މާފަންނު ގެއެއްގައި ހިންގަމުން ގެންދާ އޮފީހެއްގައި ސެކިއުރިޓީ ގާޑަކަށް ހުރި ދިވެއްސަކު ނިޔާވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ މި ކަމުގެ ރިޕޯޓު ލިބިފައި ވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 8:00 އެހާއިރު ކަމަށެވެ.

ނިޔާވެފައި އޮއްވައި ފެނިފައި ވަނީ އުމުރުން 46 އަހަރުގެ ދިވެއްސެއް ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވި ނަމަވެސް އޭނާގެ ވަނަވަރު އަދި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އޭނާ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިފައި ވަނީ އޭނާ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އަންނަ އޮފީހުގެ ސެކިޔުރިޓީ ގާޑަކަށް ހުއްޓައިކަން ފުލުހުން މިހާތަނަށް ބެލި ބެލުމުން އެނގިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގައި އެއްވެސް ކަހަލަ އަނިޔާއެއް ހުރިކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ފުލުހުން ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

11 ކޮމެންޓް

 1. Anonymous

  މިސަރުކާރު އައިފަހުނ ގޮތްނޭގޭ މަރާއި ކުއްލިމަރުވާކަން ފާހަނގަކުރަން އަސްލު މިކަން ބަލާ ދިރާސާއެއް ހަދަންވީ ބަލިތައް ގިނަވެ ރައްޔިތުން އުޅެން މިޖެހެނީ ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރޭގައި މީ ދޮގެންތޯ

  53
  9
 2. މަ

  إنا لله وإنا إليه راجعون

  46
 3. ނާމާންކަމާއި ބިރުވެރިކަން އިންތިހާ

  ނާމާންކަމާއި ބިރުވެރި ކަންތައްތަކެއް އާމްވަމު ދާމިސަރުކާރު އިސްތިއުފާ ދޭކަށް ނުވޭތޯ ވަގުންތަކެއް ވައްކަން ރައްތަތުން ގެވޯޓުން ވައްކަންކުރު މުގެސަބަބުން މިއަދު މިވަނީ މުޅި ދިވެހި އުއްމަތައް ދުވަކުކުރި މަތިލާންނުޖެހޭ ވަރުގެ ބިރުވެރިކަން ތައްތަކެ އްއާމްވަމުން މިކަމުގެ ހަމަކަނިއޮތް ހައްލަކީ ރީނދޫ ވަގުންގެ ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ!

  37
  8
 4. ރީނދޫ ގުންޑާ

  ނުކުޅަދޭ ސަރުކާރު އިސްތިފާ!

  36
  9
 5. މަރުސަރުކާރު އިސްތިއުފާ

  މިވަގު ސަރުކާއައި ފަހުން ވާނުވާއެއް ނޭނގޭ ކިތައް މަރުތޯ؟

  38
  8
 6. ވިސްނާ

  ކޮބައިތޯ މަރު ކޮމިޝަން

  32
  4
 7. މަރު

  ވިސްނާ ފިކުރުކުރާ ބަޔަކަށް އިބުރަތަކަށް ނުވޭތޯ؟

  42
  2
 8. ޤަމަރު

  ޤަވްމަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ލޯތްބެއް ހުރިއްޔާ މި ސަރުކާރު އިސްތިޢުފާ ދިނުމަށް ގޮވާލަމެވެ. މުޅި ޤަވްމު ނާމާންވެ ބަލިމަޑުކަމާއި ކުއްލި މަރުތަކުގެ ބިރުވެރިކަން މި ޤަވްމަށް ވެރިވެ ނާމާންވެއްޖެއެވެ. މި ސަރުކަރު ހުވައިކުރިދުވަހުންފެށިގެން މިހާތަނަށް ވަމުންމިދާ ގޮތް ވިސްނާލުން މިއީ ރަގަޅު ކަމެކެވެ.

  37
  5
 9. ލަބީބު

  ޤަވްމަށް މި ކުރިމަތިވަނީ ވޯޓުން ވައްކަންކުރުމުގެ ނަތީޖާއެވެ. ބަޔަކަށް ވިސްނޭވަރަށް ، ﷲގެ ކުޅަދުންވަންތަވެރިކަމުގެ ކަންތައްތައް މިދަނީ ފެންނަމުންނެވެ. ކުރިމަތީ އޮތީ އަނދިރިކޮށެވެ.

  28
  2
 10. މުއްލާ

  ކޮވިޑް ގެ މީހުން މަރުވެގެން މަގުމައްޗަށް ވެއްޓޭ. ތިމީހާ ޓެސްޓްކޮށް ބަލާ މަރުވީ ކިހިނެތްތޯ.

  17
 11. މީމަގޭރާއްޖެ

  ހެޔޮނުވާނެ މިރާއްޖެ ފަނާނުކޮށް ރައްޔަތުން ނަށް ހެޔޮއެދެއްޏާ އިބޫ އިސްތިއުފާ ދީބަ!

  22
  1