ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ދަރިކަނބަލުން މީރާ ލައިލާ ނަޝީދު ރުޅިގަދަވެ މީސް މީޑިއާގައި އަވަގުރާނަ ގޮވުމާއި ގުޅިގެން، ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޝެއިޙް އަލީ ޒައީދު ނުސީދާކޮށް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނުގެ ދަރިކަނބަލުން މީރާ ޓްވިޓާ މެދުވެރިކޮށް އަވަގުރާނަ ގޮވާފައި ވަނީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ދަރިކަނބަލުން އަދި ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ދުންޔާ މައުމޫން ކުރެއްވި ޓްވީޓަކާއި ގުޅިގެންނެވެ.

ދުންޔާ މައުމޫން ކުރެއްވި ޓްވީޓުގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ، ކޮންމެ ރައީސްއަކުން ވެސް އަނެއް ރައީސް، ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައިގެން ޖަލަށްލާ ކަމަށެވެ. މިއީ ހުއްޓުމެއް ނެތް ކަމެއް ކަމަށެވެ. ދުންޏާ ކުރެއްްވި އެ ޓްވީޓުގައި ފޮޓޯއެއްވެސް ހިއްސާ ކުރެއްވިއެވެ. އެ ފޮޓޯއިން ފެންނަނީ ބޮޑުބޭބޭފުޅު އަދި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ސަރުކާރުގައި އިމާރާތް ކުރި 25 ބުރީގެ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލެވެ.

ދުންޏާގެ އެ ޓްވީޓަށް ރައީސް ނަޝީދުގެ އާއިލާގެ ގިނަބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންތައް ދުންޏާ އަށާއި، ރައީސް މައުމޫނަށް އަމާޒުވެފައިވާއިރު، މި ޓްވީޓު ފެނި އެންމެ ގަދައަށް ލޭ ކެކިގެންގޮސް ވާހަކަދެއްކީ ރައިސް ނަޝީދުގެ ދަރިކަނބަލުން މީރާއެވެ.

އޭނާ ވަނީ ރުޅިގަދަވެފައި ހުރިވަރުން ދުންޔާއާ ދިމާލަށް އަވަގުރާނަ ގޮވާފައެވެ. އަދި އެ ޓްވީޓު ދުންޔާ ކުރުމުން އޭނާގެ ލޭ ކެކިގެން ދިޔަ ކަމަށެވެ. އަދި ދުންޔާ އެފަދައިން ޓްވީޓުކުރީ މީހުންގެ ސަމާލުކަން ހޯދުމަށް ކަމަށްވެސް މީރާގެ ޓްވީޓުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މީރާ މިގޮތަށް ޓްވީޓް ކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން، ޝެއިޙް އަލީ ޒައީދު ވިދާޅުވީ، ތިމާގެ ރައުޔު ތަފާތު ވިޔަސް އަނގަ ހުތުރުވާން ނުޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ބައެއް މީހުންނަށް ހަޑި ހުތުރު ބަސް ނުލައި އަނގަ ހުޅުވާ ނުލެވޭ ކަމަށްވެސް އަލީ ޒައިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

"ހެޔޮ ތަރުބިއްޔަތު ކުދިންނަށް ދޭން ޖެހޭ.މީހުން ތެރޭގައިވެސް އަދި އެކަނިވެސް ނުބައި އެއްޗެހި ކިއުން އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަށް މަނާވެގަންނަން ޖެހޭ"، ޝޭއިހް އަލީ ޒައީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

20 ކޮމެންޓް

 1. Anonymous

  ބަލަ އެއީ އެމީހުންގެ ބަހާއަމަލާ އުޅުމާ ގުޅުން ހުންނަގޮތޭ އަހަރެމެން އެކަން އަބަދުވެސް ދަންނަމޭ އެހެންވެގެންނޭ އަހަރެމެން އެމީހުނާ އެއްބައިނުވަނީ ނުބައިކަން ވާނީ ނުބައިކަމަށޭ އަނިޔާވެރިކަން ނިންމަންށޭކިޔާފަ އެބައިމީހުނާ އެއްބައިވީމަ މިހާރު އޭގެ ހިތި ރަހަ ލާނެއޭ
  ގުއިއަޅާފަ ހުރިއެއްޗަކާ ކައިރިނުވާންވީ އެހެންވެގެންނޭ

  57
  2
 2. ޔާމިން

  އަލީ ޒައިދު އަޅާނުލާ ތި މޑޕ ބައިގަޑާއި އެ މީހުންގެ ދަރިންނައް ރަގަޅު ގޮތް އޮޅުންފިލުވައި ދިނު މައްވުރެ ރަގަޅުވާނެ އިބިލީހަށް ނަސޭހައްލައިދިނަސް.

  54
  2
 3. ޑިނގާ

  މިގޮލާ އައް މިއަދު ދޯ އިނގުނީ ވެސް މީހަކު ބޭނުން ކުރިކަން. ޝޭހު މެންވެސް ސިޔާސި ވެގަނެގެން އުޅުއްވެވީމަ ވަރަށް ހަޑި.

  25
  29
 4. Anonymous

  when I look back and think correctly,all I know is dracula is far better than these zombies(mdp)

  17
  1
 5. Anonymous

  ޝޭޚްވެސް އަ މިއްލަ އެދުން އިސްކުރު މުގެ ސަބަބުން ނިކުތް ނަތީޖާ، ދެން އެވެރިންގެ ގޯސްވާހަކަ ދައްކާނެ ކަ މެއްނެތް.

  38
  4
 6. ޢިބިލީހުގެ ހެޔޮ ބަސް

  ޢަޅުގަނޑުގެ އަޚުން ކަމުގައިވާ ބައެެއް މުދައްރިސުންނާ އަދި އިބޫ ސޯލިހުގެ ބައެއް ގާތް ތިމާގެ ބޭފުޅުންވެސް އައުގުރާނަ ދަންނަ ކުދިންނާ އައުގުރާނަ ކިޔާކުދިން ރަނގަޅަށް ދެނެވަޑައިގަންނަވަން ފުރުސަތު ލިބިވަޑައިގަތީތީ އަޅުގަނޑު ޝުކުރު ކުރަން އަޅުގަޑު އަޑުއެހިން ތިބޭފުޅުން ވިދާޅުވާއަޑު މީގެ ކުރިން އައުގުރާނަ އެއް ދުވަހަކުވެސް އަޑެއް ނާހަމޭ މިހާރު ތިބޭފުޅުން ފަޚުރުވެރިވާ ތިބޭފުޅުން އަދަބު އިހްތިރާމް އަދާކުރާ ކުދިންގެ އަސްލު ސޫރަ ތިހިރަ ފެންނަނީ އިބޫގެ ދައްތަ ދެން އަތްޖަހާ

  33
  3
 7. ޖަޑިބު

  ޢަލަގަހަކުން ކެޔޮނިރެއް ނުފަޅާނެ!

  82
  4
 8. ވެދުން

  ކަލެތަށް އޯކޭވާނެ ތިހިރީ ބޮޑު މަގާމެއްދީފަ އަނގަބަންދުކޮށްލާފަ ސެކިއުލާ ލާދީނީ ސަރުކާރު ހިމާޔަށްކުރަން ކަލޭތިހިރީ ދީންހަތިޔާރަކް ހަދާގެން ލިބޭ މުސާރާގެ ދަހިވެތިކަމުގަ ދެން ކަލޭވެސް މޮޔްނުގޮވާ ތިތާ މަޑުން ހުރޭ ތިބައިގަނޑުގަ ހިމެނޭނެ އިލޔާސް އިޔާޒް އިމްރާނުކަހަަލަ 6 ކަ ސޭކުން ވަރަށް ވެދުން

  27
  3
 9. ޢަޙްމަދު

  ހެޔޮ ތަރުބިއްޔަތު ކުދިންނަށް ދޭން ޖެހޭ.މީހުން ތެރޭގައިވެސް އަދި އެކަނިވެސް ނުބައި އެއްޗެހި ކިއުން އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަށް މަނާވެގަންނަން ޖެހޭ"، ޝޭއިހް އަލީ ޒައީދު ވިދާޅުވިއެވެ.
  *************************************
  ތިޔަ ޝޭޙުންގެ ގައިގާވެސް ކޮބާތޯ ހެޔޮ ތަރުބިއްޔަތެެއް؟
  ދީން ކިޔަވައިގެން އައިސް ތިޔައުޅެނީ ތަންތާ ތިބޭ ސިޔާސީ މީހުން ނަށް ރައްދު ދެވޭތޯއެވެ.
  އެމީހުން އިސްލާޙު ކުރެވޭތޯއެވެ.
  އެއްމެ ފުރަތަމަ ކަލޭމެން އިސްލާހް ވެބެލަ!

  11
  18
 10. ޢަޙްމަދު

  މީނާ އާއި އިޔާޒު ކިޔެވީ ސީޔާސީ މީހުންނަށް ރައްދު ދިނުމުގެ ބާބުވެ.

  16
  13
 11. ޢަޙްމަދު

  މީނާ އާއި އިޔާޒަކީ މަޝްހޫރު ކަން ހޯދަން އުޅޭ ދެމީހުން ނެވެ.

  19
  11
 12. އަޙްމަދް

  އިސްލާމް ދީނޯ މިމީހުން ކިޔެވީ އެކަމަކު އުޅެނީ ކޮށްމެވެސް ސިޔާސީ މިހަކާއި ޖައްސާ ލައިގެން އެމީހުންގެ ފުށުން ނުނެއްޓެވިގެންނެވެ. ތިހެންވީމައޭ އަހަރުމެން މިބުނަނީ ތިޔައީ
  ދީން ހަތިޔާރަކަށް ހަދައިގެން ވެރިކަަމަށް އައްނަން ވެގެން އުޅެ ދީނީ ސިޔާސީ އެކްޓިވިސްޓުން ތަކެކޭ.

  12
  8
 13. މާދަރީބަސް

  ނޫސް މަޖައްލާ ތަކަކީ ޤައުގެ ބަސްކުރިއެރުވުމަށާއި ހަލާކު ކުރުމުގައި އެންމެ އިސްދައުރެއް އަދާކުރާ އެއް ވަޞީލަތް. އެހެން ކަމުން ޝޭޙް އަލީ (ޝޭޚް) .... ތިކިޖެހިތާނަ ބޭނުން ކުރައްވާއިރު މިކަމާމެދު ވިސްނަވައިގެން ލިޔުއްވުން ކީއްތޯ؟

  13
  2
 14. އަޙްމަދް

  މީނާއާއި އިޔާޒު އުޅެނީ ކުރާނެ މަސައްކަތެއް ނުލިބިގެން ކަމަށް ލަފާ ކުރެވެއެވެ.
  މިދެމީހުން ނަށް ސީޔާސީ މަގާމު ދޭން ފެނެއެވެ.
  މިދެމީހުންނަކީ ވަރަށް ސީޔާސަ ދެމީހުންނެވެ.
  ޢެކަމަކު ކިޔަވައިގެން ތީބީ އިސްލާމް ދީނޯލަ!

  15
  8
 15. ޝަކީލާ

  ސެކިއުލާ މީހުންނާއި އެމީހުންގެ ދަރީންގެ އަނގައިން "އެ" ވޯޑު އިވުމަކީ އަހަރެމެން މުސްލިމް ރައްޔިތުން ހައިރާންވާ ކަމެއް ނޫން..

  13
 16. Anonymous

  ލާދީނީ އަންނިގެ ދަރިވެސް ވާނީ ހަމަ ލާދީނީ އެހާ ހަޔާތް ކުޑައީ އެހެންވެ

  14
 17. މަނިކެ

  މިހާރު މިޤައުމުގައި ގިނައީ ތިކަހަލަ އަލަނިރު ދޯ؟

 18. މަނިކެ

  އަލުގަނޑު މެންނަށް މިހާރު މިފެންނަނީ ވަކި އުމުރު އުރާއެއްގެ ބަޔަކު ދެމީހަކު އެއްވެ ވާހަކަ ދައްކާނަމަ ޅަވިޔަނި ބަހުރުވައި ވާހަކަ ދައްކާތަން މީގެން އަލަގަހެއް ކެޔޮގަހެއް ވަކިނުވޭ ދޯ؟

  6
  1
 19. އީރާ

  ބައްޕަގެ ފިޔަވަޅުމަތީ ދަރިފުޅު ހިނގާނީ. އައުގުރާނައާ ދެންވެސް އޮތްހާ ހަޑިހުތުރު އެއްޗެއް ބައްޕަ ފަރާތުން ދަސްވެފަ ހުންނާނީ. ބައްޕަ އުޅުނު ގޮތް ބަލަމުން ބޮޑުވީމަ ދެން އެ ރޮނގުން ނުކުރާކަށް ކަމެއް ނޯންނާނެ.

 20. ނުހާ

  މި ކެނެރީގޭ އާއިލާ އަށް ހީވާ ކަހަލަ މި ގައުމަކީ މިމީހުންގެ އަމިއްލަ ތަރިކަ މުދަލޭ.. ބަލަ ކަލޭމެން ކުރަނީ ވެރިކަމެއް. ރައްޔިތުންގެ ވެރިކަމެއް. ރަސްކަމެއްނޫން. ހިތި ގޮތަކަށް ނިމިގެންދާނެ ބައިގަނޑެއް މީ..