ރާއްޖެ އިން އިތުރު ދެމީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި (ޕޮޒިޓިވް) ވެއްޖެއެވެ.

އެޗްޕީއޭ އިން ވިދާޅުވީ ކުރަމަތި ރިސޯޓުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓްކުރި 2 ބިދޭސީއެއްގެ ސާމްޕަލް ވަނީ ފައްސި (ޕޮޒިޓިވް) ވެފައި ކަމަށެވެ. ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގ ގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާތީ، އެ ރަށަށް އަރައިފޭބުން އަދިވެސް އޮތީ ހުއްޓައިލެވިފައި ކަމަށް ވެސް އެޗްޕީއޭ އިން ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއީ ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި އަށް ވަނަ މީހާއެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އިޓަލީވިލާތުގެ ހަތަރު މީހަކާއި، އިޓަލީވިލާތުގެ ފަތުރުވެރިޔަކަށް ޚިދުމަތް ދިން ބިދޭސީ ދެމުވައްޒަފެކެވެ.

ކޮވިޑް-19 ރާއްޖޭން އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނުނު ޅ. ކުރެއްދޫ ރިސޯޓާއި އއ. ބަތަލާ ރިސޯޓް އަދިވެސް އޮތީ ކަރަންޓީނުކޮށްފަ އެވެ. އެރަށަށް އަރައި ފޭބުން އޮތީ މަނާކޮށްފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކާ ބޮޑު 11 ގައުމެއް މިހާރު ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. މުޅި ދުނިޔެއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 115000 އަށް ވުރެ އިތުރުވެފައެވެ. އަދި ބަލި ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 4200 އަށް އަރާފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

23 ކޮމެންޓް

 1. މޯޑް

  މިފަދަ ދަނޑިވަޅުގައި ހިތުގައި އީމާންތެރިކަން ވަރުގަދަކޮށް މިބަލިން ސަލާމަތް ކޮށްދެއްވުމަށް މާތް ﷲ ގެ ހަޟްރަތުގައި ވީހައިވެސް ގިނަގިނައިން ދުޢާކޮށް އަމިއްލައަށްވެސް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަށް އަޅަން މަސައްކަތްކުރޭ ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚްތުންނޭވެ....

  220
  3
  • muslima

   Mi ah dislike mi dhenee haadha viyaanudhaa baekey.. heyo visnun dhehvaashi

   12
 2. ނުމަރާ މޯޑް

  މި ދަނޑިވަޅުގައި އިންތިހާބުގެ ވިސްނުމަށް ވުރެ ގައުމީ ވިސްނުން އިސްކުރަންޖެހޭ .. އިސީ ސަރީފް އިންތިހާބް ލަސްކުރަން ނިންމާނީ ގައުމުގެ ހަލަތު ކިހާ ހިސާބަކަށް ދިޔާމަތޯ ؟

  77
  7
 3. ރަދީފް

  އަދިވެސް ސްކޫލްތަށް ބަންދުކުރަން ނުވޭތަ؟؟

  92
  4
 4. މާމިގިލީ މީހާ

  ރާއްޖޭގެ މީހުންނަކައް މިބައްޔެއް ނުޖެހޭނެ. ސަބަބަކީ މިބަލީ ގެ ކޯޑާ ދިވެހިންގެ ޑީއެންއޭއާ ދީމާލެއް ނުވޭ.

  14
  69
  • ަރޯނުއެދުރު އެވޯޑް ދޭމީހާ

   ކަލެއަށް ރޯނުއެދުރު އެވޯޑް ވަރަށް ހައްގު. ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ސައިންސްވެރިންނަށް ވުރެ ކަލޭގެ ކޮމެންޓް މާ މޮޅު. ކީއްކުރަން ދާ ޔުނިވާސިޓީތަކެއްތޯ؟ މާމިގިލީމީހާ ގާތަށް ދިޔައިމާ އެއަށްވުރެ މޮޅުވާނެ.

   27
   2
 5. ކުޑޭ

  ކޮން ނައްސިއަކީ ފައްސިއަކާ ތަ؟ ބޯހަލާކު

  79
  5
  • މާމިގިލީ މީހާ

   މާމިގިލިން 2 މީހަކު އޮއްސި ވެއްޖެ. ބޮއްށި ވެއްޖެ.

   27
 6. އެޑްމުންޑޯ

  އާދޭސް ކޮއްފަ ބުނަން މާލެއިން މީހަކު ފައްސި ވަންދެން ބަލަން ނުތިބެ ސްކޫލްތަށް ބަންދުކޮއްދެއްވާ ، މާލެއިން މީހަކު ފައްސިވާއިރު މިބަލީގެ ވައިރެސް އެތެއްބަޔަކަށް އަރާފައި ހުރެދާނެކަމަށް ބައްލަވާ ، ސަލާމަތުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭނީ ބަލިޖެހުމުގެ ކުރިންކަން ހަދުމަބަހއްޓަވާ

  104
  2
 7. މޫމި

  ތި ފައްސި ފޮއްސި ކިޔުން ހުއްޓާލަބަލަ ޕްލީޒް

  49
  1
 8. ހަމްދު

  ރެސޯޓުތަކުގެ މިސްކިތަތަކުގައިވެސް ޤުނޫތު ކިޔަން ފަށަން ވެއްޖެ ކަމަށް ފެންނަނީ

  55
 9. ޔޫކީ

  ހާދަ ފޫހިނަންތަކެކޭ ކިޔަންވެސް ވަރަށްފަކުރު. ފައްސި ބަދަލުގަ މެލިޖު ކީނަމަވެސް މާރީތި. ފާޑެއްގެ ފައްސި އަކާ ޕައްޓިއަކާ ނައްސިއަކާ

  34
  3
  • ސަމަދު

   ވަ ރަށް ރަނގަޅު ވާހަކައެއް ޔޫކީ..އަހަންނަކަށް ނޭގެ މިދަނޑިވަޅު ފާޑެއްގެ ބަސްތަކެއް ހެދުމުގެ ބޭނުމެއް؟ މާދަމާނެ ރޭނެ ނާށި އަކާ ދޯ ރޯށި އަކާ

   18
   2
  • ޙައިސ

   ވަރައް ރަނގަޅު ވާހަކަ ެއެއް އެ ހެދިމީހާ އައްސިވެފަ ހުރީ. ޢައްސި ލައްސީ ކައްސި ޕައްޓި ޕުންޑެ ހަހަހ

 10. ފައްސި

  ޜައްކާވެތިބިއްޔާދަތުރުސްކޫލްތައްބައްންދުކުރޭ

  15
 11. ޙަބަރު

  ކީއްވެތަ ކާށިދޫ ގަ އިން މީހަގެ ވާހަކަ ނުދައްކަނީ
  ޢެވެސް ކު ރެއްދޫ ރިސޯޓުން އައިސް އިންމީހެއް ކަމައްވަނީ
  ޢޭނަ ކަ ރަންޓީން ކޮއްފަ އިންވާހަަކަ ވެސް އަޑު އެހިން
  ޢެކަމު ކަމާބެހޭ އެއްވެސް ފަރާތެއް އެވާހަކަ ނުދައްކާ

  18
 12. ގއ. ނިލަންދޫގެ ރައްޔިތުން

  ސްކޫލް ބަންދުކުރަން ބޭނުން.. މިއްޓާމް ްރޭކް އަށް ފަހު ސްކޫލް ބަންދު ކޮއްދެއްވުމަށް އެދެން.. ވަގުތުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފުމަށް އެދެން..

 13. މުހައްމަދު

  ފައްސިި ވެގެން ގޮސް އައްސި ނުވޭތަ.

 14. މުހައްމަދު.

  ފައްސިި ވެގެން ގޮސް އައްސި ނުވޭތަ.

 15. މުހައްމަދު

  މަޖިލީހުގެ ރައީސް ދުއްޕި ބޮޑު ކަމުން ވާހާ ގޮތް ގޮތް.

 16. ވާނުވާ

  ބަސް ހަދަން ނުޖެހޭ ހާލަތުގައި މީހުންގެ ބޮލަށް ތުރާވާ ކަހަލަ ބަސް ހެދުމުގެ ބަދަލުގައި ދިވެހި ބަސް ބޭނުން ކޮށްގެން ވާހަކަ ދައްކަން ނިއުސް ކޮންފަރެންސް އަށް އަރާ މީހުންނަށް އާދަ ކޮށްދީ ބަލަ. ނިކަމެތިންވެސް ހިެނޭ ގޮތުން އާންމު ރައްޔިތުންނަށް އެއްޗެއް ކިޔައިދޭން އަރާ ބައެއް. ހަރާންފަދަ ދިވެހި ބަހުން ޖުމްލައެއް ބުނަން އެނގޭނަމަ

 17. ސޯލިހުބޭ

  ކޮންމެހެން ނަ އްސި އެއ އް ފެ އްސި އެ އް ކިޔާނެކަމެ އް ނެތް ، ވަރަށް ސާފު ސަރުކާރު މި އޮތީ އެ އް ފަރާތަށް އޮރިވެ އަށްސި ވެފަ އި

 18. ކޮސް

  ބޮލަށް ތުރާ ބަސް ތަކެއް ހެދުމުގެ ބަދަލުގައި މިހާރުހުރި ދިވެހި ބަސް ބޭނުން ކުރަން އާދަ ކޮށްދިނިއްޔާ މާރަނގަޅެއްނު. ބޯހަލާކު. އެކަޑަމީ މީހުން ކަމެއް ކުރިކަމަށްވާން މިކަހަލަ ކކަންތައް ނުކޮށްބަލަ އަޝްރަފޫ