ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްފައި ދިޔަފަހުން، ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި (ޕޮޒިޓިވްވި) އިޓަލީ ފަތުރުވެރިޔާ ރާއްޖޭގައި ދުވަސްތައް ހޭދަކުރި ގޮތުގެ ޓައިމްލައިނެއް "ވަގުތު" އިން އާންމުކޮށްފިއެވެ. މި ޓައިމްލައިން ތައްޔާރުކޮށްފައި ވަނީ ކަމާއި ގުޅުންހުރި އެކި ފަރާތްތަކުން ލިބުނު މަޢުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

21 ކޮމެންޓް

 1. ޢާދަނު

  އިޓަލީ އަކީ ލިސްޓް ކުރެވިފައިވާ ގަައުމެއް ނޫން ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ކުރެއްދޫ ޑޮކްޓަރަށް އެންގި..އެޗްޕީއޭގެ ވެރިން އިސްތިއުފާދީ.

  172
  5
  • އިޓަލީ މީހާ

   ދެން؟ ކަލޭ ހަވާލުވަނީ އެޗްޕީއޭ އާ؟ އެތަން ހިންގަން. މޮޅު އަނގަ ނުތަޅަބަލަ!

   11
   46
   • އިޓަލީ މީހާ

    ޑިސް ލައި ކް ދިން އެންމެން ކަރަންޓީނު ކުރޭ . އެބައި މީހުން ހަމަ މިހާރު ކަރަންޓީނު ކުރޭ.

    6
    9
 2. ކުރެއްދޫމީހާ

  އިޓަލީ ތި މީހަކު އެ ދުވަސްވަރުކުރެއްދޫ ރިސޯޓުގެ ރެސްޓޯރެންޓްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓުނު. އެ ރެސްޓޯރެންޓުގެ ޑެގް މަތީ ފުދޭ ވަރަކަށް ގިނައިރު އޮތް. އެވަގުތު އޭނަގެ ކައިރީގައި ބައެއް ޓުއަރިސްޓުން ހަރަކާތްތެރި. މިކަން ވަރަށް ގިނަ ދިވެހި މުވައްޒަފުން ދަންނާނެ.

  79
  1
 3. ދހަނގެތި

  theee HPA kameh noon. HPA kanthah kurany sarukaaaruga thibi siyaasee meehun angaa gothah!!.
  thee mahujanunge aiyy dhashah gosfaavaa sarukaarun ITALY meehun BAN nukuryma veegotheh. !!!
  mihaaru vaaahaka olhuvalaane kamei nei.>>
  emmen isthiufaa dheefa geah dhey!!! MIAHARUGE budget ves vany husvefa!!

  23
  3
 4. އަނދިރި އަނިދިރިން

  ދެން އަމީނުއާ އަލީވަހީދު ކޮންއެންޓަނާއެއް މިނަގަނީ..ހެދި ކާ ކައިގެން ފޮޓޯނަގަން ނޫސްވެރިން އެއް ކުރަނީ...އިސްތިއުފާ އިބުރާހީމާ. ސޮހުލުންނަ ވެރި ކަމެނު ކުރެވޭނެ.

  42
  5
 5. ށަހާ

  ކޮބާ މާރިޗު 1 އާއި 3ކާ ދޭތެރޭގެ ތިބުނާ ޓައިމްލައިން...

  47
  2
 6. އެނީ

  އެޗްޕީ އޭ އަށް މި ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ގުޅިއަސް ބުނަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިޔައިން ހެއްޔޯ، ރިސޯޓަކަށް ދިޔައިން ހެއްޔޯ. ނުދަންޏާ މި ބައްޔަށް ޕޮސިޓިވް ނުވާނެއޭ. ބަލަގަ، ތި އިޓަލީ މީހާ އާ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓް ވެފަ ކިތައް މީހުން ތިބޭނެ އެއަރޕޯޓުގަވެސް. ހަމަ ފެތުރުނީމަ ކޮންމެސް އެއްޗެކޭ ކިޔަނީ.

  64
 7. ބްރޯ

  އިޓަލި އަކިީ 2 ވަނަ މޯދީ އިޓަލީ އަކީ ސިއްކަޔާ ކެރަފާ އާއިލާ ގެ ވިޔަފާރީގެ ބައިވެރިޔާ .ކެރަފާ ސިއްކަ ބޭނުންވީ އިޓަލީން ދުވާލަކަށް 100 މީހުން މަރުވިޔަސް އިޓަލީން ރާއްޖެ އިން މީހުން ނާންނާނެ ގޮތަށް ނެހެދުން އެކަން ނަސީދު ގެ ވާހަކަތަކުން ވެސް ސާފު ވާނެ ކަމަށް ދެކެން. ދިވެހިރައްޔިތުންނަށްވުރެ އަދި ދިވަހި ގައުމަށް ވުރެވެސް މިމީހުން ބޭނުމީ އިޓަލީން ލިބޭ ޑޮލަރު ކޮޅު ކަން ނަސީދު ގެވާހަކަތަކުން ދޭހަވާ ވަރު ނުވޭތަ ؟ އިޓަލީ ން ދުވާލަކަށް އެތައބަޔަކު މަރުވާއިރު އަދި އިޓަލީން އެބަބުނޭ ބަލި ފުރަތަމަ ޖެހުނުމީހާ ނޭގޭކަމަށާ ބަލިޖެހުނު މީހުން ގެ ދަތުރު ކުރުމުގެ މައުލޫމާތު އިޓަލީގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ނެގޭކަމަށް މިހާވަރު ވެގެން ދިޔައިރު އިޓަލީ ގެ ބަލި ދިވެހި ގައުމުގެ ޓޮޕް ލެވެލް އިން ބޭރަށްނެރެ ލިސްޓުންވެސް ފޮހެފަ އޮތުމުގެ ސިއްރު ތަހުގިގު ކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކޮށް ދޭން ޖެހޭނެ.

  13
 8. ޙަމަހަމަ

  މިހާރު ކީއް ކުރަން ؟ ހިމަބިހި ޖެހިގެން ކުއްޖަ ކު ހުޅުމާލޭގައުޅުނުއިރު އެ ކުއްޖާ ޖޫސްޕެ ކެޓެއް ގަންނަން ދިޔަ ފިހާރައިގަ ހޭދަ ކުރި މިނެޓަށް ދަންދެން ކިއި. ޢޭރު އެ ކަމައިގެން އުޅުނީ އެހެން މަގުސަދެއްގަވިއްޔާ ދޯ.

  8
  2
 9. ފަރީދާ

  ބަލިނެތީސް ކީއްވެ އެހާ ވަރަށް ޑޮކްޓަރަށް ދަނީ! ހުމެއް ނެތް އާލާމާތެއް ނެތި ފުރަން ދާން ބޯޓަށް އެރީމަ ކުއްލިއަކަށް ބަލި ގޯސްވެގެން ޕައިލެޓް އޭނަ ގޮވައިގެން ނުފުރީ! ހާދަ ގަބޫލުކުރަން ދަތި ވާހަކައެކޭ!

  17
  1
 10. އެންދެއްޔޯ

  މީ ކޮންކަހަލަ ޓައިމް ލައިނެއް؟؟ އެފަތުރުވެރިޔާ ރިސޯޓުހުއްޓާ އަބުރައިގަނެގެން ވެއްޓުނު، މިވާހަކައެއް މިޓައިމް ލައިނެއްގަ ނޭތް. ދުރުދުރުން ސަރުކާރުގެ ބޮލަށް ޖަހަންއުޅޭކަހަލަ ޓައިމްލަނެއްހެން ހާދަހީވެޔޭ.

  14
  7
 11. ބިގޭ

  ސަރުކާރު އޮތީ ފެއިލްވެފަ

  12
  2
 12. ބިގޭ

  ސަރުކާރު އޮތީ ފެއިލްވެފަ.. ދެން ލަލަލާ

  14
  1
 13. ބޯހަލާކު

  ތިހަބަރު ކިޔާލުމުން ސަރުކާރުގެ ދޯހަޅިކަން ވަރަށްބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ އެއްވެސް އިތުބާރެއްނެތް

  18
  1
 14. 4ކަށިމަތި

  ހަމަ ސީދާ ސަރުކާރު ފެއިލްވިކަން މިއިގެނީ ، އިޓަލިމީހުން ބޭން ނުކުރަން ބަހަނާދައްކާ ޑްރާމާ ކުޅެނިކޮށް އަތަށްގޮވީނުން. އެއްމްޑީޕީ ގެ އިސްމީހުންނަކީ މީ ހަލާކުވެފަތިބި ބަޔެއް

  10
  1
 15. ނުބުނޭ

  މި ޓައިމްލައިން ކިޔާލުމުން އެނގުނީ ސަރުކާރުން މިކަން ފޮރުވަން މަސައްކަތް ކޮށްފަ ވާކަން. ނޫނީ އެޗްޕީއޭގެ ޒިއްމާދާރުކަން ކުޑަކަން.

  4
  1
 16. ކިނބޫ

  ހަހަހަހަ. މި ލިސްޓް ވަރަށް ސަޅި. އެކަމު ހިސާބަށް ވުރެ ގަމާރު ބަޔަކަށް ވާނުވާއެއް ނޭގޭނެ.

  3
  1
 17. Anonymous

  އިހުމާލުވީ ކުރެއްދޫ ރިސޯޓެއް ނޫންކަން ޓައިމް ލައިނުން އެނގޭ. ސަރުކާރުން އިހްމާލުވީ. އިޓަލީއަކީ ބަލިފެތުރޭ ޤައުމެއްކަމަށްވީރު އެޤަމުން އަންނަ ފަތުރުވެރިންނަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ސަރުކާރުން ނުދިނުން. މިބަލި ފެތުރުނު ސަބަބަކީ

 18. ޢަލީ

  ފައްސި ވީ ދޯ. ޕޮސިތޓިވް ނުވަެދޯ. ފައްސި އަސްސި ކައްސި ލައްސި

 19. ފަތީ

  އެޗް.ޕީ.އޭ ގެ ހާލަތު ތީހަމަ! އޭރުވެސް މިހާރުވެސް އޮޅުވާލެވޭތޯ! އޭނާ ނާންގާނަމަ އަދިވެސް ތިބޭނީ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރު ނުކުރަންޏާ ނުޖެހޭނެހޯ ކިޔަކިޔާ....އަޅެ ތި މީހާ ތިވަރު ވިއިރު ރާއްޖެއިން ޓެސްޓް ނުކުރެވުނީތަ؟