ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުން ހަރަދު ކުޑަކޮށް، ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ އޮފީހުގެ މަގްސަދުތަކާއި، އަމާޒުތަކާއި ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަން ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިނުން އަންގައިިފިއެވެ.

މިގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރަން އަންގައި މިހާރު ވަނީ ސާކިއުލާއެއް ނެރެފައެވެ.

އެ ސާކިއުލާގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ، ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައި ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ އެއްބާރުލުން އިތުރުކުރުން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ޚިދުމަތަކީ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ މުސްތަގިއްލު ޚިދުމަތެއް ކަމަށެވެ.

އަދި މި ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ދައުރަކީ، ތެދުވެރިކަމާއި އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު، ވަކި ފަރާތެއްގެ ރުހުން ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމެއް
ނެތި ސަރުކާރުން އެކަށައަޅާ ސިޔާސަތުތަކާއި، ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް އެހީތެރިވެދިނުން ކަމަަށް އެ ސާކިއުލާގައި ވެއެވެ.

އަދި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ސިޔާސީ ނުފޫޒުތަކުން އެއްކިބާވެތިބެ، އެ ހިނދަކު ވެރިކަން ހިންގުމާ ހަވާލުވެއޮތް ސަރުކާރެއްގެ ސިޔާސަތު އެކަށައެޅުމުގައާއި، އެ
ސިޔާސަތުތަކަށް އަމަލީސިފަ ގެނައުމުގައި އެހީތެރިވެދޭން ވާނެކަމަށް ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށް އެ ސާކިއުލާގައި ވެއެވެ.

އެހެންކަމުން، ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތައް މެދުވެރިކޮށް ދައުލަތުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކަނޑައަޅާ ޚިދުމަތްތަކާއި، މަސައްކަތްތައް، އެ ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ މަސައްކަތެއް ނިންމަންޖެހޭ އަވަސްމިނުގައި ނިންމުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެފައި ވެއެވެ.

"އެ މުވައްޒަފެއް ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ މަޤްސަދުތަކާއި އަމާޒުތައް ހާސިލުކުރުމުގައި، ޚަރަދުކުޑަކޮށް، ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް، ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާވާނޭ އުޞޫލުތަކުން، އެ މުވައްޒަފެއް ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ މަޤްސަދުތަކާއި، އަމާޒުތަކާއި ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެންމެހާ މުވައްޒަފުންނަށް އަންގައި އެ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓުމަށް ދަންނަވަން". އެ ސާކިއުލާގައި ވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

21 ކޮމެންޓް

 1. ޢައިނީ

  އަދިވެސް ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުއައްޒަފުން ތަ ހަ ރަދު ކުޑަކު ރަންވީ. ތި މެންބަ ރުންގެ، މުސާ ރަ، ކުޑަކޮށް ބަލަ

  69
  • ިޔަމިއެ

   އެވެރިން އެތިއްބަވަނީ ލަނޑުދަނޑި ހާސިލް ކޮއްގެނޭ

  • 19 ނަވާރަ

   ކުންފުނިތަކުން އެނަގާ އޯޓީ ތަކަކީ ހައްގުން ކަމަކާ ނުލާ ނަގާއެއްޗެއް މަސައްކަތެއްނުކޮއް ސައި ކެފޭތަކުގައި ތިބެފާގޮސް އޯޓީ މީ ކޮންފަދަކަމެއް. ވިސްނަލަބަލަ. ގައުމު އިނދަ ޖެހެނީ

 2. ހުސޭނުބޭ

  ކުރިޔަށް އޮތް އިންތިޚާބުގެ ވޯޓަށް ސިވިލް ސާވެންޓުން ބިރުގަންނަވަނީ! ނުލިބޭނެ ވޯޓެއް!

  69
 3. ބާރައަހަރު

  ޑިމޮކްރަސީގެ ބާރަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މިނިވަން މުވައްސަސާތައް އުފައްދައި ބޮޑެތި މުސާރަތައް ދީފައި ސިޔާސީ ގިނަ މަގާމުތައް އުފައްދައި ބޮޑު މުސާރައާއެކު ރޯނުއެދުރުންނަށް ދީފައި ގުރުބާންކުރާތައް މިފެންނަނީ މިކައް. އަނެއްކާވެސް އަނެއް ގުރުބާނީއަކަށް މި އް ތައްޔާރުވަނީ. މުސާރަ ބޮޑު ނުވާތާވެސް 12 އަހަރުވީއޭ ބުންޏަސް ދޮގަކަށް ނުވާނެ. 12 އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިންފްލޭޝަނަށް ވީގޮތް ކިޔައިދޭން ދަންނަ މީހަކުވެސް ހުރިހެނެއް ހިއެއް ނުވޭ. ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ވަތަނަށްޓަކައި ގައުމަށްޓަކައި ވަރަށް ތެދުވެރި ކޮންމެ 5 އަހަރަކުން އެތައް ގޮނޑިއެއް އިތުރުވަމުންދާ މަޖިލީހެއްވެސް އޮންނާނެ. އެތަނުގައިވެސް އޮންނަނީ މި ކަން ގުރުބާންކުރުން.

  25
 4. ކާފަބޭ2020

  ބޭކާ ރުޚަ ރަދުތައްކޮށް ހު ރިހާކަމެއްބޮއްސުންލީމަ ގޮތްހުސްވެގެންޤު ރްބާންކު ރަންމިޖެހެނީ ސިވިލްސާވިސްގެބޭފުޅުން ދުވަހުންދުވަހަށް ސިޔާސީބޭފުޅުންވަނީގިނަ އެކިނަންނަމުގަގާތްތިމާގެ މީހުނަށްއެޅޭބައި ބޮޑުވާވަ ރަކަށް އެތަކުލީފްއުފުއްލަން ސިވިލްސާވިސްގެބޮލަށް ކިހާއިންސާފުވެ ރި ފަތިހަކަށްތޯއަލިވިލެންމިދަނީ! ޝުކު ރިއްޔާ! މައުމޫން ޤާސިމް އިމް ރާން ޝުކު ރިއްޔާ ވޯޓުއޮތީމިހާ ރު އަތްފޯ ރާފަށަށްކައި ރިވެފަ ވިސްނަވާ!

  20
 5. ހުސެން

  ކިތަންމެ ބިރެއް ދައްކަން އުޅުނަސް ލާދީނީ އަންނި ހިމެނޭ ބަޔަކަށް ވޯޓް ދެވޭކަށްނެތް، ވަރަށް ސަލާމް

  30
 6. އެމް އެލް

  އަދިވެސް ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުއައްޒަފުން ތަ ހަ ރަދު ކުޑަކު ރަންވީ ސިޔާސީ މަގާމް ތައް މަދުކޮށްބަލަ

  34
 7. އެމް އެލް

  ސިޔާސީ މަގާމް ތައް މަދުކޮށްބަލަ

  26
 8. އެމް އެލް

  ސިޔާސީ މަގާމް ތައް މަދުކޮށްބަލަ.

  23
 9. ބައްސާމު

  ސިވިލް ސަރވިސް މުއައޒަފުން ޚަރަދު ކިދަކުރަން މުއަޒަފުންނަށް މުސާރައިގެ އިތުރުން އެއްވެސް އިތުރު އެއްޗެއް ދެއްވައިތޯ

  25
 10. ޑަމީ

  މަޖުލީހުގަ ތިށްބަވާ އަޅުގަނޑު މެންގެ ހާޑް ވޯކިން މެންމްބަރުންގެ ޔޯ؟؟

  15
 11. Anonymous

  ކައުންސިލަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑު ކުރީމަ ދައުލަތުގެ ޚަރަދު ކުޑަވޭދޯ! އަދިވެސް ސިވިލްސަރވިސް މުވައްޒަފުންތަ ޚަރަދު ކުޑަކޮށް އުޅެންވީ!

  19
 12. ޙުސަިން އަލީ

  ބިރުނުދައްކާ ނުލިބޭނެ

  18
 13. އަބު

  ސިވިލް ސަރވަންޓުންނޭކިޔާފަ އަގަ ހުޅުވަން ލަދެއްވެސް ނުގަނޭ،،، ކޮބާ ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޤާނޫނު އޭގަ އޮތީ ކީކޭތޯ ބައްލަވާލައްވާ.. ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމެއް ނުލިބި ބޯނަސްއެއް ނުލިބި އޮޓީ ކޮޅެއް ނުލިބި.. ބިކަ ކޮށްލުމަށްފަހު، ރަގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރާށޯ....

  22
 14. Anonymous

  ސިވިލް ސާރވަންޓުންގެ ހައްޤުތައް މިސަރުކާތު ގެންދަނީ ފޭރެމުން

 15. މުވައްޒަފު

  ހަރަދު ކުޑަކުރަން ކޮންމެ ފަހަރަކު ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުން މިގުރުބާން ކުރަނީ. ތިވަރިއްޔާ ސިވިލް ސަރވިސް އުވާލާފަ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ގެއަށް ފޮނުވާލަންވީނު. ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލް ކުރަން ބޮޑުމުސާރައާއެކީ ސިޔާސީ މަގާމް ދީފަތިބި މީހުން ލައްވާ މަސައްކަތް ކުރުވާ.

 16. ސަލާމް

  ސިވިލް ސަރވަންޓުންނަށް ލިބެނީ ގާނޫނު ހަދާ މަޖްލިސްގެ މީހުނަށް ހަމަ އެކަނި މަޖްލިސްގައި ކެއުމަށް ދުވާލެއްހެ މައްޗަށް ހޭދަކުރާ މިންވަރަށްވުރެ ކުޑަ އެއްޗެއް. ކޮންމެ ދުވަހަކު މަޖްލިސްގައި ބާކީކުރާ ކާތަކެތި ނައްތާލުމަށް އިިންޑިއާއިން މެޝިން ހޯދާފައި ހެނައުމަކީ ލައްކަ ވާހަކަ.

 17. އެމަންޖެ

  މިގައުމުގަ މި އޮތް ވެރިކަން ވަށްޓާލަން އަޅުގަނޑު ނުކުންނަން ތައްޔާރު، ތިޔަބޭފުޅުން ކިހިނެއްތޯ.

 18. މާހިރު

  މަށަޢްފެންނަނީ
  1-މަޖިލިސް މުސާރަ ކުޑަކުރަން
  2-ސިޔާސީ މަގާމު މަދުކުރުން
  3-ސިވިލްސާވިސްގައި ރަނގަޅު މޮނިޓަރިން މެކޭނިޒަމް އެއްލާފަ މުވައްޒަފުންވެސް މިހާރަށްވުރެ މަދުކޮށް މުސާރަ ބޮޑުކޮށް
  4- ވޯކުވިސާ ބޭނުންވަރަކަށް ބޭނުންކަމަކަށް ލިބުން ރަނގަޅު ކޮށްލުން
  5-މަސްދޯނިފަހަރުން ބޯޓްފަހަރުން ބަންގާޅީން ބޭލުން
  6-ކުށުގެ ވެށިން ހައްޔަރުވާ ބޮންދުން ޑީޕޯޓް

 19. އޮޅުވާލުން

  ތީފޭކް ޚަބަރެއް ރައްޔަތުނަށް އޮޅުވާލު މެއް ރަޔަތުންގެ ލޮލުގައި އަޅުވާ އަނދު ނެއް ރައްޔަތުން ވަރަށްބޮޑަށް ވިސްނާ މިލާދީނީ ބައިގަނޑު ކައުންސިވޯޓު ހޯދުމަށް ޓަކައި ފަތުރާ ރޯބުހު ތާންދޮގު ޚަބަރެއް ރަށްޔަތުން ސައްކުކުރާ ތީއޮޅުވާލުމަށް ފެތުރި ދޮގުޚަބަރެއް އެމީހުން މިސަރުކާރުން ބޮޑު އެއްޗެއްދީގެން ސަރުކާރު ބުނާގޮތަށް މިހާރު އޮނާނީ ނިން މާފަ އެކަންފޮރުވުމަށް އޮޅުވާލުމަށް ނޫސްތަކު ގައިޖަހައިގެން ރައްޔަތު ންގުބޯހެއްދުމަށް ޓަކައި އެބަގަނޑު ނުކުރާނެ ކަމެއް ނުދައްކާނެ ވާހަކައެއް ނުހަދާނެ ދޮގެއްނޯނާނެ ކައުސިލް ވޯޓާދިމާކޮށް އަމުދުން އެފަދަކަމެއް ނުކުރާނެ އެއީވަރަށް ބޮޑުއޮޅުވާ ލުމެއްރަށްޔަތުނަށް އަރުވާލިއަޑެއް ވިސްނާ ލަބަރަށްޔަތުން މިސަރު ކާރުން ބޭނުންވާގޮތަކަ ށްކަވޯޓުގެކަންތަ ނުކުރާނަޔަކު މިސަރުކާ ރަށް ޔަގީ ނުވާބައެއް ވެއްޖެއްޔާ ވަގުތުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާނެ އެހަމަޔަގީން ކަމެއް ކޮންމެގޮތަކުންވެސް ލާދީނީ ބައިގަޑުބޭނުން ވާނީވޯޓު މިފަހަރު ރަށްޔަތުނަށް އެއަރުވާލި އަޑަކީ ވވ ބޮޑުއޮޅުވާލުމެއް ރަގަޅަ ށްވިސްނާލައިފި ނަމަ މިޚަބަރަކީ ދޮގުޚަބަރެއް ކަންސާބިތުވާނެ!