މި ބްލޮގްގައި ޝެއާ ކުރަމުން ގެންދާނީ ދުނިޔޭގައި މިހާރު ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ "ކޮވިޑް-19" އާއި ގުޅުންހުރި އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރުތަކާއި ޚަބަރުތަކުގެ ތަފްސީލެވެ.


23:30

އިޓަލީވިލާތުން އިތުރު 67 ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ. އެގައުމުން ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ޖުމްލަ މިހާރު ވަނީ 888 އަށް އަރާފައި.

22:34

22:05

21:59

މެކްސިކޯ އިން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ. އެގައުމުން ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ޖުމްލަ މިހާރު ވަނީ ދެއަކަށް އަރާފައި.

21:58

ޖަރުމަންވިލާތުން އިތުރު 11 މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ. އެގައުމުން ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ޖުމްލަ މިހާރު ވަނީ 60 އަށް އަރާފައި.

21:24

20:05

19:07

ރޯމާނިއާ އިން އިތުރު ދެ މީހަކު ވަނީ ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި, އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ތިނަކަށް ވަނީ އަރާފައި

19:05

ސްޕެއިން އިތުރު 7 މީހަކު ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ.މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 33 މީހަކު ވަނީ ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި

19:00

ސިންގަޕޫރް އިތުރު ދެ މީހަކަށް ކޮވިޑް19 ޖެހިއްޖެ، މިހާރު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް 19 ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 98 އަށް އަރާފައި.

18:59

ޖަޕާނުގައި ކަރަންޓީންކޮށްފައިވާ ކްރޫޒް ލައިނާ ޑައިމެންޑް ޕްރިންސަސްގައި ކޮވިޑް 19 ޖެހުނު އިތުރު ދެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެ ކްރޫޒްލާއިނާގައި މިހާރު ހަ މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

18:35

18:32

17:12

ސްވިޒްލޭންޑުން އިތުރު ހަތް މީހަކު ކޮވިޑް19އަށް ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައި، މިހާތަަނަށް އެ ގައުމުން 15 މީހަކަށް ވަނީ މި ވައިރަސް ޖެހިފައި.

17:11

ޖަރުމަނުގައި އިތުރު 11 މީހަކު ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ، މިހާތަނަށް އެގައުމުން 60 މީހަކު ވަނީ ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި.

16:14

ނެދާލޭންޑުން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް ދެ މީހަކު ވަނީ ކޮވިޑް 19 ޖެހިފައި.

16:13

އީރާނުން އިތުރު 143 މީހަކު ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ، މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 388 މީހަކު ވަނީ ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި.

15:55

15:45

15:30

15:09

14:34

14:32

ސްޕެއިން އިން އިތުރު އެކަކު ކޮވިޑް19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ، މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 26 މީހަކު ވަނީ ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި.

14:31

ފްރާންސް އިން އިތުރު އެކަކު ކޮވިޑް19 ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ، އެ ގައުމުން 41 މީހަކު މިހާތަނަށް ވަނީ ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި.

14:30

ތައިލެންޑުން އިތުރު އެކަކު ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ، މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 40 މީހަކު ވަނީ ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ.

14:29

ކުވެއިތުން އިތުރު ދެ މީހަކު ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ، އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް 43 މީހަކު ވަނީ ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި.

14:27

ޖަޕާނުން އިތުރު 12މީހަކު ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ، މިހާތަަނަށް އެ ގައުމުން 226 މީހަކު ވަނީ ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި.

13:42

ކްރޮއޭޝިއާ އިން އިތުރު ދެ މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ، މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން ފަސް މީހަކު ވަނީ ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓީވްވެފައި.

13:41

މެލޭޝިއާގެ އިތުރު ދެ މީހަކު ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 24 މީހަކު ވަނީ ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި.

13:40

އޮސްޓްރޭލިއާއިން އިތުރު އެކަކު ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ، އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް 24 މީހަކު ވަނީ ކޮވިޑް19 ޖެހިފައި.

13:37

ޓައިވާނުން އިތުރު ދެ މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވިއިރު، އެ ގައުމުން ޖުމްލަ 34 މީހަކު ވަނީ ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި.

13:36

ފްރާންސް އިން އިތުރު ދެ މީހަކު ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ، މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 40 މީހަކު ވަނީ ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި.

13:35

ޖަޕާނުން ކޮވިޑް19 ޖެހިގެން އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން ކޮވިޑް 19 ޖެހިގެން ފަސް މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

13:25

ދެކުނު ކޮރެއާ އިން އިތުރު 315 މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ، މިއަދު މިހާތަަނަށް އެ ގައުމުން 571 މީހަކު ވަނީ ކޮވިޑް19 ޕޮޒިޓިވްވެފައި. އެ ގައުމުން ޖުމްލަ 2337 މީހަކު ވަނީ ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި.

11:31

ވޫހާންގައި ތިބި ދެކުނު އެފްރިކާގެ 199 މީހުންގެ ތެރެއިން 132 މީހަކު އަނބުރާ ގައުމަށް ގެންގޮސްފި.

11:12

11:01

ހޮންކޮންގް އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 93 އަށް އަރައިފި. އެންމެ ފަހުން ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައި ވަނީ 89 އަހަރުގެ އަންހެނެއް. އޭނާ އަކީ ވެސް ހޮންކޮންގްގެ އުތުރުގައި ހުންނަ ބުދުފައްޅިއަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްފައިވާ މީހެއް. އެފައްޅިއަށް ޒިޔާރަތް ކުރި އިތުރު ބައެއް މީހުން މީގެ ކުރިން ވަނީ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައި.

09:41

09:35

ދެކުނު ކޮރެއާ އިން އިތުރު 256 މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ޖުމްލަ 2022 އަށް އަރައިފި.

08:59

ޖަޕާންގެ ވެރިރަށް ޓޯކިއޯގައި އޮންނަ ޑިސްނީލޭންޑް ޕާކާއި ޑިސްނީސީ ޕާކް މާޗް މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހާއި ަމައަށް ބަންދު ކުރަން ޖަޕާން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި.

08:27

02:16

އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިއާގެ 8،400 މީހެއްގެ ގައިގާ ކޮވިޑް-19 ހުރިތޯ ބަލަން ފަށައިފިއެވެ.

ކެލިފޯނިއާގެ ގަވަރުނަރު ވިދާޅުވީ ވައިރަސްއަށް ޓެސްޓުކުރަން އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ކިޓް ނެތްކަމަށާއި، އެ ސްޓޭޓުގައި އޮތީ އެންމެ 200 ކިޓް ކަމަށެވެ. އަދި މައި ސަރުކާރުން ކިޓް ފޮނުވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަށް ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

02:12

 

02:03

01:29

ނޯވޭއިން ކޮވިޑް-18 އަށް އިތުރ ތިން މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ. އެޤައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 4 އަށް އަރާފައި

01:28

އޮސްޓްރިއާއިން އިތުރު ދެމީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ. މިހާރު އެޤައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިފައިވާ ޖުމްލަ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 5 އަށް އަރާފައި

00:52

ފްރާންސް އިން އިތުރު ދިހަ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ. މިއާއެކު މިހާރު އެ ޤައުމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 38 އަށް އަރާފައި. ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ފްރާންސުން ވަނީ ދެ މީހަކު މަރުވެފައި. އަދި އެކަކަށް ފަރުވާދެމުންދަނީ ސީރިއަސް ހާލުގައި.

00:27

އިޓަލީވިލާތުން އިތުރު ފަސް މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ޖުމްލަ 655 އަށް އަރައިފި.

00:26

00:15

ސްވިޑިން އިން އިތުރު 5 މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ޖުމްލަ ހަތަކަށް އަރައިފި.

00:14

ފްރާންސުން އިތުރު ފަސް މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ޖުމްލަ 28 އަށް އަރައިފި.

00:13

ސްޕޭނުން އިތުރު 06 މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ޖުމްލަ 24 އަށް އަރައިފި.

00:12

ޖަރުމަންވިލާތުން އިތުރު އެކަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ޖުމްލަ 41 އަށް އަރައިފި.

 

ޗައިނާގައި ފެތުރެން ފެށި ކޮވިޑް-19 ދުނިޔެއަށް ފެތުރިގެން ދިއުމަށް އޮތް ވަގުތު ހައްތަހާ ކުޑަވަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، ވީއެންމެ އަވަހަކަށް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ބައްޔަށް ތައްޔާރުވެ، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިގެން ތިބުމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން މިއަދު ވެސް ވަނީ އިލްތިމާސް ކޮށްފައެވެ.

ޗައިނާގައި ފުރަތަމަ ބަލި ފެތުރުނު ނަމަވެސް މިހާރު ޗައިނާ އަށް ވުރެ އެހެން ގައުމުތަކުގައި ބަލި ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އަންނަނީ އިތުރު ވަމުންނެވެ. ހާއްސަކޮށް ދެކުނު ކޮރެއާ އާއި އިޓަލީވިލާތް އަދި އީރާންގައި ބަލި ދަނީ ވަރަށް ބާރަށް ފެތުރެމުންނެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ ޚަބަރުތައް "ވަގުތު" ބްލޮގް އިން ފެންނާނެއެވެ.

ރާއްޖެ އިން މިއަދު ފާހަގަ ކުރެވުނު ޚަބަރުތަކަށް ބަލާއިރު ރާއްޖެ އިން ބަލި ފެނިއްޖެނަމަ ދެން އަމަލު ކުރާނެ ގޮތް މިރޭ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ވަނީ ހާމަކުރައްވާފައެވެ.

މާޗް 03 އިން ފެށިގެން ދެކުނު ކޮރެއާގެ ހަ ސަރަހައްދަކުން ރާއްޖެ އަށް މީހުން އައުން ވެސް ސަރުކާރުން މިހާރު ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

6 ކޮމެންޓް

 1. ސަނާ

  ސާބަސް

  13
  1
 2. ސަނާ

  ސާބަސް ވަގުތު❤️

  20
  2
 3. ަްްއަބުދު

  ހުސްދޮގު

  1
  11
 4. Anonymous

  'ވަގުތު' ވަރެއް ހަމަނެތް! 👏🏻👏🏻
  ޝުކުރިއްޔާ ތިދެއްވަމުންދާ އަގުހުރި ހިދުމަތަށް.

  12
 5. އަހަރެން

  މީހުން ބިރު ގަންނުވަން އުޅޭނެކަމެއްނެތް!

  4
  8
 6. ނުރައްކާ

  ޜޯގާ ސިއްރު ނުކުރެެ. ޙެލްތު މިނިސްޓްޜީ ފެއިލް ވެއްޖެ