މިޔަންމާގެ ރޮހިންޔާ ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް އެޤައުމުގެ ސިފައިން ހިންގަމުންދާ ލާއިންސާނީ އަނިޔާވެރި އަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް މުސްލިމުންނަށްވީތީ ވަކާލާތުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމައްސަލައިގައި ރޮހިންގާ މުސްލިމުން ހިމާޔަތްކުރުމަށް އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސްއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލްކޮށް ވަކާލާތު ކުރައްވާނީ މީގެ ކުރިން ނަޝީދުގެ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައިވެސް މަސައްކަށް ކުރައްވާފައި ހުންނަވި އާމާލް ކުލޫނީއެވެ.

ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓުގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ، ދިވެހިންނަކީ ރަނގަޅު ބަޔަކަށް ވީހިނދު، ރޮހިންޏާ ފަދަ ގައުމުތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ އެންމެންގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށެވެ.

ރޮހިންޏާ އާއި އެއްކޮޅަށް ވަކާލާތު ކުރުމަށް ކިތަންމެ ގިނަ ބަޔަކު އެއްބަސް ނަމަވެސް އާމާލް ކުލޫނީއާއި އެ މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރުމަށް ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ދެކޮޅު ހަދަމުންނެވެ.

މިކަމާ ދެކޮޅު ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނަމުން އަންނަ ގޮތުގައި ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ރަނގަޅު ވަކީލުން ތިއްބައި މިކަން ބޭރުގެ ޣައިރު މުސްލިމަކާއި ހަވާލު ކުރުމަކީ ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރުން ކުރާ މަލާމާތެކެވެ.

އަދި މިކަން އާމާލް ކުލޫނީ އާއި ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ވަކީލުކަން އޭނާ ކުރައްވަމުން އައިއިރު އާމާލް ކުލޫނީ އަށް ނަޝީދު ދޭން ޖެހޭ ފައިސާ ދައުލަތުން ދެއްކުމަށެވެ.

ރޮހިންޔާ މުސްލިމުންގެ ހިމާޔަތުގައި ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި އެކޯޓުން މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު ވަނީ ރޮހިންޔާ މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް ހިންގާ "ގަތުލުއާއްމު"ން ސަލާމަތްކުރުމަށް އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް އެޤައުމަށް އަމުރުކޮށްފައެވެ. 1948 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނޮސައިޑް ކޮންވެންޝަނަށް ފެތޭ، އިޔާދަނުކުރެވޭ ވަރުގެ ގެއްލުންތަކެއް ރޮހިންޔާ ދަރިކޮޅުގެ މީހުންނަށް މިޔަންމާއިން ދީފައިވާކަމަށް މިމައްސަލަ ބެއްލެވި 17 ފަނޑިޔާރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޕެނަލުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މި އެންގުމަކީ މިމައްސަލައިގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅެވެ.

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކޯޓުގެ ނިންމުމުގައިވާ ގޮތުން ރޮހިންޔާ މުސްލިމުން ހިމާޔަތްކުރުމަށް މިޔަންމާއިން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ރިޕޯޓެއް 4 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކޯޓަށް ހުށަހަޅަން ޖެހެއެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން މައްސަލަ އެއްކޮށް ކޯޓުގައި ނިމެންދެން ކޮންމެ 6 މަހަކުން 6 މަހަކުން އެފަދަ ރިޕޯޓެއް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން ޖެހެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

45 ކޮމެންޓް

 1. އަޑޭ

  ދިވެހިންނައް ޖެހިފަހުރި ބަލާވެރި ކަމެއް

  62
  • Anonymous

   މިކަލޭގެ ހަލާކު ކުރައްވާނަމަ ކޮންފަދަ.

   27
   • މޮޔައެނޮނިމަސް

    އުއްމީދު ކޮއްލަ ކޮއްލާ ހުރޭ.ޔާމީން އޮތީ ޖަލުގަ

 2. ޢަހުމަދު

  ކަލޭގެ މަޤުސަދަކ ކީ ވަ ކިމީހަކަށް ފައިސާ ދިނުން... މުސްލިމުންގެ ހައްޤުގައި ކުރާ ކަމެއްނޫން ތިޔައީ... ތި ކަމާ ދެ ކޮޅު ހަދަން.

  63
  1
 3. ނަޝީދޫ ކަލޭ މިގައުމުން ދޭ

  މިވީހާ ތަނަށް ކަލޭ ކިޔަމުން އައީ ދާޚިލީ ހަނގުރާމަ އޭ..
  މުސްލިމުން ދިފާއުގަ ކާފަރެއް ފޮނުވުމީ ނަބިއްޔާ ދިފާއުގަ އަބޫޖަހުލު ފޮނުވުން ކަހަލަ ކަމެއް .
  ބޮޑަށް ލަފާ ކުރެވެނީ ކަލޭ އޭނަ އަށް ދަރާފައިވާ ލާރިގަނޑު ދޭން އުޅޭ ކަމަށް..

  61
  1
 4. ޔާމިން

  ކކލާދީނީ ނަޝީދު މުސްލިމުއްނަށް ހެވެއްނޭދޭނި ތީ ކުރާ މަލާމާތެއް.

  47
 5. ސުވާލު އުފެދޭ

  ރޮހިންޔާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް. އެކަމަކު ބައެއް ސުވާލު އުފެދޭ.
  1. ރޮހިންޔާ މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާ ކުރަމުން އައި މިޔަންމާރގެ ލީޑަރ މިނިވަން ކުރަން މަސައްކަތް ކުރުން. އޭނަ މިނިވަންވި ފަހުން އެތައް މުސްލިމުންނަށް ބޮޑެތި އަނިޔާކޮށް މަރަމުން ގެންދިއުން، ރަށުން ބޭރުކޮށް ލެވުމުން އަނގައިންނުބުނެ ހުރުން.

  2. އިންޑިއާ އާއި ގާތް ގުޅުމެއެ އޮންނައިރު މިފަހުން މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް ކުރެވޭކަންތަކުގައި އަނގައިން ނުބުނެ ހުރުމަކީ މުސްލިމުންނަށް ހެޔޮހިތުން ކަންތައް ކުރާ ވާހަކައާއި ދިމާނުވާ ކަމެއް.

  50
  1
 6. ރަށްވެހި ކޮރަޕްޝަން

  ކަލޭ އެ ކާފަރު ކަލޭގެ އަށް ގަޑި އިރަކަށް 30000 ރުފިޔާ ނުދިނަސް ހިލޭ ސާބަހައް ﷲ އަށްޓަކައި މުސްލިމުން ދިފާއުގަ ފުރާނަ ޤުރުބާން ކުރަން ކިތައް މުސްލިމުން ތޯ ތިބީ...

  52
  1
 7. ހަސަން

  ހައްގައްނިޔާކުަރައްވާދުވަހުއެދަރުބާރުން
  ކަލެއާއިސުުުުުުުުުުުުއާލުކުރެވޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭވަގުތުކަލޭގެދިފާއު
  ހުންނާނީކުލީނީތަ؟

  38
  1
 8. ރަށްވެހި ކުކުޅު

  އެމްޑީއެން ދިފާއު ކޮށްފަ، ބިލާލް އަދި ޒާކިރް ނައިކް އެތެރެވުން ހުއްޓުވާފަ،
  ކަލޭ ހީކުރީ އަހަރެމެން މިތިބީ ނިދާފަ ކަމަށްތަ؟
  ކަލެއަށް ހެދުނު ފަތިސް ވިޔަސް އަހަރެމެން އަަށް ފަތިސް ވޭ ފަޖުރުއްޞާދިގުގެ އަލިކަން ފާޅުވުމާއެކު..

  51
  1
 9. މީ ނުބައެއް

  މީ ނުބައެއް ދީނައް ފުރައްސާރަކުރާ މީހަކު ތިހެން ވާހަކަ ދައްކަން އުޅޭ ބޭނުމަކީ އާމާލް ކުލޫނީ އަށް ބަޖެޓުން ލާރިތަކެއް ދިނުން މިރާއްޖޭ ގަ ނެތީތަ ވަކާލާތު ކުރާނެ މީހުން

  40
 10. ދުޢާ

  މާތް ﷲ ތިޔަ ސެކިއުލާރ ބައިގަނޑު އަށް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފަދަ ބައްޔެއް ޖައްސަވާށި. ޢާމީން

  32
  • އަން

   މާތްﷲ މި ސެކިޔުލާ ބައިޑަށް ތެދުމަގު ދައްކަވާފާންދޭ! އަދި އިސްލާމްދީނުގައި އެބައިމީހުންގެ ފައިތިލަ ސާބިތުކުރައްވައިފާންދޭ!

   26
 11. މުސްލިމުންނަށް ވީތީ

  މުސްލިމުންނަށް ވީތީ ކޮން ކުއިލަމް ކިޔާ ބައެއް ރާއްޖެ ފަސާދަ ކުރުމަށްޓަކައި ގެނައީ.
  ކުއިލަމް ގެނައުމުގައި މަނިކުފާނުގެ ރޯލެއްވާކަމަށްވެސް އެބަކިޔާ. ތެދެއްބާ؟

  އަދި ޓްވިޓާރގައި 'އެލެކްސް' ކިޔާފައި ކޮމެންޓްކުރަނީ ކާކުތޭ ؟ ބައެއްމީހުން ކެނެރީގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދޭވެސް ކިޔާ. އެލެކްސް ކިޔާ މީހަގެ ލިޔުމުގައި މިލޔުމުގައިވާ ގޮތަށް ރޮހިންގޔާ މުސލިމުންނަށް އެހީވުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެކޭކިޔާފައި ނިންމާލިއިރު ލިޔެފައިވަނީ 'ކޮންމެ ހުކުރުދުވަހަކު ހޭރިފައި ..." މިތަނުގައި 'ހޭރިފައި' ގެ މާނައަކީ 'ޚުތުބާ' ނުވަތަ ދުޢާ.
  'ޚުތުބާ' ނުވަތަ ދުޢާ އަށް ކިޔާނެ އެހެން ބަހެއް 'އެލެކްސް' އަށް ނުފެނުނީބާ؟ މަނިކުފާނަކީ އެއީ 'އެލެކްސް' ނަމަ ތިދައްކާވާހަކަ ދިމަލެއް ނުވޭ. އެއްގޮތަކީ އެކަމުން ބަރީޢަވުން އަނެއްގޮތަކީ އެވާހަކަ ދެއްކުން.

 12. ޢާބިދާގެ ދަރިއަށް

  މާތް ނަބިއްޔާ އައް ފުރައްސާރަ ކުރިކަމުގެ ބަދަލު ކަލޭ ކިބައިން ހިފާނަން...

  41
 13. މަބޭ

  އިޒްރާއީލުން މަރަމުންގެންދާ ފަލަސްތީނުގެ މުސްލ ިމް ރައްޔަތުން ނުފެނޭތޯ
  ޢިންޑިޔާއިން މުސްލިމުންގެ ނަސްލުނައްތާލުމައް.ކުރަމުންދާކަންތައް ނުފެންނަނީ ކީއްވެތޯ.
  ހަގީގަތަކީ އާމާލްކްލޫނީ އައްލާރިގަންޑެއްދިނުމައް އިންގާޖަރީމާއެއް

  40
 14. ދިޔާނާ

  މުސްލިމުންނަށް ވީތީ، އިންޑިއާގެ ސަރުކާރުން މުސްލިމުންނަށް ކުރާ އަނިޔާއަށް ސަރުކާރުން ނޫނެކޭ ބުނިއްޔާ މާ ތާހިރުވާނެ. އާމާލްކުލޫނީއަށް ފައިސާ ކޮޅެއް ނުދެވި އޮތީމާ އެބައި ދޭންޖެހެޔޭ ބުނިނަމަ ގަބޫލުކުރާން އަހަރެމެންނަށް ފަސޭހަ ވީސް.

  39
 15. މުހައްމަދު

  މުސްލިމަ ކަށްވީތީ ދީނައް ފުރައްސާރަ ކުރަން ޖެހޭ

  10
  7
 16. Anonymous

  އިންތިޚާބު ތަކަށް ދީނީ ޝައިޚެއް.
  ކާމިޔާބުވުމުން ހުޅަނގުގެ ޕަޕެޓެއް

  25
  1
 17. މިއަދު

  މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް ޣައިރުމުސްލިމުން ހިންގާ ބޮޑުވެގެންވާޖަރީމާއެއްގައި މުސްލިމުގެ ވަކީލަކަށް ޣައިރުމުސްލިމަލު ކަޑައެޅުމަކީ މުސްލިމުންނަށްކުރާމަލާމާތަކަށްނޫނީ ނުވާނެ

  31
 18. މަންޖެ

  ދޭންޖެހިފައިއޮތް ލާރިގަނޑުދޭން މޮޅުގޮތެއްދޯ. އަޅެމިކަލޭގެ އިސްލާމްދީނުގެ ދިފާއުގައި ކަމެއްކުރާނެތަ؟؟ ކަމެއްކުރަން ކެރެންޏާ މެޑީއެން ބައިގަނޑު ހައްޔަރުކޮށް ތަހުގީގު ކޮށްބަލަ. މުސްލިމަކަށްވީތީ ރޮހިންޖާ މިހުންނޯ! ލަދެއްވެސް ނުގަނޭދޯ.

  29
 19. އެންދެރި

  އަންނި އިތުބާރު ގެއްލިފަވާ މީހެކެވެ.

  17
 20. Anonymous

  އަމާލު ކުލޫނީއަކީވެސް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ބޮޑު މުސާރަދޭ މީހަކަށް ހަދަން ޖަހާ ރޮކެޓެއްތީ.

  17
 21. Anonymous

  ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ތިކަން ކުރަންޖެހޭނީ. އަމާލުއަށް ތި ޑޮލަރުގަނޑު ދީގެންނުވާނެ. ނަޝީދަކީ މުސްލިމުންގެ އަދި ދިވެހި އުއްމަތުގެވެސް ދުޝްމަނެއް. ދައްޖާލުނޫންބާއޭވެސް ހިތަށްއަރާ.

  17
 22. ކަނަމަނަ

  މުސްލިމުން މަރަމުންދާތީ މޯދީއައްހިއްވަރު ދިނިމުގެގޮތުން ރ ނަޝީދު އިންޑިޔާއައް ރޮހޮންޏާމުސްލިމުންނާ ދެކޮޅައް ވަކާލާތުކުރަނީ އާމާލު ކުލޫނީއައް ޙަރަދުކުރުމުގެ ގޮތުން ސަޅި

  14
 23. ވިސްނާ؟؟

  މުސްލިމުންގެ ނަމުގަ ވަކާލާތު ކުރަންޖެހޭނީ މުސްލިމުން. ބޮޑު ކާފަރެއް ނޫން

  17
 24. ޞުއްކަތުރާ

  މުސްލިމުންނަށް ވީތީ ބުއްޅަބޭއަށް ކެރޭނެތާ އިންޑިއާގެ ގެރިދީނުގެ މީހުން މުސްލިމުންނަށް ލާއިންސާނީ ޖަރީމާހިންގައި މަރާ ލޫޓުވާ ހަދާއިރު ކުއްވެރިކޮށްލަން؟ މޮޑީއާދެކޮޅަށް އާމާލް ވަކާލާތުކުރަން ހަޔަރ ކުރެވިދާނެތަ؟؟

  16
 25. ޝާޒްލީ

  ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ކަނޑައަޅާނީ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ..

  12
 26. ޢަންސާރު

  ފޯކަސް ގެއްލުވާލަން ސްޓަންޓް ޖެހިއަސް ނަޝީދު ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަސާސް ތައް ހުރަަސްކޮށްފި...ބޮޑު ތަނުން ބާކީވެ އެކަނިވެރި ދިރިއުޅުމެއް އުޅުއްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެ..އިންޝާ ﷲ

  15
 27. ރައްޔިތުން

  ކަލޭގެ މަގްސަދަކީ ވަކި މީހަކައް ފައިސާ ދިނުން. ކީއްވެ . އިންޑި އާގަ ދިރިއުޅޭ މުސްލި މުން ގެ ދިފާއުގާ ބަހެއް ބުނަން ނުޖެރެނީ.

  17
 28. Anonymous

  ދިއްލީގައި 48 ގަޑިއިރު ތެރޭ ހަތަރު މިސްކިތެއްގައި ރޯކޮށް އެތައް ބަޔަކަށް އަނިޔާކޮށް ބައެއް މީހުން މަރަމުން ގެންދަނީ ބޮޑުވަޒީރު މޯޑީގެ ވެރިކަންކުރާ ބީޖޭޕީ ޕާޓީގެ ހިންދޫން. ކިއްވެތޯ ރައީސް ނަޝީދު، ރައީސް ސާލިހު، މިނިސްޓަރ ޝާހިދު، ދިވެހި ސަރުކާރުން އެއްޗެއް ނުބުނަނީ. ކީއްވެތޯ އިންޑިޔާގެ މުސްލިމުން ހަނާވަމުންދާއިރު އިންޑިޔާ މުސްލިމުންގެ ޙައްޤުގަ ވަކާލާތުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުއަށް ނޭގިގެންތިއުޅެނީ. މިޔަންމާއޭ ފަޅޮލޭ ކަދުރޭ ތިކިޔަނީ އަމަލްކޫލީއަށް ދައިލަތުން ބޯކޮށް ފައިސާ ތަކެއް ދޭށާއި ނަޝީދު އިސްތިހާރުވާށާއި ރާއްޖެއަކީ އިންސާނީ ހައްޤުތަކަށް ވަކާލާތުކުރާ ޤައުމެއްކަން ޔޫރަޕްގަ އިޝްތިހާރުކުރަން. ވަރަށް ސަލާމް

 29. ދައުލަތް

  މުސްލިމަކަށަވީތީ އިންޑިއާއިން މުސްލުމުން މަރާއިރު އެކަމާ ވަކާލާތު ކުރަން ނުކެރެނީ އިންޑިއާއިން ކިހާވަރެއް ނެގިފަ އޮތީމަތޯ؟

  16
 30. ކޮރޯނާ

  ބަލަގަ އޭ މިހިރަ ނަސީދޫ، އިންޑިއާގަ މުސްލިމުން މަރަމުންދާއިރު އެވަހަކަ އޮއްބާލަން ނޫޅެބަލަ. އެމީހުން ކުރާ ކަންތައް ކުއްވެރި ނުކުރެވިގެން ތިއުޅެނީ ކީއްވެބާ!!؟

  16
 31. ބްރޯ

  މިގަުއުމަށް ކްރިސްޓިއަންދީން ގެނައުމަށް ފައިވިއްދަާފަ ހުރި މީހަކު މުސްލިމަކާ މެދު ރަނގަޅުކަމެއްކޮށްދޭނޭތަ ؟ތިޔައާމާލް ކުލޫނީ އަކީވަކާލަތު ކުރަން އުޅުނު މީހެއް . އޭނައަށް ދޭންޖެހޭ ވަކިލުކަމުގެ ފި އަދި ނުދެވި އެބަހުރި ގިނަ އަދަދަކަަށް އޭނަޔަށް ފައިސާ ދޭންހުރުމުން ބަދަލުދިނުމެއްގެ ގޮތުން ނަމުގަ ރޮހިންޖާ ނަމުގަ އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ދަވްލަތުންދޭން ރާވައިފާ އޮތިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ.

 32. ރާޅުބެ

  ފޭކް.މިހާރު ޕީޕީއެމް ޖަލްސާފެނިފަ އަނގަޗޭވި

 33. އެދުރު

  ބޮޑު ކައްޒާބު ، ކަލޭ ހަދާ ދޮގު އަހަރެމެން ގަބޫލެއްނުކުރާނަން ، ތިއުޅެނީ ކަލޭގެ ވަކީލު އަމަލް ކުލޫނީ އަށް ލާރިގަނޑެއް ދޭން ދިވެހި ދައުލަތުގެ. ތީ މުސްލިމުންނަށްވެސް އަދި އިސްލާމުންނަށްވެސް ހެޔޮ އެދޭ މީހެއް ނޫން

 34. ދައްޖާލަ

  ރައްޔަތުންނޭ މިކެރީ ބުއްޅަ ރޮހިންޏާވާހަކަ މިދައްކަނީ ގެރިމޯދީގެ އިންޑިޔާގެ ގުންޑާތައް އިޑިޔާގެ ނިކަމެތި މުސްލިމުންނަށް ކުރާއަނިޔާތަކާ މިސްކިތައްއަންދަމުން ދާތީއެކަން ފުރުވުމަށް ޓަކައި މިކެރީ ޖާ މިސައްކަތްމިކުރަނީ ރޮހިންޏާ އޭކިޔައިގެން އެޖާއަންނި ދުވަހަކުވެސް މުސްލިމުންނަށް ރަގަޅު ގޮތެއްވުމަކަށް ނޭދޭނެ މުސްލިމުންނަށް ހެޔޮއެދޭ ނަމަ އިންޑިޔާ މުސްލިމުން ނޭކިޔަން ވީނު ތިއަންނި މުސްލިމުންނަށް ތިހައި ހެޔޮއެދޭނަމަ ގެރިމޯދީ ކައިރީބުނަން ވީނު އިންޑިޔާގައި އުޅޭ ނިކަމެތިމުސްލިމުން ނަށްކުރާއަނިޔާ ހުޓާލުމަށް ތިކެރީ ބުއްޅަ ގެރިމޯދީއަށް ގޮވާލަބަ ކަލޯ އަންނި ކަލޯގެ މަކަރުވެރިކަން ނުދަންނަ ދިވެއްސަކު މިދިވެހިރާއްޖެއަކު ނޫޅޭމިހާރަކު ދައްޖާލު ވާނީހަމަ ދައްޖާލަށް

 35. މުހައްމަދު

  Thi kolonee eh kairee bunedheebala mamendheke loabivefai Islamun dheke loabivaanama, loa laari eh mamen athun n canuhoadhaa wakaalaathu kodhdheebalaashey. Mamen varah fageerey. Mamenge baithulmaalu mihusvanee ekuveri kudhinnah badhalu dhee ey. Dhivehinnai muslimun dheke loabi vaakan eyrun mamen gaboolu kuraanamey. Shukuriyya kolonee

 36. ޙަމޭ

  މާ ތާހިރުވާނެ ތިމީހާ މިނިވަންކުރަން އެ ގައިރުމުސްލިމް އަންހެނާ ވާކާލާތު ކުރީތީ އޭގެ ބަދަލު އަދި ނުދެވިބއޮތީމަ އެބަދަލު ހޯދާދެވޭނެ ގޮތެކީ މީއްޔޭ ބުނިއްޔާ

 37. މުނާ

  މަޤުޞަދަކީ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމެއް ނޫން. ތިމާގެ ވަކީލަށް އެހީވުން. ޖަލުގަ އޮއްވާ ވީ އެހީއަށް ބަދަލު ދިނުން. ކަލޭ ހެޔޮހިތުން މުސްލިމުންނަށް އެހީވާ ދުވަހަކުން މަ ހުންނާނީ ބަނޑަށް. ޑރ ބިލާލް ފިލިޕްސް ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަން އުޅެނިކޮށްވެސް ބަޔަކު ތިޔަ ޒާތުގެ ފިތުނަވެރި ވާހަކަތަކެއް ފަތުރައި އެކަން ހުއްޓުވި. އެއީވެސް އެބަޔަކާ ރައުޔު ތަފާތުވެގެންނޯ. އެހެންވީމަ މަމެން ހަމަ ދެންވެސް ކިޔާނީ ރީނދޫހުން ޖެހިގެން އުޅޭ އިސްސަފުގައުޅޭ ލާދީނީ އުޅޭ. މިކޮމެންޓް ކަލޭމެންނަށް ރާއްޖެއެމްވީގައި ޖަހަން ނުކެރުނަސް ވަގުތުން މި ކޮމެންޓް ފެންނާނެ.

 38. ފގހރތޔރތ

  ކަލެއަށް ވަކާލާތު ކޮށްދިން މީހާޔަށް ލާރި ގަނޑެއް ދޭނެ ގޮތެއް ހޯދަން ކުރި ކަމެއް. ކަލޭ ހީކުރާހާ ގަމާރެއް ނޫން ދިވެހިންނެއް. ބަލާއެއް މީ ގައުމަށް ފާވާ

 39. ަަސަމްސިއްޔާ

  މުސްލިމަކަށްވީތީ އެމްޑީއެން ބައިގަނޑު ހައްޔަރުކޮށް ތަހުގީގުކޮށްބަލަ.

 40. އެމަންޖެ

  ތިޔަ މީހާޔާ ހެދި މިގައުމުގެ އިސްލާމްދީން ނެތި ދަނީމީ.

 41. ޢުދާސް

  މި ގޮތަށް މި ލާދީނީ މީހުން ކަންތަށް ކުރާ ނަމަ،(އިސްލާމް ދީނުގެ ދިފާއު ގައި ކާފަރުން ވަކާލާތު ކުރަން ފޮނުވާ ނަމަ) އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ޚުތުބާ، އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ކިޔަން، މުޖޫ ނަޢީމު އާއި ނުވަތަ ޝަހިންދާ އާއި ހަވާލުކުރަން ޖެގިދާނެ. "ދެން އަތްޖަހާ"

 42. ދުންމާރި

  މުސްލިމުންނަށް ވީތީ، ރޮހިންގާ މުސްލިމުންގެ ބޮލުގައި އަޅުވައިގެން ޤައުމުގެ ރައްޔިތުން ހާންތިކޮށްލާފައި ލާދީނި ބައިވެރިންނަށް ޤައުމުގެ ޚަޒާނާ ބަހާލާއިރި، އިންޑިއާ ސަރުކާރުގައި ތިބީ ލާދީނީ ބައިވެރިންކަމަށް ވާތީ، އިންޑިޔާގައި މުސްލިމެއްވެސް އުޅޭކަމަކަށް ނުވި. އިންޑިއާގެ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގެ ބައިތުލް މާލު ހުސްކޮށްލައިގެން ލާދީނީ ތެދުވެއްޖެ