ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އިސްލާމް ދީނާއި ހިލާފު ވޯކްޝޮޕްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދާތީ، އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އެކަން ބަލަން ފަށައިފިއެވެ.

"ވަގުތު"އަށް އެނގިފައިވާގޮތުން މި ވޯކްޝޮޕްތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ ކުލިއަމް ޖަމިއްޔާއިންނެވެ.

މި ޖަމިއްޔާ އަކީ އިސްލާމް ދީނާއިމެދު ނަފްރަތު އުފުދޭ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ މަޝްހޫރު ޖަމާއަތެކެވެ.

މި ވޯކްޝޮޕްތައް ބޭއްވުމަށް ހަރަކާތްތެރިވަނީ ހަރިސް ރަފީގް ނަަމަކަށް ކިޔާ އިނގިރޭސިވިލާތު ރައްޔިތެކެވެ. އޭނާއަކީ ކުރިން މުސްލިމެއް ނަމަވެސް މިހާރު އިސްލާމް ދޫކޮށްލާފައި ހުރި ކާފަރެކެވެ.

މި ޖަމިއްޔާއިން އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ހަނިމާދޫ ގައިވެސް ވޯކްޝޮޕަތަކެއް ހިންގިއެވެ.

ހަނިމާދޫގައި ބޭއްވި ވޯކްޝޮޕްގައި އެދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެންބަރު އަބްދުލް ޣަފޫރު މޫސާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވީ، ދީނީ އެއްބަައިވަންތަކުގެ ގާނޫނާއި ހިލާފަށް ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި ވޯކްޝޮޕްތައް ހިންގަމުންދާ ކަމުގެ ޝަކުވާ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއަށް ލިބެމުންދާތީ އެކަންތައް ބަލަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގައި ވޯކްޝޮޕް ހިންގޭނީ ދުރާލާ ހުއްދަ ނަގައިގެންނެވެ.

މި ޖަމިއްޔާއިން ހަނިމާދޫގައި ބޭއްވި ވޯކްޝޮޕްގައި ބުނެފައި ވަނީ، ރާއްޖެއަށް އެންމެ ރަނގަޅު ވާނީ ސެކިއުލަރިޒަމް ކަމަށެވެ.

އަދި އެއީ ގައުމުގެ ހަމަޖެހުން އޮންނާނެ ކަމެއް ކަމަށާއި، އޭރުން މުސްލިމުން ގޮތުގައި އުޅެނީ ބޭނުން މީހުން އެކަނި ކަމަށް އޭނަ ބުނެފައި ވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

63 ކޮމެންޓް

 1. އެމް ޝަމް

  ތިކަހަލަ ކަންތަކުން މިގައުމު ސަލާމަތް ވާނީ ބޮޑުވަޒީޜު ނެތް ދުވަހަކުން

  352
  16
  • Anonymous

   އެއީ ދީނެއް ނޫން. އެމީހުންނަކީ ހަވާނަފްސު އެދޭހާ ކަމެއް ހުއްދަ ކުރާ ސެކިއުލަރއިންގެ ނަމުގައި ދުނިޔޭގައި އުޅޭ ޝައިޠާނީ ބައިގަނޑެއް. އިންނަން ބޭނުން ކޮންމެ މީހަކާ، އެއީ މަންމަ ބައްޕަ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ކުދިން ދަރިންނަށް ވިއަސް އިންނަންވީ. ގައިގަ ބޮޑުކަމުދާ އެއްޗެހި އުނގުޅައިގެން އަލިފާންގަނޑު ވަށައިގެން ހަތަރެސްފައިޖަހައިގެނ އެނބުރޭނެ ކޮންމެ ފުލްމޫންއެއްގައި. މިއީ މިމީހުންގެ ދީނަކީ.

   31
   1
 2. ނަން

  ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅާ!

  304
  18
  • Anonymous

   އެއީ ދީނެއް ނޫން. އެމީހުންނަކީ ހަވާނަފްސު އެދޭހާ ކަމެއް ހުއްދަ ކުރާ ސެކިއުލަރއިންގެ ނަމުގައި ދުނިޔޭގައި އުޅޭ ޝައިޠާނީ ބައިގަނޑެއް. އިންނަން ބޭނުން ކޮންމެ މީހަކާ، އެއީ މަންމަ ބައްޕަ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ކުދިން ދަރިންނަށް ވިއަސް އިންނަންވީ. ގައިގަ ބޮޑުކަމުދާ އެއްޗެހި އުނގުޅައިގެން އަލިފާންގަނޑު ވަށައިގެން ހަތަރެސްފައިޖަހައިގެނ އެނބުރޭނެ ކޮންމެ ފުލްމޫންއެއްގައި. މިއީ މިމީހުންގެ ދީނަކީ.

   15
   1
 3. އުދަބާނި

  މިކަން އޮޮޕަރޭޓް ކުރަނީ 3 ޅިޔަނުން ގުޅިލާމެހިގެން. ސްލޯ ރައީސް، ޔަހޫދީ ރައީސް ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު. އެކިއެކި ކޮންސަލްޓުންގެ ނަމުގައި ކްލާސްމޭޓުންނާއި ފައްޅި މޭޓުން ގެނެސް މިތަން ހަލާކު ކުރަމުންދަނީ ރައްޔިތުންގެ ބައިތުލްމާލު އެމީހުންނަށް ކާންދީގެން

  260
  22
 4. އެކްޓަރ

  ދިވެހިންނޭ ފަތިހަށްފޮޅުވާލި ރީދޫ މާތަކުގެ ކަރުގަޑުގެ އަސްލު ރަހަ މިހާރު ތިލަނީ. ތިފަދަ މެންބަރުން ސައިޒް ކުރޭ ނުތިބޭ ،މުޅިރާއްޖޭގައި ތިލަދުންމަތީގައި އަމުދުން އިސްލާމްދީނާއި ޚިލާފް އެއްވެސްކަމެއް، ކުރެވިގެން ނުވާނެ... ތެދުވޭ ތެދުވޭ...ކޮން ޑިމޮކްރެސީއެއްތޯ....ފުރަތަމަ ދީނާއި ޤައުމު....

  261
  14
 5. މުހައްމަދު

  ކޮބާ އަދިވެސް ހަރުކައްޓޭގޮވާ. މީ ރީދޫބައިގަޑުގެ ހަގީގަތް. ހަރުކައްޓާ މަޑުކަށި ވަކިކުރަން އެގޭތަ ރީދޫބައިގަޑަށް.
  ކޮބާ ސޭކުންނާއި ބޭސްލިޔަންނޭގޭ ޑޮކްޓަރުން. ނިކަން ބަހެއް ބުނެލަބަލަ. ނުކެރޭނެ ލަދުންވެސް

  214
  18
  • ޣަނީ

   ހަރުކަށި.

   39
   4
  • ޢަފީ

   އަބަދުވެސް ސޭހުންކޮބާހޭ ތިޔާ ގޮވަނީ މީ ހަމައެކަނި އެމީހުންގެ ގައުމެއްތަ؟
   އަހަ ރުމެންގެ މާތް ދީނުގެ ދިފާއުގައި ތެދުވަން ޖެހޭނެ ހު ރިހާ މުސްލިމުން.. ބަސް ބުނަން ޖެހޭނެ އެންމެން.. ކޮންމެހެން އެމީހުން އެކަންޏެއް ނޫން..

   27
 6. މުދިބެ

  މމ މަޑުކަށި ވޯކްޝޮޕް ފެތުރުން މެކުހަށް.ތީ ކޫލާސް މޮނިޓަރ ވަރަށް ކުރިޔާލާއިން ހިންގާ ކުޅިގަނޑެއް.

  158
  13
 7. ވިސްނާ

  އެޖެންޑާ19އިގެ ތަފާތު އެބަފެނޭ! ބިލާލު ފިލިޕްސްއަށް ނޫނެކޭބުނެފައި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ލާދީނިއްޔަތު ފަތުރަނީ.. އެމްޑީޕީން ގެންގުޅެނީ ލާދީނީ މެނިފެސްޓޯއެއްކަން ވަރަށްސާފު އެހެންނޫންތޯ! އެވެރިން އިސްލާމްދީން ހިމާޔަތްކުރަނީ އަނގައިން، ޝޭޚު އިމްރާނުވެސް އެހެރީ ލާދީނިއްޔަތަށް ބައިއަތު ހިފައިގެން، ޝޭޚު އިމްރާނަކީ ދީނީ އިލްމުވެރިއެކޭ ބުނަން މިއަދު ލަދުގަނޭ. ލާދީނީ ބޮޑުންތަކަކަށް ސަރުކާރު ހިބައިންދީގެން ހިމާޔަތްކުރެވޭނެ އިސްލާމްކަމެއް ނެތް. ދެން ދުވަސްކޮޅަކުން ފެންނާނީ ލާދީނީ ފަތިހަކަށް އަލިވިލޭތަން..

  195
  15
 8. ނަން

  އެޖެންޑާ ނަވާރަ ތަފާތުވާނޭ ބުނަނީ ނިހެންވެދޯ! ހަނިމާދޫދާއިރާގެ މެންބަރަކީތިކަހަލަ ޖަލްސާތަކުގައާއި ވޯރކްޝޮޕްތަކުގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ލާމަސީލު މިސާލެއް. ތިޔަކަންތައް ސަމާސާއަކަށް ނުހެއްދެވުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރަށް، ދަންނަވަން.

  176
  15
 9. ބޯހަލާކު

  ހަރުކަށި މަޑުކުރާ ވޯކްޝޮޕެކޯލަ! ކާފަރަކު ސީލާފަ މީ ރަނޭ ބުންޏަސް މިބައިގަނޑު ގަބޫލުކުރާނެ އެއީ ރަންކަމަށް. އެމްޑީޕީގެ އިސްސަފުގައި ތިބީ ކާފަރުންނަށް ބަލަދު އަރާފަ ތިބި ބައެއްތަ؟

  161
  13
  • އަޅެ

   ސީލާފަ މީ ރަނޭ ބުނިއްޔާ ކަލޭ ގަބޫލު ކުރާނެތަ؟

   11
   41
 10. ާއެނޮން

  އަންނި ހުރީޔާ ތިހުރިހާ ކަ މެއް އޮންނާނެ

  174
  12
 11. ޙިޔާލު

  މި ލާދީނީ ސަރުކާރުން ކުރުވާކަމެއްތީ އެބައިމީހިންނަށް ހަލާކުހުރި

  175
  17
 12. އަސީ

  މިކަންކުރުމުގައި މަޖުލިސްމެންބަރުންގެ އަތެއްވާކަންމިއޮތީ ފަޅާއްރާފަ ގަފޫރުއިސްތިއުފާ ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ.

  164
  12
 13. މިނިސްޓަރު

  ކޮބާތަ މި ގައުމުގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު....އޭނަވެސްއޮތީ ވީޑިއޯއެއްގަ ބަނދެވިފަބާ؟

  134
  14
 14. މުހައްމަދު މުދުހިޝް Mudhish

  ބިލާލް ނުގެންނަން އީވާއާ ރ.ނަޝީދު މި އަންގަނީ އެމްޑީޕީގެ މަޖިލިސް މެންބަރުން ލައްވާ މި ކުޅިވަރުކުޅެން ދޯ.

  167
  14
 15. ކޮރަލް

  ތިޔަ ކަހަލަ ގޮތް ނޭނގޭ ބޭރު މީހުން ހިންގާ ވޯކް ޝޮޕް ތަކަށް ދިވެހީން ދާނެ ކަމެއް ނެތެވެ. ޕާޓި އިން ބުންޔަސް ދާނެ ކަމެއް ނެތެވެ.

  153
  14
 16. ޖ

  އަދިވެސް ދިވެހިން މަޑުން ތިބެންވީތަ ހަ މަސޯސަލް މީޑިޔާގަ ލިޔެލިޔެ ތިބެންވީތަ މިސަރުކާރު ވައްޓާލަން ނިކުންނަން ވީތަ މިހާރު މާ މައްޗައްދަނީ.

  148
  15
 17. Anonymous

  ހަނިމާދޫގައި ބޭއްވި ވޯކްޝޮޕްގައި އެދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެންބަރު އަބްދުލް ޣަފޫރު މޫސާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.،،،،،،،،
  ރާއްޖޭގައި ލާދީނީ ކަންކަން ފަތުރަނީ އެމްޑީޕީން އެކަން ޕްލޭންކޮށްގެން! ކޮންމެވެސް ކުއްޖަކު ޝައިޚް އިލްޔާސަށާއި ޝައިޚް އިމްރާނަށް މަގޭ ސަލާމް ބުނެދޭތި! އަދި ބުނާތި ދުނިޔެއަށްޓަކައި ތިތިބީ ދީން ވިއްކާލައިގެނޭ!

  114
  13
 18. ޏ

  މޑޕ ވެރިމީހާ ބައިވެރިވެގެން ހިންގާ ގުޖަޑެކެވެ އެތަނެއް
  ހަލާކު ކުރާނެ ފަނި އަޅާނީ އެތަކުންކަމަށް މުސްކުޅިންބުނޭ!

  102
  13
 19. މަނިކްބެ

  ކޮބާ ހީވޭތަ އިލިޔާސް. ޢޭރުވެސް އަހަރުމެންކީ މިލަވަ. ޢިލިޔާސްގެ ނަމުގެ ކުރިއްއަށް ސެއިޚް ކިޔަން މިހާރު ބޭނުމެއްނޫން.

  95
  14
 20. ރާޅު ބޯއީ

  ލާދީނީ ވޯކްޝޮޕްތައް ނިމިއްޖެ. އެކަން ނުހުއްޓުވާ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ ބިރުން ފިލާ އޮވެފަ މިކަން ފެންމަތިވީމަ ފަޅޮލޭ ކިޔަމުން ދުވަނީ.

  57
  3
 21. މަނިކު

  ދެން މިރާއްޖެއަށް އެންމެ ކަމުދާނީ ހަރުކަށިޒަމްތަ؟

  32
  4
 22. މީހާ

  ދެން ރާއްޖެ އޮންނަންވީ މިދުނިޔޭގައި ސޫދާނު އޮންނަ ފެންވަރުގައިތަ ތާ އަބަދަށް. މަޑުކޮށްބަލަ ރާއްޖޭން ތެޔޮވަޅެއް ނޫނީ ރަންވަޅެއް ފެންނަންދެން.

  15
  17
  • ޙަމަހަމަ

   ޢުމްރާނީ މާއްދީ ތަރައްގީއަކީ ސެކިއުލަރިޒަމްއާއި ގުޅުންހުރިއެއްޗެއް ނޫން

 23. ޢަހުމަދު ނައީިމް

  ޥަގުތު ފާއިތު ވެއްޖެ!
  ބަލަންޏާ ލޯގަނޑުން އަމިއްލަ މޫނަށް ބަލާ! ތިޔަ މިނިސްޓްރީއަށް މިކަން އެންމެ ފުރަތަމއިން އައްޑޫ ގައި ހިންގި ކަންވެސް ވަނީ އަންގާފައި!
  ޢެމްޑީއެމް އާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅުވެސް ނޭޅުނު މިނިސްޓްރީއެއް....!🥵

  56
  4
 24. ހަސަން

  ފަތިސް ރީދޫގެ ޖިންނިކުލަ ރާއްޖެއަށް ފެތުރެނީ .... ހޭލާ ހުރިހާމީހުންވެސް

  48
  3
 25. ޔާމިން

  ތިއޮތީބެލިފާ ދެންލަލަލާ

  29
  3
 26. މޫސާމަނިކް

  ވަރައްތާހިރުވާހަކައެއް

  28
  3
 27. މޫސާމަނިކް

  444ވަގައްނެގިކަލޭގައައްހުކުންއިއްވުމުން މިގައުމްސަލާމައްވީއިންޝާﷲ

  34
  4
 28. ގަމާރު

  ބިރުހުރިކަމެއް ، ކޮބާތަ މިގައުމުގެ ހެޔޮލަފާ މީހުންތައް ، ތެދުވާކަށް ނުވޭތަ ދީނުގެ ހައްގުގާ

  45
  4
 29. މާރިޔާ

  ހައްޔަރުކުރޭ ހުރިހާކަމެއް ރަގަޒލުވީއިންޝާﷲ

  29
  3
 30. ވިލޭ

  ދައްކާމުޑުދާރުވާހަކަ

  19
  3
 31. ޢަދިވެސް

  ޢަސްލަކީ ސީދާ ގޮށް ރީނދޫ މިޔަކަށް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެ. މިބައިގަނޑުގެ މޫތައް ހުރީ ހުޅަނގުގެ މަޑުކަށީގެ ޖަމާޢަތްތަކާ ގުޅި ލާމެހިފަ. މީ ދިވެހިންނަށް ކުރިމަތިވާނެ އެންމެ ބޮޑު ނުރައްކާ

  49
  3
 32. ފާއިޒް

  ތިވާހަކަ ދައްކަން ކޮބާ ލަދުހަޔާތް މީ މިނިވަން ޤައުމެއްތަ ނޫނީ އަޅުވެތި ޤައުމެއްތަ ކީއްވެ އެމީހުން ހިފާ ހައްޔަރު ނުކުރެވެނީ ކީއްވެ ޑީޕޯޓް ނުކުރެވެނީ...

  44
  3
  • ޜަނާ

   ޑީޕޯޜޓެއް ނުކުތެވޭނެތާ ކެނެ ރީގޭ ވާލުސޮ ރުމެން ދައުވަތުދީގެން ގެނެއްސަ ތިބި ބަޔެއްވީމަ

   4
   1
 33. ޖޯޝޫޢާ ޕްރޮޖެކްޓް

  ރާއްޖޭގަ އިސްލާމްދީން ފުނޑާލަން ބައިއަތު ހިފީ ބޮވެން ޖެހޭނެކަމައް ބުނެ ދައުވާކުރާ ނަޝީދުއާ.މަގާމާ ފައިސާގެ ދަހިވެތި ކަމުގަ ޝޭހުން އެކަމައް ތާއީދުކޮއްގެން ތިއްބަވަނީ، ކުރިން ފީބާ ރޭޑިޢޯގަ ދިވެހި ބަހުން ޕްރޮގުރާމް .މިހާރު ޖަޒީރާ ރައްތަކުގަ ވޯކްޝޮޕް.
  މާދަމާ ޕާޓީ ލައިފް. ޝުކުރިއްޔާ އިލިޔާސް،ިއިމްރާން، ޒައިދު،އަދާލަތު، އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ.

  42
  3
 34. ބަޅ

  ޢިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ހަމަ މިހާރުން މިހާރަށް އިސްތިއުފާދީ.. ލާދީނީ ސަރުކާރު

  43
  3
 35. ވޯކު

  އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރުއަށް ދަންނަވަން ޔާމީނު މިޤައުމުގެ ވެރިކަމުގައި މިވަގުތު ހުރިނަމަ ލާހިކެއްނޫން މިޤައުމުގައި މިފަދަ ވޯކުޝަޕެއްބާއްވާކަށް އެއީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކޮށްދެއްވި ރައްޔިތުންދެކެ ލޯބިވި ވެރިއެއް

  8
  1
 36. ސިނެކް

  ކޮބާ އަދިވެސް ރައްޔިތުން ތިބެން ވީތަ ބަލަން މަރުވިޔަސްހެޔޮ މަގުތައް ފުރާލަމާ ހިގާ މިކަން ނިމްމަން ވެއްޖެ

  27
  2
 37. ސަންގޯރު

  މަގުމައްޗައްނުނިކުމެ މިބައިގނޑުގެއުނދަގުލުން މިޤައުމު ސަލާމަތެއްނުވާނެ މިހާރު ނުކުންނަހިސާބައްދިޔައީ ދީނާ ކުޅެންފެށީމަ ދެން މަޑުންނުތިބެވޭނެ ރަންތިރީސްއަނހަރުގެ އުސްތާޒު ފޭކު ޢިމްރާން އިލްޔާސް ލަދުގަންނަންޖެހޭނެ ދިވެހިރައްޔިތންގެކުރިމަތީ ދީނޭކިޔަން

 38. Anonymous

  ދުޢާދެއްވާފަ ހުރި ވެރިޔާއާ އޭނާގެ އެކުވެރިޔާ މިކަމުގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ ނަގާ. ޢިލްޔާސް މެންނަށް ހަމަ އޯކޭތޯ

 39. ާނޫސް ކިޔާމީހާ

  ތިޔަ ވޯރކްޝޮޕް ހިންގީ ކޮންތާކުން ހުއްދަ ލިބިގެންތޯ އެކަމުގައި ހިތްވަރުދިނީ ކޮންބައެއްތޯ ބަލާފަ އިދިކޮޅުން މުގޫ ލިބުނު ދުވަހަކުން މައްސަލަ ބެލެންވާނެ. މިލިއުމަކީ ހެއްކެއް . ޙެކި ރައްކާ ކުރާތި.

 40. މުހައްމަފު

  ދީނީ އިލްމުވެރިއަކު ތަނެއްގައި ކަމެއްކުރަން ޚިޔާލު ކުރާއިރަށް އެކަމަށް އޮންންނީ ފިޔަވަޅު އަޅާފައި.ބޭރުގައުމު ތަކުން އައިސް ވޯކްޝޮޕްތައް ބާއްވާފައި ފުރާގެންދާފަހުން ޚބަރުމިވަނީ.

 41. އައްޑޫ ލެއި

  ދިވެހި ރައްޔަތުން ނައް އާދޭސް ދަންނަވަން މިފަހަރު ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގަ ބޮޑުތަނުން އެމްޑީޕީ އަށް ނޫނެކޭ ބުނޭ.

 42. ޢަބްދުއްލާ

  ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އިސްލާމް ދީނާއި ހިލާފު ވޯކްޝޮޕްތަކެއް

  7 ގަޑިއިރު ކުރިން ( ފެބުރުއަރީ 26, 2020 )

  އެންމެގިނަ ޝޭޙުން ނާ އެންމެގިނަ ޙާފިޒުން ތިބި އައްޑޫގަ

  އެންމެ ފުރަތަމަ ލާދީނީ ވޯކްޝްޕް . އެންމެފުރަތަމަ ބުދު

  ބެހެއްޑީވެސް އަށްޑޫގަ. އެންމެ ބޮޑުބައެއް ޖޯސުގަ ނުކުމެ

  އަންދާލީވެސް އައްޑޫގަ. އަޅެމިއައްޑޫމީހުންނަކީ ކީރިތި

  ޤުރުއާނުގަ ވާފަދައިން سورة الجمعة : مثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ۚ بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّـهِ ۚ وَاللَّـهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥﴾

  ކޮބާ ގަދަަބަސް ސޯބެމެން . ނޫނީ މީވެސް ހިތާހިތުގެ ގެ

  ގުޅުމުގެ އަނެއްގޮތްތް؟

  3
  1
  • Anonymous

   ދިވެހިން ވިސްނަންވީ "އަނިޔާވެރި ގައުމެއްގެ ބަޔަކަށް ﷲ ތެދުމަގު ނުދައްކަވަތެވެ" ދިވެހިން އަނިޔާވެރިވެ ﷲ ގެ އަދުއްވުން ކަމުގަިއވާ ބުއްޅަބެއާ ޣަފޫރާ ސޯލިހްއަށް ވޯޓް ދީފި. ތައުބާވުން އަވަސް ކުރޭ!!!

 43. ގައުމީ ބަތަލު

  ރައްޔިތުންނޭ ހޭލާ ތިބޭތި. ތިޔަ ފެންނަ ހުރިހާކަމަކީ ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގެ ދުވަސްވަރުން ފެށިގެން ރޭވިގެން ހިގާ ކަންކަން. ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގަ ވަނީ ބުދުބެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފަ.

 44. ނޫސީ

  ލަދު ޙަޔާތުގެ ކަންފޫޅެއް ވެސް ނެތް ބަޔަކު ވެރިކަމޔގައި މިތިބީ. ކޮއްފާ ނުކުރާނެ ކަމެއް ނެތް.ޔާ ﷲ މި ނުބައިވެގެން ވީ ވެރިކަމުގައި ނިމުމުގެ ސިއްކަ ޖައްސަވާންދޭވެ. ޢާމީން.

 45. ނަގޫރޯޅި

  މީހުން ބޮލުގަ އަޅުވާފަ ތަންތަނައް ފޮނުވާއެތި ކޮޅު ހިފަހައްޓާ މީހާޔާ މުޅިއާއިލާ ފް ރޭމްކޮއްފަ މޭޔަ ރު ޕާޓީއައް ވޯޓު ހޯދަން އެތިކޮޅު ގެންގޮސް ބައްސަވަނީ ފާޅުގަ. ތި ވެސް ބާ ރުލިބިގެން އެޖެންޑާތެ ރޭން ހިނގާ ކަންކަން. ތީ ނޭގިވާކަމެއް ނޫން.

 46. ޣޯސް

  ޣަފޫރުވަގުތުންއިސްތިއުފާބޭރުވޭ

 47. ޤަމަރު

  ކީރިތި ރަސޫލާ ދުޢާދެއްވިފަދަ ވެރިއެއްގެ ވެރިކަމޯ މި ހިނގަނީ!

 48. ބިސް

  އަންނި އަކީ ދައްޖާލުގެ ސިފަތަ ހުރި ބޮޑު ބިރުވެރިކަމެެއް މި އުންމަތަށް އޮތް. ފަހު ޒަމާނުގައި ދައްޖާލު ފަހަތުންވެެސް މީހުން ދުވާ ފަދައިން އަންނިފަހަތުންވެސް މީހުން އެދުވަނީނު...

  6
  1
 49. ޙަސަނާ

  އެތައްރައްޔިތުންގެތާއީދާއެކު ޖޯޝާފޯރީގަ އަތްތިލަބަޑީގެ ތަރުހީބާއެކި ކަރުންނާރުނަގާފަގޯވާއަޑެއްނާހަމުތޯ...މިފިކުރެއް ނުފޮހެވޭނެ ދާނީބާރައްކުރިއައް މީހިތާހިތުގެގުޅުމެކޭ..ސުބުހާނައްﷲހުރިހިތާމައެއްގެބޮޑުކަމާއެ އެމަނިކުފާނު އެއީ މިެަދުމިގައުމުގެ 3 ބާރުގެ ވެރިމީހާ ދެންވެސް ކިރިޔާވެސް ސަލާމަތްކަމެއްލިބޭނީ 2020 ގެ ކައުންސިލް ގަ މޑޕ އައްނޫނެކޭބުނަން ކެރުން ދިވެހިން މިފުރަސަތުގެ ބޭނުން ދޫކޮއްފިނަމަ ގައުމުގަ އެހެންދީންތަކައްޖާގަ ދެވިގެންދާނެ...

  3
  1
 50. ބަބުރު

  އެބް ފެނޭ އެމްޑީޕީގެ ހަގީގީ ކުލަ. މި ވަރުގެ ބަޔަކު ބިލާލް ފިލިޕްސްއަށް ދެކޮޅު ހަދާފަ މި ގެނައީ ދީން އުގަންނައި ދޭން ޕޯޕް ދޯ

 51. ޢާދަނު

  ޥަރަށް ރަގަލަ ރޭވިގެން ރާއްޖެއިން އިސްލާމް ދީިން ފޮހެލުމަށް ސަރުކާރުން ކުރެވޭ މަސައްކަތެއް ތިޔައީ

 52. ދީނުން ބޭރުކުރުން

  މިއީ އިނގިރޭސިވިލާތުން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ދާއިމީ ސަފީރު އަޑީގަ ހުރެގެން ކުރާ ކަމެއް ކަމަަށް ވެދާނެ.

  5
  1
 53. ޝައިޚް

  އިސްލާމްދީނާ ޚިލާފު ވާހަކަ އާއި، ދީނަށް ފުރައްސާރަތިކުރަނީ މިހާރު އިދިކޮޅުގަތިބި މޮޔަމީހުން، ވެރިކަމަށް ބޫތުކައިގެން،

  1
  1
  • އަލީ

   ކަލޭ ކިތަންމެ ނުރުހުނަސް އަންނި އަކީ ލާދީނީއެއް... ދެން އަތްޖަހާ ބާރަށް.... ކިތަންމެ ދޮން ކުރިއަސް ދުނބުރިއެއް އަނބަކަށް ނުވާނެ.. އެއީ ހަމަ ލާދީނީއެއް.. ކަލޭ މޮޅިއްޔާ އެ ތެގްއޭނަގެ ކިބައިން ނަގާބަލަ.

 54. ޣ

  ލާދީނީ ސަރުކާރު