ކުރިއަށް އޮތް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ 13 ގޮނޑި މިހާރުވެސް އެމްޑީޕީ އަށް ކަށަވަރުވެފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ދާއިރާތަކުން އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަކީ، ރައްޔިތުން އެމްޑީޕީއަށް އިތުބާރު ކުރާކަން ހާމަވާ ކަމެއް ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްޑީޕީއިން ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކެމްޕެއިން ކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގާ ދޮރުން ދޮރަށް ހަރަކާތް ރަސްމީކޮށް ފެއްޓުމަށް ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަކީ އެމްޑީޕީ އަށް ވަރަށް މުހިއްމު އިންތިޚާބެއް ކަމަށެވެ

މިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި، މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީއިންވީ ވައުދުތައް ފުއްދުމަށްޓަކައި ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރުމަކީ ތިން ވަނަ ފިޔަވަހި ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން ގޭގެ އަށް ގޮސް ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އަހާ އޮޅުން ފިލުވާ، ވައުދުތައް ފުއްދެމުންދާ މިންވަރު ބުނެދޭނަން." ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ

މާލޭގެ އިތުރުން އެހެން ރަށްރަށުގައި ވެސް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވުމަށް ދޮރުން ދޮރަށް ހަރަކާތްތައް ދަނީ ކުރިއަށް ގެންދަމުންނެވެ.

އަދި އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތަކަށް ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި އަތޮޅުތެރެއަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ރައީސް ސާލިހު ވަޑައިގަތުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ކައުންސިލް އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައި ވަނީ އަންނަ އޭޕްރީލް މަހުގެ ހަތަރުވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެ އިންތިހާބުގައި 2،400 އަށްވުރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކުރާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި މިހާރުވެސް އިންތިހާބަކާއި ނުލާ އެމްޑީޕީން ވަނީ 13 ގޮނޑިވެސް ކަށަވަރު ކޮށްފައެވެ. މި އިންތިހާބުގައި އެންމެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން ކުރިމަތިލާފައި ވަނީ އެމްޑީޕީންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

22 ކޮމެންޓް

 1. ޔާމިން

  އިންޝާ ﷲ ލިބޭނެ ގޮޑިޔެއްތިލިބުނީ ދެންއެއްވެސް ގޮޑިޔެއް ދިވެލި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންތި ލާދީނީ ބައިގަޑަކަށް ނުދޭނެ. ތި 13 ގޮޑިވެސް ތި ލިބުނީ އިތުރުމީހަކު ކުރިމަތި ނުލާތީ. ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނައްތި ލާދީނީ ބައިގަޑުގެ މަކަރު ވެރިކަންވަނީ އެގި ދަސްވެފަ.

  76
  2
 2. ދާތަ

  ކޮންއިތުބާރެއްތަކަލެއަށް މީހުންކުރަނީ ދޮޅުއަހަރުދުވަހު ދޮގުބުހުތާނީ ވައުދުވެފައި ދެންކޮންވައުދެއް ފުދޭނީ ކަލޭމެންގެ ކަންތައް ނިމި ކޮންފައިހުރިހާކަމެއް ހާމަވާދުވަސް ކާރިވަނީ

  61
 3. ތެދުބަސް

  ރައީސް ކަން ލިބުނީމަ ވަޢުދު ނުފުއްދުނު،ދެންބުނީ މަޖުލިސް ދިނީމައޭ ވައުދު ފުށްދޭނީ،އެވެސް ބޮޑުތަނުން ދިނީ،މަޖުލިސް ދިނީމަވެސް ވަޢުދެއް ނުފުއްދުނު.ދެން މިއައްނަނީ ކައުންސިލް ދިނީމައޭ ވައުދު ފުއްދޭނި އެދިނީމަ ދެންބުނާނީ މިގައުމުގަ ހުރިހާ ދީންތަކެއްގެ މީހުންނަށް މިނިިވަން ކަމާއިއެކު އުޅެވި އަދި އެމީހުންނަށް އަޅުކަންކުރެވޭ ގޮތް ހެދީމައޭ ވައުދު ފުށްދޭނީ.ެކަންވީމަ ދެންބުނާނީ އިންޑިޔާގެ ސްޓޭޓަކަށް ވީމައޭ ވައުދު ފުށްދޭނީ،މިހެންގޮސް މަންމަގެ ފަށްޓަރު ބަޔާހިސާބުން ރަށްޔިތުންނަށް ވިސްނޭނީ،ވިސްނޭއިރު އޮއްނާނީ ވާނެ ހަތަރެއްޗެއްވެ ނިމިފައި.އެއިރުން ކިތަށްމެ ކަރުނައެއް އެޅިޔަސް ކުރާނެ ކަމެއް ނޯންނާނެ، ވަގުތު ފާއިތު ނުވަނީސް ބުއްދީގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުން ވަރަށް މުހިއްމު.މިހާތަނަށް ކުރެވުނު އެއްކަމެއްވެސް ނެތް ހަމަ ޔަގީނުންވެސް.

  56
 4. ފާއިޒު

  ނޫން އެއީ އެފަދަ ރަށްރަށުގައި ތިބި ރައްޔިތުން އިލެކުޝަން ތަކާމެދު ކުރާ ތުހުމަތުގެ ސަބަބުން ވާދަކުރަން ބޭނުން ނުވާތީ. އެންމެ ފަހުން އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ހެދިހެން ހަދާފާނެތީ. އަދި އެއިން ކަމެއް ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅިނަމަވެސް މިސަރުކާރުން އެއަށް އިންސާފެއް ހޯދައިނުދޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އޮތުމުން

  50
 5. ސސސ

  އަހަރެމެންގެނުވިސްނޭދިވެހިރައްއިތުއްނޭ ނިކައްވިސްނާލަބަލައެއްވެސްމީހަކުރާޖެބޯއެކެޓުނުކުރޭނަމަވެސްމިއަދުރާޖެއައްގެސްޓުއްއައުއްހުއްޓެނީ ޑޮލަރުރޭޓުމައްޖައްދަނީއަދިވެސްއަހަރެމެންވޯޓުދޭވީމިވެރިއްނަންތޯރާޖޭގެރައްއިތުއްވިސްނާލަވެޖެނޫނަމަ ކަށިކޭލާ މަގޫފަތުގެޒަަމާނކާރިވެއްޖެ

  27
 6. އެމަންޖެ

  ކަލޭމެން ލާރިދީ ގަނެފަ ހުންނަ އެއްޗިސް ކަށަވަރު.

  34
 7. ޙަސަނާ

  ތީ ތެދު މިއިންތިހާބު މީ މިސަރުކާރުން ހިންގާ ލާދީނީ ކަންކަން ރައްޔިތުންބަލައިގަތް މިންވަރު އރގިގެންދާނެ އިންތިހާބެއް މި އިންތިހާބުގަ ރައްޔިތުން މޑޕ އައްމެޖޯރިޓީ ދީފިނަމަ އެންމެފުރަތަމަވެސް ފާސްކުރާނެ ގާނޫނު އަކީ ހުރިހާދީންތަކެއްގެ މީހުނައްވެސް ރާއްޖޭގެ ރައްވެހިކަން ލިބޭގޮތައް މޑޕ ން ގާނޫނައްގެންނަ ބަދަލު އޭގެފަހުން އިންޑިއާގެ ހިންދޫންގެ 5 ލައްކަމީހުންނައްރައްވެހިކަންތީ މެޖޯރެޓީ ގައެރުމުސްލިމުންނަގާނެ ފަހަރެއްގާ ގުޅިފަޅުން ފުލެޓްލިބޭނީވެސް އެމީހުނައް އެހެންވެ އެކިއަނީ ބުރިޖުހަދާދެނީ އިންޑިެާއިންނޭ..

  33
 8. ދިސްއިޒްއިޓް

  ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރަށް އެދިވަޑައިގެން ދެ ރައީސުން ގޭގެޔަށް ދިޔަ ނަމަވެސް މާލެ ސަރަހައްދުން ފްލެޓްްސް ތައް ލިބުނު މީހުންގެ އަތުން ފްލެޓްސް ތައް ފޭރިގަނެގެން އިޓް...

  20
 9. ވެއްޓޭނެއޭ

  އެމްޑީޕީ އަކީ އެއީ އެއްވެސް ބާރެއް ދޭން ހެޔޮވާވަރުގެ ބަޔެއް ނޫނޭ އެމެންވެއްޓޭނެއޭ...

  30
 10. އުބޭ

  13 ގޮނޑި ލިބުނީކީ ރައްޔިތުން އިތުބާރުކުރާތީކީ އެއްނޫން... ނަޝީދު އަންހެނުންނޭކިޔާފަ ހެދި ޤާނޫނަކުން ގަސްތުގަ ގޮނޑިތަކެއް ދަމައިގަތީ.. އޮޅުވާނުލައްވަވާ

  22
 11. ފުނޑެނީއޭ

  ކުރެއްދޫ ރިސޯޓަށް އަރައި ފޭބުން މަނާކޮށްފި ނަމަ މިއިން އެގިގެންދާ އެއްޗަކީ މިސަރުކާރަކީ އެއީ ނާގާބިލް ސަރުކާރެއް ކަން މިސަރުކާރުން ހީވަނީ ކޮވިޑް 19 ރާއްޖެ އަށް ނައިސްގެން އުޅޭ ސަރުކާރެއް ހެންނޭ ދެން މިއޮތީ ވާނެ ހަތަރެތި ވެފައޭ ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ ފުނޑިގެން ދަނީއޭ...

  20
 12. ދީދީ

  ހީވާގޮތުން ލިބޭނެ ކާމިޔާބު ލިބި ތި ހަމަވީ ތިބޭފުޅުންނައް ހީވަނީ ލައްކައެކޭ ރައްޔަތުންނައް އެނގޭ ތިބޭފުޅުން ވިދާޅުވާ 500ޕޮރޮޖެކްޓަކީ 500ފޮޓޯކަން ހުރިހާ ބާރެއް ހޯއްދަވައިގެން ތިބެ ވައުދު ވި ކަންތަކުން ކުރެވުނު ކަމަކީ 5އަހަރުގެ ތަރައްގީ ގެނެސް ދެއްވި ވެރިމީހާ ޖަލައްލުން

  23
 13. ޒާކިރު

  އަޖައިބު! އިތުބާރު ކުރާނެތާ ދިވެހިން މިތިބަގެން އުފަލުން ނަށާ ނަގަނީވިއްޔާ! ގަމާރަކަސް ފުކެއް ބޮޑުވަރު!

  22
 14. ސުޢޫދު

  ގައުމުތަކައް ފެތުރެމުންމިދާ ކޮވިއިޑް 19 އިން ސަލާމަތްވުމައް ފިޔަވަޅުއަޅާހެން އެޖެންޑާ 19 ގެބަލިން ސަލާމަތްވުމައްލިބުނުފުރުސަތުގަ ވޯޓްނުދޭންވީ 19 މިކިޔަނީ ކޮއްމެވެސްކަމެއްވީމަ ވަގުތުން ފަތިހަނދުވަރައް ބަދަލުކުރީ އޮޅުވާލަން

  20
 15. ނަސީދު

  ތިކަންކުރަންވީ އަދި ފަހުން މިހާރު ކޮވިޑު 19

  16
 16. މަކަރުވެރިޔާ

  ރަށްޔަތުންގެ އިތުބާރު އޮތްކަންއެނގޭނީ ކައުންސިލްއިތިހާބު ވޯޓުލާނިމުނީމަ އިބޫމެން ފަދަ ނުކިޔަވާ ވަގުމަކަރު ވެރިންނަކަށް ރަށްޔަތު ންއިތުބާރެއް ނުކުރާނެ ތިއުޅެނީކަލޯ މާއަވަހަށް ފެންވަރުއޮޅިގެ ރައްޔަ ތުންގެއިތުބާރުއޮތް ވަރުކަލެއަށް މިފަހަރު ރަށްޔަތުން ދައްކާލާނެ މައިތިރިވެގެން ހުރެވޭތޯބަލާ ވަރަށް ބޭނުންދޯ ރަށްޔަތުންގެ އިތުބާރު އަޗީ ރަށްޔަތު ގެއިތުބާރު ހޯދައްޏާ ކަލޯ ހަށްދޭ ހެހޭ ވަގު

 17. މަހަށްދޭ

  ރަށްޔަތުންގެ އިތުބާރު ހޯދަން ކަލޯ މަހަށްދޭ ތިމާޔާ އެއްފެން ވަރުން ވާހަކަ ދައްކަ ބަ ތިއުޅެނީ މާއަވަހަށް ސައިޒު އޮޅިގެން:

 18. މުގައްދަރު

  އޭގެ މާނަޔަކީ ރައްޔަތުން ބޭނުންނުވަނީ ވޯޓްލާން ވޯޓްދޭން މިއީ ކުޅޭކުޅޭކަން ގިނަ ރައްޔަތުންނައް އެބަ އެނގޭ ބަލަވޯޓްއަކި އެއިރެއްގަ އޮންނަ ސަރުކާރަކުން ބާރުފޯރުވާ އެއްޗެއްކަން ގިނަ ރައްޔަތުން ނައް އެނގިބާވީމަ ރައްޔަތުން މިތިބީ މާޔޫސްވެފައި ބައިކުދިންނައް ބައިއަޅައިގެން ބަދަލް ދެމުން މުޅިސަރުކާރު މިހާރު ނިކުމެގެން ތިއުޅެނީ ލޯކަލް އިންތިހާބް ކާމިޔާބް ކުރަން ރައްޔަތަކައް ހިދުމަތެއް ކޮއްދެވޭތޯ ނުބަލާ

  10
 19. އައްޑޫ ލެއި

  ކަލޭމެންނައް އިތުބާރު ކުރާތީއެއް ނޫން ކަލޭމެންގެ އިތުބާރު ރައްޔިތުން ކުރިމަތީގަ ގެއްލުވާލަން ވެގެން ހުރިހާ ގޮންޑިއެއް ދިނީމަ މި ފަސްއަހަރު ދެން ދައްކާނެ ބަހަނާއެއް ނޯންނާނެ ރައްޔިތުން ކުރިމަތީގަ އޭރުން ކަލޭމެން ރިޔާސީ އިންތިހާބުގަ ވާނީ ބޮޑުތަނުން ފެއިލް

 20. ބޭރުމަތި

  ކަލޭމެންނައް އިތުބާރު ކުރާތީއެއް ނޫން ކަލޭމެންގެ އިތުބާރު ރައްޔިތުން ކުރިމަތީގަ ގެއްލުވާލަން ވެގެން ހުރިހާ ގޮންޑިއެއް ދިނީމަ މި ފަސްއަހަރު ދެން ދައްކާނެ ބަހަނާއެއް ނޯންނާނެ ރައްޔިތުން ކުރިމަތީގަ އޭރުން ކަލޭމެން ރިޔާސީ އިންތިހާބުގަ ވާނީ ބޮޑުތަނުން ފެއިލް

 21. ޏ

  އިންތިޚާބަކާއި ނުލާ ލިބޭ ގޮނޑިއަކީ ބާތިލް އެއްޗެކެވެ
  އެ ގޮނޑިތަކަށް އަލުން އިންތިޚާބު ބާއްވަން ޖެހެއެވެ

 22. ޓިންޓިން

  ތިހެން ގޮޑި ލިބިގެން ނުވާނެ، ތި ހެންވީމަ ޖެހޭނީ ވޯޓް ލާފަ 50 ޕަސެންޓް ގެންނަން