ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް މިއަދު ހާޒިރުކުރީ އެތައް މިލިއަން ޑޮލަރެއް ލޯންޑާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ދެންމެ ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީން ފުލުހަށް ހާޒިރު ކުރީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމާއި މޯލްޑިވްސް މާރކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ) މެދުވެރިކޮށް ޓުއަރިސްޓް ރިސޯޓް ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުތަކާއި ރަށްތައް ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލު ހިމެނޭގޮތަށް އެކިފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށްފަހު، އެރަށްތަކާއި ފަޅުތަކުގެ އިކުއިޒިޝަން ކޮސްޓުގެ ގޮތުގައި ލިބުނު 77 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެ، އެފައިސާ ލޯންޑުރ ކޮށްފައިވާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައި ކަމަށެވެ.

އަދި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލުތަކެއް ހިމެނޭގޮތަށް ބޭރުފައިސާ ގަނެދިނުމުގެ ނަމުގައި ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކުން އެމް.ޕީ.އާރުސީ އަށް 220 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދުމަށްފަހު އެފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެ، އެފައިސާ ލޯންޑަރ ކޮށްފައިވާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައާއި، ކޮރަޕްޝަނުގެ އަމަލުތަކެއް ހިމެނޭގޮތަށް އެމް.އެމް.ޕީއާރުސީ އިން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށާއި، ކުންފުނިތަކަށް ލޯނުގެ ގޮތުގައި 1.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށް، އެފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެ، އެފައިސާ ލޯންޑަރ ކޮށްފައިވާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލަ އާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމާއި އެމް.ޕީ.އާރުސީ މެދުވެރިކޮށް ޓުއަރިސްޓް ރިސޯޓް ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި ރ.ފުއްގިރި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ މުއާމަލާތުގެ ތެރެއިން މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި 111800 މިލިއަން ޑޮލަރު ލޯންޑާ ކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގައި ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ފުލުހުން މިފަދަ ބަޔާނެއް ނެރުއްވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހަވީރު ރައީސް ޔާމީން ފުލުހަށް ހާޒިރު ކުރެއްވީ އާމައްސަލައެއްގައި ނޫން ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނު ހާޒިރު ކުރެއްވީ މިހާރު ވެސް ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވާ މައްސަލައިގެ ހަވާސާގައި ހުރި ކަންތައްތަކާއި ގުޅިގެން ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުން ވިދާޅުވެފައި ވަނިކޮށެވެ.

ރައީސްް ޔާމީންގެ ޤާނޫނީ ވަކީލް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދު އިއްޔެ ވިދާޅުވީ ފުލުހުން މިހާރު މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ އެމްއެމްޕީއާރްސީ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އަސްލު ހިޔާނާތްތެރިންގެ މައްސަލަ އޮއްބާލަން ކަމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

118 ކޮމެންޓް

 1. ކޮމެންޓްކުރާމީހާ

  ވަﷲ އަޢްލަމް

  38
  • Anonymous

   ދިވެހި ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއޭ ބުނާތަި އަހަރެމެން ލަދުވެތިވަން. ސޯ އަންޕްރޮފެޝަނަލް. ހުކުމް ތަންފީޒް ކުރަމުންދާ މައްސަލައިގަ 2 ވަނަ ތަހްގީގު. ކީކޭދޯ ދެންބުނާނީ.

   11
   1
 2. މީކައިލް ދޮން ބޭބެ

  މީ އަންނިގެ ބަލާވެރިކަން މި މީ މިގައުމުގެ ހަލާކު ބަލާ ވެރިކަމެއް މީ ލާދީނީ އަން ނިޔާހެދި

  116
  11
  • ބުރުތުގާލް

   މިއީ އަންނި ހިންގި ވައްކަމުގެ ބޮޑު ޖަރީމާ ކަމުގައިވާ ޓީއެމްއޭގެ މައްސަލަ އޮއްބާލަން ކުރާކަމެއް. މމޕރސ ގެ ހިޔާނާތަކީ 970 މިލިއަން. ޓމއ ގެ ހިޔާނާތުގައި ރައްޔިތުންނަށް އަހަރަކު 825 މިލިއަން ޑޮލަރު ގެއްލުންވޭ. މިއަދަދު 15 އަހަރުގެ އެގްރީމަންޓަކުން ގެއްލުންވާއިރު ޖުމްލަ 148،500 މިލިއަނުގެ ގެއްލުން ރައްޔިތުންނަށްވާނެ. މިއަށްވުރެ ބޮޑު ލޯނަޑަރއެއް ދުނިޔޭގެ ތާރީހުގައި ނުހިނގާ. މިއީ އެމެރިކާގެ އެންރޮން ކޭސްއަށްވުރެވެސް ބޮޑު ހިޔާނާތެއް.

   25
   1
  • އއަލީ

   ފުލުހުންގެބމުއައްސަސާގެ އެންމެ އިސް މަގާމުތަކުގައިތިބީ މމޕރސބގެ ކޮރަޕްޝަންގެ ފައިސާ ބޯކޮށް ލިބިފަ ތިބި މީހުންކަމަށް އޭސީސީގެ ރިޕޯޓުގައި އެބައޮތް.

   24
   1
  • މމޕރސ

   މމޕރސ ގެ ހިޔާނާތުގެ ފައިސާއިން 75 މިލިއަން ރުފިޔާ ސޯލިހަށް ލިބުނޯ. އެކަން ތަހްގީގެއް ނުކުރާނަންތ؟ ބަލިކަށި ހިޔާނާތްތެރި ދޮގުވެރި ސަރުކާރެއް މިތާ މިއޮތީ

   27
   1
  • þ

   އަދޮދޯތް މާލިއްޔާތުކޮމިޓީން ގާނޫނު ފުނަޑާލާ އިހްތިސާސް އިންވމބޭރުވެ ޓމއ އަށް ތަރމިނަލް ދިން މައްސަލަ އޮއްބާލަނީ. އަހަރެމެން މެންބަރުންގެ ގޮނޑިގެއްލުވާލަން އާދީއްތަ ދުވަހު ސުޕްރީމް.ކޯޓަށް މައްސަލަ ވައްދާނަން. އަދި އައިޕީޔޫއަށާ ޔޫއެންއަށް މައްސަލަ ފޮނުވާނަން. ޑޮމޮކްރަސީ ނައްތާލުމުގައި މަޖްލީހުގެ ނުބައި ދައުރު ޔޫއެންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނާނަން.ހ

 3. ާަާަަައަސްލު

  ކަލޭމެންގެ އަތައް ގޮވާތީ އެހެންއެއްވެސްކަމެއް ވެގެންނެއްނޫން.

  113
  5
  • Anonymous

   ކުރިން ތިމައްސަލަ ތަހްގީގު ކުރިއިރު ތިބައި ނުކޮށްއޮތީމަތަ ކޯޓަށް ހެކި ހުށަނާލާ ބޮޑުގޮހޮޑާ ވާހަކަކިޔާފަ ރައީސްބޔާމީން ތި ޖަލަށްލީ؟

   25
  • Anonymous

   ރައީސް ޔާމީންއަކީ ހަމަ ހީރޯއެއް. އެވަރުގެ ވެރިއަކު ނެތް. ސޮހޮލު ސޯލިހަކީ ދޮގުވެރި ގަމާރު ޖާހިލެއް.

   36
  • Anonymous

   ޔާ. އޭގެ އިތުރައް ގާނޫނު ނުދަންނަ ކަން. އެއްކަމެއްގައި 100 ފަހަރު ދައުވާ ކުރެވޭތަ؟ އެވަރަށްވުރެ ހޭބަލި ބައެއްދޯ ފުލުހުންނަކީދެން.

   27
 4. ކަނަމަނަ

  ފުލުހުންނައްތިވަރުގެ އަދަދެއްކިޔަންއެގުނުކަމާމެދުވެސް ހައިރާން ތިޔަތާތިބީ ތިބުނާފެންވަރުހުރިބައެއްވެސްނޫން ގައިގަނެއްވަރުގެވާހަކަތިދައްކަނީ

  101
  4
  • ހހހހ

   ފުލުހުން ކައިރީ އަދަދު މަބުނެދެންތަ؟ 143500 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މެގަ ހިޔާނާތެއް މަޖްލީހުން މާލިއްޔާތު ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ހިންގައިފި. ޓީއެމްއޭއަށް ސީޕްލޭން ޓަރމިނަލް ދިން މައްސލައަކީ ބޮޑު ކޮރަޕްޝަނެއް. މިއީ ދުނިޔޭގައި ހިނގި އެންމެ ބޮޑު ކޮރަޕްޝަން ކަމުގައިވާ އެންރޮން ކޭސްއަށްވުރެވެސް ބޮޑު ހިޔާނާތެއް. މިމައްސަލަ އޮއްބާލަން ގައުމުގެ ތަރައްގީގެ ބާނީ މިދަމަނީ.

   18
 5. ާއަލީ

  ކޮންމެވެސް އެއްޗެ ކޭ ކިޔާނެ ލާދީނީ މޑޕ ކަންތައް އޮއްބަން މިސަރު ކާރު މިއޮތީފެއިލްވެފަ ނުވިއެއްނު ދެން ފައިބާ

  106
  3
  • Anonymous

   ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ އިސްރާފު ކުރުންތީ. ކުރިން ތިމައްސަލަ އޮތީ ގަހްގީގުކޮށްފަ ދައުވާވެސް ކޮށްފައި. އަސި ހުމުމްކޮށް ހުކުމް ތަންފީޒް ކުރަމުން އެދަނީ. ހަމަ އެއްމައްސަލައެއް ދެފަހަރު ދައުވާ ނުކުރެވޭނެ. ދައުވާ ނުކުރެވޭ ކަމެއް ތަހްގީގޭ ކިޔައިގެން ރައްޔިތުން ފައިސާ އިސްރާފް ކުރާނެ ކަމެއްނެތް. ގާނޫނު ނޭނގޭ ގަމާރު ހަމީދު ބޭރުކުރޭ.

   15
  • ޖހގފދ

   ރައީސް ޔާމީނަކީ ހިތްވަރުގަދަ ލީޑަރެއް. މިސަރުކާރަކީ ދޮގުހެދުމާ މަކަރާ އަނިޔާކުރުން ނޫންކަމެއް ދަންނަ ބައެއްނޫން.

   20
  • Anonymous

   ރައަިސް ޔާމީނަށް ތިކުރާ ނޮހޮރުއްޕާން މިހާރު ހުއްޓާލާ

 6. ޜެސްޓޭ

  މީ އަނެއް އަޖާބު ރައީސް ޔައީސްޔާމިންތަ ހަމައެކަނި ައިސާކ ކެއީ އެއްޗެއް ބޮއިގެންތަ ތިތެޅެނީ ކޮބާތަ އައްނި ކޮބާތަ އަސްލަމް ކޮބާތަ ހަސަންލަތީފު ކޮބާތަ ސިފާ ..އަދި ކޮބާތޯ އަލީ އާޒިމް އާއި ހުސެން އަނދުން ..މީ ދެން އަޖައިބުވަނިވި ކަމެއްތާ

  95
  3
  • Anonymous

   އެއުޅޭނީ ސީޕއލޭން ޓަރމިނަލުން ނެގި ރިޝްވަތުގަނޑުގެ ވާހަކަ އާއި ރައްޔިތުންނަށްވާ ހިޔާނާތުގެ ވާހަކަ އޮއްބާލަން.

   20
 7. އަސީ

  ވަރައްމޮޅު މިސަރުކާރުގަތިބި އެމްއެމްޕީއާރުސީގެލާރީގަހިފިހުރިހާއެންމެން ހުދުފޮއްޗައްބަދަލުވެ ނިމުނީ މިނޫންދުވަހެއް އޮތްކަންހަންދާންބަހާއްޓާތި.

  85
  1
  • ހހހހ

   ފުލުހުންގެ މަތީމަގާމުތަކުގައިބރިބީ ތި މމޕރސ ގެ ފައިސާ ކޭ ބައިގަނޑުކަން ހުރިހާ ރައްޔިތުންދަނޭ.

   15
 8. ބްރޯ

  ބައްލަވަ ތިޔައީ ޔާމީނާ ބެހޭކަމެއްނޫން. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރަކީ ޔާމީނެއްނުން .ގާނޫނުގަ ބުނަނީ ކޮންމެ މިނިސްޓަރަކުވެސް އެމިނިސްޓަރުގެ ދަށުން ހިންގާކަންކަން ރަނގަލަށްބަލަހައްޓަންވާނެ ކަމަށް އަދި ކޮންމެ ވުވައްޒަފަކުވެސް އެމިހަކާ ހަވާލު ކުރެވިފައިވަާކަންކަން ރަނގަލަށް ބަލަހައްޓަންވާނެކަމަށް އަދި އެމީހެއްގެ އިހުމާލުން ގެއްލުމެއްވެއްޖެ ނަމަ އެކަމުގެ ޒިންމާ އުފުލަންވާނެކަމަށް. ވީމާ އެމްއެމްޕީއާރުސީ ހިންގީ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރީގެ ދަށުންދޯ .އަދި އެމްއެމްޕިއާރުސީގަ ޒިންމާދާރުވާންޖެހޭ ވެރިޔަކު ހުންނެވި އަދި ފަިއިސާއައި ބެހޭ ސެކްސަނެއް އޮވެފަ އެ ސެކްސަނުގާ ތަފާތު ވެރިން ތިއްބެވި . ރައީސުމް ޖުމްހޫރިއްޔޭއެއްނޫން އެސެކްސަނު ގަ ފައިސާ ބަލައިގަންނަ ވެރިޔަކީ ، ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔައެއްނޫން ޓޫރިޒަމަށް ރައްތައްވިއްކާ ފަރާތަކީ . ރައިސަށް އޮންނަނީ މިނިސްޓަރުގެ ފަރާތުނަ ލަފަޔަކަށް އެދިއްޖެ ނަމަ ލަފައެއް ދިނުން އެކަނި ކަންކަން ހިންގަވާ ފަރާތްތަކަކި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރާ އެމްއެމްޕިއަރުސީ ހިންގަވަން ހަވާލުވެ ހުންނަ ވެރިޔަކު .މުޅިއޮޑީގަ ހަސަނުގެ ދެފައޭ ބުނާހެން ޓޫރިޒަމް ގެ ހުރިހަކަމެއް ހިންގަވާ ހުރިހަކަމެއްކުރައްވާ ބޭފުޅަކީ ރައިސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާނަމަ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރާ އެމްއެމްޕިއާރުސީގެ އެމްޑީ ގެ ބޭނުމަކީ ކޮބައިބާ ؟ ގާނޫނީގޮތުން ދޮވެހިއްކިޔަސް ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ އެކަން ހިންގުމަށް ހަވާލުވެ ތިއްބެވި ވެރިންނާ މަސައަކްތް ކުރައްވަން ތިބޭ މުވައްޒަފުން .މިހާރު ތިޔަގެންދެވެނީ ގާނޫނުގައިވާގޮތަށް ކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭ.

  87
  6
  • ބޮސް

   ބްރޯތީ ހާދަ ތަނެއްދޮރެއް ނޭނގޭ މީހެކޭދޯ. ބަލަ ރައީސްދިން ލަފަޔާ އެއްގޮތަށްދޯ ރައީސް އައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ވަޒީރާއި ވެރިން ކަންކަންކުރައްވާނީ. ދެންރައީސް ސަލާމަތްވާނެ ގޮތެއް އެބައޮތްތަ މިކަމުގަ.

   3
   39
   • މާކުންބެ

    ދެންތިހެންވީއިރު އެހަރަ އިބުރާހިމު ހައްޔަރު ކުރޭ...32ބިލުޔަނު ބަޖެޓެ ހުސް ކުރިގޮތެނޭގޭ.ބަދަލުގެ ނަންނަމުގަ އެތައް މިލިޔަނެނަގައިފި..ވެރި ކަން ނިމޭދުވަހު ކުޑަގޮޅިޔަށް ލާއިގެންއެ ކަނި ނުފުއްދޭވަރަށް ކިނބޫ ކައިފި....މަޖުލިހުގައިން 444ރުފިޔާގެ ވަގު...

    20
   • ޒުހުރާ

    ތަންދޮރު އެނގޭ މީހާ ގާނޫނު އަސާސީގައި އޮންނާނެ ރައީސްއާއި ވަޒީރުންގެ ޒިންމާ. އެކިޔާލާފަ ކޮމެންޓް ކުރޭ. ރައީސްއަށް ހުންނ މީހާއަކަށް ނުޖެހޭނެ ވަޒީރުންގެ ކޮރަޕްޝަނާ ހަވާލުވާކަށް. ތަނެއް ދޮރެއްނޭނގުނަސް ބޮޑުވަރު ތިއީ.

    21
   • Anonymous

    ބޮސް ދެންދޯ. ގަޅިއަސް ތިދެން ބޮޑުވަރު. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާދޯ ގައުމުގައި މީހުންކުރާހާ ކުށެއްގެ އަދަބުވެސްލިބެންޖެހޭނީ؟ މިކަން މިހެންއޮތިއްޔާ ދަރިންކުރާ ކުށުގެ އަދަބު ލިބެންޖެހޭނީ ބެލެނިވެރިޔާއަށް.

    16
  • އަލީ

   ބަލަ މިހާރު އެ ކަން ކަމުގަ ހު ކުމް ކުރީތަ؟ ބަލަ ތަހުގީގަ ކީ ހު ކުމެއް ނޫނޭ! ދޮންފުތުވިޔަސް ތިދެން ބޮޑުވަރު!

   12
   3
 9. ކިޔުންތެރިޔާ

  ނިކަމެތި އިންސާނަކަށް ތިޔަކުރާ އަނިޔާގެ ހިތި ﷲ ގެ މިންވަރުފުޅުން ވަރަށް ހިތިކޮށް ކަލޭމެން ކުރިމަތިލާނެ. ﷲ އީ މޮޅަށް ބައްލަވާވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާންގެ.

  94
  7
  • ބޮސް

   ބްރޯތީ ހާދަ ތަނެއްދޮރެއް ނޭނގޭ މީހެކޭދޯ. ބަލަ ރައީސްދިން ލަފަޔާ އެއްގޮތަށްދޯ ރައީސް އައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ވަޒީރާއި ވެރިން ކަންކަންކުރައްވާނީ. ދެންރައީސް ސަލާމަތްވާނެ ގޮތެއް އެބައޮތްތަ މިކަމުގަ.

   28
   • Anonymous

    ބޮސް ތިޔަބުނާގޮތުންވެއްޖެއްޔާ އެމްއެމްޕީއާރސީގެ ފައިސާފުނިން 35މިލިޔަން ޑޮލަރު ރައީސު އިބޫސާލިހުވެސް ނަގާފައިވާކަމާއި އަދި މަޖިލީހުގެ އެތައްމެމްބަރުން ހިމަނައިގެން 200އަށްވުރެގިނަ މީހުން އެފައިސާފުނި ބޭނުންކޮށްފައިވާނެކަމަށް ބޮޑުވަގު އަދީބު މީޑިއާއަށް މުޅިޕަބްލިކަށް ހާމަކޮށްފައިވާއިރު މީގެ އެއްވެސް ބަޔަކަށް ތަހުގީގެއް ނުހިންގާ ހަމައެކަނި އެއްމެފަރާތަކަށް ޝަރީއަތްހިންގަނީ މިހާރުގެ ރައީސު އިބޫ އަންގަމުންދާގޮތަށް ވަޒީރުންނާއި ފަނޑިތާރުން ކަންތައްކުރަންޖެހޭތީ ރ.އިބޫ އަންގައިގެން ދޮތެ؟؟؟ﷲ އަޢުލަމު، ﷲގެ ރަޙުމަތްފުޅުން ޞަދޫމުގެ ޝަރީޢަތްހިންގާ ޢައްދާރުންގެކިބައިން މިގައުމު ސަލާމަތްކުރައްވާށި އާމީން.

 10. މުސް

  ޖަމީލް ތީ ޔާމީން ކިބައިން ބަދަލު ހިފަން އަންނަ މީހެއް...މީސަތޭކަ ޕަސެންޓް ތެދެއް. މިކަމާނުވިސްނާ ތިއްބާ ރަގަޅު ބޮޑިއެއް ލިބޭނެ. ޢޭނަ އަށް ލިބުނު އަނިޔާގެ ވާހަކަ މީހުން ކައިރީގަ މިހާރުވެސް ދައްކާ. ބާރު ހަމަ ލިބުމާއެކު ކުޅިދައްކާލާނެ. މިހާރު ހިތާދެކޮޅަށް އޭނަކުރާ ކަމެއްތީ. ޙެޔޮނުވާނެ ކައިރި ނުކުރޭ...މިވާހަކަ ތާރީޚަށްޓަކައި މިލިޔެލީ. ވަﷲ އަޢުލަމް....ބަލަންތިބި ބަޔަކަށް މަންޒަރު ފެންނާނެ.

  30
  14
  • Anonymous

   ރައީސް ޔާމީންއަށް ﷲ ތަޢާލާ ދިގު އުމުރު ފުޅަކާ ފުރިހަމަ ސިއްހަތެއްދެއްވާ މިންވަރުކުރައްވާށި. ހިތްހަމަ ޖެހުމާ ފާގަތި މުސްތަގްބަލެއް މިންވަރުކުރައްވާ މިގައުމުގެ ރައީސްގެ ގޮތުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް ވެރިކަން ކޮށްދޭނެ ދުވަސް އަވަސް މުސްތަގްބަލެއްގައި މިންވަރުކޮށްދެއްވުން އެދި ނުހަނު އިހްލާސްތެތިކަމާއެކު ދުޢާ ދަންނަވަން. އާމީން.

 11. Anonymous

  ޔާﷲ، ޔާﷲ، ޔާﷲ، ޖައްބާރުންގެ ކިބައިން ގައުމު ސަލާމަތް ކުރައްވާށި، އާމީން.

  88
  2
  • ބޮސް

   މިހާރު މިގައު މިއޮތީ ޖައްބާރުންގެ ކިބައިން ސަލާމަތްވެފަ އިންޝާﷲ

   2
   35
   • Anonymous

    މިހާރު މިއޮތީ ގައުމަށް ދައްޖާލުންތަ ކެއް ފާޅުވެފަ.

    22
   • Anonymous

    ތިމާ މީހާއަށް ހެޔޮ ނުބައި ވަ ކި ކުރަން އިނގޭތަ.

    16
    1
   • Anonymous

    ސިކުނޑީގަ މައްސަލައެއް ހުރި ސޮރެއް.

 12. Anonymous

  މިސަރުކާރާ ދޭތެރޭ ދެން ކަންތައްކުރަންވީ ގޮތް ނިންމާނީ ރައްޔިތުން.

  91
  1
  • ހަލޯ

   މިސަރުކާރާއި ދޭތެރޭ އިތުރަށް ކުރާނެ ކަމެއްނެތް. މިދަނީ ރަނގަޅަށް.

   35
 13. އ

  އަހަރެންއަޑުއެހިންޔާމީނުބުނިއަޑު ކަޅުު
  ކޮތަޅުތަކުގަ އަޅުގަނޑުގެ ގެއައް ލާރިގެނައިވާހަކަ އެލާރި މެންބަރުންހޮވުމައް ހަރަދުކުރިވާހަކަބުނި އެއީހައްގުނޫންލާރި ކަމައްވެސްބުނި

  3
  24
 14. އިލްޔާސް އަލީ

  އަހަރެންއަޑުއެހިންޔާމީނުބުނިއަޑު ކަޅުު
  ކޮތަޅުތަކުގަ އަޅުގަނޑުގެ ގެއައް ލާރިގެނައިވާހަކަ އެލާރި މެންބަރުންހޮވުމައް ހަރަދުކުރިވާހަކަބުނި އެއީހައްގުނޫންލާރި ކަމައްވެސްބުނި

  2
  19
  • ޣގގގ

   ފުލުހުން މި ދެން ރައީސް ޔާމިންގެ ސަޕޯޓް އިތުރުކޮށްދެނީ..

 15. އިލްޔާސް އަލީ

  އަހަރެންއަޑުއެހިންޔާމީނުބުނިއަޑު ކަޅުު
  ކޮތަޅުތަކުގަ އަޅުގަނޑުގެ ގެއައް ލާރިގެނައިވާހަކަ އެލާރި މެންބަރުންހޮވުމައް ހަރަދުކުރިވާހަކަބުނި އެއީހައްގުނޫންލާރި ކަމައްވެސްބުނި ؟

  2
  20
 16. އެކްޓަރ

  ރައްޔިތުންގެ އެއްވެސް އިތުބާރެއް ފުލުހުންގެ އިސް އޮފިސަރުންނަށް ނެތް...ސިޔާސީ ކިއްލާއެއް؛ އިތުބާރުނެތްތަނެއްގައި ކުރެވޭނީ ކޮން އިންސާފުވެރި ތަހުގީގެއްތޯ....
  ކޮބާތޯ ޑރ.އަފުރާޝީމް
  ކޮބާތޯ...ރިލުވާން
  ކޮބާތޯ ޔާމިން ރަޝީދު
  ކޮބާތޯ . ޝިމް
  އަދި 24 ގަޑި އިރާއި 100 ދުވަސް ނުވަނީ ނުވާތީތޯ ..މިހިސާބުން ގާބިލްކަމާއިމެދު ސުވާލު އުފެދޭ...ފެއިލް މިވަނީ މުޅި ސިސްޓަމް...

  13
  • Anonymous

   ތަރައްގީގެ ބާނީވީމަ ހަމަ ހަސަދަވެރިވަނީ. ތިކުރާކަމަކުން މިވެރިކަން ބަލިކަށިވުންނޫންކަމެއްވާނެތަ؟

 17. ޒިލޭބި

  ރަތް ލާޖެހި މުލުވަގު

  1
  22
 18. ބޮލި މުލައް

  ޢަމަލަށް އެއްބަސްވި މީހާ މިނިވަންކަންމަތީ ޕީޖީއާއެކު ޑީލެއް ހެދިފަ އޮތީމަ

  4
  12
 19. ޙައުލާ

  ދުނިޔޭގެ 7 އަޖައިބުގެ ތެރެެެއިން 1 އަޖައިބު. ރައީސް ޔާމީންތަ މމޕރސ ގެ ވެރިއަކަށްހުރީ. ނޫނީބގަެުމުގެ ވެރިޔާވީމަތަ ޔާމީނުގެ ބޮލަށް ތިކަނޑާލަނީ. އ3ހެން ކަމަށްަވަންޏާ 2008 އިނ 2012 އަށް އޮތް މޑޕ ގެ ވެރިކަމުގައި ސަރކް ސަމިޓުގެ ކޮރަޕޝަނާ ހުރިހާ މިނިސްޓްރީތަކުގައި ހިނގި އެތައް ބިލިއަން ރިފިޔާގެ ކޮރަޕޝަނުގައި ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ތަހްގީގު ނުހިންގާ ޔާމީންގރ މައްޗަށް ތަހްގީގު ހިންގިގެން ނުވާނެ. 2008 ގެ ވެރިކަން ކުރިން ތަހްގީގުކޮށް ދައުވާ ކުރުމަށްފަހު 2013 ގެ ވެރިކަމުގެ ކަންކަން ތަހްގީގު ކުރޭ. ފުލުހުން ކަންކަން ތިކުރަނީ ވަރަށް އަނިޔާވެރިކަމާއެކު. މިވެރިކަން ނިންމާލަންވެއްޖރ.

  11
 20. Anonymous

  . 238 މީހުންގެ ބަދަލުގައި ގައުމުގެ ބަތަލު ރައީސް ޔާމީނާ ދިމާ ތިކުރަނީ. ރައްޔިތުން ނުކުމެ މިވެރިކަން ބަދަލުކުރަން ލަސްވެއްޖެ. ކުނިކަހާ ބައިގަނޑުތީ. ކޮން ފުލުހުންނެއް ތިކިތަނީ. ތިއީ ހަމަ ކުލީ ސިފައިން.

 21. ހހހހ

  ޖަލުގައި އެހުންނެވީވެސް ތި ކިޔާ ޑޮލަރު ބޮނ ނަގައިގެނެއް ނޫންތަ؟ އެހެން ހުކުމުގައިނއޮތީ. މަނީ ލޯންޑްރިންގ ކިއުނީމަ މިފަހަރު ލޯނޑަރ އަށް ބަދަލުކޮށް ތަހްގީގު ކުރަނީ ދޯ. ވާހް ތިތިބީ ޕްރޮފެޝަނަލް ބައެއް. ކަލޭމެން ގެ ލަދުގަންނާނެ ތިއީ ދަރިންނޭ ބުނަންވެސް. ކިޔޭނުކިޔޭއެއްނޭނގެ. އެއްކަމަކަށް 100 ފަހަރު ތަހްގޯޣުކޮށް 100 ހުކުމް އާދޭތަ؟ މިއިދާރާ އުވާލަންވެއްޖެ.

 22. Anonymous

  ހޭބަލި މުއައްސަސާއިން ހަމައިންނެއްޓެވޭއިރު އެނގޭތަ. ވަގުތުކޮޅުގައި އުތަ. ބަލަ މިހާރުވެސް އެހުންނެވީ ތި ފައިސާތަކޭ ކިޔައިގެން ނުހައްގުން ޖަލަށް ލާފައެއްނު. ބޮޑު މުސީބާތެއް މިފުލުހުންނަކީ. މިމީހުންގެ ހަލާކު ކައިރިވީކަމަށް މިވާނީ. އިބިލީހަށްވުރެ ނުބައި. ތި އޭސީޕީ ބ.މާޅޮސް މަންނާނުގެ ނޮހޮރުއްޕާންމިއީ. އޭނަ އެއީ ބްރޯއަތުން އެންމެ ކޭމީހާ. ދެން ނެންއައިސީގައި މީނަގެ ބޭބެ މިހުންނަނީ ފުލުހުންގެ މައްސަލަ ބަލަން. ދުވަހަކު މިއިދާރާގެ މައްސަލައެއްފެެންނާނެތަ؟. މިފަދަ ޖަރީމާ ހިންގާއިރު އޭސީސީއާ މަޖްލިސްވެސް ދެނަހުރިކަމަށް ނުހަދާ.

 23. Anonymous

  ފިލްމުކުޅޭ ފުލުހުންގެ އިދާރާ. ތިތަނުގެ މީހުންކޮޅު މަގުހަދަން ނެރުނިއްޔާ ރައްޔިތުންނަށް މާފައިދާ ކުރާނެ.

  14
 24. މުހައްމަދު

  ކާކުތަ ގަބޫލުކުރަނީ ކަލޭމެން ކިޔާ އެއ އްޗެ އް ...
  ސަރުކާރު ހިންގަން ނޭގިގެން ތިބެ ތެޅިމަރުވަނީ..
  އިސާހިތަކު ރަ އްޔިތުންނަށް މުސާރަކޮޅުނުދެވިގެން ފިލާރައްކާވެދާނެ.

 25. ނާގޯށި

  ބަލައެއޮއްކިޔަނީ އެމްއެމްޕީއާރސީގެ ފައިސާއިން ބައްތިރީސް މިލިއަން ރުފިޔާ މީހަކައްލިބުނުވާހަކަ އެމައްސަލަބައްލަވަން ނުކެރެނީ ކީއްވެގެންތޯ ރައީސްޔާމީން ފަސްއަނހަރުން ކުރެއްވި ތަރައްޤީ މިސަރުކާރައް ނުކުރެވި ސަރުކާރުގެ އަގު ރައްޔިތުންގެކުރިމަތީ ވެއްޓި ރައީސްޔާމީންގެ ގަދަރު ރައްޔިތުންގެކުރިމަތީގައުފުލޭތީ އަގުވައްޓާލާނަމޭހިތާ ކުރާކަމެއް ނުވާނެ ތިޔަކަމެއް މިސަރުކާރަކީ މިހާތަނައް ވެރިކަމައް އައިސަރުކާރު ތަކުގެތެރޭގަ އެންމެ ކޮރަޕްޓް ސަރުކާރުކަން ރައްޔިތުން މިހާރު ޤަބޫލުކުރޭ

 26. މަޖޫދު

  މިއީ ހަމަ ސަދޫމު. ތިތާ ތިއުޅޭ މަންނާނާ ރިޔާޒުގެ މައްޗަށް މމޕރސ ގެ ފައިސާ ކޭކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވުނީ މމޕރސ އުފެއްދީމައޭ ބުނެ މމޕރސ އުފެއްދި ކަމުގެ ދައުވާކޮށްބަލަ. މިހާރު "މަނީ ލޯންޑަރ" އިން "ޢެތައްމިލިއަން ޑޮލަރު ލޯންޑަރ" އަށް ބަދަލު ކުރިއަސް ތިއީ ހަމަ އެއްމެ ތުހުމަތެއް. ތިބއޮތީ ކުރިން ތަހްގީގުލޮށް ހެކިނެތި ހުކުމްކޮށް ޖަލަށްލާފައި. ކުލީސިފައިންގެ ތެރޭ އިލްމީ މީހަކުވެސްނެތީތަ؟

 27. ހަނީފު

  ބ.މާޅޮހު ޢަބްދުލްމަންނާނުމެން ދެން ހާދަ ބިރެކޭދޯ މިގަންނަނީ. ކަލޭމެންގެ ދުވަސްދާނެ ދާދި އަވަހަށް، އިންޝާﷲ.

  15
 28. Anonymous

  ކުލީ ފުލުހުންގެ އަންޕްރޮފެޝަނަލް ކަމުން މުވެރިކަންވެއްޓޭނީ.

  14
 29. Anonymous

  މޑނ ހަމީދާ ރިޔާޒު ހޭބަލިވަނީ. މެންޓަލް ހޮސްޕިޓަލްއަކަށް ފޮނުވަންވީ. ކިޔޭނުކިޔޭއެއްނޭނގޭ. މީގެ ދޮޅުއަހަރެއްކުރިން ކިޔާނިމިފަ އޮތްލަވައެއް ކިޔޭއިރުވެސް ނޭނގޭ. ބުރާންތިވެފަ މިތިބެނީ.

  13
 30. ދާދު

  އިންޝާﷲ މިވެރިކަން މިދެން ނިމުމަކަށް އަންނަނީ. ކޮސްކޮވަންފަށައިފި ހުރިހާ މުއައްސަސާއަކުން9

  17
 31. ހާމީމް

  ސޯލިހުމެން ފޮށިތަންމަތި ބަންނަންވީ. ކުލީ ފުލުހުން މިވަރަށް ހޭބަލިވާނީ ގޮތަހުސްވެ 4 އުދަރެސް ފެނުޖެހުމުން. ކިތަންމެ ބައިވަރު އިންޑިޔާ ސިފައިންނެއް ތިއްބަސް އަހަރެމެން ބިރެއް ނުގަނޭ. ބޮޑުވަރަކަށް ޝަހީދުވާނީ. އެއީ ސުވަރުގެ. އަނިޔާވެރި ސަރުކާރު ނިންމަންވީ.

  15
 32. Anonymous

  މިވަރުގެ އަންޕްރޮފެޝަންލް ފުލުސް އިދާރާއެއް ދުނިޔޭގައިވެސް ނުހުންނާނެ. ނިކަން ކަމެއް ކުރަންޏާ ޓީއެމްއޭ ގެ 12300 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހިޔާނާތް ބަލާބަލަ. އެއީ މމޕރސ ގެ ބޮޑު ހިޔާނާތައްވުރެވެސް ބޮޑު ހިޔާނާތެއް.

  14
 33. ތުބުޅި ސުޖާ

  ޔާމީން ފަތިސްނަމާދައް ސަޖިދާގަ އޮށްވަތާ ޕޮލިހައްގެންދިޔައީ؟؟؟ ޔާމީނު ބުނާހެން ކުށެއްކުރެވުނީމަ ޕޮލިހައް ގެންދާނީ، ދައުލަތުން އެތައްމިލިޔަން ޑޮލަރެއް ގެއްލުނީމަ ޒިންމާތަކާ ހަވާލުވެފަތިބި މީހުން ޕޮލިހައްމިގެންދަނީ

  2
  17
 34. ސޮލާ

  ކޮބާތޯ 2013 ވަނަ އަހަރު އަދީބު އަތުން ކަޓްދީގެން އެކޮނޮމިކްމިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު ހޯދި ފަޅުރައްތަކާ ރިސޯޓްތަކާ. އެމް.އެމް.ޕީއާރުސީ ހިޔާނާތައް ވައްްދާނީ އިބްރާހިން އިސްމާއިލްއަށް މަންދު ބަދަލު ލިބުނީމަތަ

  11
 35. ކާފަބޭ2020

  އަޅުގަނޑުގެސުވާލަ ކީ ދޮންނަމެޝިނަށްޑޮލަރުތައް އެޅީރައީސްޔާމީނުތޯ؟ ދޮވެފަނަގާއެޑޮލަރުތައްބައިބަޔަށްއެޅީރައީސްޔާމީނުތޯ؟ ޢެޑޮލަރުތައްބެހީރައީސްޔާމީނުތޯ؟ 200 އެތައް މީހުނެއް ކޮޅުގޮހޮރަށް އެޑޮލަރުތައް ކައިގެންތިބިއިރު އެޑޮލަރުތައްހޯދަންސުވާލު ކުރަންޖެހެނީ ހަމައެ ކަނި ރައީސްޔާމީނާތޯ؟ ރައީސްޔާމީނުއެ ކައުންޓަށްޖަމާ ކުރި ޑޮލަރުތައްވެސްހުރީ ސަރު ކާރަށްބާރުލިބޭގޮތަށް ނޫންތޯ؟ ދެންހިތިބޮލަށް އަރައިގެންމިއުޅެނީ ގޮތްހުސްވީތޯ؟ ނޫނީ ބަޅާދޯސްތު ރުއްސަންތޯ؟

 36. ޙާސަރު

  ވޯޓާ ދިނާކޮށް އެހެންދިމާއަކައް ސައިގު ވެރިކަން އަނބުރާލަނީ
  ކެމްޕޭނު ކަރަދު ފައިސާ ބަލާ ބުއްޅަބޭ އިންޑިޔާއައް

  11
 37. ީއސަހ

  ކޮންމެވެސް ފަޅޮލެކޭ ކިޔާފަ ވެސް ރައީސް ޔަމީން ހައްޔަރުކޮށްބަލަ

  10
 38. Anonymous

  ޓީއެމްއޭ އިން ނަޝީދު ނެގިކަމަށް ބުނާ 18 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މައްސަލަ ކޮންއިރަކުން ބަލާނީ. މޑނ ހަމީދަކީ ނަަޗީދުގެ ޅިޔަނަށްވިޔަސް މޑނ ހަމީދު ރައްޔިތުންގެ ބައިތުލްމާލުން 75000 ރުފިޔާގެ މުސާރަ ނަގައިގެން ހުންނަންޔާ އެމައްސަލަވެސް ބަލަންޖެހޭނެ. ޔާމީނާ އިޝްގީވެ އޭނަބަލަން ތިކުރާ ކަންކަން ކުރަންޏާ ހިތާވާން ނަޝީދުވެސް ރަނަގަޅުވާނެ.

 39. އަހައްމަދޭ

  ފުލުހުން ހޭބަލިވަނީ. ބަޅާބާއީ މޯދީ އަންގާގޮތަށްދޯ ތިހަދަނީ. މޯދީ ބިރުގަންނާނެ ޔާމީން ދެކެ. ވެރިކަމަށްްއައިސް އިންޑިޔާގެ 3000 ސިފައިން މިގައުމުން ސައްޕެއްޖަހާ ބޭރުކޮށްލާނެތީ ޖަހާ ސަކަރާތް އެއީ.

  11
 40. ޒުހުރާ

  ފުލުހުންނޭ ޓީއެމްއޭގެ މެގަ ހިޔާނާތއ ތަހްގީގުކުރޭ. އެއީ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ. މަދު އެތިކޮޅެއްނޫން. 124،00 މިލިއަނުގެ ހިޔާނާތެއް.

  10
 41. ކުންފުނި

  124،500 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޓީއެމްއޭ ބައި ކޮރަޕްޝަން ތަހްގީގުކޮށް. މަޖްލީހުން އެމައްސަލަ ތެރެއަށް ވަނީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅާ. އަދި ވަކީލަކު މަޖްލީހުގެ މާލިއްޔާތު ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާބަލަ. މިމީހުން އުޅެނީ ރޫލް އޮފް ލޯއަށްވުރެ މަތީގައި.

  • Anonymous

   ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއަށް އިހްމާލުވާ މީހުންނަކީ މަޖްލިސް މެންބަރުން. އެމީހުން ހިފާ ހައްޔަރުކޮށް ޖަލަށްލާބަލަ

 42. Anonymous

  ޓމއ އަށް ސީޕްލޭން ޓަރމިނަލް ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން މާލިއްޔާތު ކޮމިޓީން ކުޅުނު ޑްރާމާއަކީ އެމީހުންގެ ގާނޫނީ އިހްތިސާސްގެ ބޭރުން ކުރިކަމެއް ވަކީލަކު މަޖްލީހުގެ މާލިއްޔާތު ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާބަލަ. މިމީހުން އުޅެނީ ރޫލް އޮފް ލޯއަށްވުރެ މަތީގައި.

  10
 43. ގަދަ

  މަޖްލީހަކަި ކޮރަޕްޝަންގެ ހާއްޔެ. ފައިސާގެ ކޮންމެ މައްސަލައަކަށް ބޯކޮއްޕާލާނެ. ލިބޭ ބައިވަރުގަނޑު ގިނަވީމަ ކުރާކަންކަން. ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މިމައްސަލަ ހުށަހާބަލަ. ޑިމޮކްރަސީ ނެތި ހިނގައްޖެ. މަޖްލީހުން ކޮންޓްރޯލް ކުރަނީ ސަރުކާރާ ޖުޑީޝަރީވެސް. ޔޫއެންއަށް މިމައްސަލަ ރަޝިޔާ މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅޭނެ.

  10
 44. Anonymous

  ސވަޓް ދަ ހެކް! ބަލަ ބުރާންތި ތަކާ ރައީސް ޔާމީން ޖަލުގައި އެހުންނެވީވެސް ކަލޭމެން ފޮނުވި ހެކިނެތް ހަމަ ތި މައްސަލައިގަ ސަދޫމުގެ ހުކުމެއް ކޮށްފައެއްނޫންތަ. އަނެއްކާ ނަމަށް ބަދަލު ގެނެސް ފެށީ!!! ރައްޔިތުން ނުކުމެ މިސަރުކާރު ބަދަލުކުރަންވީ.. މމޕރސ ގެ އެންމެ ގިނަ ފައިސާ ބޭނުން ކުރިކަމަށްވަނީ ސޯލިހުއޭ ބުނޭ. ދެން ތިތާ ތިއުޅޭ މަންނާނުއާ ރިޔާޒް. އެމީހުންގެ ބަލާވެރިކަން ވަރަށް ބޮޑުވެއްޖެ. މިވެރިކަން ވެއްޓޭނެ. އިންޝާﷲ މިކަން. އަވަހަށް ނިންމަވާ ދެއްވާންދޭވެ.

 45. Anonymous

  ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވުނު 18 މިލިއން ޑޮލަރު ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ޓީއެމްއޭއިން ނެގި މައްސަލަ ކޮންއރަކުން ތަހްގީގު ކުރަނީ؟

  13
 46. ކކކކ

  މަޖްލިސްގެ މާލިއްޔާތު ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ޓީއެމްއޭއަށް ސީޕްލޭން ޓަރމިނަލް ދިން މައްސަލަ ބަލަންޖެހެ. ރައްޔިތުންނަށް ލިބެން އޮތް 14500 މިލިއަން ޑޮލަރު މިކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ބޭނުންކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު މިމީހުންގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ.

  10
 47. Anonymous

  މމޕރސ ގެ ހިޔާނާތަކީ 980 މިލިއަން ޑޮލަރު. ޓީއެމްއޭއަށް ޓަރމިނަލް ދިން މައްސަލައިގެ ޙިޔާނާތުގެ އަދަދަކީ އަހަރަކު 825 މިލިއަން ޑޮލަރު. 15 އަހަރަށް ދިނީ. އެހެންވީމަ އެއީ 124500 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މެގަ ހިޔާނާތެއް. މާލިއްޔާތު ކޮމިޓީ ރޫލްއޮފް ލޯއާއި ގާނޫނީ ހުދޫދުން ބޭރުވެ ލިބިފައިނެތް ބާރެއް ބޭނުން ކުރި. އެމީހުންގެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން ވަކީލުން ހަރަކާތްތެރިވާންޖެހޭ. ނިދާފަ ތިބެގެން މިގައުމު ވެގެންދާނީ ކޮރަޕްޝަނާ ފަސާދައިއިން ދުނިޔެ އިން 1 ވަނައަށް. އަދި ފަގީރު ކަމުގެ ގޮތުންވެސް 1 ވަނަ އަށް.

  10
 48. ދދދދ

  މމޕރސ ގެ ހިޔާނާތަކީ 980 މިލިއަން ޑޮލަރު. ޓީއެމްއޭއަށް ޓަރމިނަލް ދިން މައްސަލައިގެ ޙިޔާނާތުގެ އަދަދަކީ އަހަރަކު 825 މިލިއަން ޑޮލަރު. 15 އަހަރަށް ދިނީ. އެހެންވީމަ އެއީ 124500 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މެގަ ހިޔާނާތެއް. މާލިއްޔާތު ކޮމިޓީ ރޫލްއޮފް ލޯއާއި ގާނޫނީ ހުދޫދުން ބޭރުވެ ލިބިފައިނެތް ބާރެއް ބޭނުން ކުރި. އެމީހުންގެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން ވަކީލުން ހަރަކާތްތެރިވާންޖެހޭ. ނިދާފަ ތިބެގެން މިގައުމު ވެގެންދާނީ ކޮރަޕްޝަނާ ފަސާދައިއިން ދުނިޔެ އިން 1 ވަނައަށް. އަދި ފަގީރު ކަމުގެ ގޮތުންވެސް 1 ވަނަ އަށް.

  10
 49. މުހައްމަދު

  Hehey mi hama kanda elhigen husdhogukan mihaaru yageen vehjje thiyavarah laari keynama migaumah Vagunthah faavi iru Makunu Boakibaa bahaali gothah bahai nulevunees mihaaru thiya ulheny Gaumu hingeyne gotheh nethigen Yaaminu Lootuvaalan thi mihaaru Indiyaaga Muslimunnah dhemun gendhaa loteege baeh hama konmefaharaku Indiyaage hamanujehumaa yaaminah anna lotiyaa bodu gulhumeh ebahuri

 50. Anonymous

  ރ.ޔާމީނު އެތަށްހާސް ބިލިޔަން ޑޮލަރ ކާލާފައޭހުރީ ބުންޏަސް އެމަނިކުފާނުންގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ހިތުން ތަންފުކެއްވެސް ސަޕޯޓްކުޑަނުކުރާނެ، ސަބަބަކީ އެމަނިކުފާނު ވެރިކަންކުރެއްވީ އެއަށްވުރެބޮޑަށް އަހަރުމެން ނިކަމެތި ރައްުިތުންނާއިމެދު ވިސްނާ ފިލާއިގެންނުދާނެ ބޮޑެތި ތަރައްގީ ދައްކާލާފަ، އެހެނިހެންވެރިން ސަރުކާރުގެ ބެއިތިލްމާލު ކައިހުސްކުރަނީ ކަމެއްނުދެއްކޭ. ދެއްކޭހާވެސްކަމަކީ ބޭއިންސާފު ޝަރީއަތްކޮށްގެންވެސް ރ.ޔާމީނަށް ގިނަރައްޔިތުންގެ ތާއީދު ގެއްލުވާ ސަންގޯރު ގަންޖާ ވެރިންނަށް އެފަދަ ތާދެއްލިބޭތޯ، ކިތަންމެ ސްޓެންޓެއް ޖެއްސިޔަސް އެކަމެއްނުވާނެ، ﷲގެ ރަޙުމަތްފުޅުން މަކަރުން ވަގަށްނަގާފައިވާ މިސަރުކާރުޖެހޭނީ ހަމަ ތެޅެން،

 51. Anonymous

  ތިމާ މީހާއަށް ހެޔޮ ނުބައި ވަ ކި ކުރަން އިނގޭތަ.

 52. Anonymous

  ތިޖަހާ ސަކަރާތުން ރައްޔިތުންގެ ލޯބި ރައީސް ޔާމީނުގެ މައްޗަށް އިތުރުވެ ސަރުކާރުގެ އަގުވެއްޓޭނީ. ތި މުއައްސަސާއަކީ ނާގާބިލް ޖާހިލް ކޮރަޕްޓް ތަނެއްކަން ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރާނީ.

  10
 53. Anonymous

  ސަރުކާރުގެ ޕަވަރުދާ ކަމުގެ އަލާމާތެއް.

 54. މަރީ

  ކުރިން ތިމައްސަލަ ތަހްގީގު ކުރިއިރު ތިބައި ނުކޮށްއޮތީމަތަ ކޯޓަށް ހެކި ހުށަނާލާ ބޮޑުގޮހޮޑާ ވާހަކަކިޔާފަ ރައީސްބޔާމީން ތި ޖަލަށްލީ؟

 55. ގގގގ

  ރައީސް ޔާމީންއަކީ ހަމަ ހީރޯއެއް. އެވަރުގެ ވެރިއަކު ނެތް. ސޮހޮލު ސޯލިހަކީ ދޮގުވެރި ގަމާރު ޖާހިލެއް.

  11
 56. ސަޮލާ

  ސަރުކާރުގެ ބަލިކަށިކަން ހާމަވާކަންކަން ފުލުހުން ލައްވާ މިކުރުވަނީ.

 57. Anonymous

  ގައުމުގެ ތަރައްގީގެ ބާނީ ހިތާވާނެ ކޮންމެ މީހަކުވެސް. އެކަމަކު މަޑުކޮށްބަލަ ތިކުށުގެ ހުކުމް ތަންފީޒް ވަންދެކަށް.

 58. Anonymous

  ފުލުހުން ދެކެ އަރާ ރުޅިން މަ މޑޕ ޖަލްސާއަށްވެސް ނުދިޔައީ. ލާދީނީ ބައިގަނޑެއް އެތާނގެ މަތީމަގާމުތަކުގައިތިބީ.

 59. ސުލޭމާނު

  ފުލުހުން ދެކެ އަރާ ރުޅިން މަ މޑޕ ޖަލްސާއަށްވެސް ނުދިޔައީ. ލާދީނީ ބައިގަނޑެއް އެތާނގެ މަތީމަގާމުތަކުގައިތިބީ

 60. Anonymous

  ފުލުހުން ދެކެ އަރާ ރުޅިން މަ މޑޕ ޖަލްސާއަށްވެސް ނުދިޔައީ. ލާދީނީ ބައިގަނޑެއް އެތާނގެ މަތީމަގާމުތަކުގައިތިބީ

 61. Anonymous

  ބޮސް ތިޔަބުނާގޮތުންވެއްޖެއްޔާ އެމްއެމްޕީއާރސީގެ ފައިސާފުނިން 35މިލިޔަން ޑޮލަރު ރައީސު އިބޫސާލިހުވެސް ނަގާފައިވާކަމާއި އަދި މަޖިލީހުގެ އެތައްމެމްބަރުން ހިމަނައިގެން 200އަށްވުރެގިނަ މީހުން އެފައިސާފުނި ބޭނުންކޮށްފައިވާނެކަމަށް ބޮޑުވަގު އަދީބު މީޑިއާއަށް މުޅިޕަބްލިކަށް ހާމަކޮށްފައިވާއިރު މީގެ އެއްވެސް ބަޔަކަށް ތަހުގީގެއް ނުހިންގާ ހަމައެކަނި އެއްމެފަރާތަކަށް ޝަރީއަތްހިންގަނީ މިހާރުގެ ރައީސު އިބޫ އަންގަމުންދާގޮތަށް ވަޒީރުންނާއި ފަނޑިތާރުން ކަންތައްކުރަންޖެހޭތީ ރ.އިބޫ އަންގައިގެން ދޮތެ؟؟؟ﷲ އަޢުލަމު، ﷲގެ ރަޙުމަތްފުޅުން ޞަދޫމުގެ ޝަރީޢަތްހިންގާ ޢައްދާރުންގެކިބައިން މިގައުމު ސަލާމަތްކުރައްވާށި އާމީން.

 62. Anonymous

  ޓީއެމްއޭ އަށް ސީޮްލޭން ތަރމިނަލް ދިން ބޮޑު ހިތާނާތުގެ ފައިސާގެ އަދަދަކީ 143000 މިލިއަން ޑޮލަރު. މަޖްލިސްގެ މާލިއަތާތުނކޮމިޓީން ނިންމީ. ސަރކާރުން ބުނަނީ ވެރިމީހާއޭ ޒިންމާ ނަގާނީ. ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ބިޑް ކޮމިޓީގެ ހިޔާނާތްވެސް ރައީސް ކުއްވެރިވާނީ. މަގާމުން ދުރުކުރަންޖެހޭ.

 63. ޣގގގ

  މިއީބހަމަ ގަޅި ވެރިއަކު ގައުމުގެ ވެރިއަކަާްލީމަ ވާނުވާނޭނގުމުގެ މިސާލު. ވެރިއަކަާް ޅަމީދާ ގަނޑެއް އޮތަސް މާރަނގަޅުވާނެ.

 64. Anonymous

  ރައީސް ޔާމީނާ އަޅައިގަނެގެން އުޅުން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލަށް. އެހެންނޫނީ ވެރިކަމުން އަތްދޮވެލާ އިނގިރޭސިވިލާތަށް އަރުވާލެވެން ޖެހިދާނެ.

 65. މުސްލިމް

  ސަރުކާރު އަތަށް ގޮވަނީ. މިކަން މިނިމިގެންދަނީ. ވެރިކަން ވެއްޓެނީ. ހޭބަލިވެ ގޮތް ހުސްވަނީ.

 66. Anonymous

  ގައުމު އިންޑިތާއަށް ވިއްކުމާ ދެކޮޅު. ކުޅުދުއްފުށިން އިންޑިޔާ ސިފައިންނަށް ދިނުމަށް އެއްބަސްވެފައިއޮތް 360000 އަކަފޫޓް ބިން ދިނުމާ ދެކޮޅު.

 67. ފަރީދު

  ރައްޔިތުން އިންތިހާބު ކުރި ވެރިއަކީ ރައީސް ޔާމީން. ޝަރީފް އިންތިހާބު ވަގަށް ނަގާ އިންޑިޔާއާ ހަވާލުކުރީ.

 68. ހުމާ

  ވެރިކަމުގެ ފަރާތަށް ނުކެރޭ ގައުމީ ސަލާމެއް، ގައުމީ ލަވައެއް ޖަހާލަންވެސް. އިންޑިޔާގެ އަޅުވެތިކަމުގައި އޮތް ސަރުކާރެއް

 69. ފާތިމާ

  ސަރުކާރުގެ ޖެލަސީއަކީ ރައްޔިތުންނަށް ރައީސް ޔާމީން ގެނެސްދިން ތަރައްގީ. އެކަމުގެ ރުޅުގަނޑު މިބާލަނީ. އިންޑިޔާގެ އޯޑަރަށް ކުރާ ނުބައިނިލަފާ ކަންކަން.

 70. ހހހހ

  ފަގީރުކަން ނެތްނަމަ ސިޔާސީ ވެރިން ދިއްކޮށްލާ ހާހެއްހާ ރުފިޔާގައި ހިފާ ގަެުމު ވިެްކާނެ މީހެއް ނުހުންނާނެ ގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް ރައީސްބޔާމީން ހޯއްދަވައިދެއްވި މުއްސަނދިކަން ހުރިހާވެސް ގޯހަކީ.

 71. Anonymous

  ސަޮލިހުވެސް މމޕރސ ފައިސާ ބޭނުންކުރިކަމަށް ޖާބިރު މަޖްލިސްގައިވެސްބުނި. އެކަން ތަހްގީގު ކުރަންޖރހޭ. ސޯލިހު އަޒުލް ކުރަންޖެހޭ.

 72. އާޒިމް

  ސަރުކާރު ބަލިކަށިވާ މިންވަރު މިކަމުން ދޭހަކޮށްދޭ.

 73. ފައުންޑީ

  މމޕރސ ގެ ފައިސާ ކޭ މީހުން ތިތިބީ ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި. ފުލުހުންނަށް ޚިއްވެތަ ނުކެރެނީ އޭސީސީ ގެ ރިޕޯޓުގައި އޮތް 238 މީހުން ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ގެންދަން.

 74. ފަހުމީ

  މޑނ ހަމީދު ރައީސް ޔާމީން ފަހަތުން އަޅައިގަނެގެން ތިއުޅޭ އުޅުން ހުއްޓާލާ. ދިވެހި ރައއޔިތުން ނުކުންނަން ޖެހިދާނެ.

 75. ފާތިން

  ސަރުކާރުބއަތަށް ގޮވަެި އަތުން ފައިން ގޯސް ތިހަދަނީ. ރައީސް ޔާމީންގެ ސަޕޯޓް އިންތިހާއަށް އިތުރުވަނީ.

 76. Anonymous

  ރައީސް ޔާމީން ހަމަ ރީތީއޭދޯ. ދުވަސްކޮޅަކުވެސް ދެކިނުލާ ނުތިބެވެނީއޭދޯ.

 77. ހޫދު

  ފުލުހުންގެ އަގު ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީ ވެއްޓިއްޖެ.

 78. ޒުލް

  ރައްޔިތުންގެ ހިތުގެ ލޯބި އެންމެ ފުރިހަމައަށް ލިބިފައިހުރި އެކަނި ނުކުމެ 90000 ވޯޓއ ހޯދި ލީޑަރ. މިހާރި 180000 ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު ރައީސް ޔާމީންގެ ސަޕޯޓްދަނީ ެިތުރުވަމުން

 79. Anonymous

  މިދެން ކޮންފަދަ ބޮޑު އުނދަގުލެއް. ކުރާނެ ކަމެއް ނެތިއްޔާ ފުލުހުން ޖަންކްޝަން ސާފުކުރަން ޖުކުމެބަލަ

 80. ވެއްޓެނީ ވެއްޓެނީ

  މޯދީ އެންގީތަ ތިކަން ކޮށްލަން. ހޭބަލިވަނީތި. ގެރިއެއް ދިވެއްސަކަށް ހެވެއްނޭދޭ. ތިތާ ތިތިބަ އެންމެންވެސް އަޅުވެތިކަމުގެ ހިތިރަހަ ދެކޭނެ.

 81. Anonymous

  ރައީސް ޔާމީންގެ ތާއީދު އިތުރުވުންނޫން ކަމެއް ނުވޭ.

 82. Anonymous

  ޓީއެމްއޭއަށް ސީޕްލޭން ޓަެމިނަލް ދިން މީހުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް 143500 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިޔާނާތެއްވެއްޖެ. އެކަން ބަލަން މޑނ ހަމީދަށް ކެރޭނެތަ؟

 83. Anonymous

  ބިރުގަންނަނީ. ފެއިލް ސަރުކާރެއް.

 84. Anonymous

  ސަރުކާރު ނޭވާ ހޮޅިއަށް އެޅުނު ކަމުގެ ހެކި.

 85. އާސިފު

  މިއީ މަގޭ ރާއްޖެ. މިގައުމަކީ މިނިވަން ޑިމޮކްރެޓިކް ގައުމެއް. އެކަން ނައްތާލުމަށް ސަރުކާރުން ހިންގާ ޖަރީމާތައް ކުއްވެރިކުރަން.

 86. Anonymous

  143500 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބޮޑު ހިޔާނާތެއް މިސަރުޚަރުން ހިންގި ސީޕްކޭން ޓަރމިނަލް ޓމއ އަށް ދިން ދިނުމަކީ.

 87. މަރިޔަމް

  ރައީސް ޔާމީންއަށް ﷲ ތަޢާލާ ދިގު އުމުރު ފުޅަކާ ފުރިހަމަ ސިއްހަތެއްދެއްވާ މިންވަރުކުރައްވާށި. ހިތްހަމަ ޖެހުމާ ފާގަތި މުސްތަގްބަލެއް މިންވަރުކުރައްވާ މިގައުމުގެ ރައީސްގެ ގޮތުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް ވެރިކަން ކޮށްދޭނެ ދުވަސް އަވަސް މުސްތަގްބަލެއްގައި މިންވަރުކޮށްދެއްވުން އެދި ނުހަނު އިހްލާސްތެތިކަމާއެކު ދުޢާ ދަންނަވަން. އާމީން.

 88. ދިވެހިސޮރު

  ކޮބައިތަ ރައްރަށުގެ މާލިއްޔަތުގަ ރައްކާކޮށްފަ ހުއްޓާ ރައީސްނަޝީދު ވަގަށް ކޭ ފައިސާތައް. އެމައްސަލަ ބަލާަބަލަ ދެންކޮބާ ސޯލިހު މިވެރިކަމުގަ ގެއްލުނު ފައިސާތައް. ކީއްވެތަ ޔާމީން ގައިން ނެއޓެން ނޭނގިގެން ތި ތެޅިއަރުވަނީ