ވިލާ ކުންފުނީގެ ދަށުން ހިންގަމުން އަންނަ ހުރިހާ ތަނެއްގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ 10-50 ޕަސެންޓާއި ހަމައަށް ކުޑަ ކުރަން ނިންމި ކަން "ވަގުތު" އަށް އެނގިއްޖެއެވެ.

"ވަގުތު"އަށް އެނގިފައިވާގޮތުން މުސާރަ ކުޑަ ކުރަން ނިންމިކަން މިހާރު ވަނީ މުވައްޒަފުންނަށް އަންގަން ފަށާފައެވެ.

އެ ކުންފުނިން ނެރުނު ސަރކިއުލާއެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ހަލުވިކަމާއެކު ދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ނުވަތަ ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ ޓޫރިސްޓޫންގެ އަދަދު އެއް ދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް މަދުވެ، އަދި ރާއްޖެއިންވެސް މި ބަލި ފެނުމާއި ގުޅިގެން އެކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު އިތުރަށް ޓޫރިޒަމްއަށް ފޯރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އެ ސަރކިއުލާގައި ބުނެފައި ވަނީ އެ ކުންފުނިން ހިންގާ ރިސޯޓުތަކުން ކަަމަށްވެފައި، ރިސޯޓުތަކަށް އަންނަ ގެސްޓުންގެ އަދަދު މަދުވެ އާމްދަނީ ދަށްވަމުން ދާތީ، ކުންފުނިި ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ހަރަދު ކުޑަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން، އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކުޑަ ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

"ކުންފުނީގެ މަސައްކަތް ކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ އޭޕްރިލް މަހުގެ މުސާރަ ކުޑަ ކުރުމަށް ކުންފުނީގެ ބޯޑުން ނިންމާފައިވާތީ، އެކަން އާއްމުކޮށް ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް އަންގަމެވެ". ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހިމް ސިޔާދު ގާސިމް ސޮއިކޮށް ނެރެފައިވާ ސަރކިއުލާގައި ވެއެވެ.

ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ބަލާއިރު، މުސާރައިގެ ގޮތުގައި، 4999 ރުފިޔާއަށް ވުރެ ދަށުން މަދުން ލިބޭ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން 10 ޕަސެންޓް ކުޑަ ކުރާނެއެވެ. އަދި މުސާރައިގެ ގޮތުގައި 5000 އާއި 9999 ރުފިޔާ ލިބޭ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން 20 ޕަސެންޓް ކުޑަ ކުރާނެއެވެ. އަދި މުސާރައިގެ ގޮތުގައި، 10000 އާއި 49999 ރުފިޔާ ލިބޭ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން 35 ޕަސެންޓް ކުޑަ ކުރާއިރު، 50000 ރުފިޔާއަށް ރުފިޔާއަށް ވުރެ މަތިން މުސާރަ ލިބޭ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ 50 ޕަސެންޓް ކުޑަ ކުރާނެއެވެ.

އެ ކުންފުނިން ބުނީ، މި ފިޔަވަޅު އަޅަނީ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަައިފިނަމަ އެފަރާތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުން މާ ބޮޑުވާނެވާތީއާ، މިވަގުތަށް މުސާރައަށް ކުރާ ހަރަދު މިހާރަށްވުރެ ކުޑަ ނުކޮށް ކުންފުނި ހިންގޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތިގެން ކަމަށެވެ.

"ހާލަތު ރަނގަޅުވަމުންދާ ވަރަކަށް މުސާރައަށް ބަދަލު ގެންނަމުން ދާނެއެވެ. ލިބޭ މުސާރަ މަދުވުމަކީ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ދަތިވާނެ ކަމަކަށްވާތި އެކަމަށްޓަކައި ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ކިބައިން މައާފަށް އެެދެމެވެ". އެ ސަރކިއުލާގައި ވެއެވެ.

އަދި މިފަދަ ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއްވެސް ކުންފުނިން އަޅަނީ އެންމެ ފަހު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އެހެން އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތިގެން ކަމަށް ވެސް ސާކިއުލާގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

މީގެ ކުރިން ވެސް ގާސިމަށް ބައެއް ދަތިތައް ދިމާވުމުން ވިލާ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ލަސްވެ، އަދި ބައެއް މުވައްޒަފުން ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފައި ވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

34 ކޮމެންޓް

 1. އަހްމަދު

  4999 އިން ދަށް 10%
  5000 އިން މަތި 9999 އިން ދަށް %20
  10000 އިން މަތި 49999 އިން ދަށް %35
  50000 އިން މަތި %50

  36
  7
 2. ބުރުމާ ޤާސިމް

  4999 އިން ދަށް 10%
  5000 އިން މަތި 9999 އިން ދަށް %20
  10000 އިން މަތި 49999 އިން ދަށް %35
  50000 އިން މަތި %50

  21
  9
 3. ބޯގޮވާފަ

  އިންތިހާބަށް ނުކެތޭވަރަށް މުސާރަ ބޮޑުކޮށް ޕަންޗް ކޮށްފަ ގެއަށް ދާ ވަރަށް މީހުން ވައްދައިގެން. އެމީހުން ކަނޑަން ނުކެރިގެން މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކަނޑަނީ! ވޯޓު ހޯދަން ވެގެން ތީ ބޮޑުވަރު.

  74
  9
 4. Anonymous

  ކުޑަކުޑަ މުސާރައަކުން ދިރިއުޅުން ފޫ ނުބޭދޭއިރު ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ކަނޑާލީމާކިހިނެއްތޯވާނީ

  99
  4
 5. ނޭގޭ

  ޙުސްދޮގު

  33
  25
 6. ޢާޝޯހު

  މި މަހުގެ 10 ޔަކަށް އެރި އިރުވެސް މުއައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ނުދޭ

  73
  7
  • ވިލާ ސްޓާފް

   ހުސް ދޮގު، މަހުގެ 3ވަނަ ދުވަހު މުސާރަ ޖަމާކޮ އްދިން، ދޮގު ނުހަދާ، ތި އުޅެނީ ނަރަކަޔަށް ދާން ތަން ކުޑަވެގެންދޯ.

   4
   7
 7. މުސާރަ

  މުސާރަ ކުޑަ ކުރީމަ ގޭގެ ކުލި ކުޑަ ވާނެބާ...ފިހާރަ ތަކުން އެއްޗިހީގެ އަގު ހެޔޮވާނެބާ...ހަމައެކަނި މުސާރަ ކުޑަކުރީމަ ވީ ތަ...އަޖައިބެއް

  80
  2
 8. ކޮމެންޓު

  ބޮޑު ފައިދާ ލިބޭ ދުވަހު ވެރިންގެ ޖީބަށެވެ. އެންމެ ލާރިއެއްވެސް އިތުރަކަށް މުވައްޒަފަކަށް ނުދެއެވެ. ދަތި ވީމަ މުވައްފުގެ ލާރި ކަނޑަނީއެވެ. ވެރިންގެ ޖީބަށް ވަންނަ އެންމެ ލާރިއެއްވެސް މަދެއް ނުވެއެވެ. ދުނިޔޭގަ އޮތީ މި ނިޒާމެވެ. މުއްސަނދިން މުއްސަނދިވުމެވެ. ފަގީރުން ފަގީރުވަމުން ދިއުމެވެ.

  101
  2
 9. ނަމަ

  ކަންނެއްކަމުން މަސައްކަތް ނުކުރާތީބާ އަނެންކާ

  15
  19
 10. Anonymous

  ކެންފޭނަށް ބަހަން ލާރި އެއްކުރަނީ. ވިލާ ރިސޯޓުތަކައް ގެސްރުން އާދޭ.

  37
  3
 11. ލަދުނުގަންނަބުރުމާ

  ރިސޯޓުގެ އޮކިއުޕެންސީ 150% އޮތަސް 300 ޑޮލަރު 50 ޕަސެންޓްގަ އޮތަސް 300 ޑޮލަރު. މީމިސާލެއް... ސިޔާސީ ޕާޓީ ހިންގަނީ ރިސޯޓުން ލިބޭ ޢާމްްދަނީއިން، ފައުންޑޭޝަން، އަދި ބޭކާރު ފައިދާ ނުވާ ތަންތަނުގެ ޚަރަދުވެސް ބަލަހައްޓަނީ ރިސޯޓުތަކުގެ ސްޓާފުން ކަތިލުމަށްފަހު. މިނޫނީ ނުހުންނާނެ ސްޓާފުންނަށް ނުބައިކޮށް ހިތާ އޯނަރެއް. ޙުރިހާ ސްޓާފުން މަސައްކަތް ކުރޭ 10 ގަނޑިއިރާ 12 ގަނޑި އިރަށް، ސްޓާފަކު އެހީއަކަށް އެދުނަސް ނުދޭނެ. މިހެން ކިޔާނެކަމެއްނެތް. ބައިވަރު ވާހަކަ އެބަހުރި.

  54
  6
 12. ސަން އައިލެންޑު މީހާ

  ކެންފޭނަށް ބަހަން ލާރި އެއްކުރަނީ. ވިލާ ރިސޯޓުތަކައް ގެސްރުން އާދޭ.

  41
  3
 13. ގައުމުގެ ދޫ

  މި ފަދަ ދަތި ހާއްސަ ހާލަތްތަކުގާ އެކަހަލަ ފިޔަވަޅު އަޅާންޖެހޭ، ނޫންނަމަ ވިޔަފާރި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ. ވީމާ އެކަހަލަ ފިޔަވަޅުތަކަށް މުއައްޒަފުންވެސް ކެއްތެރިކަމާ އެކު އެއްބާރުލުން ދޭންވާނެ. މުސާރަކޮޅު މަދުވުމަކީ ހަމަ ކޮންމެ މީހަކުމެ ދެރަވާނެ ކަމެއް.

  8
  42
  • ވިލާ ސްޓާފް

   މިދަނޑިވަޅުގަ މިނޫން ގޮތެ އް ނޯންނާނެކަން އަހަރެމެން ގަބޫލް ކުރަން، މިހާލަތުގާ މުވަ އްޒަފުން ވަޒީފާ އިން ނުކަނޑާ ތިޔަ ނި އްމެވި ނި އްމެވުމަށް ޝުކުރި އްޔާ

   4
   9
  • ނަޒީރު

   ދަތިހާލަތުތަކުގައި މަހުޖަނުންވީ ހިލޭސާބަހާ މުއައްޒަފުުންގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓަދޭން. މިކަމުގެ ނަމޫނާ ދެއްކި މަހުޖަނުން އެބަތިބި. އެމެރިކާގެ މަހުޖަނަކު އޭނާގެ މުއައްޒަފުންގެ ގެތައް ނަގޫރޯޅިއަކާއި ހުރެ ހަލާކުވެގެން ދިއުމުން އެންމެ ލޯލާރިއެއްވެސް މުއައްޒަފުން އަތުން ނުނަގާ އެ މުއައްޒަފުންގެ ގެތައް އަލުން ހިލޭ ބިނާކޮއްދީފައިވޭ. މިގައުމުގަނޫނީ މުއައްޒަފުންގެ ލޭބޮއެގެން އުޅޭވިޔަފާރިވެރިން ނުތިބޭ.. ފައިސާ ލިބޭދުވަސްތަކާއި ނުލިބޭދުވަސްރަކުގަވެސް މިވެރިންގެ އަމަލުތައް ހުންނަނީ މިހެން.

   10
   1
  • އަބްދުއްލަޠީފު

   ސުވާލެއް އެބައޮތް. ތިޔަ އޯނަރުގެ ދަރިންނާ ޢާއިލާ މީހުން އެގްޒެކްޓިވް މަގާމުތައްފުރާ ކުންފުނީގެ ނިކަމެތި މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަކޮޅު އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ތިޔަ އުނިކޮށްލީ. މާލީ ގެއްލުމުގަ ކުންފުނި ނުހިންގޭނެކަން މަވެސް ގަބޯލުކުރަން. މިވޭތުވެދިޔަ އެތައްއަހަރެއް ވަންދެން ޔޫރަޕުގެ ބޭންކުތަކަށް ޖަމާކޮށް ދަހިސާދަގަރުކަލޭގެ ރަންގަނޑަށް ބަލާހެން ބަލަން ބަހައްޓާފަ ހުރި ޑޮލަރުޓަނުން އެންމެ ޑޮލަރެއްވެސް އުނިވާތަން ބަލާކަށް ބޭނުމެއްނޫންދޯ؟ ހާދަ އަވަސް އަރުވާލީތިޔަ؟ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑަންފަށަން އަދި ތަންކޮޅެއް އަވަސް. އިޚުލާޞްތެރިކަމެއް ހުރިއްޔާ އެހެން ނަހަދާ. ހަމަ އެއްގޮތެއްވެސް ނެތިގެން ނޫނީ ކުރަން ހެޔޮވާވަރު ކަމެއްނޫން. ޝަވީދުގެ މުސާރަ ކަނޑާލިޔަސް ތިޖޫރީ ތެރެއަށް އަތް ބާނާފަ ނެގޭނެ ދޯ އޭނަ ބައްފާފުޅުގެ މިލްކިއްޔާތު ވީމަ. ނުވިތާކަށް އަނބިގޮއްޔެވެސް އެހެރީ ޖަމާކުރަން ނެރެފަ ވިއްޔަދޯ. ކޮން ގެއްލުމެއްވާނީ؟ ނިކަމެތި މުވައްޒަފުން އެހެން ނަގާނެ ތޮޖޫރީއެއްވެސް ނުހުންނާނެ. އެމީހުންގެ އަނބިންގެ ސިޔާސީ މަގާމެއްވެސް ނޯންނާނެ. މިކަންތައް ހަނދާނަށް ގެނެސް ތިޔަ އަނިޔާނުދީ އަދި ކުޑަކޮށް މަޑުޖައްސާލުން ވަރަށްބޮޑަށް އެދެމެވެ. ޝުކުރިއްޔާ!

 14. އަފްލާތޫން

  މިރާއްޖޭގެ ރިޒޯޓު އޯނަރުންނަކީ މިރާއްޖޭގެ އެންމެ މުއްސަންދި މީހުން. އެމީހުން އެންމެ 2،3 މަސް ގެއްލުމުގަ ނިކަމެތި މުވައްޒަފުންނަށް ފުލް މުސާރަ ދިނަސް އެމީހުން އުމުރު ދުވަހު ރިޒޯޓު ހިންގައިގެން އެއްކުރި ފައިސާއާ ހަޒާނާއަށް އުނިކަމެއް ނާންނާނެ. ހަގީގަތުގަ އެވާނީ ސަދަޤާތަކަށް. އެކަމުން ވާނީ ދެދުނިޔޭގަވެސް ފައިދާ.

  62
  3
 15. ެެއެނެންޢާ19

  ރިސޯޓް ބޯ އިން ގެ މިނިވަން ވޭޖް .ވަ އުދު ފު އއްދަނީދޯ

  10
 16. ގާސިމާ

  ވިލާ ކުންފުނިން ވިޔަފާރި ކުރުން ހުއްޓާލާ ހަރަދު ކުޑަ ކުރަން. ވިލާ ގޭސް ވިލާ ސިމެންތި ވިލާ ޝިޕިން ވިޔަފާރި ކުރާ މީހުން ވިޔަފާރި ކުރުން ހުއްޓާލީމަ ހުންނާނީ ރަންގަޅަށް.

  14
 17. ގާސިމާގެރާ

  ވިލާ ކުންފުނިން ވިޔަފާރި ކުރުން ހުއްޓާލާ ހަރަދު ކުޑަ ކުރަން. ވިލާ ގޭސް ވިލާ ސިމެންތި ވިލާ ޝިޕިން ވިޔަފާރި ކުރާ މީހުން ވިޔަފާރި ކުރުން ހުއްޓާލީމަ ހުންނާނީ ރަންގަޅަށް.

  10
 18. ޢަލީކޮއި

  ބޮޑު ހަރަދު ކޮށްގެން ސިޔާސީ މީހުން ގަންނަން އޯކޭ، ކަމެ އް ދިމާވާ އިރަށް މިޖެހެނީ މުވަ އްޒަފުން ގުރުބާން ކުރަން. ގާސިމް ވެ އްޖެ އެއ އްނު މިސަކަރާތް ޖެހުން ހު އްޓާލަން.

  13
 19. ޙުސައިން5

  މަށަށް ފެނޭ %50 ކުލިވެސް ކުޑަކުރަން

  12
  1
 20. ޒަހީނު

  ވިލާމުއައްޒަފުންނަށް މިދަނޑި ވަޅުގައި ކުރޯނާ އަށް ވުރެ ނުރައްކާތެރި ހިތުގެބައްޔެއް މިޖެއްސީ، ކޮބާސަރުކާރު، ކިހިނެއްބާ ސޭޓްއަށް ރައީސްކަން ދިނީމަހަދާނީ؟؟

  14
  • ފާތުމަ

   އެމެންގެ މުސާރަ 50 ޕަސެންޓް އުނިކޮށްފަ ސޭޓުގެ އިންކަމް އެވަރުން އިތުރުވާނީ ހެހެ

 21. ރަތްމަސް

  ވިލާމުއައްޒަފުންނަށް މިދަނޑި ވަޅުގައި ކުރޯނާ އަށް ވުރެ ނުރައްކާތެރި ހިތުގެބައްޔެއް މިޖެއްސީ، ކޮބާސަރުކާރު، ކިހިނެއްބާ ސޭޓްއަށް ރައީސްކަން ދިނީމަހަދާނީ؟؟

  12
 22. ބުތު

  މުސާރަ ކުޑަކުރީމަ ކުލިއާއި ބާޒާރު އެއްޗެއްހި އަގުތިރިވޭތި......ހެހެހެ

 23. ޙަބަރުގެ

  50 ޕަސެންޓޭ އަޅެ ހެޔޮނުވާނެދޯ އެހެން ހަދަން

 24. ވިލާ

  އެކޮޔަށް ތިއުޅެނީ އޮޅިގެން. އެކޮޔަށް ތިންވަނަ ދުވަހުގަ މުސާރަ ޖަމާވިޔަސް ވިލާގެ އެހެން ބައެއް ތަންތަނަށް ޖަމާވީ 10 އެއްގަ.

 25. ޢެޑްމުންޑޯ

  މިފަދަ ކޮންމެ ދަނޑިވަޅެއްގައި އެކަމުގެ ނާޖާއިޒް ފައިދާ މިގާސިމް ނަގާނެ

 26. ޓައްޕު

  ގާސިމަކަސް އެކުރަނީ ދިވެހިންނަށް އަނިޔާ ހެސްކިޔާފަ މަސައްކަތް ކުރުވާފަ މުސާރަ ކޮޅު ކުޑަ ކުރީމަ އޭތި ކަޑަ އެކުޑަ ކުރި ވަރު ބޮޑުކުރާ ތަނެއްވެސް ނުފެންނާނެ އެއްޗެހީގެ އަގަށްވެސް ވަނީ އެހެނެއްނު . ބޮޑުވާ ގަޑީގަ ބޮޑުވާނެ ދުވަހަކުވެސް އަގުތައް ތިރިއެއްނުވާނެ

 27. އަހްމަދްފުޅު

  2023ގައި ރާއްޖެގެ ރައީސް ކަމަށް ގާސިމް ކުރިމަތި ނުލައްވާތި. މަނިކުފާނަށް ވޯޓްދޭން ރައްޔިތުން މިހާރުވެސް ބިރު ހީވެއްޖެ. އެއީ މަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި ރާއްޖެއަށް ދިމާވެދާނެ ކުޑަކުޑަ ކަމެއްގައިވެސް ސަރުކާރުގެ މުއައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކުޑަ ކުރާނެކަން ޔަގީންވާތީ.

 28. lol

  gaasim kaleyah vaany thivaru

 29. މީރާ

  ވިލާ އިން އެކުރީ މިހާރު ކުރަން ޖެހޭ އެން މެ މުހިންމު ކަން ތަށް. މިކަމަ މިއަދު ފާޑު ކިޔަސް މިކަން މާލަސް ތަކެއް ނުވެ އެހެން ތަންތަނުން ވެސް ކުރަން ފަށާނެ.އެތަންތަނީ ވިޔަފަރި މަރު ކަޒުތަށް އެތަންތަނަށް ވިޔަފާރި ނުލިބި ލާރި ނުލިބޭކަމަށް ވާނަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އެއީ އެކަން ބަލައިގަތުން އެންމެ މުހިންމު ވާނީ. ކުރިން ކުރި ހަރަދު ތަށް ކުޑަކޮށް މިވަގުތު މަޑުޖައްސާ ލަން ވީ.