ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީއަށް މުހިންމު ކަންތައް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދިނުން ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ރަށްވެހިފަތިސް ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީއަށް ބޭނުންވަނީ ބޮޑު ހިލަ ބަނދަރެއް ހެދުމެއް ނޫން ކަމަށާއި ބަނދަރުގައި ތޮއްޓެއް އެޅުންވެސް ނޫން ކަމަށެވެ. އެހުރިހާ ކަމަކަށްވުރެ ހެނދުނު ސްކޫލަށް ދާ ކުއްޖާއަށް ދޮންކޭލާއި ކިރުތަށި ދިނުން މާ މުހިންމު ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެކަން މި ސަރުކާރުން އިސްކަމެއް ދީގެން ކޮށްފައިވާ ކަމަށްވެސް ނަޝީދު ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ.

“ބޮޑު ހިލަ ބަނދަރެއް ހެދުމެއްވެސް ނޫން. އެއްކޮށް ތޮއްޓެއް އެޅުމެއްވެސް ނޫން. މަގެއް ހެދުމެއްވެސް ނޫން. ހަގީގަތުގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ އެޅުމެއްވެސް ނޫން. އޭގެ އެއްކަމެއް ކުރުމަށްވުރެ މާ މުހިންމެ އޭނާ ހެނދުނު ހޭލައިގެން ރަނގަޅަށް ސައި ބޮއެގެން މަދުރަސާއަށް ގޮސް ރަނގަޅަށް ކިޔެވުން” ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ބައެއް ފަރާތްތަކުން އެބޭފުޅުންގެ ސަރުކާރުގައި ކޮށްފައިވަނީ ކޮންކަމެއްތޯ އަހާތީ ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، ސްކޫލަށްދާ ކުއްޖާގެ ހެނދުނުގެ ނާސްތާ މުހިންމު ކަމުން އެކުދިންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

"އަހާނެ ކީނހޭ ވީ، އަޅުގަނޑުމެން ކީނހޭ ކުރީ. ކުރި ކަމަކީ 206 ކުދިންނަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު ސައި ދިނުން. ހަމަ ކޮންމެ ދުވަހަކު. އިއްޔެގަ ވެސް މާދަން ވެސް އޭގެ ކުރީ ދުވަހު ވެސް. އަޅުގަނޑުމެން ދެކޭ ގޮތުގައި އެ ކުއްޖާއަށް ސައި ދިނުން އެއީ މި ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީއަށް އެންމެ ބޭނުން ކަންތައް" ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، ކުދިން ހެނދުނު ހޭލައިގެން ނާސްތާ ނުނަގާ ސްކޫލަށް ގޮއްސިއްޔާ އެދަރިވަރަކު ފިލާވަޅަކަށް ޝައުގުވެރިކަމެއް ނުދެވޭނެ ކަމަށެވެ. އޭގެ ނަތީޖާއަކަށް ސްކޫލުން ފެއިލްވާނެ ކަން ނަޝީދު ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެގޮތަށް ވެއްޖެނަމަ އެކުއްޖާ މަގުމަތިން ވަޅިއެއް ހިފައިގެން ހުންނަތަން ފެނިގެން ހިނގައިދާނެ ކަމަށްވެސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު މިގޮތަށް ވިދާޅުވިއިރު، މި ސަރުކާރަށް ދޮޅު އަހަރު ވެގެން ދާއިރުވެސް، ރައްޔިތުންނަށް މާބޮޑު ކަންތައްތަކެއް ކޮށްނުދެވޭ ކަމަށް ގިނަބަޔަކު ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

38 ކޮމެންޓް

 1. ކައްޕިތާން

  ބަލަ ތިޔަބުނާ ސަޔާ މުޓަޔާ ތިޔަދެނީ އަހަރެމެންގެ އަތުންނަގާ ޖިޒީންނޭ ކަމަކާ ނުލާ އަޅުވެތިކޮއްގެންނަގާ ގީއެސްޓީގެ ނަމުގަ ނަގާ 6% ޖިޒީގެ ރުފިޔާއިންނޭ ތިޔައް އަހަރުމެން ކިޔާ އުޅެނީ ވެންމަސް ވެނައް ކާންދޭ ވާހަކަ ތިޔައީ ސަރުކާރަކުން އާމްދަނީއެއް ހޯދައިގެން ދޭ އެއްޗެއްނޫން ބަލަ ބައިކުދިންނައް ބަދަލްވެސް ތިޔދެނީ ހަމަ މިނިކަމެތިރައްޔަތުން އަޅުވެތިކޮއް ގެން ނަގާ ޖިޒީގެ ރުފިޔާއިން މުސަރަޔާ އިނަޔަތާ ޙުދު ތިމާމީހާޔައްވެސް ތިޔަ ބޭނުންކުރަނީ މިނިކަމެތިރައްޔަތުން ދާއޮހޮރުވައިގެން ހޯދާ ރުފިޔާކޮޅުން ނަގާ 6% ޖިޒީގެ ރުފިޔާއިން ލަދެއް ނެތީމަ ތިޔަ ވާހަކަތައް ތިޔަދައްކަނީ ވައްސަލާމް

  136
  1
  • ކަނީރު

   ކަލޯ މޮޔަތަ؟ ކޮމެންޓް ކުރެވޭތޯ ބަލާތި

 2. ކައްޕިތާން

  ބަލަ ތިޔަބުނާ ސަޔާ މުޓަޔާ ތިޔަދެނީ އަހަރެމެންގެ އަތުންނަގާ ޖިޒީންނޭ ކަމަކާ ނުލާ އަޅުވެތިކޮއްގެންނަގާ ގީއެސްޓީގެ ނަމުގަ ނަގާ 6% ޖިޒީގެ ރުފިޔާއިންނޭ ތިޔައް އަހަރުމެން ކިޔާ އުޅެނީ ވެންމަސް ވެނައް ކާންދޭ ވާހަކަ ތިޔައީ ސަރުކާރަކުން އާމްދަނީއެއް ހޯދައިގެން ދޭ އެއްޗެއްނޫން ބަލަ ބައިކުދިންނައް ބަދަލްވެސް ތިޔދެނީ ހަމަ މިނިކަމެތިރައްޔަތުން އަޅުވެތިކޮއް ގެން ނަގާ ޖިޒީގެ ރުފިޔާއިން މުސަރަޔާ އިނަޔަތާ ޙުދު ތިމާމީހާޔައްވެސް ތިޔަ ބޭނުންކުރަނީ މިނިކަމެތިރައްޔަތުން ދާއޮހޮރުވައިގެން ހޯދާ ރުފިޔާކޮޅުން ނަގާ 6% ޖިޒީގެ ރުފިޔާއިން ލަދެއް ނެތީމަ ތިޔަ ވާހަކަތައް ތިޔަދައްކަނީ ވައްސަލާމް ވެދުން

  59
 3. ޓީޗަރު

  އަހަރެން500 ވަރަކަށް ކުދިންނަށް ކިޔަވާ ދީފިން 3 ސްކޫލެއްގައި މަސައްކަތް ކުރިން ހާލަކުން ކުއްޖެއްފިޔަވާ ހުރިހާ ކުދިންވެސް ދަނީ ގެއިން ރަނގަޅަށް ސައިބޮއި ކައި ހަދައި ގެން ބުއްޅަބެ އަށް އޮޅިގެން ތި އުޅެނީ ކުދިން ދެކެ މަންމަމެން ވަރަށް ލޯބިން ކަންތައްކުރަނީ މަށަށް ހިީވަނީ ކަލޭ ކުޑައިރު ސައި ނުދިނީހެން އެހެންވެދޯ މަދަރުސާގަ ބަސްނާހާ އުޅެގެން ކަނޑާލީ

  147
  1
 4. ސައި

  ތިޔަ ސައި ނުބޯކުދިން ގިނައީ..

  144
  2
  • ސަޔެއް

   އއއަހަރެން ދަންނަ ކުއްޖަކު ކޮންމެ ދުވަހަކު ދޭ ޕެކެޓު ގެޔައް ގެނެސް ގެން ހުކުރު ދުވަހު ގޭގަ ފޮނިކާ އެއއްޗެައް ހަދަނީ..

   66
   2
 5. ބެއްޔާ

  ތީ ސަރުކާރަކުން ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމެއްނޫން. މައިން އެމީހުންގެ ދަރިންނަށް ކާންދޭނެ. ތިދޭ 5 ރުފިޔާގެ ކިރު ޕެކެޓަކުން ތަރައްގީ ވަންޏާ މީގެ 30 އަހަރުކުރިންވެސް އެކަން ހުންނާނީވެފަ. ރައްޔިތުންނަށް ނުކުރެވޭ ބޮޑެތިކަންކަން ސަރުކާރުންކުރާނީ. ޕާޓީ ކުދިންނަށް ދައުލަތުގެ ހަޒާނާ ދިނުމަށް ހިންގާ ޖަރީމާއެއްތީ. އަދި ތީ ތަރައްގީއެއްވެސް ނޫން. ތަރައްގީއަކީ ގަލަމަކާއި ޕެނަޑޯލް ގުޅައަކާއި ކިރު ޕަކެޓެއްބާ؟ ރައްޔިތުން މިތިބެނީ ގުނބޯހައްދާފަ. ނަޝީދުމެްން ދައުލަތް ކަހާލަނީ

  122
  2
 6. ކަންނެތް

  އެމްޑީޕީ މީހުންނަށް ފަތިހު ނުތެދުވުމުން ވެރިކަން ވެއްޓުނު ވާހަކަ މާރިޔާ ބުނި. އެގޮތުން އެމްޑީޕީ މީހުން އުފާވާނެ އެމީހުން ހޭލައިގެން ދަރިންނަށް ސައިނުދީ ސްކޫލަށް ފޮނުވަނިކޮށް ތިކަހަލަ ކަންތައް ކޮށްދިނީމަ. އެމީހުންގެ ކަންނެތްކަން އިތުރުކޮށްދީފަ ތިއޮތީ.

  29
  1
 7. ހުސޭނުބޭ

  ސައިދިނީ ޓީއެމްއޭ އިން ކަޓުގެ ގޮތުގައި ނެގި 13 މިލިއަން ޑޮލަރުންތަ؟

  104
  2
 8. މާމީ

  މިފަހަރު ތިހައްދަވާ ދޮގުތައް ރައްޔިތުން ގަބޫލެއްނުކުރާނެ .....

  79
  2
 9. ޔާމިން

  ބަލަ މައިންބަފައިން ދަރިންކޮޅު ސުކޫލަށްފޮނުވަނީ މީގެކުރިންވެސް ސައިދީފަ ކަލޭމެންގެސަރުކާރުގަ ތިދޭ ކިރުޕެކެޓާ 2ދޮންކެޔޮވަކައީ ހަމަކުރާ ބޭކާރު އިސްރާފެއް. އެރުފިޔާއިންކުރެވޭނެ މާމުހިއްމު ކަންކަންއެބަހުރި އެރުފިޔާއިންމާރަގަޅުވާނެ އަތޮޅު ތަކުގެ ރައްރަށުގެ ސިއްހީނިޒާމް ރަގަޅު ކުރިސް ކިތައްރަށުގެ ހޮސްޕިޓާ ރަގަޅު ފެންވަރުގަ ހެދޭނެ އެރުފިޔާ ކޮޅުއްއެއީ ރައްޔިތުންނަށް މާމުހިންމު ކަންކަން. ތި މޑޕ ބައިގަޑަކީ ކޮންބައެއް އެދުމެންނެތި ވެދުމެއްނުކުރާނެ ބަޖެޓުން ރަށްޓެހިއްނަންބަދަލުގެ ގޮތުގަ 2 ބިލިޔަނާ ކައިރިކުރާ އަދަދެއްމިހާރު ބަހާ ހުސްކޮށްފި ފެންފޮދަކާނުލާ ދިރުވާލައިފި ލާދީނީ ނަޝިދުއަށް ބައެއްއަޅާނަމޭ ބުނީ އެބަދަލް ދޭގޮތަށްހަމަޖެހުނީ އެވަރުގެ ބައެއްތި މޑޕ އަކީ .

 10. ޔަޖަ

  ތީ ހަމަ ވާ ތެދެއް ރާއްޖޭގަ އުޅޭ މޮޔައިން ހެއްލޭނެ މީނަ އިރު އަރަނީ ހުޅަނގުންއޭ ބުންޏަސް،

  79
 11. ޖުހާ

  ރައްޔިތުން ގުނބޯ ހައްދަން މޮޅު މީހެއް، ދެންވެެސް އަތް ޖަހާ

  62
 12. .......

  ތިޔަ ބުނާ ތަރައްގީއެއްވެސް ތަހުޒީބެއްވެސް މަށެއް ބޭނުމެއްނޫން....

  60
 13. ސަޔެއް

  އއއަހަރެން ދަންނަ ކުއްޖަކު ކޮންމެ ދުވަހަކު ދޭ ޕެކެޓު ގެޔައް ގެނެސް ގެން ހުކުރު ދުވަހު ގޭގަ ފޮނިކާ އެއއްޗެައް ހަދަނީ..

  19
 14. ސސސ

  ތެދެއްމީނައަހަރެމެއްދަރިއްނައްކާދެނީ
  ލަދުކުޑައިއްސާނެންމީ

  51
 15. ޙހހ

  ދޭ ކިރު ޕެކެޓުގަ ޙަލާލް ލޯގޯ ޖަހާފަ އިނދޭބާ

  34
 16. ާއަފްލާ

  މިބުއްޅަބޭ ވެރިކަމުގަ ހުރި އިރުވެސް ނުދޭ ސަޔެއް އަހަރެމެން ފެލާފަ އަހަރެމެންގެ ދަރިންނައް ކައްޕިތާން

  39
 17. ސސ

  އަޅެފަހެއަހަރެމެއްގަމާރީތަ މީނަދައްކާހަޑިހުތުރުވާހަކަޔައް އައްޖަހައް

  40
 18. ސުޢޫދު

  ކޮއްމެދުވަހަކު އުކާލާޑަސްބިން ކިރާލާނަމަ އެނގޭނީ ތިގެނެވުނުތަރައްގީ ތިބޭނުންންކުރާ ނުކުރާކުދިންގެ އަދަދުވެސް

  27
 19. ޢަޑުއްހާ

  އޭމިހަރަ ހޭބައްޔާ އަހަރެންގެ ދަރިން ސުކޫލަށްދަނީ ހެނދުނު އެކުދިން ގެއިން ބަނޑުފުރެންދެން ސައިބޮއެގެން އިންޓަވަލްވެސް ހިފާގެން އެބަފެނެޔޭ ތިދޭ ނާސްތާ ބަންގާޅިން ދަލާތަތް ތެޅިގެންތިބެ ކުނިވެފަހުރި އެއްޗެހިން ގިނަ ތަން ތަނުން ތައްޔާރުކުރަނީ އަޅެ ކަލޭ ހީކުރީ ރައްޔިތުންނަކީ ލޮލަށްނުފެންނަ ބީރު ގަމާރުން ކަމަށްތަ ތިތެޅެނީ މަގައުމުގާ ލާދިނީ ސެކިއުލާ ފިކުރު ގެންނަންވެގެން ކައުންސިލްތަަަށް ނަގަންވެގެން ﷲއިރާ ކުރެއްވިއްޔާ ފެއިލްވާ ކުރައްވާން ދޭވެ

  34
 20. ސަދސ

  ބަންގާޅުމީހުން ހަދާސައި ގިނަކުދިން މިހާރަކު ނުބޮއި

  30
 21. އާދަންބެ

  ބަލަ މާލޭގެ ސުކޫލުތަކުގެ ކުދިން ވެސް ތިޔަބުނާ ނާސްތާ ލަނީ ޑެސްކުތެރެއަށް އެ ކަނޑާލީމަ ހީވަނީ އަނގަޔަށް ފޮޑިއެއްޖަހާހެން، ކުދިންނުކައި ދުވަނީ ކުނިވަސް އަހަރެންގެ ކުދިން ބުނީ ބައްޕާއޭ އެކާކަށް ނުވާނ ެއޭ

  26
  1
 22. ކިނބޫ

  ދެން އެހެންވީއިރު ރައްކާވޭ ގެއްލޭ ފެއްސޭ. ތަރައްގީކޮށް ނިމިއްޖެނު.

  31
 23. މާހިރު

  މީނަ ކުރިޔަސް ރަނގަޅު ކަމެއްވާނީ ރަނގަޅު ކަމަކަށް ދޯ އަސްލު ބައެއްމީހުން މާބޮޑައްޖޭވަނީ....އަހަރެން ނަސީދަށް ތާއީދު ކުރަނީ 1-ދަތުރު ފަތުރުން ރައްތައް ގުޅާލީމަ
  2-މިނިމަމްވޭޖެއްގެ ހިޔާލު ގެންގުޅޭތީ
  3-އިސްތިއުފާދިނީމަ
  4-ހައިސްޕީޑް ފެރީގެ ވާހަކަ ދައްކާތީ
  5-މިދިމާވަމުންދާ ދަތިން އަރައިގަތުމަށް މެންބަރުންގެ މުސާރައިން %5 ނަމަވެސް ކަނޑުއްވާނެތީ މަނިކުފާނުގެ އިސްނެންގެވުމާއެކު އެއްރުފިޔާވެސް އެއަކީ ހަމަ ބޮޑުއެއްޗެއް މިކޮޅެއް ނުފެންނަ ބަލިމަޑުކަމަށް
  6-ރަނގަޅުވާހަކަ ދައްކާތީ .....
  7-މާލެ ހުޅުމާލެ ބުރިޖު ކުރެހީމަ

  1
  52
  • ގަދަބޭ

   ކޮބާ ލާދީނީ ސެކިއުލާ ބުދުބަހަށްޓާފަ އަތްޖެހިވާހަކަ ގައުމުގެ ހރުމުދާ ވިއްކާ ބޯންޖެހޭ ހެލްޕުލައިން އެހެން ގޮތެއްހޯދަންޖެހުން މުލިއާގޭން ބަނގުރާ ނެރުނުވާހަަކަ ކަލެޔަކަށް ނެގޭދޯ ކަލެޔަށް ހީވަނީ ޔަހޫދީން އިސްލާމްދީނާ އިސްލާމުންނަށް ހެވެއް އެދޭނެކަމަށްތަ ސީދާ ކަލޭތީ އމޑޕގެ ލާދަިނީ ފިކުރުގެ ޕޮޓެއް ސެކިއުލާ ފިކުރަށް މިރާޖެގަ ތާއިދު ކުރާނީ އމޑޕ ފިކުރުގެ މިހުން

 24. ހަވަރު ތިނަދޫ ބިގަރު ކައުންސިލް

  2019 އަހަރު ހަވަރު ތިނަދޫ ކައުންސިލަށް ދައުލަތުން 19.6 މިލިޔަން ރުފިޔާ ދީފައިވާނެކަމަށް ރައީސްނަޝީދު އެބަ ވިދާޅުވޭ. ހަވަރު ތިނަދޫ އެމްޑީޕީ ބިގަރު ކައުންސިލުން ބުނީ 19.6 މިލިޔަނުން ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޯންނާނެކަމަށް. ކައުންސިލަރުން ކާނެވަރަކަށް ކައިފަ ކައުންސިލުން ގެންގުޅޭ މަގުމަތި ކުނިކަހަން ގެންގުޅޭ މީހުންނަށްވެސް މުސާރަ ނުދެވެޔޯ. 99 މިލިޔަން ދިނަސް އެމްޑީޕީ ކައުންސިލެއް އޮވެއްޖެއްޔާ ވާނީ ހަމަ މިހެން. 19.6 މިލިޔަނުން ކުރެވުނު އެއްކަމެއްވެސް ތިނަދޫ ރައްޔިތުން ދައްކަދީބަލާށެވެ. 19.6 މިލިޔަން މިއީ އަނގައޮޅިގެން ބުނެވުނު އަދަދެއްނޫނެވެ. މާދަމާ މިއަދަދު ތަރުޖަމާ ނުކުރާނެބާވައެވެ. ކައުންސިލަށް 2019 ވަނަ އަހަރު އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބުނު އަދަދާއެކު 22.3 މިލިޔަންނަށް އަރާކަމަށް ކައުންސިލްގެތެރެއިން މައުލޫމާތު އެބަލިބެއެވެ.

 25. ނާނު

  ކުނިވެފަ ދަންވަރު 2 ހަދާ ހެދިކާ ކާންއެބަދޭ

 26. ކޮތަރު

  ސޮނިބެ ވަކަރުގޭ ބާޒާރު ބައްޗާއެއްގެ ތަރުބިއްޔަތުން ތަރުބިއްޔަތުވެ ކަނޑުގަ ލެއްވިނަމަ އޮޑިދޯނި ފަހަރުވެސް ނުދުއްވޭފަދަ އެއްޗެއްގެ ދަރަޖައަށް އަޚްލާގު ގޮއްސަ ތިޔަހަރީ ހެނދުނު ރޯގޮހޮރަށް މަދަރުސާއަށްގޮސް އުޅުނީތީދޯ.

  14
 27. ބްރޯ

  ތިޔައީ ދަވްލަތުގެ ފައިސައިންދެވޭ ރިސްވަތެއްނޫންތަ ؟

  13
 28. ބްރޯ

  ތިޔައި ދަވްލަތުގެ ފައިސާ އިން ބައެއް ބަޔަކަށްދީފަ އަނެއްބައި ޖީބަށް ލުމަށް ހިންގާ ޖަރީމާ އެއް ތިޔައި ގައުމުގެ އަސާސީ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީފަ ފުދި އިތުރުވެގެން އުޅޭ ގައުމުތަކުން ކުރާކަހަލަ ކަމެއް މިގައުމުގަ މިއުލެނި ގާނޫނުއަސާސީގަ ކަށަވަރުކުރެވިފައިވަ އަސާސީ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށް ނުދެވިގެން ، ވީމާ މިފައިސާ ހަރަދުކުރުމަކީ މަގާމުގެ ބޭނުން ކޮށްގެން ބަޔަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދާ ދިނުމޭ ބުނުމުގެ ޗާންސް އޮވެދާނެ.

  12
 29. މޮޔަސޮރު

  ކަލޭ ކޮސްގޮވަނީތަ. ވެނުމަސް ވެނަށް ކާންދީފައި ކަލަ ގޮވަނީތަ. އަހަރެމެން ދަރިން ސްކޫލަށް ފޮނުވަނީ ހެދުނު ސައިދީފައި، މެންދުރު ކާންދީފައި. އަމިއްލަ މަސައްކަތުން ކުރާ ފައިސާއިން. ކަލޭ ގޮތަށް ބައިތުލްމާލު ބަނޑުއަޅާގެނެއް ނޫން.

  16
 30. ހާސިރީ

  ސަންދޯކު ކޮޅުފިލާ

  13
 31. ޒަބީބު

  ރައީސް ނަޝީދަކީ މިހާރު އޮޕޮޒިޝަން ލީޑަރު ތޯ؟ ރައްޔިތުންގެ ބިޔަބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތުން އިންތިޚާބު ކުރި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދް ސޯލިހުގެ ވައުދު ތަކުގައި ހިމެނޭ ކިޔަވާ ކުދިންނަށް ދޭ ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ފަދަ ކުދި ކަންކަން އެއީ ރައީސް ސޯލިހު ގެނެސްދެއްވާ ތަރައްޤީ ކަމުގައި ދޭހަވާ ގޮތަށް ތިޔަ ހަޖޫޖަހަނީ ރައީސް ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުގެ އަގުވައްޓާލާ ސަރުކާރާއިމެދު ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ނަފްރަތު އުފައްދަން ނޫން ދެން އެހެން ކޮންބޭނުމެއްގައި ހެއްޔެވެ.

  ނަޝީދަކީ އަބަދުވެސް ތިޔަކަހަލަ ފިނޑި ކަންކަން ކުރާ މީހެއްކަން ދިވެހިން ދަނެ ތިބޫއެވެ. ފިނޑިން ކަންކުރާ ގޮތަށް ފިލާ އޮވެ ފަހަތުން ފެލޭ ބީދައިން ތިޔަގޮތަށް ރައިސް ސޯލިހު ގެ ސަރުކާރަށް ހަޖޫ ނުޖަހައި ނިކަން ކެރިގެން ނުކުމެ ބަލާށެވެ. ދިވެހި ރައްޔިތުން ފިސާރި ކެރިގެން ނުކުމެ ނަޝީދުގެ އަސްލު ސައިޒު ދައްކާލާނަމެވެ.

 32. އިބްރާ

  އެމީހެއްގެ ފެންވަރުން އެމީހަކު ކަންކަންކުރާނީ. ރައީސް ނަޝީދަށް މީހުން ސަޕޯޓްކުރަނީ ހެނދުނު ކުދިންނަށް ނާސްތާ ނުދެވޭތީ ، މަގުމަތިން ޕީސްކޮޅު ނުލިބޭތީ އާއި އޭތި ބޭނުންކޮށްލާ ކުދިން ހައްޔަރުކުރާތީ. މިހާރު ތިޔަބޭފުޅުންނަށް ފެންނާނެ މާލޭގެ މަގުމަތިންވެސް ސައިކަލް ތައްމަތީ ކުދިން ބެންޑްވެފައި ތިބޭތަން. އެކަން ބޮޑުވެގެން ދައުލަތުގެ އެއްވެސް މުވައްސަސާއަކުން ކެހިތާ ހިރުވާލާކަމަކަށްވެސް ނުވޭ. ގޭގެ ސިޑިތަށްމަތީގައިވެސް ބެންޑްވެފައި ތިބޭކުދިން ފެނޭ. މިކަން ބޮޑަށް ފާހަގަ ކުރެވެނީ ފަތިސްވަގުތުގައެވެ.

 33. އިބްރާ

  އަޅުގަނޑުގެ ސްކޫލަށް ދާ ދެކުދިން ތިބިއިރު ތިޔަބުނާ އެއްޗެއް ދުވަހަކުވެސް އަދި ނުލިބޭ. އަނެއްހެން ގައުމު ދަރައި ރައްޔިތުން ކަރުތާފެނުގައި ތިބިއިރު ތިޔަބުނާ ބުއްތައްޓާއި ، ކުކުޅުބިހާއި ދޮންކެޔޮ ބޭނުމެއްވެސްނޫނެވެ. ބޭނުމީ ދުވާލަކު އެއްފަހަރު ކައިގެންހުރެވެސް ގައުމު ދަރަނިން ސަލާމަތްކުރާށެވެ. ކޮންމެހެން ވެރިކަމުގެ ދަހިވެތިކަމުގައި މީހަކު ދައްކާހައި ދަޅައަކަށް ހެއްލިގެން ވޯޓްދޭކަށެއް ނެތީމެވެ. ނަޝީދަކީ ފަހުންވާނެ ގޮތަކާއިމެދު ވިސްނާ ބޭފުޅެއްނޫނެވެ.

 34. ގަމާރު

  އަހަރެމެން ފޮނުވަނީ ދަރިންނަށް ސައިދީފަ.

 35. ފޯ

  އެހެން ވީމަ މަސައްކަތް ނިންމާލާފަ ގޭގަ މަޑު ކޮށްލަން ވީ އެންނު ތިގޮލާ