މެލޭޝިއާ އިން ރާއްޖެ އައި ދިވެއްސެއް ގައިން ކޮވިޑް-19 ގެ އަލާމާތްތަކެއް ފެނިއްޖެ އެވެ.

އެކަން ހާމަކޮށްފައި ވަނީ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިންނެވެ.

އެޗްޕީއޭ އިން ވިދާޅުވީ، އެ މިހާއަކީ ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި (ޕޮޒިޓިވް) ވެފައިވާ މީހަކާއެކު މެލޭޝިއާގައި އެއްް އިމާރާތެއްގައި އުޅުނު މީހެއް ކަމަށެވެ.

އޭނާ މެލޭޝިއާއިން ރާއްޖެ އައިއިރު، ކޮވިޑް-19ގެ އަލާމާތްތަކެއް ފެނުމުން އޭނާ އިތުރަށް ބެލުމަށާއި، ޓެސްޓުތައް ހެދުމަށް ފަރުކޮޅުފުށީގެ އައިސޮލޭޝަން ފެސިލީއަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ އަށަކަށް އަރާފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާ ހަތަރު މީހަކާއި، ސޭންޑީސް ބަތަލާއިން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވެފައިވާ ދެ މީހެއްގެ އިތުރުން ކުރަމަތި އައިއެލެންޑް ރިސޯޓުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި ދެ މީހެކެވެ.

މެލޭޝިއާ އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 129 އަށް އަރާފައެވެ. އަދި 5000 ވަރަކަށް މީހުން ބައިވެރިވި އެއްވުމެއްގައި ތިބި ބައެއް މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި (ޕޮޒިޓިވް) ވެފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތެއް ވަނީ ލިބިފައެވެ. އެބައްދަލުވުމުގައި އިޓަލީވިލާތް، ދެކުނު ކޮރެއާ ފަދަ ކޮވިޑް-19 ހަލުވިކަމާއި އެކު ފެތުރެމުންދާ ގައުމުތަކުގެ މީހުން ވެސް ބައިވެރިވިއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

6 ކޮމެންޓް

 1. ނަޖީބު އައްބާސް

  ފަތުރުވެރިކަން އެކަނި ހުއްޓާލިޔަސް މައްސަލަ ހައްލު ނުވާނެކަމުގެ ހެކި ތީއީ މިގައުމަކީ ތެލުން ފުރިފަވާ ކުއޭތު ފަދަ ގައުމުތައްހެން މުޅި ދުނިޔެއައް ދަތުރުކުރުން ހުޓާލައިގެން ދިރި އުވޭވަރު ގައުމެއްނޫން

  8
  12
  • ދޮގެއްތޯ

   މިބައި މީހުންނަ ވެރިކަން ލިބުނީމަ ހާދަކަންތައްތަ އެގިއްޖެއޭ...މިހުރިހާ ދު ވަހު އަޑުއުފުލީ މިގައުމަށް އެއް ވެސް ފަތުރު ވެރިއެއް ނައުމަށް..ހެދުނުދޮގެހަދައިގެން ރައްޔިތުންނަ އެއް ވާހަކައެއް ކޮއްމެދު ވަހަކު އެތައްފަހަރަކު އަޑުއިއް ވަމުންދިޔައީ ތެދުކަން ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރަންދެން...މިހާރު ވެރިކަން ލިބުނީމަ ރުޅި ވެރިކަން އުފައްދަން ވާހަކަދައްކާ ކަމަށް ވެއްޖެ.ދޮގު ވާހަކަތައް ތެދުކަމަށް ގަބޫލުކޮއްފާނެކަން އެގިއްޖެ.ފަތުރު ވެރިން ނާއްސިއްޔާ އިގްސާދު ނޯންނާނެކަންއެގިއްޖެ...ރޔާމީން އިގްތިސޯދުގެ ވާހަކަދެއްކީމަ މަލާތްކޮށް ހަޖޫޖެހީ..ތަރައްގީގެ ވާހަކަދެއްކީމަ ކޮންކްރީޓަކީ ތަރައްގީނޫންކަމަށްބުނެ އިންސާފޯބޭނުމީ ކިޔާއުޅުނުމީހުން މިއަދު ހުރިހާކަމެމެވެސް ބަދަލު ވެއްޖެ..އެހެން ވީމަ ދެން ވެސް ހިތަންއައިހާއެއްޗެ ނުކިޔާނީ ހައްގުންއެއްފަރާތް ވެ މީހެއްގެ އަބުރުނަގާ ނުލާނީ.. ފާޑުކިޔަންއެގުނަސް ވެރިކަމެނުކުރެ ވޭނެ ކޮއްމެ ކޮއްމެ މީހަކަށް ގަބޫލުކުރަން ވީ.. ވެރިކަމަކީ ވެސް އިލްމާ ހުނަރާ ހިކުމަތާއެކު ކުރެ ވޭނެ ޒިންމާއެއްކަން ގަބޫލުކުރަން ވީ..ސެޓްފިކެޓެއޮތަސް ހިލްމުނެތިއްޔާ އިލްމުގެ ބޭނުމެނުކުރެ ވޭކަން ގަބޫލުކުރަން ވީ...ގާބިލްމީހަކަށް ވުމަށް ފުރިހަމަ ވާންޖެހޭ ޝަރުތުތަކެއެބަހުރި އިލްމު ހިލްމު ހިކުމަތް އަޙްލާގު ހިއް ވަރު ކެރުންތެރިކަން ތަޖުރިބާ...މިޝަރުތު ފުރިހަމަ ވެފަހުރި ވަރުގަދަ ޝަހުސިއްޔަތެ ނެތިކޮއްލަން މިސަރުކާރުން ކުރާމަސައްކަތް ހުއްޓާލަން ސަރުކާރަށް ދަންނަ ވާބަލަ..އެމީހަކީ ރައީސް އަބުދުﷲއަބުދުލް ގައްޔޫމު...މިއީ ފިސާރި ވަރުގަދަ ލީޑަރެ..ސިޔާސީމައިދާނަކުނެތް މިހުރިހާ ޝަރުތެ އެއްކޮށް ފުރިހަމަ ވާ އެހެން ލީޑަރެ ރ ޔާމީނު ނޫނީ....

   21
   5
 2. ޢާދަނު

  އަދި އޭނާ މެލޭޝިއާއިން ރާއްޖެ އައިއިރު، ކޮވިޑް-19ގެ އަލާމާތްތަކެއް ފެނުމުން އޭނާ އިތުރަށް ބެލުމަށާއި، ޓެސްޓުތައް ހެދުމަށް ފަރުކޮޅުފުށީގެ އައިސޮލޭޝަން ފެސިލީއަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ...2 ދުވަސް 3 ދުވަސް ނަގާ ގެންދަން ..އެހާ ބޮޑު ގައުމެއް ވީމަ ދޯ..

  21
  2
 3. ވިސްނާލުމަށް އެދެމޭ

  އަލާމާތް ފެނުނު އެއް ވެސް ދި ވެއްސެގެގައިން ބައްޔެ ނުއެއްފެނޭ..ޓެސްޓްނުކޮށް އަލާމާތްފެންނަނީ ޓެސްޓްކުރީމަ އަލާމާތެ ނުފެނޭ ..ނެގެޓި ވް ވަނީމުޅިން ވެސް..މިކަމުގެ ހިކުމަތެނޭގޭ އިގޭމީހެއް ވެސް ހުރިހެން ހީނު ވޭ.

  13
  3
 4. އަހަރުން

  ބަލިފެތުރޭ ތަންތަނުން ދިވެހިނަށް ވެސް ރާއްޖެނާދެވޭ ގޮތެއް ނީންނާނެތަ؟

  8
  1
 5. ޔަޤީން

  ދެވަނަ ކޮމެންޓުގައި އޮތްފަދައިން އެމީހަކީ ރައީސް ޔާމީން އެމަނިކުފާނަކީ ޢިލްމާ ހިލްމްހުރި ޤާބިލް ޝަޚުސިއްޔަތުގެ ވެރިއެއް

  8
  2