ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މަޖިލިހަށް މިއަދު ސަލާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މަޖިލިހުގެ ޖަލްސާ ފައްޓަވަމުން ރިޔާސަތުގައި އިންނެވި މަޖިލިހުގެ ނައިބު ރައީސް، ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އީވާ އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ މިއަދުގެ ޖަލްސާ އަށް ސަލާމް ވިދާޅުވި ތިން މެމްބަރުން އެބަތިއްބެވި ކަމަށެވެ. އޭގެތެރެއިން އެއް މެމްބަރަކީ މައްޗަންގޮޅި މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ކަން ވެސް ކުރައްވާ ނަޝީދު ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނު ސަލާން ވިދާޅުވި ސަބަބު ބަޔާންކޮށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ނޯޓެއް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް އީވާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއީ، ނަޝީދު މަޖިލިހުގެ ޖަލްސާ އަށް ސަލާމް ވިދާޅުވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އީވާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ނަޝީދު ފޮނުއްވި ނޯޓުގައި ވަނީ މޯލްޑިވްސް ކޮރަލް އިންސްޓިޓިޔުޓްގެ ފަރާތުން ހޯމަ އަދި އަންގާރަ ދުވަހު ތުލުސްދޫގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި ނަޝީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ވާހަކަ ކަމަށެވެ.

"މި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގެ މަގްސަދަކީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އެކި ބާވަތުގެ އުމްރާނީ މަސައްކަތުން މުރަކައިގެ ފަރުތަކަށް ހުރި ގެއްލުމުގެ މައްޗަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމާއި އަދި މި ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ރިއާޔަތްކޮށް އަލަށް ގާއިމު ކުރެވުނު މޯލްޑިވްސް ކޮރެލް އިންސްޓިޓިއުޓްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކަށް ރާވައި އެކުލަވާލެވި ކަމާ ގުޅޭ މައްސަލައިގެ ދެލިކޮޕީއެއް ހުށަހެޅި އެއަށް މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާ ކުރުން،" ނަޝީދު ފޮނުއްވި ސަލާމުގެ ނޯޓު އިއްވަވައި ދެއްވަމުން އީވާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ ނޯޓުގައި ނަޝީދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މި ފެސްޓިވަލްގައި ރާޅާ އެޅުމަށް ދަސްކޮށް ދިނުމާއި ސްނޯކްލިން ދަތުރުތަކާއި ލައިވް މިއުޒިކާއި ކުރެހުމާއި ފަންނުވެރިކަމާއި ރާއްޖޭގެ މުރަކަ އާއި ފަރުގެ ދިރުންތަކާ ގުޅޭ ތަފާތު މައްސަލަތަކުގެ މައްޗަށް ތަޖުރިބާކާރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދާނެއެވެ.

މަޖިލިހުގެ ގަވައިދު ބުނާ ގޮތުން މެމްބަރަކު ޖަލްސާ އަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ނަމަ، އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ބަޔާންކޮށް، ސަލާމް ވިދާޅުވެވިދާނެއެވެ.

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

25 ކޮމެންޓް

 1. ފައިރޫޒު

  މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އެކި ބާވަތުގެ އުމްރާނީ މަސައްކަތުން މުރަކައިގެ ފަރުތަކަށް ހުރި ގެއްލުމުގެ މައްޗަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިވުމަކީ ބޮޑު ބައްޔެއް ޖެހުންތޯއެވެ. މިއީވެސް ސަލާމް ބުނެވޭ ޢުޒުރެއްތޯއެވެ. ތިހިން ކަމަށްވާނަމަ މާދަމާ އަޅުގަނޑުމެންގޭ ޕޮޓުތަކުގައި ގަސްއިންދުމަށް އަޅުގަނޑުވެސް ސަލާމް ބުނަމެވެ.

  81
  3
  • ކަނީރު

   ކަލޯ މަޖިލީހުގެ ގަވައިދުގަ އޮތީ ކީކޭތޯބަލާބަލަ. ތިއުޅެވެނީ މާ އެނގިގެން

   5
   25
 2. އެމްސީ

  ދެން އެންމެ އަވަހަށް މަޖިލީހުގައި އޮންނަ ޖަލްސާއަކަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓު ހިއްޕަވައިގެން ވަޑައިގަތުމަށް އެދެން.

  107
  3
  • ސަދސ

   ސަލާމްބުނީ އިވެންޓަކަށް ދާން.
   ދެން ކޮން ސެޓްފިކެޓެއް.

   6
   20
 3. އަލީ

  މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް..؟

  76
  2
 4. ހިތިބޭސް

  ސަލާމް ބުނެވެނީ ބަލަ ބަލިވެގެން ނޫންތަ،،

  96
  1
 5. ޙަސަން

  ތީ އެއްވެސް އުޞޫލެއްނޫންދެއްތޯ. ސަލާމްބުނެވޭނީ ތިމާ ބަލިވެ އޮފީހަށް ޙާޟިރު ނުވެވޭ ޙާލަތެއްގަ، ކަތީބަކަސް ގާޒީއަކަސް ރައީސަކަށްވިޔަސް ސަލާމުގައި އޮންނަންވާނީ ހަމަހަމަ އުޞޫލް. ނޫނީ ސަލާމަކަށް ނުވާނެ. ބައްޔަކަކީ ބަލި. ތިވިދާޅުވާ ޖަލްސާއަކީ ރަސްމީކަމެއްނަމަ ރަސްމީ ވީއްލި ހެދިދާނެނޫންތޯ.

  21
  1
 6. ބުހާރީ

  ކަލޯ މުޅި ސަރުކާރުގަވެސް ފެންނަނީ ތިކަން ސަލާން ސަލާން ސަލާން.

  22
  1
 7. ބަރުޖޯރާ

  ރޭ ތަންކޮޅެއް ގިނައިން ހިއްޕެވުނީ

  26
  1
 8. އަލިފް

  އަދި މިއައް ވުރެންވެސް ގިނަައިން ސަލާން ހަައްދާނެ...ޕާޓީ ބޮޑުތަނުން ފެއިލް...އެކަމަކު މެޑިކަލް
  ސެޓްފިކެޓް ހަވާލު ކުޜާތި މަޖްލީހުގެ ރައީސް އެއް ކަމަކު އިންގޭތޯ.............

  22
  1
 9. ދެބޯ ގެރި

  ދެން އަޑުއިވޭނީ އިސްތޚްފާ ދީފަ ގެއައް ދިޔަ ވާހަކަ.. 3 ދުވަސް ފަހުން ބުނާނީ ބަގާވާތެކޭ...

  23
  1
 10. 19 ނަވާރަ

  މަވަސް މާދަން ސަލާމް އެނދުތަކުގައި ތަންމަތިއަޅަން

  18
  1
 11. އޭތް!

  ބަލި ނުވިޔަސް، ބޮޑެތި ކަންކަން ދިމާވެގެން ވެސް ސަލާމް ބުނެވެއެވެ. އެކި މީހުންނަށް ބޮޑެތި ވާނީ އެކި ކަންކަމެވެ.

  4
  15
 12. ޙޚޏޛ

  މޫސުމައް އަންނަ ބަދަލޭ ކިޔާފަ މޮޅެތި އިނސްޓިޓިއުޓްތައް ހަދައިގެން އަންބޮނޑިއައް ބަރުކުރަން ރޮކެޓެއް ތައްޔާރު ކުރަން އެ ދިޔައީ...މީނަ އުޅޭ ގޮތް އެބަ ޖެހޭ ބަލަން..ހީ ނުކުރައްޗޭ ރައްޔެތުންނަކީ ޖަހާހާ ބެރަކައް ނަށަން ތިބޭނެ ބަޔެކޭ...

  17
 13. ބެއްޔާ

  އަހަރެންވެސް ބޭނުން މޫދަށް އެރެންދާން ސަލާމް ބުނެފަ. އެއީ ގޮޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ކަކުނިތަކަށް މައުލޫމާތު ދޭން.

  22
 14. ގަމާރު

  އަޅެ ސަލާމްބުނުމަށް އޮންނަ މަގު ނޭނގޭހާ ކޮހީތަ؟

  15
 15. ކުޑަކާށި

  ސަންޑޭނައިޓް ފާހަގަކޮށްފަ ފާޚާނާތެރޭގަ ބިއްޖެހިފަ ،

  19
 16. އަރީ

  މުރަކަ ދޮންބެ މަޖުލީހާށް ހޮވާފަހިރީކި މުރަކައިގެ ޒިންމާނަގާކަށްނޫން

  19
 17. އީވާ

  ނޯ ސެލެރީ ދިސް ވީކް، އެޓެންޑެންސް ޒީރޯ ޓޮލެރެންސް

  18
 18. ވާނުވާ

  ވާނުވާނުއެނގިވެސް ކޮމެންޓް ކުރެވޭތޯ ބަލާތި. މަޖިލީހުގެ ގަވައިދު އެއްފަހަރުވެސް ކިޔާލާފަ ކޮމެންޓު ކޮށްބަލަ

  2
  16
 19. ރޭރު

  މަޖްލިހުގެ ޤަވާޢިދަކު ހިޔެއްނުވެ އޮންނާނެހެން ގޮޓިކުޅެން ސަލާމް ބުނެވޭކައް

 20. ވާނުވާ

  މަޖިލީހު ގަވައިދަކު ނޯނާނެ ސަރުތުހަމަ ނުވާމީހުން ރިޔާސަތު ގައި އިންނަން ޖޭހޭ ކަމަކަށް އަދި ސައްޚަ ނޫން ވެރިކަމެއްގެ ރިޔާސަތެއް އޮންނާ ކަށެއްނުވެސްޖެހޭ އަދި ބާތިލްވެރިކަމެއް ކުރަންޖާގަ ދޭންޖެހޭ ކަމަކަށްވެސް ގާނޫން ނަކުނޯންނާނެ ތިލާދީނީ ބައިގަނޑު ތިއުޅެނީ ރާއްޖެ ކިޑްނެޕްކޮށްގެ މާގިނަދުވަހެއް ދެންނެތް ފައިވާން އަތަށްނަގައި ތައްޔާރުވެގެން ހުރޭ ކެނެރީބުއްޅަގެ ކޯޅޭޝަން

 21. ސޯކާބެ

  ތިޔާ ކޮންކަހަލަގެ ބައްޔެއް ސަލާމް ބުނަނީ މީހުން ބަލިވީމަ ކަމައް މީގެ ކުރީން މިއިނގެނީ މިހާރުތާ މިއިނގެނީ ސަލާމަކީ ކުޅިކުޅި ވަރައް ނެގޭ އެއްޗެއްކަން

  16
 22. މަ

  މުޅިއުމުރަށް ސަލާން ބުނެފަ މަޖިލިސް، ރައީސްކަމުން ދުރުގައި ހުންނަންވީނު. މޫދުގައި މުރަކަ އިންދަން އުޅުން މާ ރަނގަޅު ތިބުނާ މީހާ.

 23. ބިސް

  ކުރިންރޭ ޖަލްސާއަށް މީހުން ނައީމަ އެކަމާ ރުޅިގަދަވެގެންގޮސް ހޭނެތުނަގޮތަ ހޭނާރަނީތަ؟