ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި ބޭއްވި އިސްލާމް ދީނާ ހިލާފު ވޯކްޝޮޕްތަކާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވެއްދި ކުއްލި މައްސަލަ، އެޖެންޑާކޮށް ނުކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ނިންމަވައިފިއެވެ.

އިސްލާމް ދީނާ މެދުގައި ނަފްރަތު އުފުދޭ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ މަޝްހޫރު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ ކުލިއަމް އިން ވޯކްޝޮޕްތައް ބޭއްވި މައްސަލަ މަޖިލިހުގެ ޖަލްސާ އަށް ކުއްލި މައްސަލައިގެ ގޮތުގައި ވެއްދީ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ އަމިއްލަ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު އަބްދުﷲ (މޮސްޓާ)އެވެ.

އެކަމަކު، ކުއްލި މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން ރިޔާސަތުން ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ކުރިން އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުން ނިޒާމީ މައްސަލަ ނެންގެވިއެވެ.

މޮސްޓާ ހުށަހެޅުއްވި ކުއްލި މައްސަލައިގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ވަނީ ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ލާދީނިއްޔަތު ފަތުރާ ޖަމާއަތެއްގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާތީ އެކަން މަޖިލިހުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް އެކަން ހުއްޓުވަން ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަށެވެ. އެކަމަކު، މަޖިލިހުގެ ރައީސް ނަޝީދު ނިންމެވީ، މަޖިލިހުގެ ގަވައިދުގައި ބުނާ ކަންކަން ކުއްލި މައްސަލައިގައި ފުރިހަމަ ނުވާ ކަމަށެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަދި މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމް ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ނަންގަވައި ވިދާޅުވީ މޮސްޓާ ހުށަހެޅުއްވި ކުއްލި މައްސަލައަކީ މަޖިލިހުގެ ގަވައިދަށް ފެތޭ ކުއްލި މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި މަޖިލިހަށް ކުއްލި މައްސަލައިގެ ގޮތުގައި މެމްބަރަކަށް ހުށަހެޅުއްވޭނީ ރާއްޖޭގައި ކުއްލި ގޮތަކަށް ހިނގާ ކަންކަން ކަމަށް ވެސް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭރު ވެސް، މަޖިލިހަށް ފޮނުވައިގެން އުޅެނީ ކޮން ކުއްލި މައްސަލައެއް ކަމެއް ގިނަ މެމްބަރުންނަށް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވައެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް، ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ މޮސްޓާ ހުށަހެޅުއްވި ކުއްލި މައްސަލައަކީ މަޖިލިހަށް ބަލައިގަންނަން ޖެހޭ ކުއްލި މައްސަލައެއް ކަމަށާއި އެ މައްސަލައާ މެދުގައި މަޖިލިހުގައި ބަހުސް ކުރަން ގަވައިދު ތަންދޭ ކަމަށެވެ.

މެމްބަރުންގެ ނިޒާމީ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، އެ މައްސަލަ އެޖެންޑާ ނުކުރެއްވޭނެ ކަން ލަފާ ދެއްވީ ކައުންސިލާ ޖެނެރަލް ފާތުމަތު ފިލްޒާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ މައްސަލަ ކުއްލި މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވެން ނެތް ކަމަށް ނަޝީދު ނިންމެވިއެވެ.

"ވަގުތު"އަށް އެނގިފައިވާ މި ވޯކްޝޮޕްތައް ބޭއްވުމަށް ހަރަކާތްތެރިވަނީ ހަރިސް ރަފީގް ނަަމަކަށް ކިޔާ އިނގިރޭސިވިލާތު ރައްޔިތެކެވެ. އޭނާއަކީ ކުރިން މުސްލިމެއް ނަމަވެސް މިހާރު އިސްލާމް ދޫކޮށްލާފައި ހުރި ކާފަރެކެވެ. މި ޖަމިއްޔާއިން އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ހަނިމާދޫ ގައިވެސް ވޯކްޝޮޕަތަކެއް ހިންގިއެވެ.\

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ދީނީ އެއްބަައިވަންތަކުގެ ގާނޫނާއި ހިލާފަށް ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި ވޯކްޝޮޕްތައް ހިންގަމުންދާ ކަމުގެ ޝަކުވާ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއަށް ލިބެމުންދާތީ އެކަންތައް ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

38 ކޮމެންޓް

 1. މެކް

  އެއީ ފައްކާ ހަރުބީ އެވަތަރުގެ މީހެއް

  127
  4
  • އަހްމަދު

   ބަލަ ނަޝީދުރިޔާސަތުގައިދެގެން ލާދީނިއްޔަތާބެހޭއެއްވެސްކަމެއްހުއްޓުވަން ކުރާނެއެއްވެސްކަމެއްނޯންނާނެ އެހެންނޫނަސް ނަޝީދުއާ އާޒިމްއަކީ ހަފްތާނިންމަން ރިސޯޓުތަކަށް ދާމީހުން އެމީހުންނައްވެގެން މަޖިލީހައް ތިބާވަތުގެމައްސަލައެއް ވެއްދުމުގުފުރުސަތެއްނުދޭނެ

   105
 2. ސާބިތު

  ނުކުރާނެ ނުކުރާނެ ތީ ޝައްކެއްވެސް އޮތް ކަމެއްނޫން އެއީ މަޖްލީސްގެ ރައީސްގެ ތާއީދާއެކު ކުރިއަށްދާ އެޖެއްޑާއެއް

  173
  2
  • ޖުހާ

   އެއީ އެޝައިތާނު ކުރުވާ ކަމެއް

   107
   1
 3. Anonymous

  ނުކުރާނެ ނުކެރޭނެ ކުރާކަށްވެސް. އޭ މިސަރުކާރަށް ނޭނގި ހިނގާ ކަންކަމެއް ނޫން. ރާވައިގެން ހިންގާ ޖަރީމާ. ލާދީނީ ރިޕޯޓް ނެރުނު މީހުން ނަށް ވެސް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުނެއްނު. ދުޢާ އަކީ ވޭންހުރި ހިތިގޮތަކަށް މިސަރުކާރު ބަލިކަށިވެ ނިކަމެތި ވެގެން ދިއުން. ދީނާ ކުޅުމަކީ އެއްވެސް މުސްލިމަކަށް ބަލައިގަނެވިގެން ވާނެކަމެއްނޫން.
  ﷲގެ ދީން މަތިވެރި ކުރަން ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުން ތެދުވުމުގެ ވަގުތު ޖެހިއްޖެ. ރައްޔިތުންނޭ އާދޭސްކޮށްފައި ބުނަން. ލާދީނިއްޔަތު ފަތުރަން އުޅޭބަޔަކަށް ވޯޓް ލައިގެން އެކަމަށް ވާގިވެރި ނުވޭ.

  106
  1
 4. ކޮރަލް

  ދީނައް ފުރައްސާރަ ކުރާ މީހުންނަށް ވެސް ގާނޫނެއް ބޭނުން ވެ އެވެ.

  131
  • ....

   ގާނޫނެއްނެތީތޯ....؟

   60
 5. ނުރަބޯ

  ލާދީނީ ސަރުކާރު

  98
 6. ބުއްޅަ

  ކޮބާ ތާހިރު ވެއްޖެއެއްނު ފިލި މީހަކު ގެނެސް ބުއްފުޅި ޖެއްސީމާ އިބޫ ސޯލިހާ އެންޑީޕީ ބޮލައް އެލަނީ

  85
 7. ބެއްޔާ

  ނަޝީދު ބުނެއްފިއްޔާ ކޮންމެކަމެއްވެސް އެމްޑީޕީ ކުދިންނަށް ރަނގަޅުވާނެ. އެޖެންޑާ 19 ވަރަށް ތަފާތުވާނެކަމަށް ކުރިންވެސް އައްނި ބުނެފަވޭ. އެޖެންޑާ 19އަކީ ޖަޒީރާ ވަންތަ، ލާދީނީ ވަންތަ، ތަރައްގީއެއް ނެތް ޚަޒާނާ ހުސްކުރާ ބައިގަނޑެއް ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް ފާވުން.

  93
 8. މިސްރާބު

  "އަދި މަޖިލިހަށް ކުއްލި މައްސަލައިގެ ގޮތުގައި މެމްބަރަކަށް ހުށަހެޅުއްވޭނީ ރާއްޖޭގައި ކުއްލި ގޮތަކަށް ހިނގާ ކަންކަން ކަމަށް ވެސް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ."

  ތެދުފުޅެއް. ކުރިއާލައި ރޭވިގެން އެކަމަށް ވަގުތާއި މަސައްކަތް ކުރެވިގެން ކުރެވޭ ކަންތައް އެއީ ކުއްލި ކަންތައްތައް ކަމުގައި ނުވާނެ. އެހެންވީމަ އެމީހުން ތިކަން ބަލަން ބޭނުން ނުވާނެ

  78
 9. ތޫބާ

  ވަށްސާފު މެޖޯރިޓީ ތިއޮތީ ލާދީނީވެފަކަން ދެންވެސް ވޯޓުދޭންޖެހޭތޯ...

  74
 10. ކާފަ

  ރާއްޖޭގައި ކުއްލި ގޮތަކަށް ހިނގާ ކަންކަން ކަމަށް ވެސް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ" މީގެން މި އެނގެނީ މީކީ ކުއްލިއަކަށް ހިނގިކަމެއްނޫންކަން، ރޭވިގެން ދުރާލާ ކުރާކަމެއްކަން

  75
 11. ހޫދު

  ކޮބާނައްޓު ކާމިޔަބުކަން ބަލާ..

  46
 12. އަލީ

  ދިވެހިންނޭ މިއޮތީ ބުޅާ ގޯނިން ބޭރުވެފައިި..

  74
  2
 13. މަބޭ

  މަޖުލިސްރައީސްތީ އެމީހުންރާއްޖެގެނެސް ދީނާހިލާފުވާހަކަތައް ފެތުރުމައްމަސައްކަތް ފެއްޓިމީހަކީ.

  70
 14. ކަނަމަނަ

  މޮސްޓާތިމައްސަލަ ހުށައެޅިއިރުވެސްއެގެންވާނެ ރ ނަޝީދު ރިޔާސަތުގައިއިދެގެން ތިޔަހުށައެޅުން ބަލައެއްނުގައްނާނެކަން

  67
  1
  • މޮސްޓާ

   އެކަން އެނގޭ އެކަމަކު މިސަރުކާރަކީ ލާދީނީ ސަރުކާރެއްކަން ރައްޔިތުންނަށް އަންގައި ދިނުމަށްޓަކައި ހުށަހެޅީ. މިހާރުދެން އެންމެނަށްވެސް އެކަން ރަނގަޅަށްއެނގި ގަބޫލުކުރެވޭނެ. ގަރާރު ވަރަށް ކާމިޔާބު.

   60
 15. ރައްޔިތުމީހާ

  އަނހަ! ނުކުރާނެއެއްނު؛ އެ ވޯކްޝޮޕް ތަކަކީ އެޖެންޑާ ކުރާމީހާ ބޭނުންވެގެން އެނާގެ އެންގުމަށް ބާއްވާ ވޯކްޝޮޕްތަކެއް! އެހެންވީމާ އެ ވޯކްޝޮޕް ތަކާއިދެކޮޅަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި ޤަރާރުތައް އެޖެންޑާއެއް ނުކުރެވޭނެ ދޯ!

  61
 16. ފަރުހާދު

  ޔާﷲ މި ކެނެރީގޭ ނަޝީދު ކިބައިން މިޤައުމު ސަލާމަތްކޮށްދެއްވާންދޭވެ!

  81
  1
  • ރިޔާން

   އާމީން

   29
 17. މުޙައްމަދު

  އިސްމާލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބަލަންބަން ތިބޭކަން ނުޖެހޭ ނޫންތޯ ވަގުތުން ވަގުތަށް ހުއްތުވެން ޖެހޭނެ މިޤައުމުގައި ތިބި ވަކިބަޔަކު އިސްލާމްދީނުގެ ހަރުކަށި ފިކުރު ގެންގުޅޭ ނަމަވެސް ހުއްދަވެސް ބާޠިލްކުރެވޭ ވީމާ މިފަދަ ދީނާ ޚިލާފު ޢަމަލު މިޤައުމުގައި ހިންގާނަމަ އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅުއަޅާ ހުއްޓުވުމުގެ ބާރު މިނިސްޓްރީ އަށް ލިބިގެންނުވޭތޯ ؟

  58
 18. ސޫތު

  މެޖޮރިޓީ މެންބަރުން ކުރަންބޭނުންވާކަން އެބައިގޭންނޫން...

  58
  1
 19. އަލީ

  ނުކުރާނެ... ސަބަބަކީ އެކަމުގެ އިސްކޮށް ހުންނާނީ ކެނެރީގޭ ލާދީނީ.....ޖާހިލު..އެމްޑީޕީ މީހުން ދުވޭ އަދިވެސް ލާދީނީ ފަހަތުން.. މަޖިލީހަށް ބަލައި ނުގަމތުމުންވެސް އެނގޭ އޭނަ އަޑީގާ ހުރެގެން ކުރާ ކަމެއްކަން...އެމްޑީޕީއަށް އަހަރެންގެ ވޯޓް ހަރާމް..

  59
 20. ބޮޑުބެ

  އަންނިއަކީ މިޤައުމަށް ދިމާވެފައިވާ ބޮޑުވެގެންވާ މުސީބާތެއް
  އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި މާތް ރަސްކަލާކޯ އިބުރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އާއި، ކެނެރީގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދު އާއި، އެމް.ޑީ ޙަމީދު އާއި އީ.ސީ ޝަރީފުގެ ނުބައި ނުލަފާކަމުންނާއި އެބައިމީހުންގެ ބަލާތަކުން މިޤައުމު ސަލާމަތްކޮށް މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނުގެ ހިމާޔަތުގައި އަބަދުގެ އަބަދަށް މިޤައުމު ދަމަހައްޓަވައި ފާންދޭވެ. އާމީން

  66
  1
 21. މޯދީ

  ބޮޑުވަޒީރުގެ އެޖެންޑާ ކިހިނެއް ކުރިޔަށް ގެންދާނީ!

  62
 22. ޖިންނި

  ހަމަ ފައްކާ ހަރުބީ އޭގެ މީހެއް

  59
 23. ލައިކާ

  އެމްޑީޕީ ގަ މިތިބެނީ ލާދީނީ ބައިގަނޑެއް.... ކުރިން އެމްޑީޕީ އަށް ވޯޓް ދިނަސް މިފަހަރު ނޫނެކޭ ބުނަން.... ލާދީނީ ކަމުން ކުރިން ވެސް ވެރިކަމުން ވެއްޓުނީ.... ހަދާނެއް ނެތް ދޯ ލާދީނީ ބައިގަނޑު އަށް...

  22
 24. އިންނު މުޙައްމަދު

  އެންމެ ބޮޑު ގާނޫނު އޮތީ ކީރިތިޤުރުއާންގައި ލިޔަވިފަ.. އެ ގާނޫނާ ށް ބަދަލު ގެންނަބައަކު އަމުދުން މިކަހަލަ ކަމެށް ބަލައިގަންނާނެތަ؟؟

  25
 25. ސައިމާ

  މިފަދަ ކޮންމެ ކަމަކުން އެމްޑީޕީގެ ކްރެޑިޓް ދަށްވޭ.

  25
 26. މުގައްދަރު

  ތީ އެއްވެސް މަސް އަލައެއް ނެއް ކަމެއް ނުންތޯ ތިޔަބޭފުޅުންނައް އެ އެޖެންޓް 19 އެނގިވަޑައިނުގަންނަވަނީ މީ އަސްލު އެބުނާ އެޖެންޓް 19 ޔަކީ ރައްޔަތުން ހޭއަރަންވީ ނަމާދު ތަކުގަ މިހާރު ކިޔާ ގުނޫތަގަވެސް މާތް ﷲގެ ޙަޒުރަތައް ދުއާދަންނަވަންވީ މިއެޖެންޓް 19 ގެ ކިބައިން ސަލާމތް ކޮއްދެއްވާ މިގައުމު ސަލާމތުގެ އައްސޭރިޔަކައް ދެވޭތޯ ޔާ ﷲ މިއެޖެންޓް 19ގެ ކިބައިން މިގައުމު ސަލާމަތް ކުރައްވާ ފާންދޭވެ އާމީން

  28
 27. ބައިކޮޅައް ގޯލް

  އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަދި މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމް ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ނަންގަވައި ވިދާޅުވީ މޮސްޓާ ހުށަހެޅުއްވި ކުއްލި މައްސަލައަކީ މަޖިލިހުގެ ގަވައިދަށް ފެތޭ ކުއްލި މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި މަޖިލިހަށް ކުއްލި މައްސަލައިގެ ގޮތުގައި މެމްބަރަކަށް ހުށަހެޅުއްވޭނީ ރާއްޖޭގައި ކުއްލި ގޮތަކަށް ހިނގާ ކަންކަން ކަމަށް ވެސް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ ކޮބާމިއޮތީ މަބުނާވާހަކަ އެންމެފަހުން ލާދީނީ ޕާޓީން އަމިއްލައައް އެއްބަސްވީ މީ ކުރިޔާލައި އެނގިގެން ހިނގާފައޮތްކަމެއްކަން ކުއްލިއަކައްހިނގި ކަމެއްނޫންކަން

  10
 28. ބުރުތުގާލް

  މި ސަރުކާރުގައި ދީނީ ވާހަކަ ބަލައެއް ނުގަންނާނެ ހޮދު ނަޝީދު އަކީ ކާކު ކަން ދިވެހިންނަށް ރަގަޅަށް އެގޭ ކެރަފާ އާއިލާ އަށް ތާއީދު ކޮށް ވެރިކަން ދަމަހަށްޓަން އުޅެނީ ވެސް ﷲ އަށް ބިރުވެތި ނުވެ ބިރަކާ ނުލާ މަޖާ ކުރަން ބޭނުންވާ މީހުން

 29. ސޮނިފުހޭ

  ބަލަގަ ކިތައްމެ ވޯކްޝޮޕެއް ބޭއްވިޔަސް ހަގީގީ އީމާން ކަން ސާބިތު މީހުންނަކާ ނުކުޅެވޭނެ ކަހައިރުވަކެކޭ ވެސް ހިތައް ނާރާނެ ދެންވެސް އަޅުގަނޑު ދޭނެ ނަސޭހަތަކީ ތިމާ ތިމާގެ އަހުލުން އަލިފާނާ ދުރުކުރަން ބޭނުންނަމަ އިސްލާމް ދީން [ދަރިލިޖަން އޮފް ޓުރުތް ] ތުުއްތު ކުދިން ނަށް ދަސްކޮށްދީ އަގީދާ ވަރުގަދަކުރާށެވެ

 30. ރާއްޖެތެރޭ ކަޅު ސޮރު

  ސުބުހާނަ ﷲ ހެޔޮވާނީ ކިހިނެތް ތޯ ؟ މިއީ ސައްތަ އިން ސައްތަ އިސްލާމީ ދައުލަތެއް،ގާނޫނު ހަދާ މަތިގޭގެ ފަޑުއްކަ ތަކު ރަށް ވެދުން ސަލާން ، ކަލޯ އަޑުއައްސަވާ ! މި ބައް ރު އިސްލާމީ ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި އޮންނަތާ އެތަކެއް ގަ ރުނެއް ވެއްޖެ ، ކޮންމެ ފަހަރަކު މިދީން ފޮހެލަން އުޅޭ ތިޔަކަހަލުގެ ކަޗޯ ރުން ގިއްގެޅެނީ ، މި ހިންދު ކަނޑު ތެ ރެއިން ﷲ ގެ ނިދާ ﷲ އަކުބަ ރު މި ހެން އެތަށް ގަ ރުނެއް ވަން ދެން މިގޮވަނީ ، ހިކުމަތެއް އޭގައި ވާތީ ، ކަލޭ ކަހަލަ ހޯއްޔަކަށް މި ބިމުން މި ދީނެއް ފޮހެ ނުލެވޭނެ ﷲ ގެ ކުޅަދުން ވަންތަކަން މާ ބޮޑު، ﷲ އަކްބަ ރު ، ﷲ އަކްބަ ރު .

 31. ރާއްޖެ ތެރޭ ކަޅުސޮރު

  ސުބުހާނަ ﷲ ހެޔޮވާނީ ކިހިނެތް ތޯ ؟ މިއީ ސައްތަ އިން ސައްތަ އިސްލާމީ ދައުލަތެއް،ގާނޫނު ހަދާ މަތިގޭގެ ފަޑުއްކަ ތަކު ރަށް ވެދުން ސަލާން ، ކަލޯ އަޑުއައްސަވާ ! މި ބައް ރު އިސްލާމީ ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި އޮންނަތާ އެތަކެއް ގަ ރުނެއް ވެއްޖެ ، ކޮންމެ ފަހަރަކު މިދީން ފޮހެލަން އުޅޭ ތިޔަކަހަލުގެ ކަޗޯ ރުން ގިއްގެޅެނީ ، މި ހިންދު ކަނޑު ތެ ރެއިން ﷲ ގެ ނިދާ ﷲ އަކުބަ ރު މި ހެން އެތަށް ގަ ރުނެއް ވަން ދެން މިގޮވަނީ ، ހިކުމަތެއް އޭގައި ވާތީ ، ކަލޭ ކަހަލަ ހޯއްޔަކަށް މި ބިމުން މި ދީނެއް ފޮހެ ނުލެވޭނެ ﷲ ގެ ކުޅަދުން ވަންތަކަން މާ ބޮޑު، ﷲ އަކްބަ ރު ، ﷲ އަކްބަ ރު .

 32. ކްލޯސްޑް

  އެއްްވެސް އެމްޑީޕީ އެއް ނޯންނާނެ އިނގޭތޭ ބޮޑު އެއް އެމްޑީޕީ ނިޒާމް އޮންނާނީ އިނގޭތޭ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް އަކީ އެއީ މަމެން ޕިންކީން އުފެއްދި އެއްޗެކޭ އެެއީ މަމެން ޕިންކީންގެ މިލްކެކޭ މީގައި އޮވެގެން ނުވާނެ އިތުުރު އެއްވެސް ޗޮއިސް އެއްް ވެސް އަދި އެކްސްކިއުޒެއް ވެސް މިމަގުން މިކަން ހިނގަން ޖެހޭނެއޭ އެނިމުނީއޭ ޗެޕްޓަރ ކްލޯސްޑް....

 33. ސަމި

  ބިކިނީ ލައިގެން އާންމު ތަނެއްގައި އުޅުމުން އެމީހާ ހއްޔރު ކު ރީމާ އެކަން ކުއްވެ ރިކު ރެވޭ . މީ އަދި އެވެސް ދިވެހި ރައްޔިތުން ގެ ފަ ރާތުން. ލަދު ކުޑަ ކެނެ ރީ ބައިގަނޑު