ އިން ގެނެސްދެމުން ގެންދާތީ ވަރަށް ބޮޑަށް އެމްޑީޕީ އިން ފާޑުކިޔާފައި ވެއެވެ.

ސަރުކާރު ބަދަލުވުމުން "ޕީއެސްއެމް" ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު ބަދަލުކޮށްފައި ވީނަމަވެސް އެކުންފުނި ހިންގަމުން އައި އުސޫލަށް ބަދަލެއް ގެނެސްފައެއް ނުވެއެވެ. މިހާރު ވެސް ޕްރޮގްރާމްތަކުން ފުރުސަތު ދެމުން އަންނަނީ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނަށާއި ސަރުކާރަށް ތާއިދުކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް އަދިވެސް "ޕީއެސްއެމް" ގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުން ފުރުސަތެއް ނުލިބެއެވެ. ހާއްސަކޮށް ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭ ގޮތައް "ޕީއެސްއެމް" ގެ ޗެނަލްތަކުން ޕްރޮގްރާމެއް ގެނެސްވެސް ނުދެއެވެ.

ރައީސް ޞާލިހް ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވީ ދައުލަތުގެ މީޑިއާ މިނިވަންކޮށް، ނޫސްވެރިންނަށް ވެސް ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ފަސޭހަ ފުރުސަތުތަކެއް ހޯއްދަވައި ދެއްވާނެ ކަމުގެ ވައުދު ތަކުރާރު ކުރައްވަމުންނެވެ. ނަމަވެސް ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި ފަހުން ކުރިން ވައުދުވެފައިވާ ގޮތައް އަމަލު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަންޒަރެއް ނުފެނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

10 ކޮމެންޓް

 1. މިނިވަން

  އެހެންތަނެއް މިނިވަންވާނީ ފުރަތަމަ ސޯލިހް މިނިވަންވެގެންނު

  34
  1
 2. Anonymous

  ތީ ހަރާމެއް ޙަލާލެއްވެސް ދަންނަބައެއްނޫން، ދެން ތިކަންވެސް އެއީ މާބޮޑު ކަމަކަ ށް ނުވާނެ.

  31
  1
 3. އ. ޖ. އ

  😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂

  10
 4. ބުއްޅާބެ

  މަޖާ އިނގޭ

  15
 5. ކަރުދިގުފުޅި

  އެމްޑީޕީ އަކީ ރާއްޖެއަށް ޖެހިފަ އޮތް އެންމެ ބޮޑު ބަލާވެރިކަން

  41
  1
 6. ކައްޕިތާން

  އެހެންވީމަޔޭ މިބުނެވެނީ ތިމާމީހާ ކުރަންވީމަ ހަލާލު އަނެއްމީހާ ކުރީމަ ހަރާން ކިހާ ޖޯކް ކަމެއްތޯ ލަދުން ބޯހަލާކްވާން މިޖެހެނީ ރައްޔަތުމީހާ މިކަމުގަވެސް

  33
 7. ފުތު

  ޕީއެސް އެމުގައި އެބަ ހުރި ޔާމީނު ގެ އިރުގެ މީހަކު ޗެާމަނަކަށް

  ގާބިލުކަން ނެތީމަ ވާނީ މިހެން
  ޔާމީނަށް ވެސް އިބޫ އަށް ވެސް މީހުން ނޭގުނު

  12
  1
 8. ބީވާ

  ޒީރޯ ހިންްނަވަރު ޓޮލަރެންސް

  34
 9. ރާކަނި

  މިނިވަންވާނީ މިހާވަރަށް ކުރީގެ ރ ޓީވީ ގެ ހުރިހާ ސްޓާފުން މިހާރު ޕީއެސްއެމް އާއި ޓީވީއެމް ގައި

 10. މޯދީ

  ދިވެހިން ނަކީ ގަމާރު ބައެކޭ ބުނާކަށް ނެތިން!!

  15
  1